• Tartalom

3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet

3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet

a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:

aa) munka-rehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés;

ab) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés;

b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató).

2. § (1) A szociális intézmény vezetője az ellátottak szociális foglalkoztatása érdekében szakmai programot készít (a továbbiakban: foglalkoztatási szakmai program).

(2) A foglalkoztatási szakmai program tartalmazza

a) az intézményen belüli foglalkoztatás formáit,

b) a szociális foglalkoztatásban részt vevők számát,

c) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeket,

d) a tevékenységekhez kapcsolódóan a szükséges személyi, tárgyi feltételeket,

e) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,

f) az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének tervét,

g) a szociális foglalkoztatásban részt vevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségeket,

h)2 a szociális foglalkoztatásban részt vevő segítők és foglalkozatás-koordinátorok számát.

(3)3 A segítők és a foglalkoztatás-koordinátorok számát a foglalkoztatottak számára, állapotára, a foglalkoztatás keretében végzett tevékenységre, valamint a foglalkoztatás egyéb körülményeire tekintettel kell meghatározni azzal, hogy 30 foglalkoztatottanként legalább 1 segítőt, valamint 30 fő foglalkoztatott felett, 90 foglalkoztatottanként legalább 1 foglalkoztatás-koordinátort kell biztosítani. A segítő munkakör részmunkaidős foglalkoztatással is ellátható.

3. § (1) Az intézményi jogviszonyban álló személy szociális foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevő foglalkoztatási terv alapján történik.

(2) A foglalkoztatási terv elkészítéséről, az abban foglalt feladatok teljesítéséről és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történő felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetője gondoskodik. A foglalkoztatási tervet a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő bizottság szakvéleményének kézhezvételétől számított 30 napon belül – a foglalkoztatásban részt vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével egyetértésben – kell elkészíteni.

(3) A foglalkoztatási terv tartalmazza

a) a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártaságainak, munkavégző képességének jellemzőit,

b) az Szt. 113/G. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt foglalkoztatási formát,

c) az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit,

d) a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait,

e) a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását.

A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételei

4. § A szociális foglalkoztatás tárgyi feltételeit a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet határozza meg.

A szociális foglalkoztatás személyi feltételei

5. § (1)4

(2) A szociális foglalkoztatásban segítőként az vehet részt, aki

a) legalább középfokú végzettséggel és a foglalkoztatott által végzett munka jellegének megfelelő szakismerettel, vagy

b)5 gyógypedagógiai asszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szociális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy mentálhigiénés asszisztens képzettséggel

rendelkezik.

(3) A szociális foglalkoztatásban a segítő

a) irányítja a foglalkoztatást,

b) szervezi a munkavégzést,

c) koordinálja a szükséges anyagok beszerzését,

d) megtervezi a napi tevékenységet,

e)6

f) részt vesz a foglalkoztatási terv kialakításában,

g) javaslatot tesz az intézményen belüli foglalkoztatás formáira,

h) a munkavégzés során fenntartja a foglalkoztatottak motivációját, részükre mentális, segítő szolgáltatásokat nyújt.

(4)7

(5) A szociális foglalkoztatásban a foglalkoztatás-koordinátor

a) koordinálja a szociális intézményen belüli munkavégzést,

b) részt vesz a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelem előkészítésében,

c) részt vesz a foglalkoztatási szakmai program elkészítésében,

d) előkészíti a szociális foglalkoztatási támogatással kapcsolatos igényléseket,

e) képviseli a szociális intézményt a foglalkoztatással kapcsolatos ügyekben,

f) összesíti a nyilvántartásokat, elszámolásokat,

g) szervezi a reklám és marketing tevékenységet,

h) előkészíti a termék vagy szolgáltatás értékesítési tervét,

i) kapcsolatot tart a beszállítókkal,

j) előkészíti a foglalkoztatott munkaerő-piacra történő kivezetését,

k) javaslatot tesz az intézményen belüli és intézményen kívüli foglalkoztatás formáira.

6. §8

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)–(3)9

1. számú melléklet a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelethez10

2. számú melléklet a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelethez11

1

A rendeletet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet 60. §-a hatályon kívül helyezte 2017. április 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés h) pontját a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdését a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § (1) bekezdését a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (3) bekezdés e) pontját a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (4) bekezdését a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 14. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 14. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. számú mellékletet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. számú mellékletet a 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére