• Tartalom
Oldalmenü

4/2006. (I. 26.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról1

2016.06.30.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét, vagy a szakterület kiterjesztését kérő természetes személynek a felvételi és kiterjesztési kérelme elbírálásáért,

b) a névjegyzékbe felvételét kérő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságnak a névjegyzékbe történő felvételi kérelme elbírálásáért.

2. § (1)3

(2) A díj összege 7400 Ft.

(3) A díj tartalmazza a névjegyzékbe felvettek részére kiállítandó szakértői igazolvány, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett adatok módosításának és a névjegyzékből való törlésnek a díját is.

3. § (1)4 A díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással kell befizetni.

(2)5 A „SZAK” technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.

(3)6 A díj megfizetését az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

4. § (1)7 A díjat akkor is meg kell fizetni, ha az 1. § szerinti kérelmet visszavonták, továbbá, ha azt az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(2)8 A díjat a névjegyzéket vezető hatóság kérelemre visszatéríti, ha az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem visszavonásáról – a természetes személy vagy gazdasági társaság kérelmező (a továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a kérelmező részére a névjegyzéket vezető hatóság által történő megküldése.

(3) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

5. § (1)9 A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2)10 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a névjegyzéket vezető hatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3)11 Hivatalból történő visszatérítés esetén a névjegyzéket vezető hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

7. § Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 2/2017. (III. 27.) IM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2017. március 28. napjával.

2

Az 1. § a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

3

A 2. § (1) bekezdését a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

5

A 3. § (2) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

6

A 3. § (3) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

7

A 4. § (1) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

8

A 4. § (2) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja, továbbá 12. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. § (1)–(2) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás