• Tartalom

2006. évi XLVII. törvény

2006. évi XLVII. törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról1

2018.01.01.

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának lezárása érdekében, a kárpótlás határidejének ismételt megnyitására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján egyébként erre jogosult lett volna, továbbá akinek a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján benyújtott kérelmét a kárpótlási hatóság azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.

(2)3 Az a jogosult, aki a Tv. alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt véglegesen vagy jogerősen elutasították, a 2. § (2) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyájthat be.

2. § (1) Az e törvény alapján lefolytatásra kerülő eljárásra a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanuk okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 10–12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2)4 Az 1. §-ban meghatározott jogosult 2006. december 31-ig a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kérelmét. A kérelmet a kárpótlási hatóság bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét, sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét képező adatlapon nyújthatja be.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(4)5

(5)6 A kárpótlási hatóság által hozott jogerős és végrehajtható határozat alapján a kárpótlási összeg kifizetését a Hadigondozottak Közalapítványa végzi.7

(6)8

2/A. §9 (1)10 Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2)11

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény alapján indult kárpótlási eljárások végrehajtási szabályait rendeletben megállapítsa.12

5. §13 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kárpótlási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.14

6. §15 Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. március 1.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 52. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 274. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2006: LXX. törvény 1. §-ával megállapított, a 2006: CIX. törvény 150. § k) pontja szerint módosított szöveg. [A 2. § (2) bekezdésében a 2010: CLIII. törvény 52. §-a szerint elrendelet módosítás, amely szerint a „KIH” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

A 2. § (4) bekezdését a 2016: CIV. törvény 67. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (5) bekezdése a 2006: CIX. törvény 150. § k) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (6) bekezdését a 2009: LVI. törvény 352. §-a iktatta be, a 2016: CXXI. törvény 49. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 2/A. §-t a 2011: CCI. törvény 294. §-a iktatta be.

10

A 2/A. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 273. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2/A. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 275. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére