• Tartalom

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról1

2010.11.30.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

az egyéb igazságügyi szerv meghatározása, valamint az egyéb igazságügyi szerv vonatkozásában beosztási pótlék megállapítására jogosító szervezeti egységek meghatározása tárgyában az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iat.) 135. §-ának (1) és (2) bekezdésében,

a pártfogó felügyelői szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 126/A. §-ában,

a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 74. §-ában,

az áldozatsegítő szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntő hatóság kijelölése tárgyában a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 46. §-ának (3) bekezdésében,

a kárpótlási hatóság kijelölése tárgyában az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában,

a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szerv kijelölése tárgyában a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ának a) pontjában, továbbá

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának b) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az Igazságügyi Hivatal jogállása

1. § (1)2 Az Igazságügyi Hivatal központi hivatal. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyért felelős miniszter irányítja.

(2)3 Az Igazságügyi Hivatal önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(3) Az Igazságügyi Hivatalt főigazgató vezeti.

(4) Az Igazságügyi Hivatal székhelye Budapest.

2. §4 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket áldozatsegítési ügycsoportban az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.

Az Igazságügyi Hivatal szervezete

3. § (1) Az Igazságügyi Hivatal központi szerve a Központi Igazságügyi Hivatal. Az Igazságügyi Hivatal főigazgatója közvetlenül vezeti a Központi Igazságügyi Hivatalt és gyakorolja a szakmai felügyeletet a területi igazságügyi hivatalok felett.

(2) Az Igazságügyi Hivatal területi szerveinek körét, székhelyüket és illetékességi területüket e rendelet melléklete határozza meg.

(3) Az Igazságügyi Hivatal területi szervei jogalanyisággal nem rendelkeznek.

4. § (1) A főigazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Központi Igazságügyi Hivatal alkalmazottai felett, valamint kinevezi, felmenti a területi igazságügyi hivatalok alkalmazottait és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.

(2) A területi igazságügyi hivatalt igazgató vezeti, aki – a kinevezés, a felmentés és a fegyelmi jogkör kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogkört a területi igazságügyi hivatal alkalmazottai felett.

Az Igazságügyi Hivatal eljárása

5. §5 Az e rendeletben foglalt kivételekkel az Igazságügyi Hivatal hatáskörébe tartozó igazságügyi igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a területi igazságügyi hivatalok járnak el, másodfokon a Központi Igazságügyi Hivatal jár el.

A pártfogó felügyelői szolgálat kijelölése

6. §6 Pártfogó felügyelői szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

A jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése

7. §7 (1) Jogi segítségnyújtó szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

(2) A jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

(3) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti területi igazságügyi hivatal is illetékes.

(4) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező külföldi esetében a kérelem elbírálására a Fővárosi Igazságügyi Hivatal illetékes.

(5)8 A jogi segítségnyújtási eljárásban a visszatérítendő tartozás elengedésével vagy mérséklésével összefüggő méltányossági jogkört gyakorló hatóságként a Kormány a Központi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

Az áldozatsegítő szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntő hatóság kijelölése

8. §9 (1) Áldozatsegítő szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

(2) Az áldozatsegítési országos adatbázisból a statisztikai kimutatást a Központi Igazságügyi Hivatal készíti.

(3) Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az a területi igazságügyi hivatal bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat először benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes területi igazságügyi hivatalhoz kell áttenni.

(4) A járadékra való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes területi igazságügyi hivatal ellenőrzi.

9. §10 (1) Támogató hatóságként a Kormány a területi igazságügyi hivatalokat jelöli ki.

(2) A támogató hatósági eljárásra az a területi igazságügyi hivatal illetékes, ahol a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.

(3) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az a területi igazságügyi hivatal kötelezi, amelyik a támogatást engedélyezte.

10. §11 (1) Döntő hatóságként a Kormány a Fővárosi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

(2) Ha járadék felülvizsgálata során a területi igazságügyi hivatal arról szerez tudomást, hogy a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti megszüntető ok áll fenn, akkor a járadék megszüntetését kezdeményezi a döntő hatóságnál.

11. §12 Az áldozatsegítési eljárásban a méltányossági jogkört gyakorló hatóságként a Kormány a Központi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

11/A. §13

12. §14

13. §15

A kárpótlási hatóság kijelölése

14. § Kárpótlási hatóságként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki azzal, hogy kárpótlási ügyekben területi szerveiként a Fővárosi Igazságügyi Hivatal és a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal jár el.

15. § Kárpótlási hatóságként vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos hatósági ügyben, első fokú eljárásra a fővárosban a Fővárosi Igazságügyi Hivatal, egyéb helyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal illetékes. Ha a jogosult lakóhelye, tartózkodási helye külföldön van, az eljárásra a Fővárosi Igazságügyi Hivatal kizárólagosan illetékes.

16. § A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

17. § A kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban a Központi Igazságügyi Hivatal jár el.

18. § A személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

19. § A külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

A lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szerv kijelölése

20. § (1) A lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szervként a Kormány a Központi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

(2)16

21. §17

Egyéb feladatok

22. § (1) A Központi Igazságügyi Hivatal

a) szakmai irányítást gyakorol a területi igazságügyi hivatalok felett,

b) a feladatkörébe tartozó ügyekben tájékoztató tevékenységet lát el,

c)18 szervezi a pártfogó felügyelői, büntetőügyben a közvetítői, a jogi segítségnyújtó, az áldozatsegítési, a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását végzők képzését és továbbképzését.

(2) A Központi Igazságügyi Hivatal a pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban

a)19 kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelői szolgálat, a nyomozóhatóság, az igazságszolgáltatási szervek, a büntetés-végrehajtási szervezet, a gyermekvédelem intézményei, a társadalmi és civil szervezetek, egyéb intézmények és személyek közötti együttműködést,

b)20 előkészíti az igazságügyért felelős miniszternek a pártfogó felügyelői szolgálattal kapcsolatos döntéseit,

c)21 a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó pályázatot ír ki, valamint előkészíti a közvetítő és az Igazságügyi Hivatal közötti szerződés megkötését.

(3) A Központi Igazságügyi Hivatal a jogi segítségnyújtó feladatokkal kapcsolatban kezeli a jogi segítségnyújtásra szolgáló célelőirányzatot, annak terhére gondoskodik a támogatások kifizetéséről.

(4) A Központi Igazságügyi Hivatal az áldozatsegítő feladatokkal kapcsolatban

a) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülő hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől és tapasztalatairól évente elemző jelentést készít,

b)22

c)23 kezeli a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzatot, annak terhére gondoskodik az áldozatsegítő támogatások kifizetéséről.

(5) A Központi Igazságügyi Hivatal a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban felelős a megszűnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a Központi Kárrendezési Iroda iratanyagainak irattározásáért, archiválásáért.

23. § A területi igazságügyi hivatal közösségi foglalkoztatókat és irodákat működtethet.

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)24

25. §25

Melléklet a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez26

Az Igazságügyi Hivatal területi szervei
1. Fővárosi Igazságügyi Hivatal
Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Budapest,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Budapest,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Budapest.
2. Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Pécs
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Baranya megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Baranya megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
3. Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Kecskemét
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Bács-Kiskun megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Bács-Kiskun megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
4. Békés Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Békéscsaba
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Békés megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Békés megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
6. Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szeged
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Csongrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Csongrád megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
7. Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Fejér megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Fejér megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Győr
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Győr-Moson-Sopron megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Győr-Moson-Sopron megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
9. Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Hajdú-Bihar megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Hajdú-Bihar megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
10. Heves Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Eger
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Heves megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Heves megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szolnok
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
12. Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Tatabánya
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Komárom-Esztergom megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Komárom-Esztergom megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
13. Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Salgótarján
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Nógrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Nógrád megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
14. Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Pest megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Pest megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
15. Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Kaposvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Somogy megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Somogy megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Nyíregyháza
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye.
17. Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szekszárd
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Tolna megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Tolna megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
18. Vas Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szombathely
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Vas megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Vas megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
19. Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Veszprém
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Veszprém megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Veszprém megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
20. Zala Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Zalaegerszeg
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladataival kapcsolatban Zala megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Zala megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
1

A rendeletet a 322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 19. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 166/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 6. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 7. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 7. § (5) bekezdését a 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 8. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 9. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 10. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 11. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 504. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 11/A. §-t a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 504. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 12. §-t a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 13. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 504. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 20. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 504. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 21. §-t és az azt megelőző alcímet a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 22. § (1) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 22. § (2) bekezdésének a) pontja a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 22. § (2) bekezdés b) pontja a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 22. § (2) bekezdésének c) pontját a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 22. § (4) bekezdésének b) pontját a 174/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 22. § (4) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 503. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 24. § (2) bekezdését a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 109. § (3) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A melléklet a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére