• Tartalom

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

2018.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának a), b) és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az állami adóhatóság az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelése, valamint az illetékek kiszabása és könyvelése során az e rendeletben foglaltakat köteles figyelembe venni.

2. §1 (1)2 Az 1. §-ban foglalt feladatok végrehajtása során a nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból kitűnjön valamennyi illetékügyben az illeték fajtája, vagyonszerzési illeték esetében a megszerzett vagyontárgy(ak) jellege, valamint a központi költségvetést megillető illetékbevétel.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)3 illetékfajta: öröklési illeték (gépjármű nélkül), ajándékozási illeték (gépjármű nélkül), gépjármű öröklési és ajándékozási illeték, visszterhes vagyonszerzési illeték (gépjármű nélkül), visszterhes gépjármű-átruházási illeték, közigazgatási hatósági eljárási illeték, bírósági eljárási illeték, felügyeleti illeték,

b)4 vagyontárgy jellege: tanya, családi ház, ikerház, láncház, sorház, lakás, garázs, üdülő, étterem, szálloda, iroda, üzlet, raktár, mezőgazdasági épület, telek, termőföld, egyéb nem lakás célú ingatlan, gépjármű, értékpapír, vagyoni betét, egyéb ingó vagyontárgy,

c)5 központi költségvetés illetékbevétele: a tárgyhónapban az egyes illetékfajtákra teljesített (vagy átvezetett) és követeléssel szemben jóváírt befizetések összege, növelve a d) pont da)–dc) alpontja szerint elszámolt bevétellel és csökkentve a d) pont dd) alpontja szerint törölt követelés összegével,

d) pénzforgalom nélküli bevételek és a bevételt befolyásoló törlés:

da) függő bevétel elszámolása követeléssel szemben,

db) túlfizetés elszámolása követeléssel szemben,

dc) követelés törlése miatt elszámolhatóvá vált befizetés elszámolása más követeléssel szemben,

dd) a korábban megfizetett követelés törlése,

e) követelés: jogerőssé vált határozattal megállapított előírás, ide nem értve a lakóház felépítésére alkalmas telekszerzés után megállapított, de a fizetés tekintetében felfüggesztett tételeket,

f) hátralék: végrehajtás alá vont vagy vonható követelés.

(3)6 A (2) bekezdés d) pont dd) alpontjának alkalmazásában a már megfizetett követelés törlésével egy tekintet alá esik, ha

a)7 cégbíróságnál vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kezdeményezett eljárásokhoz kapcsolódó illetékbeszedési számlákra befizetett összeget,

b) hatóságtól vagy bíróságtól érkezett megkeresés alapján visszatérítendő illetéket,

c) a fel nem használt illetékbélyeg megtérítésére irányuló kérelem alapján történő jóváírást

az adóhatóság követeléssel szemben elszámolta, az ügyfél adószámláján más adónemre átvezette, társhatóságnak átutalta vagy az ügyfél részére visszatérítette.

(4)8 A központi költségvetést megillető illetékbevételt csökkenteni kell a tárgyhónapban a (3) bekezdés szerint követeléssel szemben elszámolt, az ügyfél adószámláján más adónemre átvezetett, társhatóságnak utalt, visszatérített összeggel.

3. §9 Az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges összehasonlító értékadatok gyűjtésére külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) az ingatlan címét és/vagy helyrajzi számát,

b) az ingatlan jellegét,

c) az illeték fizetésére kötelezett fél által bejelentett és a megállapított forgalmi értéket,

d) az illetékkötelezettség keletkezésének időpontját,

e) az illetékkiszabásra való bejelentés időpontját,

f) a vagyonszerzési ügy állami adóhatósághoz való érkezésének napját,

g) megállapított forgalmi érték esetén az értékelés napját és az 1. számú melléklet szerinti adatokat,

h) közös tulajdon esetében – amennyiben az a szerződésből megállapítható – a felépítményhez tartozó közös tulajdoni illetőséget.

4. §10

5. §11

6. §12

7–8. §13

8/A. §14

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)15

10–11. §16

1. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Ingatlan adatai

Szerződés jellege1:
–    adás-vétel;
–    csere;
–    öröklés;
–    ajándékozás.
Szerződés szerinti (bejelentett) érték:    Ft
Értékelés szerinti (megállapított) érték:    Ft
Ingatlan elhelyezkedése
Település:    
Közterület:    
Házszám:    
Helyrajzi szám:    /    /    /    

Megközelíthetőség (közútkapcsolat)1:
–    aszfaltút;
–    beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út;
–    földút.
Földútkapcsolat esetében: aszfalt vagy szilárdburkolatú úttól való távolság        m.
Övezet jellege1:
–    családiházas;
–    városias beépítésű;
–    lakótelep;
–    villanegyed;
–    szociális szempontból nem megfelelő övezet;
–    üdülőterület;
–    magányos beépítésű külterület;
–    csoportos beépítésű külterület;
–    ipari terület;
–    intézményi terület.
Fekvés1:    
–    belterület;
–    külterület;
–    zártkert.
Külterületi ingatlan esetében település belterületétől való távolság:    m.
Közművesítettség2 (elérhető/bekötött):
–    ivóvíz;    □ / □
–    szennyvízcsatorna;    □ / □
–    csapadékelvezető-csatorna;    □ / □
–    házi derítő (szikkasztó);    □ / □
–    lakossági áram;    □ / □
–    ipari áram;    □ / □
–    földgáz;    □ / □
–    egyedi gáztartály.    □ / □

I. Földterület, telek adatai

⬜⬜
oldal
Helyrajzi szám:    /    /    /    
Alapterülete:    m2,
Beépítettség:
–    beépítetlen;
–    beépített:     m2.
Külterület és zártkert esetén
művelés1:
–    művelés alól kivett;
–    szántó;
–    rét;
–    legelő;
–    szőlő;
–    kert;
–    gyümölcsös;
–    nádas;
–    erdő;
–    fásított terület;
–    halastó;
minőségi osztály (kataszteri tiszta jövedelem):    aranykorona.

II. Lakóépület, lakás adatai

⬜⬜
oldal

Helyrajzi szám:    /    /    /    
Építési éve:    
Legutolsó teljes felújítás időpontja3:    
Jelenlegi állag1:
–    új;
–    újszerű;
–    átlagos;
–    elhasznált, felújítandó;
–    romos, bontandó.
Hasznos alapterület:    m2
Belmagasság:    m
Terasz (erkély, balkon) területe:    m2
Lakóépülethez, lakáshoz tartozó, attól elválaszthatatlan
padlás, pince, kazánház, egyéb tároló:    m2
Szobák száma:    
Félszobák száma:    
Fürdőszobák száma:    
Épület típusa1:
–    tanya;
–    családi ház;
–    ikerház;
–    láncház, sorház;
–    többlakásos épület;
-    lakótelepi épület.
Komfortfokozata1:
–    összkomfortos (egyedi központi fűtéssel, etage);
–    összkomfortos (távfűtéssel),
–    komfortos;
–    félkomfortos;
–    komfort nélküli.
Többlakásos és lakótelepi épület esetében az épület lakásainak száma:    
Falazat1:
–    tégla;
–    kő;
–    monolit beton;
–    házgyári panel;
–    könnyűszerkezet;
–    fa;
–    vályog;
–    vert és egyéb hagyományos;
–    egyéb nem hagyományos.
Tetőszerkezet1:
–    fa;
–    fém;
–    beton.
Tető borítása1:
–    cserép;
–    pala;
–    lemez;
–    nád, zsúp;
–    egyéb.
Többlakásos épületben elhelyezkedő lakás
megközelíthetősége2:
–    lépcső;    □
–    lift;    □
elhelyezkedése1:
–    alagsor, pince;
–    emelet:    ;
lakószobáinak tájolása1:
–    egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi irányba;
–    szobák legalább felének ablaka udvarra vagy északra nyílik;
–    egyéb.

III. Nem lakás célú épület adatai

⬜⬜
oldal
Helyrajzi szám:    /    /    /    
Épület típusa1:
–    étterem (bisztró, büfé, cukrászda, csárda, diszkó, fogadó, kávézó, kocsma, utasellátó, söröző, vendéglő stb.);
–    garázs (teremgarázs, nem mezőgazdasági kocsiszín stb.);
–    iroda;
–    mezőgazdasági épület (aszaló, hodály, magtár, ól, siló, szín stb.);
–    raktár (kamra, padlás, pince, tároló stb.);
–    szálloda (apartman, hotel, motel, panzió, szálló stb.);
–    üdülő (bungaló, hétvégi ház, horgásztanya stb.);
–    üzem (gyár, műhely, iparcsarnok stb.);
–    üzlet (abc, áruház, bolt, bevásárlóközpont, üzletház, vásárcsarnok stb.);
–    egyéb gazdasági épület, építmény (hővezeték, torony, trafóház, zagytér, stb.);
Építési éve:    
Legutolsó teljes felújítás időpontja3:    
Jelenlegi állag1:
–    új;
–    újszerű;
–    átlagos;
–    elhasznált, felújítandó;
–    romos, bontandó.
Hasznos alapterület:    m2
Belmagasság:    m
Tetőszerkezet1:
–    fa;
–    fém;
–    beton.
Tető borítása1:
–    cserép;
–    pala;
–    lemez;
–    nád, zsúp;
–    egyéb.
Falazat1:
–    tégla;
–    kő;
–    monolit beton;
–    házgyári panel;
–    könnyűszerkezet;
–    fa;
–    vályog;
–    vert és egyéb hagyományos;
–    egyéb nem hagyományos.
Fűtés1:
–    fűtetlen;
–    fűtött.

1 A megfelelő kiválasztandó. Csak egy választható.
2 A megfelelő kiválasztandó. Több is kiválasztható.
3 Amennyiben nem történt teljes felújítás, akkor a mező kihúzandó.

2. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez17

3–8. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez18

1

A 2. § a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a 2007. évre vonatkozó éves zárási összesítőt a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell elkészíteni.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 21. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés záró szövegrésze az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdése az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 3. § a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a 2007. évre vonatkozó éves zárási összesítőt a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 2007. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell elkészíteni.

10

A 4. §-t a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. §-t az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 6. §-t a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7–8. §-t a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8/A. §-t az 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § c) pontja.

15

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 10–11. §-t a 31/2009. (XII. 18.) PM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 2. számú mellékletet a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 22. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. [A 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 11. § a) pontjával elrendelet módosítás, amely szerint a 2. számú melléklet 1.2. alpont táblázatának 3. pontjában az „Okmányirodánál” szövegrész helyébe a „Járási (fővárosi kerületi) hivatalnál” szöveg lép, nem vezethető át.]

18

A 3–8. számú mellékletet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére