• Tartalom

334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állatvédelmi hatóság kijelöléséről1

2016.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)2 Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki.

(2)3 Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a jegyzőt, a járási hivatalt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság) jelöli ki.

(3)4 Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 29. § (4) bekezdésében és 31. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot jelöli ki.

(4)5 Az Ávt. 43. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a jegyző, a járási hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(5)–(7)6

2. §7 (1)8 Az Ávt. 19/A. § (2) és 45. § (1) bekezdéseiben foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(2)9 Az Ávt. 30. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1)–(3) bekezdéseiben és a 33. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(3)10 Az Ávt. 24/A. § (1), (2), (4) és (8) bekezdésében, valamint a 24/B. és 24/C. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal) jár el.

(4) Az Ávt. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH jár el.

(5)11 Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében az állatotthon létesítése iránti bejelentési eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el, aki egyúttal nyilvántartásba veszi az intézményt és a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósággal.

(6)12 Az Ávt. 43. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jár el.

(7)13 Az Ávt. 43. § (10)–(12) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(8)14 Az Ávt. 43/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság jár el.

(9)15 A Kormány az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok – tiltott kedvtelési célú tartása, szaporítása vagy forgalomba hozatala miatt történő – elkobzására, tulajdonának átruházására, végleges elhelyezésére, továbbá a végleges elhelyezésből eredő költségek viselésére kötelezésére, valamint az állat életének kioltására irányuló eljárás, valamint az Ávt. 48/B. §-ában foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

2/A. §16 (1)17 A Kormány az állatkísérletek folytatása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot jelöli ki.

(2)18 A Kormány az állatkert létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(3)19 A Kormány az Ávt. 41. §-a szerinti állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állatotthon helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

3. §20 A Kormány az állatvédelmi hatóságnak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában, – az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állati melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása követelményeinek való megfelelés kérdésében –, első fokú eljárásban az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal, másodfokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

4. §21 Az Ávt. 45/B. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el.

5. §22 A Kormány az országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatpiac és állatkiállítás tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban – a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak és a mezőgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés kérdésében –, első fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a NÉBIH-et szakhatóságként jelöli ki.

5/A. §23 A járási hivatal az állatotthon létesítésének bejelentésével kapcsolatos eljárásban szakkérdésként vizsgálja, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek.

6. §24 Az Ávt. 48/A. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a befogás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el.

6/A. §25 A Kormány a kísérlet során felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt állat természetes élőhelyre vagy állatkertbe történő kihelyezésére irányuló engedélyezési eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek az akciótervben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

7. §26 Az Ávt. 47. §-ában szereplő szakértői testületet a vidékfejlesztési miniszter hozza létre.

8. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 82. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5)–(7) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 512. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 2. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 2. § (8) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 511. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 2/A. § (3) bekezdése a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. §-t a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 59. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

23

Az 5/A. §-t a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésével megállapított, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. §-a szerint módosított szöveg, ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 7. § az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére