• Tartalom

317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról1

2010.09.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal.

(2) Az OEP-et az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3)2 Az OEP központi szerve önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

(4) Az OEP-et főigazgató vezeti. A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.3

(5) A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. Az OEP más alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört, amelyet szervezeti és működési szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy részben átruházhat.

(6)4 Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. A központi szerv a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OEP központi szervét a (4) bekezdés szerinti főigazgató közvetlenül vezeti.

(7)5 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásában a regionális egészségbiztosítási szervek fellebbezés elbírálására jogosult hatósága az OEP központi szerve.

(8)6 Az OEP székhelye Budapest.

(9)7 Az OEP központi szerve az alaptevékenységeinek teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitásainak kihasználásával kiegészítő, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítő és vállalkozói tevékenységet végezhet.

2. §8 (1) Az OEP területi igazgatási szervei a következő regionális egészségbiztosítási pénztárak (a továbbiakban: REP):

a) Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szeged székhellyel (illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye),

b) Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs székhellyel (illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye),

c) Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szolnok székhellyel (illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),

d) Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Miskolc székhellyel (illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye),

e) Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém székhellyel (illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye),

f) Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest székhellyel (illetékességi területe: Budapest, Pest megye),

g) Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szombathely székhellyel (illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye).

(2)9 A REP-ek minden megyében legalább egy-egy kirendeltséget működtetnek az alapító okiratukban meghatározottak szerint.

(3) A REP-ek az OEP főigazgatójának irányítása alatt állnak.

(4)10 A REP-ek önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek.

(5) A REP-et igazgató vezeti.

3. §11 (1) Az OEP központi szerve ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével – ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat –, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

b) részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,

c) ellátja a REP-ek működési költségvetésével, valamint az E. Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

d) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,

e) végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,

f) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,

g) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,

h) lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,

i) a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,

j) irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről,

k) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

l) feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az európai uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,

m) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,

n) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,

o) véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

p) a REP-ek vonatkozásában koordinálja, felügyeli, ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,

q) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2) A REP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) ellátja

aa) a saját költségvetésére vonatkozóan a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással, valamint az adatszolgáltatással,

ab) a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal,

ac) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely ellenőrzésével,

ad) az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal,

ae) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti ellátásokkal, az utazási költségtérítéssel,

af) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével,

ag)12 a TAJ-számot igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával

kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

b) szerződést köt

ba) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,

bb) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,

bc) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,

bd) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,

c) ellenőrzi a b) pont szerinti szerződések teljesítését,

d) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(3) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a REP a (2) bekezdés a) pont af)–ag) alpontjában meghatározott hatáskörét országos illetékességgel gyakorolja.

4. § (1)13 Az OEP központi szerve – a REP-ek vonatkozásában – irányítja, szervezi és ellenőrzi:

a) a tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,

b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,

c) az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket.

(2)14 Az OEP központi szerve az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak teljesítéséhez működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítményelszámolásának információs rendszerét.

5. §15 A REP-et vezető igazgatót, valamint helyettesét (helyetteseit) a főigazgató nevezi ki és menti fel.

6. §16 Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történő vagyonkezelést – a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – megállapodás alapján, díjazás ellenében kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. végezheti.

7. § (1)17 A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az OEP központi szervét jelöli ki.

(2)18 A Kormány egészségbiztosítási szervként a REP-et jelöli ki

a) az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-a (6) bekezdésében,

b) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. §-a b) pontjában,

d) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjában, 21. §-a (3) bekezdésében,

e) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. §-a (4) bekezdésének d) pontjában,

f)–g)19

h)20 az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 5. § (9) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében,

i) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. §-a (2) bekezdésében,

j)21

k)22 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

l)23

n)24 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (4) bekezdésében,

o) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. §-ának (7) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(3)25 A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP központi szervét és a REP-eket jelöli ki

a) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

d)26 az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8. § (1) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(4)27 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok ellátása tekintetében egészségbiztosítási szervként a Kormány az OEP központi szervét és a REP-eket jelöli ki azzal, hogy fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az OEP központi szerve – mint országos illetékességgel eljáró egészségbiztosítási szerv – tekintetében az egészségügyi miniszter, a REP-ek tekintetében az OEP főigazgatója jár el.

(5)28

7/A. §29 Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben első fokon az OEP központi szerve jár el, a másodfokú eljárás az egészségbiztosításért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.

7/B. §30 (1) A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. §-a szerinti, az OEP központi szerve által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként

a) az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) jelöli ki a tekintetben, hogy

aa) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,

ab) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és

ac) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására;

b) – az új eszközt nem igénylő orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével – az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelöli ki a tekintetben, hogy az adott CE jelölés a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

(2) Az ETT, valamint az EEKH az előzetes befogadásra irányuló kérelem kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül küldi meg az állásfoglalását az OEP központi szervének.

8. § (1)31 A 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feladat tekintetében – az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye szerint illetékes REP jár el.

(2)32 A 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti feladat tekintetében – a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjának, 21. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye szerint illetékes REP jár el.

(3)33

(4)34 A 7. § (2) bekezdésének ka) pontja szerinti feladat tekintetében – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként a RET illetékességi területén működő REP-ek járnak el.

(5)35

9. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)36

1

A rendeletet a 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (6) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

5

Az 1. § új (7) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatva. Az 1. § (7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 509. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 1. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a (8) bekezdésre változtatta.

7

Az 1. § (9) bekezdését a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

9

A 2. § (2) bekezdése a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

12

A 3. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja a 139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének a)–b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

14

A 4. § (2) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

15

Az 5. § a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

16

A 6. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 510. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

17

A 7. § (1) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

18

A 7. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

19

A 7. § (2) bekezdésének f)–g) pontját a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (2) bekezdésének h) pontja a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

21

A 7. § (2) bekezdésének j) pontját a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (2) bekezdésének k) pontja a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

23

A 7. § (2) bekezdésének l) pontját a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (2) bekezdés n) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 509. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 7. § (3) bekezdésének bevezető szövegrésze a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

26

A 7. § (3) bekezdésének d) pontja a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

27

A 7. § (4) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

28

A 7. § (5) bekezdését a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 7/A. §-t a 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

30

A 7/B. §-t a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

31

A 8. § (1) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

32

A 8. § (2) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

33

A 8. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 510. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 8. § (4) bekezdése a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a regionális egészségbiztosítási pénztár számára megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a regionális egészségbiztosítási pénztár az illetékességi területén a 2009. január 1. napját megelőző napon működő fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztár jogutódja. A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság jogutódja – valamennyi feladatára és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokra, kötelezettségekre is kiterjedően – a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár.

35

A 8. § (5) bekezdését a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 200. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére