• Tartalom

312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, valamint a belső ellenőrzési szerv kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124/A. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása

1. § (1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (rövidített neve: KEHI, a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, amely ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat.

(2)2 A Hivatal irányítását a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3)3 A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó központi közhatalmi költségvetési szerv, amely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben önálló címet alkot.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

A Hivatal szervezete, vezetői

2. § (1)4 A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel.

(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevez ki és ment fel.

(3) A Hivatal elnökévé, illetve elnökhelyettesévé legalább 5 év közigazgatási és szakmai gyakorlattal, valamint 5 éves vezetői tapasztalattal rendelkező, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő magyar állampolgár nevezhető ki.

(4) A Hivatal alkalmazottai köztisztviselők, felettük a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.

A Hivatal feladatai

3. § A Hivatal ellátja

a)5 a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait, valamint a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzését.

b)–c)6

A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre

4. § (1)7 A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az Áht. 121/A. § (10) és (11) bekezdéseiben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki. A Hivatal e hatáskörében a külön jogszabályok, kormányhatározatok, valamint a miniszterelnök által előírt ellenőrzési feladatokat végzi.

(2) A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzésére.

A Hivatal ellenőrzési hatósági feladatai

5. §8

A Hivatal egyéb európai uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatai

6. §9

A belső ellenőrzések eljárásrendje

7. § (1) A Hivatal által végzett, a 4. §-ban meghatározott belső ellenőrzések tekintetében a belső ellenőrzés általános szabályaira, eljárási és végrehajtási rendjére, az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött szervek jogaira, kötelezettségeire a Ber. rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) Az ellenőrzéseknél a Ber. által a belső ellenőrzési vezető, a vizsgálatvezető, valamint a belső ellenőr számára meghatározott feladatok ellátásának rendjét a Hivatal ellenőrzési kézikönyve szabályozza.

(3)10 A Hivatal elnöke a felsőfokú végzettségűeknek felmentést adhat a Ber. 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alól, de köteles gondoskodni arról, hogy a Hivatal rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.

(4)11 A Ber. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat a Hivatal elnökére is alkalmazni kell, az elnök összeférhetetlenségéről a miniszter határoz.

(5)12 A Ber. 18–22. §-ait a Hivatal tekintetében nem kell alkalmazni.

8. § (1) A Hivatal a jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatai figyelembevételével elkészített stratégiai ellenőrzési terv, valamint a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét.

(2) A Hivatal köteles éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig a miniszter útján a Kormánynak benyújtani.

(3)13 Kormánydöntés, a miniszterelnök, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el.

9. § (1)14 A Hivatal ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyvminta figyelembevételével elkészített, a Hivatal elnöke által jóváhagyott ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

(2) A Hivatal ellenőrei megbízólevél alapján végzik ellenőrzéseiket.

(3)15 A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzését tevékenységük sajátosságainak és a külön törvényekben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani, illetve az ellenőrzés nem terjedhet ki e szervek titkos információgyűjtéssel kapcsolatos dokumentumaira, informatikai rendszereire és tevékenységére.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az elnök az ellenőrzött szerv vezetőjét, illetve az ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja a szükséges intézkedések megtétele céljából.

10. § (1) Az ellenőrzést a Hivatal elnöke megszakíthatja, amennyiben a Hivatalnak soron kívüli ellenőrzést kell lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezető vagy az ellenőr akadályoztatva van.

(2) Az ellenőrzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti, amennyiben a számviteli rend állapota, a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, illetve az ellenőrzött szerv jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását akadályozza.

(3) A Hivatal elnöke az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét, melyben az ellenőrzés felfüggesztése esetén határidő megállapításával felhívja az ellenőrzött szerv vezetőjét az akadály megszüntetésére.

11. §16 (1) Az ellenőrzésekről – megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó – ellenőrzési jelentés készül, melyet a Hivatal megküld az ellenőrzött szervezet vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz. Több ellenőrzött szervezetet érintő ellenőrzés esetén a Hivatal az ellenőrzési jelentésnek csak a vonatkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek.

(2) A Hivatal az ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentéseket a miniszter útján a Kormány elé terjeszti.

12. § A Hivatal által készített jelentések nyilvánosságára a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyes titokfajtákról szóló törvények rendelkezései irányadóak.

13. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatást ad a Hivatal elnöke részére a Hivatal ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről.

(2) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év június 30-áig a miniszter útján beszámol a Kormánynak. A beszámoló különösen az alábbiakat tartalmazza:

a) az éves ellenőrzési feladatok teljesítésének értékelését;

b) az ellenőrzések fontosabb megállapításait és javaslatait;

c) az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglaltak időarányos teljesítését;

d) tájékoztatást az ellenőrzések során feltárt büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményről, mulasztásról vagy hiányosságról;

e) az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket.

Az európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzésének eljárásrendje

14. §17

A belső ellenőrzési szerv kijelölése

15. § Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési szervként a Kormány a Hivatalt jelöli ki.

Közös ellenőrzések

16. §18

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)19

18. §20

1

A rendeletet a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte. E hatályon kívül helyező rendelet 38. (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2012. január 1-jén folyamatban lévő kormányzati ellenőrzés során is alkalmazni kell.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított és a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § a) pontja a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § b)–c) pontját a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (1) bekezdése a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. §-t a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 6. §-t a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § új (3) bekezdését a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva.

11

A 7. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a.

12

A 7. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a.

13

A 8. § (3) bekezdése a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdése a 310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (3) bekezdése a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 117. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 14. §-t a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 16. §-t a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 17. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 203. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 18. §-t a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére