• Tartalom

309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Balassi Intézet létrehozásáról1

2016.08.19.

1. §2 A Balassi Intézet a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § (1)3

(2)4

(3)5 A Balassi Intézetet főigazgató vezeti.

(3a)6 A főigazgató helyettesítésére, tevékenységének segítésére főigazgató-helyettesek nevezhetők ki. A főigazgató-helyetteseket – a (3b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint a miniszter állapítja meg az illetményüket.

(3b)7 A koordinációs feladatok ellátásáért felelős főigazgató-helyettest a kultúráért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, valamint a kultúráért felelős miniszter állapítja meg az illetményét.

(3c)8 A főigazgató-helyettesek felett – a kinevezés, a felmentés és az illetmény megállapítása kivételével – a munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja.

(4)9

(5)10 A Balassi Intézet főigazgatójának, a külföldi magyar intézetek szakmai irányításáért felelős szervezeti egysége vezetőjének, a külföldi magyar intézetek vezetőinek és a külföldi magyar intézetek más kiküldötteinek kinevezéséhez, felmentéséhez és illetményének megállapításához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(6)11

(7)12

2/A. §13 (1)14 Az országkép-építés stratégiai irányai meghatározásának elősegítése, valamint a Balassi Intézet szakmai tevékenysége összehangolása és hatékonyságának növelése érdekében a miniszter és a kultúráért felelős miniszter Miniszteri Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Testület) működtet.

(2)15 A Testület tagjai a miniszter és kultúráért felelős miniszter, valamint az általuk külön-külön kijelölt 3-3 fő.

(3)16 A Testület elnöke a miniszter. Ha a testület elnöke – bármely okból – a testületi ülésen nem vesz részt, a Testület elnökének feladatait a kultúráért felelős miniszter – vagy megbízottja – látja el.

(4)17 A Testület augusztus 31-éig – a miniszternek a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben benyújtásra kerülő – tájékoztatót készít a Kormány részére a Balassi Intézet által elkészített tárgyévi tevékenységről szóló beszámolóról, valamint véleményezi a Balassi Intézet tárgyévet követő évre vonatkozó alaptevékenységébe tartozó feladatai körében tervezett intézkedéseket.

(5)18 A Testület tagjai nem részesülnek testületi tevékenységükért külön díjazásban.

(6)19 A Testület ülésére a Testület elnöke a testületi tagokon kívül szakértőként más személyt is meghívhat. A kultúráért felelős miniszter által javasolt személyt a Testület ülésére meg kell hívni.

(7) A Testület ügyrendjét saját maga állapítja meg.

(8) A Testület tevékenységével összefüggő titkársági feladatok ellátásáért a Balassi Intézet főigazgatója felelős.

3. § (1)20 A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében, a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar intézetek útján – ellátja az alábbi feladatokat:

a) ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is;

b)21 figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket;

c) kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel, szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bővítését;

d)22 segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, részt vesz a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveinek és programjának a kidolgozásában;

e) közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében;

f) segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását külföldön;

g)23 közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését;

h) közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában;

i) együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel;

j) közreműködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben együttműködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi szervezetekkel.

(2) A Balassi Intézet az (1) bekezdésben meghatározott alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat lát el, így különösen:

a) külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzések nyújtása,

b) a magyar mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára,

c) magyar mint idegen nyelv szakszerű oktatására való felkészülés támogatása,

d)24

e) kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos és művelődési szervezetekkel,

f) kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorok és vendégtanárok kiküldése külföldi magyar oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai támogatása,

g) magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése,

h) magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások ösztönzése, a kutatási eredmények megismertetése.

(3)25

(4) A Balassi Intézet tevékenységéhez kapcsolódóan ösztöndíjrendszert tart fenn és működtet.

4. § (1)26 A külföldi magyar intézetek a külképviseletek részét képező, az országkép-építést és a magyarság jó hírének a terjesztését, valamint ezen belül kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények. A miniszter – a kultúráért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a külföldi magyar intézetek és a szakmai feladatokat ellátó Balassi Intézet közötti együttműködést, a jogszabályokban közös feladatként előírtak végrehajtását.

(2)27

5. § (1)28 A külföldi magyar intézet alapításáról, megszüntetéséről, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesítéséről, megszüntetéséről a Kormány a miniszternek – a kultúráért felelős miniszterrel, az államháztartásért felelős miniszterrel és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetett – javaslata alapján dönt.

(2)29

(3)30 Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel összefüggő nemzetközi jogi intézkedések megtételéről a miniszter gondoskodik.

6. § A Balassi Intézet a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága, valamint a Márton Áron Szakkollégium általános jogutódja.

6/A. §31 (1) A Balassi Intézet e rendeletben meghatározott szakmai tevékenységének ellátásához szükséges, a külföldi magyar intézetekhez kapcsolódó feladatait 2016. január 1. napjától a külpolitikáért felelős miniszter látja el. Az átvett feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a Balassi Intézet jogutódja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok átvétele nem érinti a Balassi Intézet 3. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott szakmai feladatait, amelyeket a Balassi Intézet a 4. § (1) bekezdésének megfelelően továbbra is a külföldi magyar intézetek útján lát el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó, illetve a külföldi magyar intézetekben foglalkoztatott szakmai és funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk,

c) a b) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, kormányzati ügykezelőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk

is értendő.

(4) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra az átvevő szerv részére.

(5) A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosítások, valamint egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Balassi Intézetnek és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak átadás-átvételi megállapodást kell kötnie 2016. január 31. napjáig.

(6) A Magyar Államkincstár a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Balassi Intézet átalakítását 2016. január 1-jével jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

7. § (1) Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)32

(4)33 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben

a)34

b)35 a Balassi Intézet e rendeletben meghatározott feladataival összhangban álló célok támogatása érdekében ösztöndíjat alapítson, az ösztöndíj odaítélésének rendjét és a jogosultak körét megállapítsa.36

(5)37

1

A rendeletet a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (2) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 358. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3a) bekezdését a 11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (3b) bekezdését a 11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 361. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3c) bekezdését a 11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2. § (4) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 362. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (5) bekezdését a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (6) bekezdését a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja.

13

A 2/A. §-t a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2/A. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2/A. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2/A. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2/A. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

18

A 2/A. § (5) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

19

A 2/A. § (6) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 359. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 3. § (3) bekezdését a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 4. § (1) bekezdése a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 4. § (2) bekezdését a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

Az 5. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 360. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 5. § (2) bekezdését a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 5. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 361. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 6/A. §-t a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 205. pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 361. § e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 7. § (4) bekezdés a) pontját a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 7. § (4) bekezdés b) pontja a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 361. § f) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 7. § (5) bekezdését a 481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére