• Tartalom

30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet

30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet

az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről1

2015.04.01.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet alkalmazási köre a gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzemben tartó által tölthető autógáz tartály időszakos ellenőrzésére terjed ki.

2. § (1)2 Az időszakos ellenőrzést az üzemben tartó köteles kérni, de megbízása alapján kérheti az időszakos ellenőrzés előkészítésére alkalmas szervezet is, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság).

(2) Az autógáz tartályon időszakos ellenőrzést kell végezni:

a) használati idejének meghosszabbításához

aa) cseppfolyós autógázra gyártott autógáz tartályoknál a gyártástól számított 10. év letelte előtt,

ab) fémből sűrített földgázra gyártott autógáz tartályoknál a gyártástól számított minden 3. év letelte előtt,

ac) kompozit bevonatú sűrített földgázt vagy egyéb gázt tartalmazó autógáz tartályoknál a gyártó és a gyártott típust jóváhagyó szervezet előírásai szerinti időközönként, de legalább a gyártástól számított minden 3. év letelte előtt,

b) a jármű balesete esetén vagy más okból, ha az autógáz tartály használata veszélyessé válhatott.

3. § (1)3 A Hatóság az időszakos ellenőrzésről az 1. mellékletben meghatározott tanúsítványt állít ki, ha az autógáz tartály biztonságosan üzemeltethető. A tanúsítvány érvényességi ideje:

a) a 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetek közül a cseppfolyós autógáz tartályánál a gyártástól számított 15 év, sűrített földgáz vagy egyéb gáz tartályánál a következő időszakos ellenőrzés időpontja,

b) a 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a tanúsítványban meghatározott időpont.

(2) Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett időtartama (élettartama) nem lehet több

a) cseppfolyós autógáz tartálynál a gyártástól számított 15 év,

b) sűrített földgáz vagy egyéb gáz tartályánál a gyártó által előírtnál, de legfeljebb a gyártástól számított 20 évnél.

4. § (1)4 Az időszakos ellenőrzést a Hatóság az általa nyilvántartásba vett szervezeteknél végzi.

(2) A szervezetek nyilvántartásba vételének feltétele, hogy azok rendelkezzenek:

a) a víznyomáspróba elvégzésére alkalmas berendezéssel,

b) a szerkezeti vizsgálat elvégzéséhez szükséges és arra alkalmas eszközökkel, különös tekintettel a belső felületek vizsgálatára,

c) az ellenőrzés előkészítését, elvégzését és a szükséges utómunkálatokat tartalmazó vizsgálati utasítással,

d) kellő számú és képzettségű segédszemélyzettel.

5. § (1) Az időszakos ellenőrzés során a gázmentesített, kitisztított tartályon a 2. mellékletben meghatározott külső és belső szerkezeti vizsgálatot, szilárdsági nyomáspróbát kell végezni.

(2) Az eredményes időszakos ellenőrzés alapján az autógáz tartály külön jogszabályban5 meghatározott adattáblájába maradandóan fel kell tüntetni egymás után:

a) az időszakos ellenőrzés időpontja évszámának utolsó két számjegyét, hónapját,

b) az ellenőrzést végző felügyelő bélyegzőjét,

c) az autógáz tartály használhatósági határideje évszámának utolsó két számjegyét, hónapját.

6. §6 A Hatóság az általa kiadott elveszett tanúsítványt a jármű üzemeltetőjének kérelmére, az autógáz tartály azonosítása után pótolja.

7. §7 E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a Hatóság külön jogszabályban8 meghatározott díjat számít fel.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

TANÚSÍTVÁNY
autógáz tartályra
Ügyintéző: ..........................
Ikt.sz.: .................................
TANÚSÍTVÁNY
autógáz tartályra
Gyártómű neve/jele:    
Tartály kategóriája:     
A töltőgáz neve:     
Gyártási sorszám:    
Névleges űrtartalom:     lit.    Próbanyomás:    bar
Névleges külső átmérő:    mm    Töltetnyomás:    bar
Névleges hossz/magasság:     mm        Az eng. töltési fok:    80%
A ........................................... gyártási számú tartályt a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet alapján megvizsgáltam és biztonságtechnikai szempontból használatra alkalmasnak tartom.
A tartályba ........................................................................ keltezést ............................................ bélyegzőlenyomatot és ....................................................................................... érvényességi időpontot üttettem be.
Érvényes: ............ év ............................. hónapig
Kelt: ..............................................................................
P. H.
………………………………
Felügyelő

2. melléklet a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

Autógáz tartályok időszakos
ellenőrzése
A gáztalanított, tisztított, szikrát okozó tevékenység végzésére alkalmas állapotban lévő autógáz tartályon a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:
1. Szemrevételezéssel ellenőrizni kell az autógáz tartály külső felületét és hegesztési varratait (ha vannak), hogy nem sérültek-e, repedtek-e, valamint láthatóak-e horpadások, szúrt vagy éles bevágású hibák, kopások, az autógáz tartály szilárdságát befolyásoló egyéb sérülések.
Az észlelt károsodások nem lehetnek nagyobbak a következőkben leírt mértéknél:
a) A horpadási felület nem lehet 10 cm2-nél nagyobb és 3 mm-nél mélyebb.
b) Helyi falvastagság csökkenésnél, éles bevágású sérülésnél az autógáz tartály ép falvastagsága a számított, szilárdságilag szükséges értéknél nem lehet kisebb.
A horpadás nem eshet a hegesztési varratba hegesztett autógáz tartályon. A kompozit bevonatú tartályoknál a gyártó által előírt ellenőrzési feltételeket kell figyelembe venni.
A megengedettnél nagyobb károsodás, a számítottnál kisebb falvastagság, a határértéken belüli egy helyen előforduló kétféle hiba esetén az autógáz tartály tovább nem használható.
2. Ellenőrizni kell az autógáz tartály belső felületét arra alkalmas vizsgálóeszközzel, hogy megállapíthatók-e biztonságot veszélyeztető elváltozások (pl. rétegesség, repedés stb.), korrózió okozta helyi vagy általános falvastagságcsökkenés. Biztonságot veszélyeztető hiba megállapítása esetén selejtezni kell az autógáz tartályt.
3. Az autógáz tartály szilárdságát víznyomáspróbával kell ellenőrizni. A víznyomáspróba +5 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel nem végezhető. A nyomáspróba készülékhez történő csatlakoztatás előtt az autógáz tartályt folyadékkal fel kell tölteni olyan módon, hogy abban levegő ne maradhasson, és később a nyomáspróba során se kerülhessen. A nyomáspróba során a nyomást egyenletesen kell növelni úgy, hogy a nyomásnövekedés sebessége másodpercenként legfeljebb 5 bar legyen.
A próbanyomás értékét olyan hosszú ideig kell tartani, amíg az autógáz tartály kellően megvizsgálható. Az autógáz tartályt az adattáblán feltüntetett vizsgálati nyomáson kell ellenőrizni.
Ha az autógáz tartály a próbanyomást nem tartja tömören, vagy maradandó alakváltozást szenved, nem használható tovább.
1

A rendeletet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte 2016. február 5. napjával. A hatályon kívül helyező rendelet 36. §-a alapján a Hatóságnál a 2016. február 5-én folyamatban lévő, a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet szerinti eljárások tekintetében a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendeletnek a 2016. február 5-ét megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni. A Hatóság által a 2016. február 5-ét megelőzően kiadott hatósági engedélyekkel megszerzett jogosultság a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a hatósági engedélyben meghatározott időtartamig, és a határozatlan időre szóló engedélyek tekintetében a 2016. február 5-ét követő négy évig. A 2016. február 5-ét megelőzően kiadott használatbavételi engedélyek esetében nem kell új üzembevételi engedélyezési eljárást lefolytatni. A 2016. február 5-ét követő első időszakos ellenőrzés alkalmával a nyomástartó berendezések 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. melléklete szerinti besorolását felül kell vizsgálni.

2

A 2. § (1) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése felvezető szövegének első mondata a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

6

A 6. § a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 7. § a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjáról szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére