• Tartalom

31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet

az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról

2017.08.18.

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3) bekezdésének a) pontjában és (5) bekezdésében, valamint a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint az egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § Ezt a rendeletet az Amerikai Egyesült Államokból származó következő termékekre kell alkalmazni:

a) 2309 90 20 KN kód alá tartozó, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból előállított kukorica-glutén takarmány,

b) 2303 30 00 KN kód alá tartozó, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból előállított sörtörköly.

2. § Az 1. §-ban meghatározott termékek esetében a takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendeletet (a továbbiakban: R.) az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

Az 1. §-ban meghatározott termékek beléptetése, illetve szabad forgalomba bocsátása

3. §1 Az 1. §-ban meghatározott terméket tartalmazó szállítmány (a továbbiakban: szállítmány) kizárólag akkor léptethető be az Európai Gazdasági Térség vámterületére, illetve bocsátható szabad forgalomba Magyarország területén, ha a termék nem tartalmaz Bt10 kódjelű kukorica vonalat (a továbbiakban: Bt10 kukorica) vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

4. §2

5. §3

Ellenőrzés

6. §4 (1)5 Az 1. § szerinti terméknek az Európai Gazdasági Térség vámterületére Magyarország államhatárán keresztül történő beléptetésekor a vámterületre való beléptetést végző határállomás helye szerint illetékes hatósági állatorvos, illetve azon a határállomáson, ahol az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) állat-egészségügyi határkirendeltsége van, a határállomási állatorvos az R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti ellenőrzés keretében szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a szállítmány tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(2)6 Amennyiben az 1. § szerinti termék nem Magyarország államhatárán keresztül lép be az Európai Gazdasági Térség területére, de a szállítmányt Magyarország területén bocsátják szabad forgalomba, a szabad forgalomba bocsátást végző vámhivatal helye szerint illetékes hatósági állatorvos az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenőrzés keretében szúrópróbaszerűen vizsgálja, hogy a szállítmány tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(3) Az állatorvos feladata az általa vett minta azonosságának biztosítása, illetve annak a hatósági laboratóriumba történő eljuttatása.

(4)7 Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során az állatorvos által vett mintát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) akkreditált hatósági laboratóriuma vizsgálja meg. A laboratórium a vizsgálat eredményét tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul megküldi az állatorvosnak. A laboratóriumi vizsgálat eredményének az állatorvoshoz történő megérkezéséig a megmintázott termék nem bocsátható szabad forgalomba. A laboratóriumi vizsgálat eredményéről az állatorvos értesíti a határvámhivatalt, illetve a vámhivatalt.

7. § (1)8 Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) a forgalomba hozatal során szúrópróbaszerű ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a szabad forgalomba bocsátott kukoricát tartalmazó vagy abból előállított kukorica-glutén takarmány, valamint sörtörköly tartalmaz-e Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt.

(2)9 A megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti termékek mintavétele és vizsgálata során a 6. § (3)–(4) bekezdései szerint jár el.

(3)10 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ellenőrzött termék Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt tartalmaz, a megyei kormányhivatal köteles haladéktalanul intézkedni a termék forgalomból történő kivonásáról.

8. §11 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) megállapodást köt az e rendelet szerinti ellenőrzésekkel kapcsolatos együttműködés rendjéről.

Költségek viselése

9. §12 A 6–7. §-okban foglaltak végrehajtása során felmerülő költségeket az Európai Gazdasági Térség területén letelepedett, a szabad forgalomba bocsátásért felelős személy viseli.

Értesítési kötelezettség

10. § (1)13 Ha az e rendelet szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az 1. § és a 7. § (1) bekezdése szerinti termék Bt10 kukoricát vagy Bt10 kukoricából előállított takarmányt tartalmaz, a hatósági állatorvos, illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a minisztériumot és a NÉBIH-et. A NÉBIH az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. fejezete szerinti gyors vészjelző rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.

(2)14 Az 1. § szerinti termékeken elvégzett ellenőrzések számáról és eredményéről a hatósági állatorvos a megyei kormányhivatalnak, a megyei kormányhivatal pedig a NÉBIH-nek negyedéves gyakorisággal jelentést küld. A NÉBIH a beérkezett adatok alapján elkészített összesített jelentését a minisztériumnak negyedéves rendszerességgel küldi meg.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)15

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §16 Ez a rendelet a kukoricatermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „Bt10” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2005/317/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. március 7-i 2007/157/EK határozatnak való megfelelést szolgálja.

1

A 3. § a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. §-t a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 24. §-a, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 83. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 83. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 83. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (2) bekezdése a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 83. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 83. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8. § a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 52. § d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 100. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. § a 85/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére