• Tartalom

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

2021.05.22.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 (1)2 A Magyarországon forgalomba hozni kívánt EK-műtrágyákat a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében az első forgalomba hozatal megkezdése előtt 30 nappal, azt követően 5 évente

a) a gyártó,

b) nem Magyarországon történő előállítás esetén az első magyarországi forgalomba hozó

a kereskedelmi név, a pontos összetétel, a foszfor vegyület, az EK-műtrágya típusa és a gyártó feltüntetésével köteles bejelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH).

(2)3 A bejelentés mellékleteként be kell nyújtani a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó, 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredményt (a továbbiakban: vizsgálati eredmény). A vizsgálati eredmény másolatát minden további műtrágyaszállítmányhoz biztosítani kell, valamint a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kezdeményezése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is be kell mutatni.

(3)4 Amennyiben egy, a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező műtrágya megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak, és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése előtt ezt be kell jelentenie a NÉBIH-nek. A bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül a NÉBIH a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt visszavonja.

(4)5 A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísérő okmányán a műtrágya tápelemeit – a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint – a Melléklet szerinti elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni.

(5)6 Az EK-műtrágya-reklám közlésének, állításának összhangban kell lennie a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint a reklámban szereplő állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie.

(6)7 Az EK-műtrágya kereskedelmi neve nem lehet megtévesztő, és egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie más engedélyezett engedélyköteles termék és forgalomba hozott EK-műtrágya nevétől.

2. § (1)8 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) végzi, melynek során vizsgálja

a) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti nyilvántartást,

b) az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését,

c) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján az „EK-műtrágya” jelölés megfelelőségét,

d) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésre vonatkozó előírásainak teljesítését,

e) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet csomagolásra vonatkozó előírásainak teljesítését, valamint

f) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. címe szerinti, az egyes műtrágyatípusokra vonatkozó rendelkezések teljesülését.

(2)9 A megyei kormányhivatal az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ellenőrzése során laboratóriumi vizsgálathoz térítésmentesen mintát vehet. A mintavételt a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében leírtak alapján kell elvégezni. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.

(3)10 A hatósági ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletében leírt módszerekkel és az azokra akkreditált, az Európai Bizottságnál bejelentett és az Európai Bizottság által közzétett laboratóriumok végezhetik.

(4)11 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a harmadik országból érkező EK-műtrágya szabad forgalomba bocsátása során ellenőrzi a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. és 10. cikke szerinti címkézésre, 12. cikke szerinti csomagolásra vonatkozó előírásai, valamint az 1. § (4) bekezdés szerinti rendelkezés teljesülését, az érintett készítmény EK-műtrágyaként való egyértelmű azonosítása céljából.

(5)12 A 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák (a továbbiakban: magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya) szabad forgalomba bocsátása során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a vizsgálati eredmény rendelkezésre állását.

(6)13 Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (4) bekezdése szerinti ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, haladéktalanul értesíti a megyei kormányhivatalt. A vámhatóság a megyei kormányhivatal (8) bekezdés szerinti szakértői véleményének megérkezéséig az árut az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. §-ában foglaltak alapján átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonja.

(7)14 Amennyiben a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmányt nem kíséri 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredmény, vagy a mellékelt robbanásvizsgálati eredmény „nem megfelelő”, a vámhatóság a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást nem végzi el, és a vámjogszabályokban foglaltak szerint jár el. Amennyiben a vámhatóság számára nem állapítható meg, hogy a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmány robbanásvizsgálati kötelezettség alá esik-e, a vámhatóság haladéktalanul értesíti a megyei kormányhivatalt. A vámhatóság megyei kormányhivatal (9) bekezdés szerinti szakértői véleményének megérkezéséig az árut az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. §-ában foglaltak alapján átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonja.

(8)15 A megyei kormányhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítésétől számított 3 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az érintett készítmény EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó szakértői véleményéről.

(9)16 A megyei kormányhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítésétől számított 3 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az érintett készítmény magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyának való minősítésére vonatkozó szakértői véleményéről.

(10)17 Amennyiben a megyei kormányhivatal álláspontja alapján a forgalomba helyezés nem engedélyezhető, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az áru átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonását megszünteti, és a továbbiakban – a megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével – a vámjogszabályok szerint jár el.

(11)18 Amennyiben a megyei kormányhivatal a (6) és (7) bekezdés szerinti értesítéstől számított 3 munkanapon belül nem tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt szakértői véleményéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal úgy jár el, mintha a megyei kormányhivatal álláspontja szerint a forgalomba helyezés engedélyezhető lenne.

3. § (1) Amennyiben a címkén, illetve kísérő okmányon feltüntetett adatok szerint az ellenőrzött műtrágya nem elégíti ki az „EK-műtrágya” jelölés használatára vonatkozó előírásokat, a készítményre a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(1a)19 Az EK-műtrágya nem bocsátható szabad forgalomba, amíg a gyártó, illetve a forgalmazó a címkézési hiányosságot nem pótolja.

(2)20 Amennyiben a csomagolás, címke, illetve kísérő okmány nem felel meg a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, a megyei kormányhivatal a készítmény adott tételére a kijavításig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(3)21 Az EK-műtrágya hatóanyag tartalmát hatósági ellenőrzés keretében a növény- és talajvédelmi igazgatóság vizsgálja. Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, de besorolható a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint valamely EK-műtrágya típusba, a növény- és talajvédelmi igazgatóság kötelezi a gyártót vagy a forgalmazót a megyei kormányhivatal által megállapított hatóanyag tartalom feltüntetésére. A megyei kormányhivatal a megállapított hatóanyag tartalom feltüntetéséig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(4) Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, és nem felel meg valamely EK-műtrágya típusnak, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(5)22 Amennyiben a megyei kormányhivatal a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya hatósági ellenőrzés keretében végzett robbanóképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az nem felel meg az előírásoknak, tájékoztatja erről a NÉBIH-et, és a tételt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabály szerint kezeli. A NÉBIH tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya jogszabályi előírásoknak való meg nem feleléséről, az Európai Bizottságnak a közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren (a továbbiakban: RAPEX) keresztül történő értesítése érdekében.

(6)23 Amennyiben a NÉBIH a RAPEX-en keresztül értesítést kap arról, hogy egy magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, haladéktalanul megvizsgálja, hogy a vonatkozó tételből kerülhetett-e Magyarországra műtrágya. A NÉBIH a vizsgálat eredményéről értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot és – amennyiben a vonatkozó tételből Magyarországra is került műtrágya – az 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentőt. A NÉBIH a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályiról szóló jogszabály szerint kezeli.

3/A. §24 (1) Lejárt eltarthatósági idejű készítmény a minőség ellenőrzése nélkül nem hozható forgalomba és nem használható fel. A minőség-ellenőrzési vizsgálatot a forgalmazónak vagy a tétel tulajdonosának kell elvégeztetnie. Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetésének megfelelően nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.

(2)25 Amennyiben a minőség-ellenőrzés eredményei alapján a készítmény megfelel a címke előírásainak, a megvizsgált tétel további 1 évig forgalomba hozható és felhasználható. A tétel tulajdonosa vagy a forgalmazó köteles a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat kérésre a vevő vagy hatósági ellenőrzéskor a megyei kormányhivatal rendelkezésére bocsátani.

(3) A címkén feltüntetett hatóanyag-tartalom csökkenése esetén

a) az EK-műtrágya a mért hatóanyag-tartalom feltüntetésével legfeljebb fél évig forgalomba hozható, ha a csökkent hatóanyag-tartalom ellenére kielégíti az EK-műtrágyára vonatkozó követelményeket,

b) az EK-műtrágyát hulladéknak kell tekinteni, ha a csökkent hatóanyag-tartalom nem elégíti ki az EK-műtrágyára vonatkozó követelményeket.

(4) Az azonosíthatatlanná vált termék kezelésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. §26 A 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke szerinti védzáradék intézkedések meghozatala, valamint az azzal kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. Az 1. § (3) bekezdésének meg nem felelő, az 1. § (3) bekezdésének hatálybalépését megelőzően gyártott EK-műtrágya a készlet kimerüléséig forgalomba hozható.

5/A. §27 E rendeletnek az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 20/2021. (V. 17.) AM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdése szerinti, 5 évente esedékes, EK-műtrágya megfelelőség-ellenőrzési bejelentési kötelezettséget a 2017. január 1-jétől a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet hatálybalépéséig28 megfelelőség-ellenőrzés elvégzése érdekében bejelentett EK-műtrágyákra is alkalmazni kell.

6. §29 Ez a rendelet a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

 

Tápelem neve

Vegyjel

Átszámítás

Makro-
elemek

Nitrogén
Foszfor
– Foszfor-pentoxid
Kálium
– Kálium-oxid

N
P
P2O5K
K2O

P = P2O5 × 0,436
K = K2O × 0,830

Mezo-
elemek

Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
– Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid
Klór

Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3Cl

Ca = CaO × 0,715
Mg = MgO × 0,6
Na = Na2O × 0,742
S = SO3 × 0,400

Mikro-
elemek

Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

 

1

Az 1. § a 74/2009. (VI. 25.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (6) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (5) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 2. § (6) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (7) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (8) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. § (9) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (10) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. § (11) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (1a) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

22

A 3. § (5) bekezdése a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3. § (6) bekezdését a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3/A. §-t a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 9. §-a iktatta be.

25

A 3/A. § (2) bekezdése a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A hatálybalépés időpontja 2021. május 22.

29

A 6. §-t a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 10. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére