• Tartalom

329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

329/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított hatáskörében, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) 2007. február 15-étől meg kell emelni a 2007. február 15-ét megelőző időponttól megállapított

a) saját jogú nyugellátást,

b) hozzátartozói nyugellátást,

c) rendszeres szociális járadékot,

d) átmeneti járadékot,

e) egészségkárosodási járadékot,

f) rokkantsági járadékot,

g) házastársi pótlékot, házastársi pótlékhoz járó kiegészítést,

h) házastárs után járó jövedelempótlékot,

i) központi szociális segélyt,

ha a jogosult részére folyósított – az a)–i) pont szerinti – ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 54 260 forintot.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti ellátásnak (a továbbiakban: nyugellátás) minősül

a) a társadalombiztosítási nyugellátás,

b) a szociális biztonsági (szociálpolitikai) nemzetközi egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrész, illetve nyugdíj,

c) a bányásznyugdíj,

d) az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíja,

e) a korengedményes nyugdíj,

f) a szolgálati nyugdíj,

g) a mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadék,

h) a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka.

(3) Az emelés havi összege

a) 300 forint, ha a jogosult részére folyósított – az (1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege nem haladja meg a 27 130 forintot,

b) 200 forint, ha a jogosult részére folyósított – az (1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege meghaladja a 27 130 forintot.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–f) pontja szerinti, 2007. február 14-ét követő, de 2008. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat – kivéve azokat a nyugellátásokat, amelyeket az adott nyugellátás jogszabályban meghatározott legkisebb összegére (a továbbiakban: minimálnyugdíj) vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani – az 1. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megemelt összegben kell megállapítani, ha

a) a jogosult részére megállapításra kerülő, illetve már folyósított – az 1. § (1) bekezdése szerinti – ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 54 260 forintot, és

b) a jogosultnak nem folyósítanak e rendelet szerint már megemelt, illetve emelt összegben megállapított – az 1. § (1) bekezdése szerinti – ellátást.

(2) Az a személy, akinek a nyugellátását a 2007. február 14-ét követő, de 2008. január 1-jét megelőző időponttól, a minimálnyugdíjra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani, emelt összegű nyugellátásra akkor jogosult, ha

a) a minimálnyugdíj, valamint a jogosult által megszerzett szolgálati idő és kereset, jövedelem alapján számított nyugellátás (a továbbiakban: számított nyugellátás) különbsége nem éri el a 300 forintot, illetve – I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – a 200 forintot, továbbá

b) a jogosult megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételeknek.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a nyugellátást úgy kell kiszámítani, hogy a számított nyugellátást 300 forinttal, illetve – I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – 200 forinttal kell megemelni.

3. § (1) Az 1. § szerinti emelés, illetve a 2. § szerinti emelt összegű megállapítás csak egy ellátás után jár. Ha a jogosult részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, illetve állapítanak meg, az 1. § (1) bekezdésben meghatározott sorrendben előbb álló ellátást kell megemelni, illetve emelt összegben megállapítani.

4. § 2007. február 15-étől 300 forinttal meg kell emelni a vakok személyi járadékát.

5. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) az 1. § (1) bekezdésének c)–i) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegű megállapításának fedezetét,

b) az 1. § (2) bekezdésének c)–d) és g)–h) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegű megállapításának fedezetét,

c) a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegek átutalásának, illetve elszámolásának módjáról és időpontjáról a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti összegek átutalására, illetve elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

6–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet 2007. február 15-én lép hatályba. A 2007 februárjára járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

(2) A jogosultat 2007 februárjában az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, illetve a 4. § szerinti emelési összeg fele illeti meg.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 133. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 6–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 188. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére