• Tartalom

32/2006. (V. 2.) FVM rendelet

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatására felvett hitelek futamidejének meghosszabbításáról

2008.05.16.

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alapján a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő támogatásáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti mezőgazdasági termelők a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felvett kedvezményes hitele futamidejének 5 évről 10 évre történő meghosszabbítására irányuló kérelmet jogosult a hitelintézethez benyújtani abban az esetben, ha a kár mértéke

a) 20–30 százalék között volt, és a mezőgazdasági termelő a kedvezőtlen besorolású térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott kedvezőtlen besorolású térségben gazdálkodik, vagy

b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot

(a továbbiakban együttesen: jogosult termelő).

2. §1

3. § (1) A hitelintézet a 3. § (2)–(4) bekezdéseinek figyelembevételével bírálja el a benyújtott módosítási kérelmet.

(2) A hitel futamidejének meghosszabbítása esetén

a) a kezességvállalás és kamattámogatás feltételei a futamidő végéig változatlan feltételekkel megilleti a jogosult termelőt;

b) a hitelszerződésben a hitel feltételei közül a futamidő, a tőketörlesztő részlet nagysága és ütemezése, valamint a biztosítékok köre változtatható;

c) a hitelintézet a saját üzleti szabályzatának megfelelő szerződésmódosítási díjat számíthat fel.

(3) A hitel meghosszabbított futamidejének végső lejárata az eredeti szerződéskötés időpontjától számított 10 év lehet.

(4) A rendelet hatálybalépése napján fennálló hitel törlesztését a futamidőre évente azonos összegben kell megállapítani. Az évi egyenlő részletek megfizetése szempontjából az egy év kezdő időpontjának az eredeti szerződéskötés időpontjával azonos dátumú napot kell érteni. A 2006. évi törlesztő részletbe be kell számítani a jogosult termelő által a rendelet hatálybalépését megelőzően, 2006. évben a szerződésmódosítás időpontjáig teljesített tőketörlesztést.

(5)2

4. §3

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Rendelet alapján igénybe vett kedvezményes hitelek eredeti futamidejének megtartása esetén is jogosult a kárt szenvedett mezőgazdasági termelő a kezességvállalás és kamattámogatás változatlan feltételek mellett történő igénybevételére.

Melléklet a 32/2006. (V. 2.) FVM rendelethez

Igazolás
Igazolás
a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján fennálló hitel futamidő meghosszabbítása iránti kérelemhez
Iktatószám: ................../2006.
Név/megnevezés:     
Cím/lakcím:     
Adószám/adóazonosító:     
Regisztrációs szám:     
A területileg illetékes      Megyei Földművelésügyi Hivatal részéről igazolom, hogy
a ........................ szerződésszámon      pénzintézetnél nyilvántartott hitelének futamidő
meghosszabbítására jogosult, mert gazdaságában a 2003. évben elszenvedett fagy- és aszálykár mértéke
a) 20–30 százalék között volt, és a mezőgazdasági termelő a kedvezőtlen adottságú térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezőtlen adottságú térségben gazdálkodik,*
b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot.*
....................................., 2006. ........................................
...........................................................
FM hivatal
____________
* A nem kívánt rész áthúzandó.
1

A 2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 99. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 99. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 99. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére