• Tartalom

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről1

2010.12.18.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Vptv.) 42/A. § a) és b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

I. RÉSZ

A VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG SZERVEZETE

Általános rendelkezések

1. § (1)2 A Kormány vámhatóságként a Vám- és Pénzügyőrséget jelöli ki. A Vám- és Pénzügyőrség az adópolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, amely országos hatáskörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, központi közhatalmi szerv.

(2)3 A Vám- és Pénzügyőrség a Vptv. 2. §-ában meghatározott feladatait, a Vptv. 4. §-a szerinti irányítás mellett, a vámszervezet felső-, közép- és alsó fokú szervei útján látja el.

(3) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező, továbbá hatósági jogkörrel nem rendelkező szervekből áll.

(4) A hatósági jogkörrel nem rendelkező szervek feladata a Vám- és Pénzügyőrség technikai, anyagi eszközzel való ellátása, a Vám- és Pénzügyőrség őrzésvédelmi, szállítási és egyéb logisztikai tevékenységének, valamint a rendszerintegrációs, alkalmazásfejlesztési és adatszolgáltatási tevékenységének ellátása, az informatikai üzemeltetési, a pénzügyi, gazdálkodási feladatok végzése, az állomány képzése és továbbképzése, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás megszervezése.

(5)4

(6)5 Az országos parancsnok a kormánybiztos jóváhagyásával a Vám- és Pénzügyőrség szervezetén belül hatósági jogkörrel és költségvetési jogalanyisággal nem rendelkező szerveket hozhat létre és szüntethet meg.

Az országos parancsnok

2. § (1)6 Az országos parancsnok – a kormánybiztos irányítása mellett – a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek között ellátja az országos parancsnokság vezetésével és a középfokú és alsó fokú szervek működésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2)7 Az országos parancsnok kinevezéséről, jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról külön jogszabályok rendelkeznek.

(3)8

A Vám- és Pénzügyőrség felsőfokú szerve

3. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség felsőfokú szerve a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság).

(2) Az országos parancsnokság székhelye Budapest.

(3) Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:

a)9 amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, másodfokon jár el a hatósági jogkörrel rendelkező középfokú szervek első fokon hozott határozatai és végzései ellen benyújtott jogorvoslatok esetében, illetve gyakorolja felügyeleti jogkörét,

b)10 lefolytatja a közösségi jogszabályban felhatalmazott szervezet megkeresésére végzendő ellenőrzést.

c) biztosítja és koordinálja a Vám- és Pénzügyőrség alsó- és középfokú szerveinek működését, továbbá végzi e szervek tevékenységének irányítását, felügyeletét és ellenőrzését,

d)11 intézi a jogszabály által feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

e) közreműködik a Vám- és Pénzügyőrség feladatát és hatáskörét, továbbá a működését meghatározó jogszabályok előkészítésében,

f) képviseli a Vám- és Pénzügyőrséget a nemzetközi ügyekben, közreműködik a nemzetközi kapcsolattartásban, különös tekintettel az Európai Unió szerveivel történő kapcsolattartásra,

g) végzi az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) történő együttműködéssel és koordinációval kapcsolatban a külön törvényben meghatározott feladatokat,

h)12 egyes, külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti előzetes ellenőrzést végzi,

i)13 a dömpingellenes vám visszatérítésére vonatkozó kérelmeket fogadja és az Európai Bizottsághoz továbbítja,

j)14 végzi a kormánybiztos vagy az országos parancsnok által hatáskörébe utalt bűncselekmény megelőzését, felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,

k)15 kiadja a Vtv. 8. §-ának (4) bekezdése szerinti előzetes véleményt,

l)16 kiadja a Vtv. 14. §-ának (7) bekezdése szerinti, a tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt,

m)17 végzi a Vtv. 69. §-ának (3) bekezdésében említett egyezmény alapján történő kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés koordinátori feladatait,

n)18 jogosult az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 21.) KöViM–PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában említett biztosítási szerződés elfogadására,

o)19 vezeti az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvény szerinti nyilvántartásokat, és intézkedik azoknak a vámhatóság hivatalos honlapján történő közzététele iránt,

p)20 intézkedik a egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedély iránt benyújtott kérelmeknek és kiadott engedélyeknek a vámhatóság hivatalos honlapján történő nyilvánosságra hozatala iránt.

q)21 irányítja, szakmailag felügyeli és ellenőrzi a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság tevékenységét és a regionális nyomozó hivatalok nyomozóhatósági tevékenységét, valamint ellátja ezen szervek tekintetében a d) pontban foglalt feladatokat.

(4) Az országos parancsnokság a költségvetési előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési egység.

A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező középfokú szervei

4. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező középfokú szervei:

a) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága, székhelye Szeged,

b) a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága, székhelye Debrecen,

c) a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Parancsnoksága, székhelye Miskolc,

d) a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnoksága, székhelye Székesfehérvár,

e) a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága, székhelye Budapest,

f) a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnoksága, székhelye Szombathely,

g) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnoksága, székhelye Pécs,

h) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Parancsnoksága, székhelye Budapest,

i) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága, székhelye Budapest,

j) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága, székhelye Budapest,

k) a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Budapest,

l)22 a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Miskolc,

m) a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Nyíregyháza,

n) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Kecskemét,

o) a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Székesfehérvár,

p) a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Győr,

q) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Pécs,

r) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága, székhelye Budapest,

s) a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága, székhelye Budapest,

t) a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete, székhelye Budapest,

u)23 a Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatal, székhelye Budapest.

(2)24

5. § (1)25 A regionális parancsnokságok feladata és hatásköre:

a) elbírálják az irányításuk alá tartozó alsó fokú szervek elsőfokú határozatai és végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket, illetve gyakorolják a jogszabályban biztosított felügyeleti jogkörüket,

b) irányítják, szakmailag felügyelik és ellenőrzik az illetékességi területükön létesített alsó fokú szervek tevékenységét,

c)26

d) a 14. § (3) bekezdésének m) és n) pontjában fogalt szervek kivételével irányítják, szakmailag felügyelik és ellenőrzik az illetékességi területükön létesített, az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalok nyomozóhatósági tevékenységét,

e)27 intézik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

f) végzik – a Rendőrség feladat- és hatáskörébe tartozó engedélyezések sérelme nélkül – az illetékességi területükön működő határátkelőhelyen a vámközvetítő és más szolgáltató tevékenységet végzők elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.

(2)28 A Vám- és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Parancsnoksága végzi az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a c) pont kivételével, illetve végzi az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatot a 14. § (3) bekezdésének m) és n) pontjában fogalt szervek tekintetében.

(3)29 A kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti regionális parancsnokság, illetve – amennyiben a kérelmező székhelye (lakóhelye) az illetékességi területén van – a Vám- és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Parancsnoksága rendelkezik hatáskörrel:

a) összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezésére,

b) különleges zárak alkalmazásának engedélyezésére,

c)30 a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 398. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,

d) engedélyezett címzett státusz engedélyezésére,

e) az áruk közösségi jellegére vonatkozóan engedélyezett feladó által adott igazolás engedélyezésére,

f) elfogadott exportőri tevékenység engedélyezésére,

g) könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezésére,

h) vámügynöki tevékenység engedélyezésére.

(4)31 A Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága feladata és hatásköre az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a)32

b) az ATA igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekre vagy szabálytalanságokra vonatkozó eljárás lefolytatása és a tagállamokkal történő koordináció végrehajtása,

c) a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

(5)33 Az integrált postaforgalom szabályai szerinti könnyített eljárás engedélyezését a kérelmező forgalmát ellenőrző vám- és pénzügyőri hivatal felügyeletét ellátó középfokú vámszerv végzi.

6. §34 A Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságának feladata és hatásköre:

a) ellátja a központi kockázatkezelési, kockázatelemzési feladatokat és kialakítja a kockázati profilokat és kockázatelemzési módszereket, illetve koordinálja a kockázatelemzési tevékenységet,

b) előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a Vám- és Pénzügyőrség utólagos ellenőrzési tervét valamint kidolgozza a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési irányelveket,

c) ellátja az e rendelet 18. §-ának (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságként, illetve központi kapcsolattartó szervként a jövedéki adók tekintetében a tagállamok illetékes hatóságaival a 2073/2004/EK rendelet alapján folytatott adóügyi és igazgatási együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

d)35 ellátja az Európai Mezőgazdasági Garancialap (EMGA) finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló 485/2008/EK rendelet 11. cikkében meghatározott feladatokat (Különleges Szolgálat),

e) kezeli és fenntartja a közösségi jövedéki adatbázisokat,

f) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

g) végzi a belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező személlyel szemben, a jövedéki adó és bírság befizetési kötelezettségének érvényesítése (beszedése) érdekében szükséges cselekményeket,

h) végzi – amennyiben külön jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a vámigazgatási ügyekben az Európai Bizottsággal, valamint a tagállamok, illetve harmadik országok vámhatóságaival történő kapcsolattartást,

i)36 végzi az Európai Bizottsággal, valamint a tagállamok, illetve harmadik országok vámhatóságaival történő kapcsolattartást az engedélyezett gazdálkodókkal kapcsolatos (AEO) ügyekben, kivéve a 15. § (2) bekezdésének d) pontban meghatározott feladatot,

j) intézi – amennyiben külön jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az utólagos ellenőrzési szakterület tekintetében a közösségen belüli és harmadik országos vámcélú együttműködési megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos ügyeket,

k) ellátja, koordinálja és felügyeli a Vám- és Pénzügyőrséget érintő piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályban foglalt feladatokat, valamint együttműködik a piacfelügyeleti hatóságokkal,

l)37 engedélyezi a termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérő okmány, a borkísérő okmány, valamint az anyagkísérő okmány formanyomtatványként történő előállítását,

m) végzi a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 7/D. §-a szerinti felülellenőrzést, valamint a vámhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében lefolytatja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti felülellenőrzést és az ahhoz kapcsolódó adóigazgatási eljárást,

n) eljár első fokon az e § m) pontja szerinti felülellenőrzés során kiszabott bírságok elengedése, mérséklése, a felszámított hitelkamat mellőzése és mérséklése, valamint a késedelmi pótlék mérséklése tekintetében.

7. §38 A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) végzi az általa lefoglalt kábítószer, pszichotróp anyag és ezek prekurzorai a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetébe történő szállítását, valamint az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzését, kísérését,

b)39

c) végzi a jogszabály által hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,

d) végrehajtja a Vámáruraktár tekintetében az 5. § (1) bekezdésének a), b) és e) pontjaiban foglaltakat,

e) elvégzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére meghatározott feladatokat,

f) végzi az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával járó feladatokat.

8. § (1)40 A Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatal feladata és hatásköre a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény által a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a Vptv-ben meghatározott fedett nyomozati tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.

(2)41 A regionális nyomozó hivatalok végzik a jogszabály által hatáskörükbe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá a Vegyvizsgáló Intézetbe beszállítják az általuk lefoglalt kábítószert, pszichotróp anyagot és ezek prekurzorait, valamint végzik az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzését, kísérését.

9. § (1)42 A Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) pénzügyi jogszabálysértések megelőzése, felderítése érdekében a Vám- és Pénzügyőrség feladatát meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzések – a 15. § (2) bekezdésének a) pontja alá tartozó ellenőrzések és a Jöt. 111/A. §-a szerinti jövedéki ellenőrzés kivételével történő – végzése, beleértve a Jöt. szerinti hatósági felügyelet keretében végzett ellenőrzéseket,

b) a büntetőeljárásról szóló törvény által a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzése érdekében végzett ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítása, és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé a szükséges intézkedések megtétele, a nyomozó hatóságok felkérése alapján az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzése, kísérése,

c) a Vám- és Pénzügyőrség nyomozóhatóságai által elrendelt személyi védelem ellátása, valamint a Vám- és Pénzügyőrség nyomozóhatóságainak felkérése alapján a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt bűncselekmény megakadályozása, megszakítása érdekében tetten ért, vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek elfogása,

d)43 a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtása,

e) mélységi ellenőrzések végzése,

f) a Vám- és Pénzügyőrség őrzésvédelmi – így különösen objektumvédelmi, a Vám- és Pénzügyőrség saját hatáskörében lefoglalt dolgok élő erős őrzésével, kísérésével összefüggő, valamint ezek megsemmisítése során felügyeleti – feladatainak ellátása, valamint anyagi javak őrzése, kísérése, szállítási, továbbá egyéb logisztikai tevékenységének végrehajtása, illetve a szolgálati fegyverzet-ellátás biztosítása, illetve szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák kiképzése,

g) a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyek intézése.

(2)44 A dunai hajózási forgalomban a Duna teljes – az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal illetékességi területén kívüli – magyarországi folyamszakaszán, valamint annak hajózható mellékágain a mélységi ellenőrzések végrehajtására kizárólag a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága illetékes.

10. § A Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) a kintlévőségről, a jövedéki köztartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadása,

b) az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott visszatartási jog gyakorlása,

c) az elévült tartozatlan vámteher és vámbiztosíték befizetés, túlfizetés és a fel nem használt vámbiztosíték, valamint a beazonosítható előíráshoz nem köthető elévült tartozatlan jövedéki és energiaadó, bírság, illetve pótlékbefizetés, túlfizetés törlése,

d) a vámhatóság késedelmes teljesítése esetén a kamat megállapítása és fizetése, illetve a jogszabályban meghatározott esetben a kamat vagy a késedelmi pótlék megállapítása,

e) az Európai Unió költségvetésébe fizetendő összegekről az adat-nyilvántartási rendszer működtetése,

f) a Vám- és Pénzügyőrség által kezelt államháztartási számlák nyilvántartása,

g) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

h)45 kiadja az Art. 43. §-ának (8) bekezdése szerinti értesítést,

i)46 kiadja a Vtv. 51. §-ának (5) bekezdése szerinti közlést.

11. § A Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete feladata és hatásköre:

a) a kötelező tarifális és származás felvilágosítás kiadása,

b) jogszabályban foglalt előírások alapján vett minták analizálása és szakvéleményezése,

c)47 kábítószer, pszichotróp anyag és prekurzorainak tárolása, szubsztancia alapú vizsgálata és szakvélemény adása, ha a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a Vám- és Pénzügyőrség végzi a nyomozást,

d)48 ügyféli kérelemre szakvélemény kiadása,

e)49 a termékazonosításhoz szükséges állásfoglalások kiadása,

f)50 a jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzése,

g)51 a jövedéki és az abból előállított termékeknek a Jöt. 48. § (20) bekezdése szerinti kötelező érvényű vámtarsifa- besorolásával kapcsolatos ügyekben eljár,

h)52 intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

i)53 külön jogszabályban előírt esetekben szakértői közreműködés.

12. §54

A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú szervei

13. §55 (1) A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú szervei: a vám- és pénzügyőri hivatalok, a regionális ellenőrzési központok, a Vámáruraktár és a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal.

(2) A megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal – Budapesten és Pest megyében a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal és a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal – az alapfeladatain túl kiemelt feladatként engedélyezést is végző vámhatósági alsó fokú szerv.

(3) Az azonos hatáskörrel rendelkező vám- és pénzügyőri hivatalok közül

a) a létszámuk, illetve gazdasági központban való elhelyezkedésük alapján kiemeltek, valamint a megyeszékhelyen működők „vám- és pénzügyőri hivatal I.”,

b) az a) pont alá nem tartozók „vám- és pénzügyőri hivatal II.”

besorolást kapnak.

A vám- és pénzügyőri hivatal I., illetve a vám- és pénzügyőri hivatal II. kategóriába tartozó alsó fokú szervek felsorolását külön jogszabály tartalmazza.

14. § (1)56 A Vám- és Pénzügyőrség alsó fokú szervei és székhelyeik – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – a következők:

a) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged, székhelye Szeged,

b) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba, székhelye Békéscsaba,

c) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kecskemét, székhelye Kecskemét,

d) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Baja, székhelye Baja,

e) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kiskörös, székhelye Kiskörös,

f) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Székesfehérvár, székhelye Székesfehérvár,

g) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya, székhelye Tatabánya,

h) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Esztergom, székhelye Esztergom,

i) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Veszprém, székhelye Veszprém,

j) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa, székhelye Pápa,

k) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pécs, székhelye Pécs,

l) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szekszárd, székhelye Szekszárd,

m) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kaposvár, székhelye Kaposvár,

n) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Miskolc, székhelye Miskolc,

o) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sátoraljaújhely, székhelye Sátoraljaújhely,

p) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Eger, székhelye Eger,

q) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Salgótarján, székhelye Salgótarján,

r) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen, székhelye Debrecen,

s) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Nyíregyháza, székhelye Nyíregyháza,

t) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szolnok, székhelye Szolnok,

u) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely, székhelye Szombathely,

v) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr, székhelye Győr,

w) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sopron, székhelye Sopron,

x) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg, székhelye Zalaegerszeg,

y) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kisvárda, székhelye Kisvárda,

z) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mátészalka, székhelye Mátészalka.

(2)57 A Vám- és Pénzügyőrség budapesti és Pest megyei székhelyű alsó fokú szervei – a (3) bekezdés m) és n) pontjában, valamint a (4) bekezdés f) pontjában foglalt szerveken túl:

a) Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal, székhelye Budapest,

b) 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budapest,

c) 18. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budapest,

d) Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budaörs,

e) Észak-Pest-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Vác,

f) Dél-Pest-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budapest,

g) Vámáruraktár, székhelye Budapest.

(3)58 A Vám- és Pénzügyőrségnek az Európai Unió külső vámhatárán működő alsó fokú szervei és székhelyeik:

a) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Hercegszántó, székhelye Hercegszántó,

b) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Röszke, székhelye Röszke,

c) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tompa, székhelye Tompa,

d) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Beregsurány, székhelye Beregsurány,

e) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tiszabecs, székhelye Tiszabecs,

f) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Záhony, székhelye Záhony,

g) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mohács, székhelye Mohács,

h) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Barcs, székhelye Barcs,

i) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Drávaszabolcs, székhelye Drávaszabolcs,

j) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Gyékényes, székhelye Gyékényes,

k) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Udvar, székhelye Udvar,

l) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Letenye, székhelye Letenye,

m) 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budapest,

n) 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal, székhelye Budapest.

(4)59 A Vám- és Pénzügyőrség regionális ellenőrzési központjai és székhelyeik a következők:

a) Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét, székhelye Kecskemét,

b) Regionális Ellenőrzési Központ Pécs, székhelye Pécs,

c) Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza, székhelye Nyíregyháza,

d) Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc, székhelye Miskolc,

e) Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár, székhelye Székesfehérvár,

f) Regionális Ellenőrzési Központ Budapest, székhelye Budapest,

g) Regionális Ellenőrzési Központ Győr, székhelye Győr.

15. § (1) A hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú szervek feladata és hatásköre:

a)60 végzik az áruk vámkezelését, kiszabják, beszedik, visszafizetik, elengedik és könyvelik a vámot, továbbá – ha jogszabály a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalja – a nem közösségi adókat, díjakat és az egyéb költségeket, határoznak a vámfelügyelet kérdésében, valamint első fokon eljárnak a kiszabott vámigazgatási bírságok elengedése, mérséklése tekintetében,

b)61 ellátják a jövedéki ellenőrzéssel, hatósági felügyelettel, a vámhatóság hatáskörébe utalt adók, díjak tekintetében az adóztatással, adóellenőrzéssel és hatósági ellenőrzéssel, engedélyezéssel, valamint – a 18. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Jöt. és a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat,

c) intézkedéseket tesznek a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt jogszabálysértések megelőzésére, felderítésére,

d) törvényben meghatározott körben szabálysértési hatósági jogkört gyakorolnak,

e) végzik a lefoglalt dolgok kezelésével, valamint az elkobzott árukkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,

f) az ügyfelek részére megadják a termékazonosításhoz szükséges tájékoztatást,

g) törlik az általuk kiszabott, de elévült tartozásokat,

h)62 végzik a mélységi ellenőrzéseket,

i)63 eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket a közösségi jogszabályok, továbbá törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet hatáskörükbe utal,

j) nemesfémtárgyak forgalmazásának ellenőrzése,

k)64 az Art 88. § (5) bekezdése alapján végzik az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségekkel összefüggő ellenőrzéseket,

l) ellátják a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben meghatározott az adóztatási feladatokat,

m)65 ellátják a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvényben foglalt egyes ellenőrzési, hatósági felügyeleti feladatokat,

n)66 ellátják az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 4. számú mellékletében meghatározott feladatokat,

o)67 a Tanácsnak a Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelete 78. cikkében meghatározottak szerint az árunyilatkozat utólagos ellenőrzését, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzést,

p)68 ellátják az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: EUtv.) 143/A–143/D. §-a, illetve a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartások és bizonylatok helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

q)69 végzik az egységes engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat,

r)70 ellátják az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvényben foglalt ellenőrzési feladatokat, melyek keretében közreműködnek az engedélyezési eljárásban, ellenőrzik a tárolt, raktározott, szállított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok származását, eredetét, mennyiségét, továbbá vizsgálják a fémkereskedő által vezetett nyilvántartásokat és teljesített adatszolgáltatásokat, illetve végrehajtják a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok lefoglalásával és szankcionálásával kapcsolatos feladatokat.

s)71 ellátják a vámhatóság azon feladatait, amelyekre e rendelet vagy más jogszabály más szervet nem jelölt ki.

(2)72 A regionális ellenőrzési központok feladata és hatásköre – az (1) bekezdés b), c), f), g), k) és i) pontjában meghatározottakon túl:

a) végzik az energiaadóval, valamint – a 16. § (1) bekezdése szerinti jövedéki adóügyek kivételével – a jövedéki adóval, továbbá a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos első fokú adóhatósági feladatokat,

b)73 végzik a Vtv. 1. §-a (3) bekezdése 7. pontjában foglalt utólagos ellenőrzést, illetve az e kormányrendelet 15. § (1) bekezdésének k) pontjában foglalt feladatot az általános forgalmi adó tekintetében,

c)74 végzik a Vtv. szerinti központosított utólagos ellenőrzést, valamint az Art. szerinti központosított ellenőrzést,

d)75 ellátják az engedélyezett gazdálkodó státusz (AEO) tanúsítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat,

e)76 végzik az EK végrehajtási rendelet 14g–14k. cikke szerinti feltételek vizsgálatát,

f)77 végzik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenőrzéseket,

g)78 engedélyezik a Jöt-ben meghatározott, számítógépen vezetett nyilvántartásokat, valamint a termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérőokmány, a borkísérő okmány és a bérfőzési lap számítógéppel történő előállítását,

h)79 végzik a termékkísérő okmány, az egyszerűsített kísérőokmány, a borkísérő okmány, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag anyagkísérő okmányának, és a bérfőzési lap sorszámtartományának kiadását, valamint a felhasznált sorszámok elszámolását,

i)80 első fokon eljárnak az utólagos ellenőrzések és adóellenőrzések során kiszabott bírságok elengedése, mérséklése tekintetében,

j)81 első fokon eljárnak az utólagos ellenőrzések során megállapított hitelkamat felszámításának mellőzése, mérséklése, illetve az adóellenőrzések során megállapított késedelmi pótlék mérséklése tekintetében,

k)82 ellátják az EUtv. 143/A–143/D. §-a, illetve a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány és az előírt jelentések teljesítésének ellenőrzésével, valamint az ahhoz kapcsolódó bírságok kiszabásával összefüggő feladatokat,

l)83 végzik a fémkereskedelmi tevékenységi biztosítékul felajánlott visszavonható pénzügyi biztosítékok esetén a visszavonás lehetőségének jóváhagyását,

m)84 végzik a fémkereskedelmi tevékenység engedélyezése során az engedélykérelmek elbírálását, az engedélyek kiadását, azok módosítását és visszavonását.

(3)85

(4)86 A regionális ellenőrzési központ jövedéki adó, energiaadó valamint környezetvédelmi termékdíj ügyben az országos parancsnok utasítására (engedélyével) az illetékességi területén kívül is végezhet az Art. szerinti ellenőrzést.

(5)87 A regionális ellenőrzési központ az engedélyezett gazdálkodói tanúsítványok kiadásával, illetve az EK végrehajtási rendelet 14g–14k. cikke szerinti feltételek vizsgálatával kapcsolatos eljárás során az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt.

(6)88 A regionális ellenőrzési központok az Európai Mezőgazdasági Garancialapból (EMGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenőrzések végrehajtása során a Vtv. 7/N. §-ának (5) bekezdése szerinti kapcsolódó vizsgálatot illetékességi területükön kívül is végezhetnek.

(7)89 A fokozott ellenőrzés alá eső termékek vámeljárás alá vonására kijelölt vám- és pénzügyőri hivatalokat a Melléklet tartalmazza.

(8)90 A regisztrációs adónak a különös szabályok szerint történő megállapítása, beszedése és ellenőrzése tekintetében vámhatóságként első fokú eljárásban

a) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba,

b) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya, valamint

c) a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely

jár el.

(9)91 A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal rendelkezik hatáskörrel:

a) a magyar exportőr által más tagállamban kért és a tagállam vámhatósága által megküldött kiviteli vámeljárások Egységes Vámokmány feldolgozására,

b) a Vtv. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezésére,

c) különleges zárak jóváhagyására,

d)92 az EK végrehajtási rendelet 186. Cikkének (4) bekezdése szerinti gyűjtő árunyilatkozat elektronikus úton történő benyújtásának engedélyezésére,

e) normál eljárás keretében a közösségi árutovábbítási eljárásra a továbbítási bejelentő elektronikus úton történő bejelentésének engedélyezésére,

f) TC32 Egyedi garanciajegy kibocsátásának engedélyezésére,

g) kezességvállalás engedélyezésére,

h) elektronikus vám elé állítás engedélyezésére,

i) vámszabad terület és vámszabad raktár engedélyezésére, valamint a vámszabad-területen történő építkezésre vonatkozó előzetes jóváhagyás megadására,

j) vámmentes vámkezelésre jogosító általános engedély kiadására,

k) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott, a termékimporthoz kapcsolódó adófizetési kötelezettség önadózás útján történő teljesítésének engedélyezésére,

l) az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 21.) KöViM–PM együttes rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatra.

(10)93 A (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárások tekintetében a Regionális Ellenőrzési Központ Budapest rendelkezik hatáskörrel.

16. § (1)94 A jövedéki adóügyeknek nem minősülő jövedéki ügyekben – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, továbbá a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. §-a (1)–(2) bekezdése és 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyekben első fokon a 14. § (1) bekezdésében megjelölt vám- és pénzügyőri hivatalok, a 14. § (3) bekezdésében megjelölt az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalok, valamint a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal járnak el.

(2)95 Jövedéki adóügyekben – kivéve a hatósági felügyelet keretében végzendő adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. §-a (1)–(2) bekezdése és 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyeket – és a Jöt. szerinti engedélyezéssel, és – a 18. § (7) bekezdésben foglaltak kivételével – nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyekben első fokon a regionális ellenőrzési központok járnak el.

(3)96 Az adójegyekkel, zárjegyekkel kapcsolatos ügyekben – az adójegy és a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése, elszámolása kivételével – a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal jár el első fokon.

17. §97 (1) A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben foglalt a vámhatóságra vonatkozó feladatokat a 14. § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott szervek látják el.

(2) A társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultságról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt feladatokat az alsó fokú szervek – a 14. § (2) bekezdésének h)–k) pontjainak és a 14. § (3) bekezdésének kivételével – látják el.

(3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 97. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott tranzitterület kijelölésével kapcsolatos egyetértési jogot az országos parancsnokság gyakorolja. Az Rtv. 8. § (9) bekezdés b) pontja alapján a regionális parancsnokságokat, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Parancsnokságát kell tájékoztatni.

(4) A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény 4. §-ában meghatározott feladatokat az országos parancsnokság látja el.

(5) A Vám- és Pénzügyőrség szervei ellátják a törvény, kormányrendelet, illetőleg miniszteri rendelet által a hatáskörükbe utalt feladatokat.

II. RÉSZ

Egyes szervek kijelölése

18. § (1)98 A Kormány vegyvizsgáló szervként a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetét jelöli ki.

(2)99 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti pénzügyi információs egységként működő hatóságként a Kormány a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságát jelöli ki.

(3)100 A Kormány felhatalmazza a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságát, hogy a 2073/2004/EK rendeletben szabályozott, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés terén illetékes hatóság jogkörben eljárjon, egyidejűleg kijelöli ezen adónemek tekintetében központi kapcsolattartó szervként.

(4)101 Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervként a Kormány a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságát jelöli ki.

(5)102 Az Art. 56. §-ának (1) bekezdésében megjelölt kapcsolattartó közigazgatási szervként a Kormány a Vám- és Pénzügyőrség szervezetén belül a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságát jelöli ki.

(6)103 A Kormány az EUtv. szerint kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésének ellenőrzésére és bírság kiszabására jogosult hatóságként a Vám- és Pénzügyőrséget jelöli ki.

(7)104 A Kormány csomagküldő kereskedő nyilvántartásba vételét végző szervként a budapesti Regionális Ellenőrzési Központot jelöli ki.

19. §105 A Kormány a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát vizsgáló és minősítő szervként a Vám- és Pénzügyőrség Szociális Egészségügyi és Kulturális Központját jelöli ki. A Vám- és Pénzügyőrség e vizsgálatokat külön megállapodás alapján a Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központban vagy a Honvéd Egészségügyi Központban is végeztetheti.

19/A–19/E. §106

19/F. §107

III. RÉSZ

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

21. §108 A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez109


A fokozott ellenőrzés alá eső termékek, valamint a haditechnikai eszközök vámkezelésére, illetve az engedélyezés rendjéről szóló jogszabályban előírt engedélyek meglétének ellenőrzésére kijelölt vámszervek

1.110 A kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács 428/2009/EK rendeletében meghatározott áruk vámeljárás alá vonására, valamint a haditechnikai eszközöknek a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti ellenőrzésére:
a) a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalok, valamint a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa,
b) Budapesten a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
c) Pest megyében a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
d)111 az osztrák–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sopron a soproni vasúti határátkelőhely tekintetében,
e)112 a szlovák–magyar határszakaszon az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal a szobi vasúti határátkelőhely, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sátoraljaújhely a sátoraljaújhelyi vasúti határátkelőhely tekintetében,
f)113 horvát–magyar határszakaszon a letenyei és gyékényesi (gyékényesi vasúti határátkelőhely),
g)114 szerb–magyar határszakaszon a röszkei (röszkei határátkelőhely) és a tompai (kelebiai határátkelőhely),
h)115 ukrán–magyar határszakaszon a záhonyi,
i)116 nemzetközi légi forgalomban az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal és a Pápai Vám- és Pénzügyőri Hivatal rendelkeznek hatáskörrel.

2.117 A kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK rendeletben, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 54. §-ában meghatározott áruk

2.1.118 vámeljárás alá vonására hatáskörrel rendelkező vámszervek:
a) a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal,
b) Budapesten a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
c) Pest megyében a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
d) nem kereskedelmi forgalomban a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
e) a horvát–magyar határszakaszon a letenyei és gyékényesi (gyékényesi vasúti határátkelőhely),
f) a szerb–magyar határszakaszon a röszkei (röszkei határátkelőhely) és a tompai (kelebiai határátkelőhely),
g) az ukrán–magyar határszakaszon a záhonyi (záhonyi határátkelőhely),
h) a nemzetközi légi forgalomban az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal.

2.2.119 ellenőrzésére, a külön jogszabályban meghatározott feladatok alapján hatáskörrel rendelkező vámszervek:
a) az osztrák–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a hegyeshalmi határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely a szentgotthárdi határátkelőhely,
b) a szlovák–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a rajkai határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Salgótarján a salgótarjáni határátkelőhely,
c) szlovén–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg a rédicsi határátkelőhely tekintetében,
d) román–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged a nagylaki határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba a gyulai határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen az ártándi határátkelőhely tekintetében.

3. Kábítószerek és pszichotróp anyagok

3.1.120 vámeljárás alá vonására hatáskörrel rendelkező vámszervek:
a) a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalok,
b) Budapesten a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
c) Pest megyében a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,
d) horvát–magyar határszakaszon a letenyei,
e) szerb–magyar határszakaszon a röszkei (röszkei határátkelőhely) és a tompai (kelebiai határátkelőhely),
f) ukrán–magyar határszakaszon a záhonyi,
g) nemzetközi légi forgalomban az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal.

3.2.121 külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatok tekintetében:
a) osztrák–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a hegyeshalmi határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely a szentgotthárdi határátkelőhely tekintetében,
b) szlovák–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a rajkai határátkelőhely tekintetében,
c) szlovén–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg a rédicsi határátkelőhely tekintetében,
d) román–magyar határszakaszon Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged a nagylaki határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba a gyulai határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen az ártándi határátkelőhely tekintetében,
e) nemzetközi légi forgalomban az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal
rendelkezik hatáskörrel.

4.122 Elektromos vezetéken szállított energia tekintetében valamennyi vámeljárás lefolytatása a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal hatáskörébe tartozik.

5.123 A nem természetes személy részére behozott fémjelzésköteles nemesfém tárgyak, valamint a drágakövek szabad forgalomba bocsátás vámeljárás és kiviteli eljárás lefolytatása a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal hatáskörébe tartozik.

6. Csővezetéken szállított áru tekintetében – amennyiben a vámeljárás feltételei adottak – behozatali irányú forgalom esetén az első belföldi, kiviteli eljárás esetén az utolsó belföldi hitelesített mérőállomás földrajzi fekvése szerinti vám- és pénzügyőri hivatal illetékes.

7.124 A biztonsági papírra vonatkozó jogszabályban előírt engedély meglétének ellenőrzésére és a szabad forgalomba helyezésre az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal az rendelkezik hatáskörrel.

8.125 A nemzeti jogszabály által meghatározott és az 1–7. pontban nem említett korlátozó rendelkezések, illetve külön jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatok tekintetében:
a) osztrák–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a hegyeshalmi határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely a szentgotthárdi határátkelőhely tekintetében,
b) szlovák–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr a rajkai határátkelőhely tekintetében,
c) szlovén–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg a rédicsi határátkelőhely tekintetében,
d) román–magyar határszakaszon a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged a nagylaki határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba a gyulai határátkelőhely, Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen az ártándi határátkelőhely tekintetében.
1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 202/2010. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (6) bekezdése a 202/2010. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdése a 202/2010. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (3) bekezdésének a) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 3. § (3) bekezdésének b) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 202/2010. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdésének h) pontját a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. február 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 3. § (3) bekezdésének i) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

14

A 3. § (3) bekezdésének j) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 202/2010. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (3) bekezdés k) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 3. § (3) bekezdés l) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A 3. § (3) bekezdés m) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A 3. § (3) bekezdés n) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 3. § (3) bekezdés o) pontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 3. § (3) bekezdés p) pontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 3. § (3) bekezdés q) pontját a 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.

22

A 4. § (1) bekezdés l) pontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (1) bekezdésének u) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 4. § (2) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

Az 5. § (1) bekezdése a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

26

Az 5. § (1) bekezdés c) pontját a 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

Az 5. § új (2) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

29

Az 5. § új (3) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta.

30

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (3) – eredeti (2) – bekezdésének számozását a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. §-a (4) bekezdésre változtatta.

32

Az 5. § (2) bekezdésének a) pontját a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

Az 5. § (5) bekezdését a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése iktatta be.

34

A 6. § a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 6. § d) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

36

A 6. § i) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1-jén lépett hatályba.

37

A 6. § l) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése iktatta be, szövege ez utóbbi módosító rendelet 25. (7) bekezdése szerint módosított szöveg. Az l) pontból az „a termékkísérő okmány,” szövegrészt a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte [e módosító rendelet 25. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba].

39

A 7. § b) pontját a 202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 8. § (1) bekezdését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (2) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

41

A 8. § eredeti szövegének jelölését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésre változtatta, szövege a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

42

A 9. § a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § eredeti szövegének megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésre változtatta.

43

A 9. § (1) bekezdés d) pontja a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 9. § (2) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta.

45

A 10. § h) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

46

A 10. § i) pontját a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

47

A 11. § új c) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti c)–g) pont jelölését d)–h) pontra változtatva; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

48

A 11. § eredeti c) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése d) pontra változtatta.

49

A 11. § eredeti d) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése e) pontra változtatta.

50

A 11. § eredeti e) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése f) pontra változtatta.

51

A 11. § eredeti f) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése g) pontra változtatta.

52

A 11. § eredeti g) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése h) pontra változtatta.

53

A 11. § i) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

54

A 12. §-t a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (5) bekezdésének h) pontja alapján a Vám- és Pénzügyőrség 2007. december 30. napjával megszűnő Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központ jogutódja a Központi Ellenőrzési Parancsnokság.

55

A 13. § a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

56

A 14. § (1) bekezdése a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

57

A 14. § (2) bekezdése a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

58

A 14. § (3) bekezdése a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

59

A 14. § (4) bekezdése a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A Vám- és Pénzügyőrség 2007. december 30. napjával megszűnő szerveinek jogutódlására vonatkozóan lásd e módosító rendelet 16. § (5) bekezdését.

60

A 15. § (1) bekezdésének a) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

61

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 15. § (1) bekezdésének h) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

63

A 15. § (1) bekezdésének i) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

64

A 15. § (1) bekezdésének k) pontja a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

65

A 15. § (1) bekezdésének új m) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti m)–o) pont jelölését n)–p) pontra változtatva; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

66

A 15. § (1) bekezdésének új m) pontját a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti m) pont jelölését o) pontra változtatva. A 15. § (1) bekezdése m) pontjának jelölését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése n) pontra változtatta.

67

A 15. § (1) bekezdésének n) pontját a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, jelölését o) pontra változtatta és szövegét megállapította a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1)–(2) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

68

A 15. § (1) bekezdés új p) pontját a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a korábbi p) pont megjelölését q) pontra változtatva.

69

A 15. § (1) bekezdés új q) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti q) pont megjelölését r) pontra változtatta.

70

A 15. § (1) bekezdés új r) pontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti r) pont megjelölését s) pontra változtatva.

71

A 15. § (1) bekezdés r) – eredeti m) – pontjának megjelölését s) pontra változtatta a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése.

72

A 15. § (2) bekezdése a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével, bevezető szövegrésze a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

73

A 15. § (2) bekezdésének b) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

74

A 15. § (2) bekezdés c) pontja a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 15. § (2) bekezdésének d) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

76

A 15. § (1) bekezdés új e) pontját a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti e)–j) pont megjelölését f)–k) pontra változtatta.

77

A 15. § (2) bekezdésének e) pontja a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. A 15. § (2) bekezdés eredeti e) pontjának megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése f) pontra változtatta.

78

A 15. § (2) bekezdés eredeti f) pontjának megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése g) pontra változtatta.

79

A 15. § (2) bekezdésének új g) pontját a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti g)–h) pont jelölését h)–i) pontra változtatva. A g) pont megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése h) pontra változtatta, szövege a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A h) pontból az „a termékkísérő okmány,” szövegrészt a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte [e módosító rendelet 25. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba].

80

A 15. § (2) bekezdés h) – eredeti g) – pontjának megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése i) pontra változtatta.

81

A 15. § (2) bekezdés i) – eredeti h) – pontjának megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése j) pontra változtatta.

82

A 15. § (2) bekezdésének j) pontját a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be. A 15. § (2) bekezdés eredeti j) pontjának megjelölését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése k) pontra változtatta.

83

A 15. § (2) bekezdés l) pontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése iktatta be.

84

A 15. § (2) bekezdés m) pontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése iktatta be.

85

A 15. § (3) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

86

A 15. § (4) bekezdését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 15. § (5) bekezdését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 15. § (6) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

89

A 15. § (7) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

90

A 15. § (8) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 15. § (9) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

92

A 15. § (9) bekezdés d) pontja a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

93

A 15. § (10) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

94

A 16. § (1) bekezdése a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

95

A 16. § (2) bekezdése a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 16. § (3) bekezdését a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

98

A 18. § eredeti szövegének jelölését a 338/2007. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (1) bekezdésre változtatta, szövege a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

99

A 18. § (2) bekezdését a 338/2007. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

100

A 18. § (3) bekezdését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 30. napját követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

101

A 18. § (4) bekezdését a 359/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 16. § (3) bekezdése alapján 2008. február 1-jén lépett hatályba; 16. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. február 1. napját követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

102

A 18. § (5) bekezdését a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

103

A 18. § (6) bekezdését a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be.

104

A 18. § (7) bekezdését a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése iktatta be.

106

A 19/A. §-t megelőző alcímet és a 19/A.–19/F. §-t a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése.

109

A mellékletet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (2) bekezdését és 22. §-át.

111

A melléklet 1. pont új d) alpontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti d) alpont megjelölését f) alpontra változtatva.

112

A melléklet 1. pont új e) alpontját a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti e) alpont megjelölését g) alpontra változtatva.

113

A melléklet 1. pont eredeti d) alpontjának megjelölését f) alpontra változtatta a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése.

114

A melléklet 1. pont eredeti e) alpontjának megjelölését g) alpontra változtatta a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése.

115

A melléklet 1. pont eredeti f) alpontjának megjelölését h) alpontra változtatta a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése.

116

A melléklet 1. pont g) alpontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, megjelölését i) alpontra változtatta a 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése.

118

A melléklet 2. pont 2.1. alpont bevezető szövegrésze a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

119

A melléklet 2. pont 2.2. alpont bevezető szövegrésze a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

120

A melléklet 3. pont 3.1. alpont bevezető szövegrésze a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

121

A melléklet 3. pont 3.2. alpont záró szövegrésze a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

122

A melléklet 4. pontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése szerint módosított szöveg.

123

A melléklet 5. pontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése szerint módosított szöveg.

124

A melléklet 7. pontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

125

A melléklet 8. pontja a 248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére