• Tartalom

48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet

48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról1

2014.03.15.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (2) bekezdésének b)–d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 cukorrépa szállítási jog: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontjában szereplő jog;

b)3 kvótajogosult: az R. 1. § b) pontjában szereplő szervezet;

c)4 integrátor: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a referencia-időszakban saját maga termelt, illetve termeltetési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult gazdálkodó szervezet számára értékesítette;

d) referencia időszak: 2004/2005-ös és 2005/2006-os gazdasági évek;

e)5 termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

f)6 egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: BÉSZ): a szövetkezetekről szóló külön jogszabály alapján alakult vagy átalakult, mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szervezet;

g)7 termelői csoport: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;

h)8 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. § (1) A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik:

a) a tárgyévben a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosultak;

b) a referencia időszakban – kivéve a (2) bekezdésben foglaltak szerinti esetet – répaszállítási jogosultsággal vagy Szlovénia cukor kvótája alapján szerződéssel rendelkeztek;

c) a cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítették.

(1a)9 Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2)10 Ha a cukorrépa szállítási jogosult jogutód nélkül szűnik meg, a támogatást a cukorrépa szállítási jog új tulajdonosa akkor igényelheti, ha a kérelem beadás időszakának kezdő időpontjáig a szállítási jog már átírásra került. Ha a cukorrépa szállítási jogosult úgy szűnik meg jogutód nélkül, hogy nem rendelkezik a cukorrépa szállítási jogáról, akkor az R. 3. § (6) bekezdése szerint kell eljárni. A támogatást ebben az esetben is a szállítási jog új jogosultja igényelheti. A támogatás mértékének kiszámításakor a fenti esetekben a szállítási jog régi tulajdonosa által megtermelt és a referencia időszakban a kvótajogosultnak leszállított cukorrépa mennyiségét is figyelembe kell venni.

(3)11 A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévő Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell benyújtani.

3. § A támogatás mértékét, illetve annak kiszámítási módját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1)12

(2)13 A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 70–72. cikkét a SAPS, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) tárgyévi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott adminisztratív és fizikai ellenőrzések megállapításai alapján kell alkalmazni.

5. § (1) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell mellékelni:

a) a Cukor Terméktanács által kiadott igazolást a pályázó 2004. július 1-jén, valamint 2005. július 1-jén meglévő (16%-os) szállítási jogának (tonna) mértékéről (amit egységesen 140 kg/t kihozatallal kell számítani);

b) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult gazdálkodó szervezet által kiadott igazolást a termeltetési szerződés alapján leszállított „A” és „B” (16%-os) cukorrépa mennyiségről (tonna) a 2004/2005, illetve 2005/2006 gazdasági évben (a feldolgozók igazolásaikat egységesen – amennyiben ez szükséges – 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva adják ki);

c) a Cukorrépa Termesztők illetékes Térségi Szövetségének igazolását arról, hogy a pályázó a szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette;

d)14 egyéb, a jogosultságot igazoló irat, amely lehet hagyatékátadó végzés, vagy jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés.

(2) A Termelői Csoportok tagjai esetében a termelői csoport által átadott összes mennyiséget a feldolgozók, a tagok által a csoporton keresztül átadott részmennyiségeket pedig a Termelői Csoport együttesen igazolják.

(3) A szlovén kvóta alapján termelőknek a támogatás igényléséhez nem kell csatolniuk az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti igazolásokat, hanem a 2. § b) pontjában meghatározott szerződés másolatát.

(4) A 2. § (2) bekezdés szerinti esetben a Cukor Terméktanács az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást a cukorrépa szállítási jog módosított mértékével állítja ki.

(5)15 Ha a támogatást integrátor, termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy BÉSZ igényli, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelőknek, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagjainak listáját, kivéve, ha az integrált termelők, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy lemondanak az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről az integrátor, a TÉSZ vagy a BÉSZ javára. A lemondás esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatot. Visszamenőleges hatályú lemondó nyilatkozatot a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni. A lemondó nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő tartalmi elemeket:

a) az integrátor, TÉSZ, BÉSZ, valamint az integrált termelő, illetve a TÉSZ és BÉSZ tagok azonosításához szükséges adatok (név, cím, regisztrációs szám);

b) a kifejezett lemondás az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről;

c) a lemondás időtartama, amely kiterjedhet a tárgyévre, vagy külön kikötés esetén visszavonásig érvényes;

d) a felek aláírása.

(6)16 Az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatás jogosultságára meghatározott feltételeket az integrátorra, a TÉSZ-re, illetve a BÉSZ-re vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben az integrált termelőknek, illetve a TÉSZ és a BÉSZ tagoknak a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, azonban rendelkezniük kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (7) bekezdése szerinti MVH regisztrációs számmal. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatást a regisztrációs számmal rendelkező integrált termelők, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagok részére a kifizetést követő 15 napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az „a” és „b” értékek helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni. Amennyiben az integrált termelők által tárgyévben megtermelt cukorrépa mennyiség összértéke nagyobb, mint a tárgyévi cukorrépa szállítási jog összértéke, azaz Σ„c”>Σ„a” vagy Σ„d”>Σ„b”, akkor arányos visszaosztást kell alkalmazni.

(7)17 Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatási összegek utalását követő negyven napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra a (6) bekezdés szerinti határidőn belül, úgy az az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ részéről jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amit az MVH visszakövetel. Ebben az esetben az MVH hivatalból megállapítja és a visszakövetelt támogatási összegből folyósítja közvetlenül az integrált termelőnek, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagjainak járó támogatási összeget.

(8)18 Az integrátor, a TÉSZ, a BÉSZ – a Cukor Terméktanács írásos engedélyével – az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási joga és az (1) bekezdés b) pontja szerinti leszállított mennyiség figyelembevételével dönthet úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja szerinti integrált termelőinek, illetve tagjainak a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi.

(9)19 A (8) bekezdés szerinti esetben

a) a szállítási jog

aa) egyes integrált termelőre eső mértékét az integrátor,

ab) a TÉSZ egyes tagjára eső mértékét a TÉSZ,

ac) a BÉSZ egyes tagjára eső mértékét a BÉSZ

igazolja;

b) az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ által átadott összes mennyiségről a feldolgozók, az összes mennyiséghez az integrált termelők, illetve a tagok által teljesített hozzájárulásról pedig az integrátor, TÉSZ, BÉSZ állítja ki az igazolást.

(10)20 Az (1)–(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat nem kell a kérelemhez mellékelni, ha azok a támogatás korábbi években történt igénylése miatt az MVH rendelkezésére állnak.

6. §21

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)–(3)22

(4) E rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

– a Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról;

– a Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról;

– a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról.

8. §23 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. §-ával módosított 5. § (5)–(7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő ügyekben – az integrátorok (TÉSZ, BÉSZ) által még nem továbbított támogatásokra – is alkalmazni kell.

9. §25 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 2. § (1a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor26 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez27

A támogatás mértéke és kiszámítási módja

x

= a támogatás mértéke

a

= a pályázó szállítási jogának mértéke 2004. július 1-jén (tonna)/Szlovéniába termelőknél a 2004/2005. évi szerződött mennyiség (tonna)

b

= a pályázó szállítási jogának mértéke 2005. július 1-jén (tonna)/Szlovéniába termelőknél a 2005/2006. évi szerződött mennyiség (tonna)

c

= a termeltetési szerződés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2004/2005 gazdasági évben (tonna)

d

= a termeltetési szerződés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2005/2006 gazdasági évben (tonna)

e

= a benyújtott támogatási kérelmekben szereplő összes igényelt mennyiség (tonna)

f

= az egy évben kiosztható támogatás összértéke

x = (a+b+c+d)/4/e * f

2–3. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez28

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 8. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § a) pontja a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § e) pontját a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § f) pontját a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § g) pontját a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § h) pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 36. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § (2) bekezdése a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdését a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdését a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. §-ának h) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (2) bekezdése a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

15

Az 5. § (5) bekezdését a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (6) bekezdését a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (7) bekezdését a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (8) bekezdését a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az elsőfokú határozattal még le nem zárt ügyekre is alkalmazni kell.

19

Az 5. § (9) bekezdését a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az elsőfokú határozattal még le nem zárt ügyekre is alkalmazni kell.

20

Az 5. § (10) bekezdését a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 6. §-t a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 8. §-t a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2011. október 13.

25

A 9. §-t a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2013. október 23.

27

Az 1. számú melléklet a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 2–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 88. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére