• Tartalom

307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról1

2013.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az Oktatási Hivatal jogállása

1. § (1)2 A Kormány – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben és más jogszabályban meghatározott feladatok ellátására – Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel központi államigazgatási szervet hoz létre.3

(2)4 A Hivatal a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el. A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(3) A Hivatalt elnök vezeti.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

(5)5 A Hivatal költségvetése az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fejezetén belül elkülönítetten szerepel.

(6) A Hivatalnak az államháztartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerve a Minisztérium.

A Hivatal szervezete, felügyelete

2. § (1)6 A Hivatal irányítását az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a Kszt. 2. és 73. §-aiban foglaltaknak megfelelően.

(2)7 A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a Kt. hatálya alá tartozó ügyekben hozott döntéseknél gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.

(3)8 A szakképzésért felelős miniszter az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során hozott döntéseknél gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.

3. §9

4. § (1) Az elnök felelős a Hivatal szakszerű, törvényes és gazdaságos működéséért.

(2) A Hivatal elnöke – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – gyakorolja a Hivatalban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlása – a kinevezés és a felmentés kivételével – a szervezeti és működési szabályzat szerint más vezető beosztású alkalmazottra átruházható.

(3)10 A Hivatal működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A Hivatal a feladatait éves munkaterv alapján végzi.

A Hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal hatásköre11

4/A. §12 (1)13 A Kormány a Hivatalt jelöli ki

a) a Kt. szerinti közoktatási információs iroda feladatainak ellátására;

b)14 az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként, a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként, továbbá a hallgatói ösztöndíjszerződések tekintetében a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervként.

(2)15 A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(3) A magyarországi felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok előállítását és forgalomba hozatalát – ide értve annak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő megvalósulását is – a regisztrációs központ engedélyezi. Az engedély a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés hiányában tagadható meg.

4/B. §16 A Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal feladatainak ellátására a Kormány a Hivatalt, valamint e rendelet 41–41/D. §-ában és külön jogszabályban foglaltak szerint a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

4/C. §17 (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás lefolytatására és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátására.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi a szakmai vizsga vizsgaszervezési feladatainak ellátását és e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

A Hivatal közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai18

4/D. §19 (1) A közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A közoktatási és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2)20 A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban, különösen

a) a Kt.-ben,

b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,

c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,

d)21 az Nftv.-ben,

e) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletben,

f) a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,

g)22 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben,

h) a jelen rendeletben, valamint

i) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben

meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Hivatal számára teljes körű, és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz,

b) az informatikai rendszerek műszaki dokumentációjához.

A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. között szerződésben kell megállapítani.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a miniszter számára teljes körű és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatokhoz,

b) a statisztikai adatok előállításához szükséges lekérdezési felületekhez.

(5) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az (1)–(4) bekezdés szerinti feladatellátással összefüggő kiadásai fedezetét – a díjakkal fedezett feladatok és az oktatásért felelős miniszter által előírt fejlesztési feladatok kivételével – a Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

A Hivatal közoktatással és szakképzéssel kapcsolatos feladatai23

5. § (1)24 A Hivatal

a) a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében

aa) a miniszter intézkedésének megfelelően országos, térségi, megyei, fővárosi szintű szakmai ellenőrzést, mérést, értékelést szervez,

ab) előkészíti és lebonyolítja az országos tanulói teljesítményméréseket és a nemzetközi közoktatási tárgyú méréseket, vizsgálatokat,

ac) feldolgozza és nyilvántartja az ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek, az eredményeket a fenntartónak megküldi;

b) a Kt. 107. §-a alapján a fenntartó, a közoktatási intézmény, a települési kisebbségi önkormányzat, továbbá az országos kisebbségi önkormányzat megrendelésére – a megrendelő költségére – megyei, fővárosi, települési, intézményi szintű szakmai ellenőrzést végez;

c)25 az országos mérés, értékelés eredményét a Hivatal honlapján közzéteszi, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé teszi;

d) az országos mérési, értékelési feladatkörében ellátja a Kt. 99. § (7) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(2)26 A Hivatal az ágazati irányítás keretében közoktatási állami ellenőrzés szerveként

a) ellátja az országos mérés, értékelés feladatait [Kt. 99. §-ának (3) bekezdése],

b)27 országos és megyei szakmai ellenőrzést végez [Kt. 99. §-ának (3) bekezdése],

c)28 közreműködik a külön jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzésekben.

d)29

(3)30 A Hivatal a miniszter intézkedésének megfelelően a nevelési-oktatási intézményekben szakmai ellenőrzést szervez, pedagógiai-szakmai mérést, értékelést, elemzést készít, amennyiben a fenntartó a Minisztérium felkérésére ezeket nem végezte el.

(4)31 A Hivatal – a Kt. 72. §-ának (2) bekezdése alapján – gondoskodik a bizonyítványnyomtatvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről és a bizonyítványok előállításáról.

6. §32 A Hivatal a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében kezdeményezi

a) az érettségi vizsga megszervezésével összefüggő miniszteri intézkedés megtételét, ha annak elmaradása miatt országos szinten veszélybe kerülhet az érettségi vizsga jogszabályok szerinti lebonyolítása;

b) a vizsgaszabályzatban, illetve a tanév rendjében foglaltaktól való eltérést, ha arra az érettségi vizsga megszervezése vagy a rendkívüli szünet elrendelése miatt, a tanév megszervezése érdekében szükség van;

c) az érettségi vizsga, illetve – a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – a szakmai vizsga megszervezési jogának megvonását, az érettségi bizonyítvány, illetve a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítvány érvénytelenné nyilvánítását, a vizsgán elért eredmény megsemmisítését, ha bebizonyosodik, hogy az iskola a vizsgát jogellenesen szervezte meg, illetve a bizonyítványt jogellenesen állította ki.

7. §33 A Hivatal a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá

a) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint elkészítteti

aa)34 a központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak központi írásbeli feladatlapjait, és azokat – a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala közreműködésével – átadja a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának,

ab) a központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak emelt szintű szóbeli tételeit, és átadja azokat a tantárgyi bizottság elnökének;

b) ellátja a vizsgatantárgyak akkreditálásával összefüggő feladatokat;

c)35 megbízza a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által működtetett érettségi vizsga vizsgabizottság elnökét, és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét;

d)36 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott esetben másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmet;

e)37

f)38 a Kt. 131. § (7) bekezdése szerint közreműködik a kerettanterv jóváhagyása céljából indított eljárásban;

g) előkészíti és szervezi a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit;

h) ellátja a Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott országos tanulmányi versenyek előkészítésével, szervezésével összefüggő feladatokat.

8. §39 A Hivatal

a) ellátja a közoktatási szakértői tevékenységre vonatkozó bejelentéssel kapcsolatos feladatokat [Kt. 101. § (2)];

b) engedélyezi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását [Kt. 101. §-a (3) bekezdés];

c) dönt az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe való felvételről [Kt. 101. §-a (6) bekezdés];

d) dönt a közoktatási szakértői tevékenység folytatásától, illetve a vizsgaelnöki feladatok ellátásától való eltiltásról [Kt. 101. §-a (10) bekezdés];

e) a közoktatási intézmény vagy a fenntartó megkeresésére – az Országos szakértői névjegyzékből – egyidejűleg több tanügyigazgatási szakértő személyére tesz javaslatot, aki az érintett intézménnyel, illetve fenntartóval nem áll, illetve nem állt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.

9. §40 A Hivatal a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében

a)–c)41

d) a miniszter felkérésére részt vesz a vonatkozó fejlesztési források, így különösen az Európai Szociális Alap (ESF) és más az Európai Unióból származó fejlesztési források tervezésében.

10. §42

11. §43 A Hivatal

a)44

b)45 ellátja a miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat;

c)–f)46

12. § (1)47 A Hivatal tevékenysége során együttműködik a közoktatási intézményekkel, a szakmai szervezetekkel, a fenntartókkal, a felsőoktatási intézményekkel, az országos kisebbségi önkormányzatokkal, és segítséget nyújt tevékenységükhöz.

(2)48 A Hivatal pedagógiai szolgáltató tevékenységét közvetve, az általa meghatározott szolgáltató szervezet útján látja el. E szolgáltató feladatok különösen

a) mérés, értékelés szervezése;

b) szakmai ismertetés és pedagógiai tájékoztatás nyújtása;

c) képzés és továbbképzés szervezése a szakértői és vizsgáztatási tevékenységben részt vevők részére;

d) kiadványok készítése és megjelentetése.

(3)49 A Hivatal szakmai és módszertani segítséget nyújt a közoktatást érintő törvényességi ellenőrzés feladataiban.

13. § (1)50 A Hivatal első fokú döntést hoz

a)51 a tankönyvvé nyilvánításról, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetéséről, illetve a tankönyvvé nyilvánítási kérelem elutasításáról, valamint a tankönyvjegyzékre való felvételről, illetve a tankönyvjegyzékre való felvétel iránti kérelem elutasításáról, a miniszter hatáskörébe nem tartozó szakképesítések szakmai tankönyvei tekintetében a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 2. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével;

b) az egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációjáról;

c)52 a közoktatási szakértői engedély kiadásáról, a közoktatási szakértői tevékenységtől, illetve a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról;

d)53

e)–g)54

h)55 a kerettanterv jóváhagyásáról.

(2)56 A Hivatal másodfokú döntést hoz

a)57 a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt. 84. § (5) bekezdésében meghatározott eljárás keretében;

b) a szakképzést folytató intézményekben, illetve a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt követelményének teljesítésébe történő beszámítása iránti kérelemnél a szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában az Szt. 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eljárás keretében.

(3)58 A Kt. 108. §-a alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák vonatkozásában a Hivatal gyakorolja a Kt. 80. §-a szerint szabályozott törvényességi ellenőrzést.

(4)59 A közoktatási szakértői tevékenység engedélyezésére irányuló eljárás ügyintézési határideje két hónap.

(5)60

(6)61

(7)62 A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként indokolt esetben kezdeményezi a Magyar Államkincstár területi szervénél a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési támogatás felülvizsgálatát, folyósításának felfüggesztését, kezdeményezéséről értesítést küld a székhely szerint illetékes jegyző, főjegyző részére.

14. §63 A Hivatal

a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységeket;

b) figyelemmel kíséri, illetve nyilvántartja a továbbképzéseket és a kerettanterveket a jogszabályok által meghatározottak szerint;

c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) titkársági feladatait.

A Hivatal felsőoktatási regisztrációval kapcsolatos feladatai

15. § (1)64 A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként közigazgatási hatósági eljárás keretében

a) első fokon eljár

aa) a felsőoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás), megszüntetésével,

ab) a felsőoktatási intézmény Magyarország területén kívül folytatott székhelyen kívüli képzésével,

ac) szakirányú továbbképzés létesítésével, alap- vagy mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés indításával,

ad) felsőoktatási intézmény alapító okiratának módosításával,

ae) diákotthon nyilvántartásba vételével,

af) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezésével,

ag) a felsőoktatási intézmények működési engedélyének módosításával, maximális hallgatói létszám megállapításával,

ah) a felsőoktatási intézmények működési engedélyének ötévenkénti felülvizsgálatával,

ai) a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyének ötévenkénti felülvizsgálatával

kapcsolatos hatósági ügyekben;

b) az Nftv. 19. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartást vezet;

c) vezeti a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását;

d) közreműködik a nem állami, valamint a külföldi felsőoktatási intézmények feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban, hatósági ellenőrzést folytat.

(2) A Hivatal hatáskörébe tartozó jogok, illetve kötelezettségek a központ hatósági határozatának jogerőre emelkedését követően alkalmazhatók.

16. §65 (1) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként nyilvántartásba veszi

a) a felsőoktatási intézményeket,

b) a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményeket,

c) a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó diákotthonokat,

d) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, a Felsőoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Konferenciát, a Doktoranduszok Országos Szövetségét és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.

(2) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként a felsőoktatási intézmény működésével összefüggésben nyilvántartásba veszi különösen

a) az alap- és mesterképzés indítását, doktori iskola alapítását,

b) a kar létesítését,

c) a felsőoktatási szakképzés, illetve szakirányú továbbképzés indítását,

d) a felsőoktatási intézmények együttműködési megállapodását,

e) a felsőoktatási intézmény megszűnése esetére a fenntartó által másik felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást,

f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást,

g) nem állami felsőoktatási intézmény közhasznú jogállását,

h) a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő, az Nftv. 2. melléklet I. része szerinti adatokat,

i) működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indítását,

j) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót,

k) a felsőoktatási intézmény tisztségviselőiről az Nftv. 3. melléklet II/A. rész ab) pontja szerinti adatokat,

l) a felsőoktatási intézmény kollégiumait, valamint a szakkollégiumokat,

m) a felsőoktatási információs rendszer intézménytörzsében nyilvántartandó, külön jogszabályban nevesített adatokat.

17. § (1)66 A Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként az alapító okiratban foglalt adatok vizsgálatával kapcsolatos eljárás során vizsgálja az alapító okiratban foglaltak jogszerűségét.

(2)67 Amennyiben a Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként az (1) bekezdésben foglalt eljárása során megállapítja, hogy az intézmény alapító okirata jogszabálysértő, megfelelő határidő tűzésével felhívja a fenntartó figyelmét a jogszerűtlen rendelkezés orvoslására, indokolt esetben pedig felfüggesztheti az intézmény működési engedélyét.

(3)68 A Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként a felsőoktatási intézmény alapító okiratában foglalt adatokat oly módon tartja nyilván, hogy a módosítás ideje, és pontos tartalma minden esetben megállapítható legyen.

(4)69 Az alapító okirat módosítása az adatok nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.

18. § (1)70

(2)71 A Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként a nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzéséről – az alapító okiratban foglalt adatok nyilvántartásba vétele kivételével – az erre a célra szolgáló nyomtatványon előterjesztett kérelem alapján dönt. Ha a kérelem az adat megváltozásának bejegyzésére irányul, jelezni kell, hogy az adat törlését vagy módosítását kérik. A nyomtatványok mintáját a Hivatal határozza meg.

(3)72 A Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként folyamatosan vizsgálja az általa nyilvántartott adatok helyességét, indokolt esetben hatósági ellenőrzést folytat.

19–37. §73

A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

38. § (1) A Hivatal ekvivalencia és információs központként

a) hatósági jogkörében

aa)74 külön jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá az alap-, közép- és felsőfokú szakképesítéseket és az általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab)75 jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad (bel- és külföldi szerveknek és személyeknek egyaránt) a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről

ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról, illetőleg hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,

ae) szakértői véleményt ad a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezési eljárása során;

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan

ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,

bb) ellátja az ENIC és NARIC hálózati tagságból eredő feladatokat,

bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,

bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,

be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,

bf) vezetője ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit.

A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai

39. § A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs76 központként

a)77 másodfokon eljár a nyelvvizsga értékelésével kapcsolatos panaszok ügyében,

b) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsga-bizonyítványokat, azokról másodlatot ad ki,

c) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, kiadja az elsőfokú határozatokat,

d) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,

e)78

f)79 meghatározza és terjeszti a bizonyítvány és nyelvvizsga-anyakönyv nyomtatványokat,

g) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékűségről igazolást ad ki.

A fővárosi és megyei kormányhivatal hatásköre80

40. §81 A fővárosi és megyei kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a Kt. hatálya alá tartozó ügyekben hozott első fokú döntése elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.

41. §82 (1)83 A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal Kt. 95/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alábbi feladatainak ellátására

a) hatósági ellenőrzés [Kt. 95/A. § (4) bekezdés].

b)84

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal

a) közreműködik a Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben, valamint részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos közoktatási mérések, versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében;

b) ellátja a Hivatal által megküldött adatok, vonatkozó szakmai dokumentumok és eljárásrend alapján az országos mérés, értékelés eredménye szerint ismételten a jogszabályban meghatározott minimum szint alatt teljesítő iskolák fenntartóinak intézkedési terv készítésére való felhívásával, az elkészített intézkedési terv jóváhagyásával, és az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat [Kt. 99. § (7) bekezdés].

41/A. §85 (1)86 A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal Kt. 95/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörén belül az alábbi feladatok ellátására

a) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsga vizsgabizottsága elnökének megbízása, a vizsgabizottság tevékenységének ellenőrzése;

b) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsgák szervezésében való részvétel;

c) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint érettségi vizsgabizottság működtetése.

(2)87 A fővárosi és megyei kormányhivatal értesíti a Hivatalt az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában.

41/B. §88 (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal Kt. 95/A. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott alábbi feladatainak ellátására

a) a Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv, illetőleg a főváros, a megyék, a megyei jogú városok fejlesztési tervének a minisztérium számára történő véleményezése;

b)89 a miniszter megbízásából képviselet ellátása a megyei (fővárosi) közoktatási közalapítvány munkájában;

c)90 a megyei önkormányzatok és a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanácsok által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában való részvétel.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásához – a főváros, megye közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, a fővárost, megyét érintő intézkedések, programok, projektek és támogatási pályázatok összehangolására, a főváros, megye közoktatás-fejlesztését szolgáló pénzügyi források hatékony felhasználásának segítésére – fővárosi, megyei közoktatási egyeztető fórumot működtet. A fővárosi, megyei közoktatási egyeztető fórum munkájában – képviselőik útján, külön díjazás nélkül – közreműködhetnek azok a szervezetek, amelyek a Kt. 88. § (1) bekezdés szerint részt vesznek a fővárosi, megyei fejlesztési terv elkészítésében.

41/C. §91 (1)92 A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalként a Kt.-ben meghatározott, alábbi első fokú hatósági döntéseinek meghozatalához

a) az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti, Kt. 95/C. § (1) bekezdése szerinti megállapítása;

b) a Kt. 95/C. § (2) bekezdése szerint a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelölése;

c) a továbbműködési engedéllyel rendelkező, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola engedélyének meghosszabbítása;

d) a Kt. 132. § (16) bekezdése szerinti, az osztályindítási tilalom alóli felmentése;

e) az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való, a Kt. 118. § (9) bekezdése szerinti hozzájárulás megadása

tárgyában.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja

a) a szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendőket;

b) a szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendőket,

c) a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

(3)93 A fővárosi és megyei kormányhivatal másodfokú döntést hoz – a fővárosi és megyei kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével – az érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt. 84. § (5) bekezdésében, a szakmai vizsga esetén az Szt. 14. § (6) bekezdésében meghatározott eljárás keretében.

(4)94 A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

41/D. §95 A fővárosi és megyei kormányhivatal ellátja a

b) Kt. 131. § (5) bekezdés c) pontjában

a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal számára meghatározott feladatokat.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

42. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)96 A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el, amely fővárosi és megyei kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.

(3) A Hivatal az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, a Felsőoktatási Regisztrációs Központ, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, valamint a „suliNova” Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.-nak a díjjal nem fedezett szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében általános jogutódja.

(4)97 2011. január 1-je után a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök, és azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a korábban az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként működött regionális igazgatóság jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi működési területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szervezeti egységévé – a megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve – 2011. január 1-jén válik.

(5)98

(6)99 E rendelet 38. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve 56. cikke (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez100

2. számú melléklet a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez101

1

A rendeletet a 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. április 27. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Lásd az Oktatási Hivatal alapító okiratát a Hivatalos Értesítő 2008. évi 11. számában.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § a) pontja, a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

A 2. § (1) bekezdése a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 2. § (2) bekezdése a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdését a 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 3. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 4. § (3) bekezdése a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4/A. §-t megelőző alcímet az 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 4/A. §-t az 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4/A. § (1) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4/A. § (1) bekezdés b) pontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4/A. § (2) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4/B. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18

A 4/D. §-t megelőző alcímet a 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 4/D. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4/D. § (2) bekezdés d) pontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § b) pontjával megállapított szöveg.

22

A 4/D. § (2) bekezdés g) pontja a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. §-t megelőző alcím a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § d) pontjával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

Az 5. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

25

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (2) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

27

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

28

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29

Az 5. § (2) bekezdés d) pontját a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 5. § (3) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

31

Az 5. § (4) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

32

A 6. § bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

33

A 7. § bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

34

A 7. § a) pont aa) alpontja a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 7. § c) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

36

A 7. § d) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

37

A 7. § e) pontját a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

38

A 7. § f) pontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

39

A 8. § a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

40

A 9. § bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

41

A 9. § a)–c) pontját a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42

A 10. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

43

A 11. § bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

44

A 11. § a) pontját a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 166. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 11. § b) pontja a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 11. § c)–f) pontját a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

47

A 12. § (1) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

48

A 12. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

49

A 12. § (3) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 13. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

51

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

52

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 13. § (1) bekezdés d) pontját a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

54

A 13. § (1) bekezdés e)–g) pontját a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

55

A 13. § (1) bekezdés h) pontját a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be.

56

A 13. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

57

A 13. § (2) bekezdés a) pontja a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

58

A 13. § (3) bekezdése a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

59

A 13. § (4) bekezdése a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 13. § (5) bekezdését a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

61

A 13. § (6) bekezdését a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 13. § (7) bekezdése a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 14. § bevezető szövegrésze a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

64

A 15. § (1) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

65

A 16. § a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

66

A 17. § (1) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 17. § (3) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 17. § (4) bekezdése a 4/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

70

A 18. § (1) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

72

A 18. § (3) bekezdése a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. § d) pontja és 25. §-a szerint módosított szöveg.

73

A 19–37. §-t a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

74

A 38. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

75

A 38. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. § (5) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

76

A Magyar Közlöny 2007. évi 5. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

77

A 39. § a) pontja a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 15. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

78

A 39. § e) pontját a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 39. § f) pontja a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 15. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

80

A 40. §-t megelőző alcímet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

81

A 40. §-t a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

82

A 41. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 207. pontja hatályon kívül helyezte. A 41. §-t újonnan a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

84

A 41. § (1) bekezdés b) pontját a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 41/A. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

88

A 41/B. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

89

A 41/B. § (1) bekezdés b) pontja a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

90

A 41/B. § (1) bekezdés c) pontja a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

91

A 41/C. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

92

A 41/C. § (1) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 41/C. § (4) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be.

95

A 41/D. §-t a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

96

A 42. § (2) bekezdését a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése iktatta be.

97

A 42. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 207. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

98

A 42. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 207. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 42. § (6) bekezdését a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

100

Az 1. számú mellékletet a 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2011. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

101

A 2. számú mellékletet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére