• Tartalom
Oldalmenü

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről1

2021.07.01.

Annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek megvalósítása gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendben történjék meg a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §2 (1)3 A törvény hatálya az egyes,

a)4 részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósítandó,

b)5 részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósítandó,

c)6 a koncessziós, illetve az egyes kizárólagos állami tevékenységek gyakorlása jogának átengedése érdekében lefolytatott árverési és pályázati eljárások keretében létrejött szerződések alapján megvalósítandó és ahhoz szorosan kapcsolódó, összesen legalább öt milliárd forint teljes költségigényű,

d)7 részben vagy egészben egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatásból megvalósítandó,

e)8 legalább 90 millió forint teljes költségigényű és legalább 15 új munkahely megteremtését biztosító,

f)9 környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, oktatási, valamint egészségügyi és szociális célok megvalósítását elősegítő,

g)10 kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásához, bemutatásához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó, vagy

h)11 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá a világörökségi területen lévő műemlékek és műemlékegyüttesek fenntartásához, felújításához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó,

i)12 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti rozsdaövezeti akcióterületen megvalósítandó, valamint a rozsdaövezeti akcióterület fejlesztésének előkészítését szolgáló vagy azt elősegítő,

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítására, valamint az azokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) indult eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra terjed ki.

(1a)13 A kisajátításról szóló törvény hatálya alá tartozó kisajátítási eljárás nem nyilvánítható kiemelt jelentőségű üggyé.

(2)14 A kiemelt jelentőségű ügyekben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló jogszabály és az ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási szabályok rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok15

1/A. § (1)16 Kiemelt jelentőségű ügyben

a)17 a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el,

b)18

(2)–(3)19

A hatósági eljárás szabályai

2. §20 (1) A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

(3)21 A kiemelt jelentőségű ügyben az építési tevékenységgel érintett telek – a használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás kivételével – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló jogszabály értelmében rendezett akkor is, amennyiben a telek kialakítása végleges telekalakítási engedéllyel megtörtént.

(4)22 A (3) bekezdés szerinti esetben a telekalakítást legkésőbb a használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás megindulásáig az ingatlan-nyilvántartásban át kell vezetni.

(5)23 Közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az építtető kérelmére a hatóság köteles lefolytatni azt az Étv. szerinti, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárást és környezeti hatásvizsgálati engedélyezési, valamint a már kiadott engedély módosítására irányuló eljárást is, ha az adott tevékenységre vonatkozóan jogszabály már nem ír elő engedélyt. Ilyen esetben az engedélyezésre vonatkozó korábbi – a hatályvesztésüket megelőző napon hatályos – jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6)24 Az e törvény szerinti eljárásokban ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen. Az ügygondnokot az eljáró hatóság, az eseti gondnokot a hatóság megkeresésére a gyámhatóság rendeli ki. A gyámhatósági eljárás ügyintézési ideje 15 nap.

A kiemelt jelentőségű ügy koordinációja25

2/A. §26 (1) A Kormány a kiemelt jelentőségű ügyben rendeletével jelölheti ki a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottat.

(2) A kiemelt jelentőségű ügyben a Kormány rendeletében határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott gyakorolhat.

(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdés szerinti feladatat- és hatásköreit a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró valamennyi hatóság, illetve szakhatóság tekintetében – az általa vezetett kormányhivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén kívül is – gyakorolhatja.

(4)27 Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköröket nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, a Magyar Nemzeti Bank, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

2/B. §28 (1) A 2/A. § (1) bekezdése szerint kijelölt kormánymegbízott jogosult a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok vezetőjét – a Kormány tagjai, az önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek kivételével – írásban soron kívüli feladat elvégzésére, vagy mulasztás pótlására utasítani a kiemelt jelentőségű üggyel összefüggő feladatokkal kapcsolatban.

(2) A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti írásbeli utasítást – annak kiadásával egyidejűleg – megküldi a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervének.

(3) A kormánymegbízott a kiemelt jelentőségű üggyel összefüggésben a kiemelt jelentőségű ügyben hatóságként vagy szakhatóságként kijelölt kormánytag felé írásban jelzéssel élhet, mellyel összefüggésben az érintett kormánytag öt munkanapon belül tájékoztatást ad a kormánymegbízottnak.

Ügyintézési határidő a kiemelt jelentőségű ügyben29

3. §30 (1)31 Kiemelt jelentőségű ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban – az (5) bekezdésben meghatározott, valamint az általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő kivételével – legfeljebb negyvenkét nap lehet.

(2)32

(3)33

(4)34

(5)35 Az ügyintézési határidő

a)36 a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás esetén az ott meghatározott határidő, környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén hatvan nap,

b)37 az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárások esetén az ott meghatározott határidő,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap,

d) a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetén harminc nap,

e)38 az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények hatósági engedélyezése és ellenőrzése esetén az ott meghatározott határidő.

(6)39

4. §40

4/A. §41

4/B. §42

5. § (1)43 Kiemelt jelentőségű ügyben a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(2)44

6. § (1)45 A tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor. Különösen indokolt esetben a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás kiadása még egy alkalommal megismételhető.

(2)46

(3)47

6/A. §48

6/B. §49 (1) A kiemelt jelentőségű ügyben indult eljárást – az ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályok szerint fizetendő illeték vagy díj helyett – a Kormány kormányrendeletben meghatározott mértékű, az eljáró hatóság és – szakhatóság közreműködése esetén – a szakhatóság bevételét képező igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötheti.

(2)50

6/C. §51 (1) Kiemelt jelentőségű ügyben a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet vagy az ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási szabályokat megállapító jogszabály az e törvényben foglalt határidőknél rövidebbet is megállapíthat.

(2)52

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések53

6/D. §54 (1) A kiemelt jelentőségű ügyek közül a Kormány rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: közlekedési infrastruktúra-beruházás) összefüggő ügyeket jelölhet ki a közlekedési infrastruktúra-beruházás kiemelten gyors megvalósításához fűződő közérdekre tekintettel.

(2) A közlekedési infrastruktúra-beruházásokra e törvény rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)55 A Kormány rendeletben (a továbbiakban e §-ban: rendelet) állapíthatja meg a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításához szükséges, a vizsgálati dokumentáció és a területrendezési tervtanulmány alapján 1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott területsávot vagy nyomvonalat (a továbbiakban együtt: nyomvonal) a következő tartalommal:

a) a nyomvonal táblázatos meghatározását az út tengelyében felvett, egymástól 100 méterre lévő pontokkal (a pont EOV-koordinátája, valamint a pont GPS-koordinátája),

b) M = 1:10 000 méretarányú áttekintő térképpel (az út tengelyének, a nyomvonal táblázatos meghatározása során a nyomvonalat meghatározó pontoknak, azok egyedi jelzéseinek, az út tengelyétől számított, gyorsforgalmi út esetén legfeljebb 250-250 méter, egyéb közút esetén legfeljebb 50-50 méter, vasút esetén legfeljebb 100-100 méter, kerékpárút esetében legfeljebb 25-25 méter széles sávnak, mint a rendelet területi hatálya jelzésének, ezen sávot érintően az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő, beazonosításra alkalmas telekosztásnak feltüntetésével),

c) a nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számainak megjelölésével, és

d) a 6/L. § szerinti védettség időtartamának meghatározásával.

(4)56 A rendeletben meghatározott közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása közérdeket szolgál.

(5)57 A rendelet hatálybalépésére a környezetvédelmi engedély véglegessé válását követően kerülhet sor, amennyiben a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításához környezetvédelmi engedély szükséges.

(6)58 A közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az Étv. építési tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezéseit a (7)–(9) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(7)59 Az építési engedély iránti kérelmet – a településrendezési tervnek a rendelettel való összhangja hiányában – a rendelet követelményeinek megfelelően kell elbírálni. Ebben az esetben az építési engedélyezési eljárásban a jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a helyi építési követelmények megfelelőségéről szóló szakhatósági nyilatkozatát nem kell beszerezni.

(8)60 A rendelettel megállapított nyomvonal nem pótolja a településrendezési terveket, és nem érinti az érintett település önkormányzatának a 6/H. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét.

(9)61 A rendelet hatálybalépésétől az államot – más jogszabállyal megjelölt jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg a rendelettel meghatározott nyomvonalon található földrészlet tekintetében. Az elővásárlási jogot az állam nevében az építtető gyakorolja. A megvásárolt földrészlet és a kisajátítással megszerzett földrészlet az állam tulajdonába kerül. Az állam javára adásvétel vagy kisajátítás útján megszerzett ingatlanok vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak az ingatlan-nyilvántartásból való törlése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

6/E. §62 (1) A közlekedési infrastruktúra-beruházás lehetséges nyomvonalai kiválasztásának elősegítése érdekében az építtető az előzetes vizsgálati eljárás, ennek hiányában a környezeti hatásvizsgálati eljárást megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni a (2) bekezdés szerinti hatóságoknál, amelyek kötelesek az egyeztetésen részt venni.

(2) Az egyeztetésen részt vesz

a) a környezetvédelmi hatóság,

b) a katasztrófavédelmi hatóság,

c) a közúti és vasúti építésügyi hatóság, valamint ezek eljárásában a lehetséges nyomvonalak által érintett területek szerint illetékes, honvédelmi és közlekedésbiztonsági szakkérdésekben közreműködő szakhatóság,

d) az előzetes vizsgálati eljárásban vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárásban közreműködő szakhatóság,

e) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóság,

f) a Kormány által a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításának koordinációjára kijelölt személy, valamint

g) szükség szerint más szerv vagy személy.

(3) Az építtető az egyeztetést megelőzően legalább 15 nappal

a) megjelöli az egyeztetés helyét és idejét,

b) megküldi a közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggően rendelkezésére álló adatokat és a terveket a meghívottak részére.

(4) Az egyeztetés során a résztvevők

a) megvizsgálják a lehetséges nyomvonalak engedélyezésének esetleges akadályait, a tervezés során vizsgálandó szempontokat, a tervezés során elvégzendő hatásvizsgálatok szempontjait, a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását befolyásoló vagy kizáró – az egyeztetés időpontjában – ismert tényeket és körülményeket, a közlekedési infrastruktúra-beruházás tervezésével összefüggő dokumentumokat,

b) átadják a lehetséges megvalósítási változatokkal kapcsolatos adatokat, továbbá az eljáró hatóságok, szakhatóságok vagy más érintett állami szerv kezelésében lévő, a tervezést segítő és a későbbi engedélyezés szempontjából releváns közérdekű adatokat, valamint

c) a lehetséges nyomvonalak között megvalósíthatósági rangsort állítanak fel az a) és b) pont szerinti tények és adatok figyelembevételével.

6/F. §63 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-ától eltérően a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha

a)64 a véglegessé válástól számított tíz éven belül a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg,

b) a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy

c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

6/G. §65 (1)66 A közlekedési infrastruktúra-beruházás során

a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,

b) a megindult építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg, továbbá

c) az építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem függeszthető fel

arra tekintettel, hogy a környezetvédelmi engedéllyel szemben közigazgatási per van folyamatban.

(2)67 A közlekedési infrastruktúra-beruházás során

a) az építési engedélyezés és a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelem nem utasítható el,

b) a megindult építési engedélyezési eljárás és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem szüntethető meg

arra tekintettel, hogy az építési vagy a vízjogi létesítési engedély alapját képező környezetvédelmi engedélyezés iránti eljárás van folyamatban. Az építési engedélyezési eljárást és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a határozathozatal előtt a környezetvédelmi engedély kiadását követő nyolcadik napig a hatóság felfüggeszti.

(3) A környezetvédelmi engedély kiadását követően kiadott építési engedélyben és vízjogi létesítési engedélyben rendelkezni kell arról, hogy a határozat

a)68 a környezetvédelmi engedély elleni közigazgatási perben hozott ítélettel szemben nyitva álló felülvizsgálati határidő elteltével, vagy

b) a jogerős ítélettel szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati eljárás lezárultával

válik hatályossá.

(4) A kiadott építési engedélyt és a vízjogi létesítési engedélyt a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül vissza kell vonni, ha a bíróság a környezetvédelmi engedélyt – további jogorvoslattal már nem támadható határozatával – hatályon kívül helyezi.

6/H. §69 (1)70 A közlekedési infrastruktúra-beruházással érintett települések önkormányzatainak településrendezési tervüket

a)71 ha a közlekedési infrastruktúra-beruházás szerepel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben (a továbbiakban: MATrT.), a telepítési tanulmányterv települési (a fővárosban a fővárosi és kerületi) önkormányzatnak való benyújtásától számított 4 hónapon belül összhangba kell hozni az MATrT. 14. § (1) bekezdésében foglaltakkal,

b)72 ha a közlekedési infrastruktúra-beruházás nem szerepel az MATrT-ben, a térségi területfelhasználási engedély véglegessé válásától, de legkorábban a telepítési tanulmányterv települési (a fővárosban a fővárosi és kerületi) önkormányzatnak való benyújtásától számított 4 hónapon belül összhangba kell hozni a területfelhasználási engedélyben foglaltakkal.

(2)73 Ha a települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét határidőre nem teljesíti, az építtető az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál a településrendezési terv vagy annak módosítása (a továbbiakban együtt: településrendezési terv) hiánytalan tervezetének benyújtásával kérelmezi a településrendezési terv módosítására irányuló, e § szerinti eljárást. Az eljárásra az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a településrendezési tervek véleményezési eljárására vonatkozó rendelkezéseit a (3)–(13) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)74 A településrendezési tervek módosításának véleményezési eljárását az építtető kezdeményezésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

(4)75 A településrendezési terv tervezetét véleményeztetni kell a partnerekkel, az államigazgatási szervekkel, valamint az érintett területi és települési önkormányzatokkal. A partnerségi egyeztetés a lakosságra, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekre, vallási közösségekre terjed ki.

(5)76 A településrendezési terv tervezetét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a település honlapján – a (2) bekezdés szerinti hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül – közzé kell tenni, amelyre a partnerek 10 napon belül írásos észrevételt tehetnek, a honlapon megadott elérhetőségen.

(6)77 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül egyeztető tárgyalást hív össze a partnerek részére, 15 napon belül az államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok részére, amely tárgyalásokon az építtető a településrendezési terv tervezetét közérthető módon ismerteti a megjelentekkel, különös tekintettel a beruházás lezárásával megvalósuló környezetalakítás végleges állapotának bemutatására.

(7)78 A (6) bekezdés szerinti tárgyalásokról az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a felmerült véleményeltéréseket és a településrendezési terv elfogadásra alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket.

(8) Azt az érdekeltet, aki az egyeztető tárgyaláson meghívás ellenére nem vett részt vagy aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát, az eljárás során kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

(9)79 Ha a településrendezési terv készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – az egyeztető tárgyalás összehívásával egyidejűleg – az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér az érintett államigazgatási szervtől.

(10)80 Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyveket, a záró szakmai véleményét, valamint a településrendezési terv – szükség szerint módosított – tervezetét 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési terv elfogadása érdekében, és kezdeményezi a képviselő-testület összehívását.

(11)81 A polgármester az iratok kézhezvételét követő 15 napon belül képviselő-testületi ülést hív össze a településrendezési terv megállapítása céljából. A településrendezési tervet úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a kihirdetését követő 5. napon hatályba lépjen.

(12)82 Ha a települési önkormányzat a településrendezési tervet a (10) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően, a (11) bekezdés szerinti határidőben nem fogadja el, a fővárosi és megyei kormányhivatal intézkedik az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás megindítása iránt.

(13)83 Ha az a közlekedési infrastruktúra-beruházás miatt szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály 2012. augusztus 6-án vagy azt megelőzően hatályos településrendezési követelményeinek megfelelően kidolgozott településrendezési tervek 2023. december 31-ig módosíthatók.

(14)84 Ha az építtető a (2) bekezdés szerinti kérelem előterjesztését az építési engedélyezési eljárásban igazolja, az építési engedélyt a jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a helyi építési követelmények megfelelőségéről szóló szakhatósági állásfoglalásának hiányában vagy a hozzájárulás elutasítása esetén is ki kell adni. Ha nem került kiadásra a 6/D. § (3) bekezdése szerinti rendelet, akkor az építési engedély akkor válik hatályossá és az építési tevékenység akkor kezdhető meg, amikor a településrendezési terv olyan módosítása lép hatályba, amellyel a kiadott engedély összhangban van.

6/I. §85 (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a kérelmet és mellékleteit elektronikus adathordozón is be kell nyújtania a kérelmezőnek, amelyet az érdemi döntésre jogosult hatóság elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton is a szakhatóságok rendelkezésére bocsát.

(2) Az érdemi döntésre jogosult hatóság a kérelmet és mellékleteit annak beérkezését követő 5 napon belül megküldi a szakhatóságok részére abban az esetben is, ha a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat nem vagy hiányosan fizette meg. Az érdemi döntésre jogosult hatóság a környezetvédelmi engedélyezésről szóló határozat kiadását követően hívja fel a kérelmezőt az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.

(3) A szakhatóság a megkeresés beérkezését követő 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot a kérelemmel kapcsolatban felmerülő hiánypótlás szükségességéről és annak tartalmáról – különös tekintettel a hiánypótlásra megállapított határidőről –, vagy arról, hogy hiánypótlásra nincs szükség.

(4)86

(5) A hatóság és a szakhatóság a hiánypótlási felhívásában a hiánypótlás teljesítése érdekében a hiánypótlási határidőn belüli időpontra tárgyalás tartását rendeli el, kivéve, ha

a) az építtető a kérelmében tárgyalás tartásáról lemondott,

b) az építtető a végzés kézhezvételétől számított 5 napon belül az a) pont szerint nyilatkozik, vagy

c) a hatóság vagy a szakhatóság megítélése szerint az ügy jellegéből fakadóan a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése érdekében tárgyalás tartása nem szükséges.

(6) A hatóság a szakkérdésben önállóan vagy szakértő bevonásával dönt, ha

a) a szakhatóság a (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét és a szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kötelezettségét a megkeresés beérkezését követő 15 napon belül nem teljesíti, vagy

b) a szakhatóság a (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése után a hiánypótlásra tűzött határidő elteltét követő, vagy a (4) bekezdés szerinti határnapot követő 15 napon belül nem teljesíti a szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kötelezettségét.

6/J. §87 (1) Az építtető kérelmére a földvédelmi és talajvédelmi engedélyezési, valamint az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére irányuló eljárás a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében is lefolytatható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a környezetvédelmi engedélyezésről szóló döntés részét képezi a földvédelmi, a talajvédelmi, valamint az erdővédelmi szakkérdésekben való döntés.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a földvédelmi, a talajvédelmi, valamint az erdővédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása vagy a földvédelmi, talajvédelmi, valamint erdővédelmi szakkérdés környezeti engedélyezési eljárás keretében történő vizsgálata kiváltja a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt, az erdő igénybevételére vonatkozó önálló elvi engedélyt, illetve a talajvédelmi engedélyt.

(4) Ha a környezetvédelmi engedély részét képezi a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése vagy az erdő igénybevételének elvi engedélye, akkor

a) a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének kötelezettségéről,

b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint az erdő igénybevételének végleges engedélyezéséről és ennek részeként erdővédelmi járulék fizetési kötelezettségről, illetve a csereerdősítési kötelezettségről

az ingatlanügyi hatóság, illetve az erdészeti hatóság a közlekedési infrastruktúra-beruházás tényleges megkezdése előtt dönt.

(5) Az (1) bekezdés szerinti szakhatósági közreműködésre vagy szakkérdés vizsgálatára – ideértve az eljárásért fizetendő igazgatási díjfizetési kötelezettséget, valamint az ügyintézési határidőt is – termőföld esetén a földvédelmi eljárásra, talaj esetén a talajvédelmi eljárásra, erdő esetén az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6) A közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az építési engedélyezési eljárás a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti döntések hiányában is lefolytatható.

6/K. §88 A környezetvédelmi hatóság és az eljárásában szakhatóságként közreműködő hatóságok kötelesek együttműködni a beruházóval és a Kormány által a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításának koordinációjára kijelölt személlyel a környezetvédelmi engedély mielőbbi kiadása érdekében. Ha az építési engedélyezés vagy a vízjogi létesítési engedélyezés iránti kérelmet a környezetvédelmi engedély kiadását megelőzően nyújtották be, a környezetvédelmi hatóság és az építésügyi hatóság köteles folyamatosan együttműködni annak elősegítése érdekében, hogy az építésügyi engedély ne legyen ellentétes a környezetvédelmi hatásvizsgálat során feltárt tényekkel és azok alapján tett megállapításokkal.

6/L. §89 (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben megjelölt gazdasági terület kivételével nem nyilvánítható beépítésre szánt területté a 6/D. § (3) bekezdésben megjelölt rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsáv.

(2)90

(3)91

(4)92 Az ingatlannak állami tulajdonként az építtető általi birtokbavételéig a 6/D. § (3) bekezdésében megjelölt rendelet vagy a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyomvonalon – a területsáv védettségének időtartamán belül – a közlekedési hatóság előzetes engedélyével

a) kezdhető meg és folytatható építési, bontási, tereprendezési és egyéb értéknövekedést eredményező építési tevékenység,

b) változtatható meg a földrészlet művelési ága és minőségi osztálya.

(5)93

(6)94 A (4) bekezdés szerinti engedélyt a közlekedési hatóság akkor adja meg – egyidejűleg a közlekedési infrastruktúra beruházás építtetőjét is tájékoztatva –, ha

a) a tevékenység az állékonyságot, életet, egészséget, közbiztonságot veszélyeztető károk megelőzését, vagy a károk elhárítását szolgálja,

b) a tevékenység értéknövekedést nem eredményez vagy eredményez ugyan, de a tulajdonos – kisajátítás vagy a közút építtetőjével kötendő adásvételi szerződés esetére vagy bármilyen egyéb jognyilatkozattal – véglegesen lemond az ebből eredő értékveszteségnek a kártalanítás körében való megtérítéséről vagy a vételár részeként történő érvényesítéséről vagy

c) a tevékenység az állami fejlesztési célokat nem akadályozza vagy nem okoz aránytalan költséget az állami fejlesztési célok megvalósítása során.

(7)95 A közlekedési hatóság az engedély kiadása iránti kérelem benyújtásától számított öt napon belül tizenöt napos határidő tűzésével hívja fel a közlekedési infrastruktúra beruházás építtetőjét a (6) bekezdés c) pontjában meghatározott tartalmú nyilatkozat megtételére. Amennyiben a közlekedési infrastruktúra beruházás építtetője határidőn belül nem nyilatkozik, a közlekedési hatóság a (6) bekezdés c) pontja szerinti tartalom alapján kérelmezett engedély kiadását megtagadja.

(8)96 A (4) bekezdés szerinti használati korlátozás nem terjed ki a nyomvonal megállapítását megelőzően végleges döntéssel engedélyezett építési munkákra.

(9)97 A (4) bekezdés szerinti használati korlátozással bekövetkező akadályoztatás (az ingatlannak közút céljára történő rendelkezésre tartása) miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás időtartamára, jellegére, az akadályoztatást megelőző, tulajdonos (haszonélvező) általi tényleges használat mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni. Ha az ingatlan közút céljára történő megszerzése adásvétellel történik, a kártalanítás az építtető és a tulajdonos (haszonélvező) közötti megállapodás tárgya, azt a kisajátítás esetén pedig a kisajátítási kártalanítás összegének megállapítása során, a kisajátítással kapcsolatos esetleges értékveszteség körében kell figyelembe venni.

(10)98 A (9) bekezdés szerinti kártalanítást adásvételi szerződés vagy kisajátítási eljárás hiányában a tulajdonos kérelmére a fővárosi vagy a megyei kormányhivatal állapítja meg. A kártalanítás megállapítására vonatkozó eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. Amennyiben az ingatlan megvásárlására, kisajátítására az egyszeri kártalanítás megállapítását és kifizetését követően sor kerül, úgy a vételár, kártalanítási összeg meghatározása során az ingatlan – a (4) bekezdés szerinti használati korlátozás figyelmen kívül hagyásával megállapított – forgalmi értékéből az egyszeri kártalanítás összegét le kell vonni.

6/M. §99 (1)100 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán az építtető az előkészítés fázisában köteles az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatását igénybe venni, a kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek terveit a közműszolgáltatóval elkészíttetni.

(2) Ha az építtető, a beruházó, vagy a tervező az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatás igénybe vételét követően a felmerülő kérdések tisztázása érdekében a közmű tulajdonosához vagy üzemeltetőjéhez (a továbbiakban: közműszolgáltató) fordul, a közműszolgáltató 15 napon belül köteles a nyilatkozatát kiadni.

(3) A közműnyilvántartás adatai alapján az építtetőnek, a beruházónak és a tervezőnek törekednie kell arra, hogy a meglévő közművek érintettsége a lehető legkisebb mértékű legyen. A közműkiváltásra vagy -fejlesztésre a műszakilag feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor.

6/N. §101 (1) Ha a közműkiváltással vagy -fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a közműkiváltásra vagy -fejlesztésre vonatkozó engedélyezési kérelem teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, nem szükséges az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása. Ebben az esetben a közműkiváltás vagy -fejlesztés engedélye idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek elhelyezése érdekében az elhelyezéssel érintett ingatlanra közérdekből, az építtető vagy a közműszolgáltató javára – hatóság határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár.

6/O. §102 (1)103 Kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, gyalogút, járda, valamint kerékpárforgalmi létesítmények és tartozékainak (a továbbiakban együttesen: kerékpárút) építése során közmű kiváltására, fejlesztésére (a továbbiakban: közmű kiváltása) vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kerékpárút nyomvonalában a közműveket nem kell kiváltani, ha a közművek

a) a kerékpárút tervezett űrszelvényén kívül helyezkednek el,

b) a kerékpárút érdekében megvalósított egyéb létesítmények a közművek védőtávolságán kívül elhelyezhetők és

c) a közművek folyamatos, üzemszerű működése az építés alatt is biztosítható.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről az építtető vagy megbízottja által megkeresett közműszolgáltató 15 napon belül – térítésmentesen – igazolást köteles kiállítani.

(4) Amennyiben a közműszolgáltató a (3) bekezdés szerinti megkeresés esetén vitatja, hogy a (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, a megkereséstől számított 10 napon belül az érintett közmű létesítését engedélyező hatósághoz (a továbbiakban a 6/O. § és 6/P. § tekintetében: hatóság) fordul.

(5) Ha a közműszolgáltató nem fordul a hatósághoz és az igazolást nem állítja ki 15 napon belül, az építtető a hatósághoz fordulhat az igazolás kiállítása érdekében.

(6) A hatóság 15 napon belül dönt a (4) vagy (5) bekezdésben foglalt megkeresés esetén.

6/P. §104 (1) Ha a kerékpárút építése során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását – beleértve a tervezést és az engedélyek megszerzését is – a közműszolgáltató az építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését követően a nem engedélyköteles kiváltás esetén 90 napon belül, az engedélyköteles kiváltás esetében 150 napon belül, vagy a hatóság erre irányuló döntésében meghatározott határidőn belül saját költségére köteles elvégezni.

(2) Nem engedélyköteles útépítések esetén, ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását – beleértve a tervezést és az engedélyek megszerzését is – a közműszolgáltató az építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését követően a nem engedélyköteles kiváltás esetén 90 napon belül, az engedélyköteles kiváltás esetében 150 napon belül, vagy a hatóság erre irányuló döntésében meghatározott határidőn belül saját költségére köteles elvégezni.

(3) A közmű kiváltásának megvalósulását a hatóság hivatalból vagy az építtető kérelmére ellenőrzi.

(4) Az építtető a közműkiváltás megvalósulásának ellenőrzésére vonatkozó kérelem benyújtásának okát köteles megindokolni. Az építtető kérelmére indult ellenőrzést a hatóság 8 napon belül lefolytatja.

6/Q. §105 (1) Az intermodális csomópontok, azaz a különböző közlekedési módok közötti átszállási kapcsolatot emelt szintű utaskényelmi szolgáltatásokkal biztosító közlekedési létesítmények kormányrendeletben meghatározott köre tekintetében a fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság mint építtető – központi költségvetési és uniós támogatásból – beruházási (létesítés, felújítás és fejlesztés) feladatokat lát el. E tevékenység fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül. Az építtető az állam javára és nevében jár el.

(2)106 E törvény erejénél fogva ingyenesen az építtető vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül az intermodális csomópontok megvalósításához szükséges, az állam javára megvásárolt, kisajátított vagy az építtető által más jogcímen az állam javára megszerzett földrészlet. Az építtető vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül továbbá a megvalósítást megelőzően is állami tulajdonban álló ingatlan beruházással érintett területrésze az ingatlanon fennálló vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés módosítását vagy megszüntetését, és ezen jogok ingatlan-nyilvántartásból vagy földhasználati nyilvántartásból történő törlését követően.

(3) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről az építtető gondoskodik. Az építtető a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó, a kormányhivatal által kiadott határozatot, annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére.

(4) Az építtető felelős az építési munkák előkészítéséért. Ennek keretében teljeskörűen elkészítteti a szükséges műszaki terveket (így különösen az engedélyezési tervet vagy a kiviteli tervet), tanulmányokat, ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve különösen a területszerzést, megelőző régészeti feltárást, közmű kiváltást) és fejlesztést, továbbá lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. Az építtető építési szerződéseket köt a megvalósításra, gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.

(5) Megkezdettnek kell tekinteni az építési előkészítési munkákat, ha az építtető a műszaki tervek (így az engedélyezési terv, a kiviteli terv, vagy ezek együttese) elkészítését vagy elkészíttetését megkezdte.

(6) A megszerzett és megvalósult vagyonelemeket – az ágazati törvényekben foglalt kivételekkel – az MNV Zrt. részére kell átadni.

(7) A beruházásokhoz kapcsolódó közművek kiváltására, fejlesztésére és átadására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben az érintett közmű kiváltása, fejlesztése és átadása kizárólag a közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódik, akkor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6/R. §107 (1) Az építtető vagy megbízottja az építtetői feladatok ellátásához szükséges műszaki tervek elkészítése érdekében a nyomvonallal érintett bármely ingatlanra a tulajdonos előzetes tájékoztatása mellett – a lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet, ott méréseket, vizsgálatokat végezhet, feltéve, hogy az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását.

(2) Az ingatlan, tulajdonosa vagy használója az (1) bekezdésben felsorolt munkák végzését tűrni köteles, a munkák végzését nem akadályozhatja.

(3) Az építtető megbízottja a jogosultságát az adott munka elvégzésére vonatkozó meghatalmazással igazolja.

(4) Az építtető az (1) bekezdésben felsorolt munkákkal összefüggésben okozott kárt a polgári jog általános szabálya szerint köteles a tulajdonosnak megtéríteni.

(5) Az előzetes régészeti dokumentáció készítője a maradandó változással nem járó vizsgálatok helyét bármely ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést, vizsgálatot végezhet előzetes régészeti dokumentáció készítése céljából. A maradandó változással nem járó vizsgálat végzése érdekében bármely ingatlanra – a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet. Az előzetes régészeti dokumentáció készítőjének az ingatlan tulajdonosát (használóját, vagyonkezelőjét) a vizsgálatokról igazolható módon előzetesen értesítenie kell.

(6) Az engedély alapján végzett engedélyes haditechnikai termék felkutatása esetén az engedélyes, ha a kutatás nem jelent az ingatlanban maradandó változást, a haditechnikai kutatás eredményessége érdekében bármely ingatlanra – a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet. Az engedélyesnek az ingatlan tulajdonosát (használóját, vagyonkezelőjét) a kutatási munkálatokról igazolható módon előzetesen értesítenie kell.

6/S. §108 (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedésfejlesztési projektek megvalósításához szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag – ideértve mindezek változatait és keverékeit is – (a továbbiakban együtt: töltésanyag) kitermelésére a 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján vagy a végleges építési engedélyben megállapított nyomvonal 10-10 km szélességű környezetében célkitermelőhely létesíthető.

(2) A célkitermelőhely létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére és hatósági felügyeletére vonatkozóan a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/A. § (2)–(3) bekezdésében és a 17/B–17/E. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

6/T. §109 (1) Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 31/A. § és 31/B. § hatálya alá nem tartozó ingatlan használatát, birtoklását lehetővé tevő jogviszony e törvény erejénél fogva akkor szűnik meg, ha

a) az ingatlan e törvény alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett területen helyezkedik el, és

b) a jogviszony fennmaradása egyúttal a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítását akadályozza.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a jogviszony a beruházás megvalósítója (különösen a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti építtető vagy a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti fejlesztési közreműködő) írásbeli tájékoztatásában meghatározott időpontban szűnik meg, amely nem lehet korábbi, mint a tájékoztatás kézbesítésétől számított 91. nap. A tájékoztatás kézbesítettnek minősül a postára adást követő 8. napon abban az esetben, ha a tértivevény szerint „a cím nem azonosítható”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta”, „kézbesítés akadályozott”, „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.

(3) A jogviszony megszűnését követő napon a jogosult köteles az ingatlant a tulajdonosa vagy vagyonkezelője birtokába adni. Az ingatlan birtokbaadása nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a (4) bekezdés szerinti kártalanítás megfizetésére nem vagy nem megfelelő mértékben került sor.

(4) Ha a jogviszony az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint szűnik meg, akkor a jogosult teljes, feltétlen és azonnali kártalanításra jogosult. A kártalanítást a beruházás megvalósítója köteles a jogosultnak megfizetni. A kártalanítás mértékére a kisajátításról szóló törvény kártalanítás összegének megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Közigazgatási per110

7. §111 (1) A perben a jogi képviselet kötelező.

(2) A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és védiratával együtt három napon belül továbbítja a bírósághoz.

(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

(4) Az ingatlanügyi hatóság eljárásával kapcsolatos perben a (2) és (3) bekezdést nem kell alkalmazni.

8. §112 (1) Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védiratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető.

(2) A perbelépést a perbelépés lehetőségéről való bírósági értesítés közlését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

9. §113 (1) A perben a beadványok hiányosságainak pótlására legfeljebb nyolcnapos határidő adható, amelyet indokolt esetben egyszer, további, legfeljebb nyolc nappal lehet meghosszabbítani.

(2) Az első tárgyalást az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül kell megtartani, és ha nincs szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyaláson kívüli eljárás esetén, e határidőn belül elbírálni. A határidő számításakor a hiánypótlásra fordított idő nem vehető figyelembe.

(3) A bíróság határozatának közlése iránt a meghozatalától számított nyolc napon belül intézkedik.

10. §114 A Kúria a felülvizsgálati ellenkérelemnek (csatlakozó felülvizsgálati kérelemnek) a Kúriához való érkezését, illetve a felülvizsgálati ellenkérelem előterjesztésére megállapított határidő eredménytelen leteltét követő kilencven napon belül dönt.

A kiemelten közérdekű beruházásra megvalósítására vonatkozó szabályok115

11. § (1) Törvény vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá nyilváníthat közfeladat ellátásával összefüggő, kiemelten fontos közérdekű cél, így különösen

a) energetikai, közlekedésfejlesztési, környezetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, közigazgatási, illetve

b)116 oktatási, egészségügyi, kutatás-fejlesztési, kulturális, szociális, örökségvédelmi, sport, városfejlesztési

cél megvalósítására irányuló beruházást.

(2) A Kormány csak olyan beruházást nyilváníthat kiemelten közérdekű beruházássá, amely beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított.

(3)117 Amennyiben a kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításról

a) törvény rendelkezik, a kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet,

b) kormányrendelet rendelkezik, e kormányrendelet

állapítja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát.

(4) Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggésben e törvényt és más jogszabályokat az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a kiemelten közérdekű beruházásra az e törvényben és más jogszabályokban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell.

11/A. § Kiemelten közérdekű beruházás esetén törvény erejénél fogva a magyar állam tulajdonába kerülő ingatlan pontos meghatározása érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást folytat le.

11/B. § (1)118 Kiemelten közérdekű beruházás esetében a Kormány rendeletben állapíthatja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan

a) a sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, valamint a beruházással érintett építményekre vonatkozó egyedi építési követelményeket,

b) a sajátos telekalakítási követelményeket,

c) az egyedi településképi követelményeket,

d) az egyedi örökségvédelmi szabályokat,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a szerinti környezetvédelmi és fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokat,

f)119 a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési monitoring egyedi szabályait.

(2)120 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti településrendezési és beépítési szabály, valamint egyedi építési követelmény az Étv. 13. § (1) bekezdésével összefüggő követelményekre, valamint az országos településrendezési és építési követelményektől, az országos tűzvédelmi szabályoktól, továbbá a változtatási és építési tilalmat elrendelő szabályoktól, valamint a településrendezési tervekben foglaltaktól való eltérő rendelkezésekre vonatkozhat.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti sajátos telekalakítási követelmény az Étv. 23. §-ában foglaltakkal összefüggésben és összhangban állapítható meg.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti egyedi településképi követelmény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. §-ában meghatározott követelményekre terjedhet ki, az Étv. szerinti helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése kivételével.

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti egyedi örökségvédelmi követelmény – a kulturális örökség védelmére és a világörökségre vonatkozó követelményekkel összhangban – különösen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozhat.

(6)121 Kiemelten közérdekű beruházás helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozó települési önkormányzati településrendezési terveket, településképi rendeletet, valamint egyéb önkormányzati rendeletet az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a településrendezési terv, településképi rendelet vagy egyéb önkormányzati rendelet az (1) bekezdés alapján megalkotott kormányrendelettel ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(7)122 Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kármentesítési eljárásban az ügyintézési határidő negyvenkét nap.

11/C. § (1) Amennyiben a 11/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beépítési szabály, építési követelmény meghatározásából a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott módon – egyösszegű, az Étv. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti kártalanítás illeti meg.

(2) Nem jár kártalanítás az Étv. 30. § (5) bekezdésében rögzített esetekben.

(3) A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik esedékessé. A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. Ha a felek között – a kártalanítási igényt támasztó kérelmének benyújtásától számított egy éven belül – nem jön létre megállapodás, akkor kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítási eljárás lefolytatásának van helye.

(4)123 A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat elleni közigazgatási perre az Étv. 30. § (8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5)124 Ha az adott kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó 11/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beépítési szabálynak, építési követelménynek megfelelő beépítést a szomszédos ingatlan építményének az ingatlan határvonalán átnyúló része akadályozza, a szomszédos ingatlan tulajdonosa az adott építményrész elbontását, átalakítását köteles elvégezni. Az elbontásról a kiemelten közérdekű beruházás építtetője és a szomszédos ingatlan tulajdonosa a költségek viselésére is kiterjedő módon megállapodnak. Amennyiben a megállapodás nem jön létre a felek között a szerződéskötésre vonatkozó ajánlat megtételétől számított 90 napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:71. §-a szerint, a felek bármelyike bírósághoz fordulhat és a megállapodást a bíróság ítéletével pótolja. A bíróság ítélete elleni fellebbezésnek az ítélet végrehajtására nincs halasztó hatálya.

11/D. § (1)125 A Kormány a 11/B. § (1) bekezdése szerinti követelmények meghatározásával együtt rendeletben határozhatja meg

a) az építésügyi hatósági eljárások – közműegyeztetésekre is kiterjedő –,

b) a telekalakítási hatósági eljárás,

c) a tűzvédelmi hatósági eljárások,

d) a településképi véleményezési és bejelentési eljárás,

e) az örökségvédelmi hatósági eljárások,

f) a környezetvédelmi és a fás szárú növények védelmére vonatkozó hatósági eljárások

ágazati jogszabályban foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait.

(2) A Kormány

a) az (1) bekezdés a) és e) pontja keretében állapítja meg az építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezésre, műemléki tanácsadó testület közreműködésére,

b) az (1) bekezdés d) pontja keretében állapítja meg a településképi véleményezési és bejelentési eljárás alkalmazására

vagy mellőzésére vonatkozó szabályokat.

11/E. § Amennyiben kiemelten közérdekű beruházás esetében a beruházással érintett közművezeték-üzemeltető – a jogszabályban meghatározott határidőn belül – nem nyilatkozik az építtető által benyújtott tervek jóváhagyásáról, a nyilatkozatot – a megkeresésben foglalt tartalommal – megadottnak kell tekinteni.

11/F. § (1) Kiemelten közérdekű beruházáshoz közvetlenül kapcsolódóan közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése (a továbbiakban együtt: a közműszakaszt érintő munka) esetében a törvény vagy kormányrendelet rendelkezhet arról, hogy a közműszakaszt érintő munkát a (2)–(7) bekezdésben foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.

(2) Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti közműegyeztetést követően a kiemelten közérdekű beruházás építtetője (e § tekintetében a továbbiakban: építtető) köteles írásban értesíteni a kiemelten közérdekű beruházással érintett közmű tulajdonosát és üzemeltetőjét arról, hogy a beruházás során mely közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése szükséges.

(3) Az építtető a közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a körülmények és a műszaki szükségesség által indokolt mértékű – a közmű tulajdonosa számára biztosított, legalább 10 napos határidőn belül adott véleménye figyelembevételével –, 180 napnál nem rövidebb határidőt határoz meg. A közmű tulajdonosa az egyeztetett, egyetértés hiányában az építtető által meghatározott határidőn belül köteles a közműszakaszt érintő munkát elvégezni vagy elvégeztetni.

(4) Ha a közmű tulajdonosa a közműszakaszt érintő munkát a (3) bekezdés szerinti véleménye szerint nem kívánja elvégezni vagy elvégeztetni, és az építtetővel másképp nem állapodik meg, akkor az építtető jogosult a közműszakaszt érintő munkát megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amit a közmű tulajdonosa tűrni köteles. A közmű tulajdonosa jogosult a munkát ellenőrizni, erre külön szakfelügyeletet biztosíthat.

(5) A közmű tulajdonosa által elvégzett, a közműszakaszt érintő munka indokolt költségeit az építtető a közmű tulajdonosának köteles megtéríteni. Ha a közműszakaszt érintő munkára a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladóan került sor, akkor a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó munkák költségét a közmű tulajdonosa köteles megtéríteni, illetve viselni. Az építtető által létrehozott közmű – a közmű műszaki átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását követően – e törvény erejénél fogva, ingyenesen, az építtető által nyilvántartott nyilvántartási értéken való átvezetéssel a (6) bekezdés szerinti közműtulajdonos tulajdonába – Budapesten a víziközmű az ellátásért felelős fővárosi önkormányzat tulajdonába – és a közmű üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül.

(6) Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításához közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási munkák elvégzésével érintett vagyonelemek értékének változásával az építtető a beruházások teljes megvalósítását követően, a teljes beruházás időszakát figyelembe véve köteles elszámolni a beruházással érintett közművagyon-elemek tulajdonosával, Budapesten a víziközművek esetén az ellátásért felelős fővárosi önkormányzattal.

(7) A felek kötelesek a (2) bekezdés szerinti értesítést követően legkésőbb 90 napon belül megállapodást kötni – a teljes beruházási időszakban elvégzésre kerülő munkálatok figyelembevételével – az elszámolás feltételeiről, valamint a felmerülő terhek viselésének megosztásáról.

(8)126 Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggésben, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatósága, közszolgálati járművel, vagy gyalogosan történő megközelíthetőségének, valamint közhasználatú építmény esetén az akadálymentes módon történő megközelítésének biztosítása szempontjából, illetve a biztonságos kiürítés biztosíthatósága érdekében, a közterület és az építmény szintkülönbségének áthidalása (terepcsatlakozás) céljából az építtető által – a közterületre a feltétlenül szükséges mértékben – rámpa, lépcső, vagy egyéb szintemelés építéséhez nem szükséges tulajdonosi hozzájárulás.

(9)127 Az építtető a (8) bekezdés szerint közterületen elhelyezett építményrészt az adott közterületre vonatkozó jogszabályi és építési követelményeknek megfelelően köteles megvalósítani. Az építtető vagy az ingatlan tulajdonosa, használója a (8) bekezdés szerint létrejött, közterületen elhelyezkedő építményrész tekintetében a beruházás befejezését követően a közhasználatot nem korlátozhatja, és a beruházást követően egyebekben az építményrészre a közterületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11/G. § (1) A kiemelt közérdekű beruházással kapcsolatos feladatok ellátására, irányítására – törvényben vagy a Kormány által rendeletben vagy határozatban – kijelölt személy vagy szerv bármely hatóságtól, közigazgatási szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az építtetőtől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, a kiemelt közérdekű beruházás megvalósításában közreműködő bármely szervezettől, továbbá az érintett helyi önkormányzattól (a továbbiakban együtt: érintett szerv) a beruházással összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére intézkedés megtételét javasolhatja.

(2) A tájékoztatáskérésre az érintett szerv tizenöt napon belül köteles érdemi választ adni. Ha az érintett szerv az intézkedési javaslattal nem ért egyet, akkor az érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén a főpolgármester, illetve a polgármester – részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

(3) Ha az érintett szerv irányítását vagy felügyeletét valamely miniszter látja el, akkor az érintett szerv vezetője és az irányítást, illetve felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

Záró rendelkezések

12. § (1)128 E törvény a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági eljárásokban és ezen eljárásokban hozott határozatok elleni közigazgatási perekben kell alkalmazni. A (2) bekezdést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)129

(3)130 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a 6/B. § alapján kiemelt jelentőségű ügyben indult eljárásért igazgatási szolgáltatási díj fizetését írja elő, és meghatározza annak mértékét, valamint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésére és megosztására vonatkozó eljárási szabályokat.131

(4)132 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a)133 a kiemelten közérdekű beruházást, a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát,134

b)135 a kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggő sajátos településrendezési és beépítési szabályokat, egyedi építési követelményeket, sajátos telekalakítási követelményeket, egyedi településképi követelményeket, egyedi örökségvédelmi szabályokat, a fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályokat, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások különös eljárási szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési monitoring egyedi szabályait,136

c) a 11/D. § (1) bekezdése szerinti különös eljárás szabályokat,137

d) a kiemelten közérdekű beruházással kapcsolatos, a 11/C. § szerinti kártalanítás részletes szabályait,

e) a kiemelten közérdekű beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, közműszakaszt érintő munka elvégezésére és elszámolására a 11/F. §-ban foglaltak alkalmazását.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg138

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek körét;139

b)140 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság vagy hatóságok kijelölését;141

c)142 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét, a koordináció részletes eljárási szabályait,143

d)144 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben feladatkörrel rendelkező kormánymegbízott kijelölését,145

e)146 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek vonatkozásában a beruházó tájékoztatási kötelezettségének részletes szabályait,

f)147 a kiemelt jelentőségű ügyben az e törvényben foglalt határidőknél rövidebb határidőket,148

g)149 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek körét, valamint szabályozza ezen ügyekben a b)–f) pontban meghatározottakat.150

h)151 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz megvalósításához szükséges területsávot vagy nyomvonalat.152

i)153 a közlekedési infrastruktúra-beruházással érintett közművek kiváltása során az eljáró hatóságot, a késedelmes vagy hibás, valamint a késedelmes és hibás kiváltása esetén alkalmazandó bírság mértékét, valamint a bírságolás során alkalmazandó szempontokat,

j)154 a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint építtető által megvalósítandó intermodális csomópontok körét.

k)155 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek elhelyezése érdekében a felszíni ingatlan korlátozására vonatkozó jogok tartalmával, engedélyezésével, megszűnésével és a kártalanítással kapcsolatos részletes szabályokat.

(6)156 Felhatalmazást kap a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályait.157

(7)158 E törvény alkalmazásában közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közúti és gyalogos közlekedést szolgáló létesítményeket, a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés biztosítását szolgáló területeket, a tereket és közparkokat, valamint a közművek elhelyezését szolgáló területet.

13. §159 E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/F. §-át azokra a környezetvédelmi engedélyekre kell alkalmazni, amelyeket a Kormány által a Módtv. hatálybalépését160 követően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházással összefüggő ügynek minősített ügyekben adtak ki.

14. §161 E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 8. § (2) és (3) bekezdését 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.

15. §162 E törvénynek a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló 2016. évi CXLIV. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi CXLIV. törvény) megállapított 6/D. § (3)–(9) bekezdését és 6/L. §-át a 2016. évi CXLIV. törvény hatálybalépésekor163 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

16. §164 E törvénynek a közlekedéssel összefüggő egyes törvények szóló 2017. évi CLXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 6/M–6/R. §-sát, valamint 12. § (7) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor165 folyamatban lévő hatósági és egyéb eljárásokban is alkalmazni kell.

17. §166 E törvénynek az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 6/T. §-át, a Módtv3. hatálybalépése167 előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.

1. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez168

2. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez169

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. március 3.

2

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2015: VIII. törvény 14. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2008: XLIX. törvény 22. § (1) bekezdésével megállapított, a 2015: LXXIX. törvény 26. §-a, a 2018: XLIX. törvény 28. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 22. §-át.

4

Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja a 2008: XLIX. törvény 39. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: XC. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdésének c) pontját a 2008: XLIX. törvény 22. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 38. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. szeptember 1-jét követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

7

Az 1. § (1) bekezdésének d) pontját a 2008: XLIX. törvény 22. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVII. törvény 47. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 46. § (3) bekezdését.

8

Az 1. § (1) bekezdés e) pontját a 2009: LVII. törvény 31. §-a iktatta be, szövege a 2010: XC. törvény 80. § (2) bekezdésével megállapított, a 2015: LXXIX. törvény 27. a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (1) bekezdés f) pontját a 2009: LVII. törvény 31. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 46. § (3) bekezdését.

10

Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 2011: CXLIX. törvény 16. §-a iktatta be, szövege a 2015: LXXIX. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 2013: CXLIII. törvény 94. §-a iktatta be.

12

Az 1. § (1) bekezdés i) pontját a 2020: LXXVII. törvény 5. §-a iktatta be.

13

Az 1. § (1a) bekezdését a 2015: VIII. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. § (2) bekezdése a 2008: XLIX. törvény 22. § (2) bekezdésével megállapított, a 2012: CLVII. törvény 73. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

15

Az 1/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 2015: VIII. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta be. Az 1/A. §-t megelőző alcím a 2017: CLXXXVI. törvény 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: CX. törvény 55. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1/A. § (1) bekezdés a) pontja a 2019: CX. törvény 55. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1/A. § (1) bekezdés b) pontját a 2017: L. törvény 278. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1/A. § (2)–(3) bekezdését a 2017: L. törvény 278. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. § a 2015: VIII. törvény 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. § (3) bekezdését a 2018: CXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

22

A 2. § (4) bekezdését a 2018: CXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

23

A 2. § (5) bekezdését a 2019: CXV. törvény 52. §-a iktatta be.

24

A 2. § (6) bekezdését a 2021: LIX. törvény 48. §-a iktatta be.

25

A 2/A. §-t megelőző alcímet a 2012: CXVII. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be.

26

A 2/A. §-t a 2012: CXVII. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXIV. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 2/A. § (4) bekezdése a 2013: CXLIII. törvény 95. §-ával megállapított szöveg.

28

A 2/B. §-t a 2012: CLXIV. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 3. §-t megelőző alcímet a 2013: CCXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése iktatta be.

30

A 3. § a 2011: CVI. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

32

A 3. § (2) bekezdését a 2012: CLVII. törvény 74. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 3. § (3) bekezdését a 2012: CLVII. törvény 74. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

34

A 3. § (4) bekezdését a 2012: CLVII. törvény 74. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 3. § (5) bekezdése a 2012: XXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 5. § (2) bekezdése alapján a 2012. május 1-jét követően indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkalmazni.

36

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a 2019: CXV. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

37

A 3. § (5) bekezdés b) pontját a 2012: CXCVIII. törvény 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CLXVIII. törvény 33. §-a iktatta be.

38

A 3. § (5) bekezdés e) pontját a 2019: XXXIX. törvény 13. §-a iktatta be.

39

A 3. § (6) bekezdését a 2015: CLXXXVI. törvény 124. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

40

A 4. §-t a 2012: CLVII. törvény 74. § b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

41

A 4/A. §-t a 2008: XLIX. törvény 25. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLVII. törvény 74. § c) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 4/B. §-t a 2008: XLIX. törvény 25. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLVII. törvény 74. § d) pontja. Ez utóbbi törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

43

Az 5. § (1) bekezdése a 2009: LVII. törvény 46. § (8) bekezdés e) pontja, valamint a 47. § (4) bekezdés g) pontja, a 2010: CLII. törvény 2. § (73) bekezdése, a 2012: CLVII. törvény 74. § e) pontja, a 2015: VIII. törvény 14. § (4) bekezdés c) pontja, a 2015: CLXXXVI. törvény 124. § b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

44

Az 5. § (2) bekezdését a 2008: XLIX. törvény 38. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte

45

A 6. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 277. § a) pontja és 278. § c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 6. § (2) bekezdését a 2009: LVII. törvény 46. § (8) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 46. § (3) bekezdését.

47

A 6. § (3) bekezdését a 2008: XLIX. törvény 26. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLVII. törvény 74. § f) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

48

A 6/A. §-t a 2017: CLXXXVI. törvény 44. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 6/B. §-t a 2008: XLIX. törvény 26. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 38. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. szeptember 1-jét követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

50

A 6/B. § (2) bekezdését a 2009: LVII. törvény 46. § (8) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 46. § (3) bekezdését.

51

A 6/C. §-t a 2012: CLVII. törvény 71. §-a iktatta be. E módosító törvény 78. §-a alapján a 2012. november 14. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

52

A 6/C. § (2) bekezdését a 2012: CLVII. törvény 76. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 78. §-át.

53

A 6/D. §-t megelőző alcímet a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

54

A 6/D. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

55

A 6/D. § (3) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2017: CLXXXII. törvény 44. §-ával megállapított szöveg.

56

A 6/D. § (4) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be.

57

A 6/D. § (5) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 277. § b) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 6/D. § (6) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be.

59

A 6/D. § (7) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2021: XXXIX. törvény 46. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 6/D. § (8) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2021: XXXIX. törvény 46. § b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 6/D. § (9) bekezdését a 2016: CXLIV. törvény 33. §-a iktatta be.

62

A 6/E. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

63

A 6/F. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

64

A 6/F. § a) pontja a 2017: L. törvény 277. § c) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 6/G. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

66

A 6/G. § (1) bekezdése a 2019: CXV. törvény 54. §-ával megállapított szöveg.

67

A 6/G. § (2) bekezdése a 2019: CXV. törvény 54. §-ával megállapított szöveg.

68

A 6/G. § (3) bekezdés a) pontja a 2019: CXXVII. törvény 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 6/H. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

70

A 6/H. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2021: XXXIX. törvény 46. § c) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 6/H. § (1) bekezdés a) pontja a 2018: CXXXIX. törvény 106. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 90. §-át.

72

A 6/H. § (1) bekezdés b) pontja a 2017: L. törvény 277. § d) pontja, a 2018: CXXXIX. törvény 106. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 6/H. § (2) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 6/H. § (3) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § e) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 6/H. § (4) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 6/H. § (5) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 6/H. § (6) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 6/H. § (7) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 6/H. § (9) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 6/H. § (10) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 6/H. § (11) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) és f) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 6/H. § (12) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § f) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 6/H. § (14) bekezdése a 2020: LXXXVI. törvény 37. §-ával megállapított, a 2021: XXXIX. törvény 46. § d) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 6/I. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

86

A 6/I. § (4) bekezdését a 2017: CLXXXVI. törvény 44. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 6/J. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

88

A 6/K. §-t a 2015: LXXIX. törvény 22. §-a iktatta be.

89

A 6/L. §-t a 2016: CXLIV. törvény 34. §-a iktatta be.

90

A 6/L. § (2) bekezdését a 2020: LXXXVI. törvény 40. §-a hatályon kívül helyezte.

91

A 6/L. § (3) bekezdését a 2020: LXXXVI. törvény 40. §-a hatályon kívül helyezte.

92

A 6/L. § (4) bekezdése a 2020: LXXXVI. törvény 38. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 6/L. § (5) bekezdését a 2020: LXXXVI. törvény 40. §-a hatályon kívül helyezte.

94

A 6/L. § (6) bekezdése a 2020: LXXXVI. törvény 38. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 6/L. § (7) bekezdése a 2020: LXXXVI. törvény 38. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 6/L. § (8) bekezdése a 2017: L. törvény 277. § f) pontja, a 2020: LXXXVI. törvény 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 6/L. § (9) bekezdése a 2019: CXV. törvény 55. §-ával megállapított, a 2020: LXXXVI. törvény 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 6/L. § (10) bekezdése a 2019: CXV. törvény 55. §-ával megállapított, a 2020: LXXXVI. törvény 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

99

A 6/M. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be.

100

A 6/M. § (1) bekezdése a 2021: LIX. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

101

A 6/N. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be.

102

A 6/O. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be.

103

A 6/O. § (1) bekezdése a 2021: LIX. törvény 53. §-a szerint módosított szöveg.

104

A 6/P. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be, szövege a 2021: LIX. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

105

A 6/Q. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be.

106

A 6/Q. § (2) bekezdése a 2021: LIX. törvény 51. §-ával megállapított szöveg.

107

A 6/R. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 45. §-a iktatta be.

108

A 6/S. §-t a 2018: XCVIII. törvény 51. §-a ikatta be.

109

A 6/T. §-t a 2021: LIX. törvény 52. § (1) bekezdése iktatta be.

110

A 7. §-t megelőző alcím a 2017: L. törvény 276. §-ával megállapított szöveg.

111

A 7. § a 2017: CXXX. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

112

A 8. § a 2017: CXXX. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

113

A 9. § a 2017: CXXX. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

114

A 10. § a 2017: CXXX. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

115

„A kiemelten közérdekű beruházásra megvalósítására vonatkozó szabályok” alcímet (11–11/G. §) a 2018: XLIX. törvény 26. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 22. §-át.

116

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a 2020: VI. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

117

A 11. § (3) bekezdése a 2020: VI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 11/B. § (1) bekezdése a 2019: CX. törvény 55. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

119

A 11/B. § (1) bekezdés f) pontját a 2020: LXXVII. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

120

A 11/B. § (2) bekezdése a 2020: LXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésével megállapított, a 2021: XXXIX. törvény 46. § h) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 11/B. § (6) bekezdése a 2021: XXXIX. törvény 46. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 11/B. § (7) bekezdését a 2020: LXXVII. törvény 6. § (3) bekezdése iktatta be.

123

A 11/C. § (4) bekezdése a 2019: CXXVII. törvény 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 11/C. § (5) bekezdését a 2020. évi XXX. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be.

125

A 11/D. § (1) bekezdése a 2019: CX. törvény 55. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 11/F. § (8) bekezdését a 2020. évi XXX. törvény 23. § (2) bekezdése iktatta be.

127

A 11/F. § (9) bekezdését a 2020. évi XXX. törvény 23. § (2) bekezdése iktatta be.

128

A 12. § (1) bekezdése a 2019: CXXVII. törvény 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 12. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 909. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: XLIX. törvény 28. §-a iktatta be. Újból hatályon kívül helyezte a 2012. CLVII. törvény 74. § g) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

130

A 12. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 909. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: XLIX. törvény 28. §-a iktatta be.

132

A 12. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 909. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XLIX. törvény 27. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 22. §-át.

133

A 12. § (4) bekezdés a) pontja a 2020: VI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

135

A 12. § (4) bekezdés b) pontja a 2020: LXXVII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

139

Lásd a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendeletet, a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet, a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendeletet, az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendeletet, a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletet, a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendeletet, a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendeletet, a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet, a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletet, a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendeletet, a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet, a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendeletet, a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendeletet, a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletet, a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendeletet, a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletet, a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet, a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 141/2013. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendeletet, a 155/2013. (V: 24.) Korm. rendeletet, a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendeletet, a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletet, a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendeletet, az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendeletet, a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletet, a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendeletet, a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletet, az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendeletet, az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendeletet, a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendeletet, a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletet, a 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletet, a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletet, a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendeletet, a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletet, a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendeletet, a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendeletet, a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendeletet, a 32/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, 33/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 49/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 63/2015. (III. 24.) Korm. rendeletet, a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet, a 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendeletet, a 107/2015. 8IV. 23.) Korm. rendeletet, a 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 119/2015. (V. 14.) Korm. rendeletet, a 132/2015. (V. 27.) Korm. rendeletet, a 134/2015. (V. 27.) Korm. rendeletet, a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletetm, a 178/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendeletet, a 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendeletet, a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletet, a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendeletet, a 299/2015. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendeletet, a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendeletet, a 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 13/2016. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 28/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 30/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 31/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 32/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 48/2016. (III. 10.) Korm. rendeletet, a 49/2016. (III. 10.) Korm. rendeletet, az 55/2016. (III. 24.) Korm. rendeletet, a 61/2016. (III. 25.) Korm. rendeletet, a 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendeletet, a 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 95/2016. (V. 2.) Korm. rendeletet, a 97/2016. (V. 3.) Korm. rendeletet, a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 107/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendeletet, a 130/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 152/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletet, a 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendeletet, a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendeletet, a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendeletet, a 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, a 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, a 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletet, a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendeletet, a 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendeletet, a 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendeletet, a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendeletet, a 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletet, a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 6/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 13/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 14/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 22/2017. (II. 2.) Korm. rendeletet, a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendeletet, a 64/2017. (III. 20.) Korm. rendeletet, a 65/2017. (III. 20.) Korm. rendeletet, a 68/2017. (III. 23.) Korm. rendeletet, a 72/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 73/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 74/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendeletet, a 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletet, a 109/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 122/2017. (VI. 2.) Korm. rendeletet, a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendeletet, a 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendeletet, a 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendeletet, a 242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletet, a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletet, a 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendeletet, a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 288/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendeletet, a 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendeletet, a 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendeletet, a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendeletet, a 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendeletet, a 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendeletet, a 372/2017. (XII. 8.) Korm. rendeletet, a 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendeletet, a 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendeletet, a 441/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 442/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 3/2018. (II. 1.) Korm. rendeletet, a 13/2018. (II. 6.) Korm. rendeletet, a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendeletet, a 24/2018. (II. 20.) Korm. rendeletet, a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendeletet, a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, a 43/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, 44/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, az 51/2018. (III. 19.) Korm. rendeletet, az 54/2018. (III. 20.) Korm. rendeletet, az 57/2018. (III. 26.) Korm. rendeletet, az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletet, a 62/2018. (III. 28.) Korm. rendeletet, a 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendeletet, a 67/2018. (IV. 6.) Korm. rendeletet, a 88/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletet, a 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletet, a 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendeletet, a 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendeletet, a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet, a 180/2018. (X. 2.) Korm. rendeletet, a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendeletet, a 295/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 6/2019. (I. 25.) Korm. rendeletet, a 25/2019. (II. 27.) Korm. rendeletet, a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendeletet, a 65/2019. (III. 27.) Korm. rendeletet, a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletet, a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletet, a 308/2019. (XII. 17.) Korm. rendeletet, a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 16/2020. (II. 12.) Korm. rendeletet, a 22/2020. (II. 19.) Korm. rendeletet, a 78/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 183/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 206/2020. (V. 15.) Korm. rendeletet, a 239/2020. (V. 26.) Korm. rendeletet, a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendeletet, a 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendeletet, a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletet, a 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 331/2002. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 332/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 333/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendeletet, a 448/2020. (X. 1.) Korm. rendeletet, a 458/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 459/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 462/2020. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendeletet, az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, az 562/2020. (XII. 7.) Korm. rendeletet, a 622/2020. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 686/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 24/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, az 55/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 103/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 130/2021. (III. 17.) Korm. rendeletet, a 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendeletet, a 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletet, a 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet.

140

A 12. § (5) bekezdésének b) pontja a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének q) pontja és (3) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

141

Lásd a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletet, a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendeletet, a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletet, a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendeletet, az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendeletet, a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet, a 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendeletet, a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendeletet, a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendeletet, a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendeletet, a 173/2010.( V. 13.) Korm. rendeletet, a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet, a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletet, a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendeletet, a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet, a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendeletet, a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendeletet, a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 292/2012. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendeletet, a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletet, a 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet, , a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendeletet, a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletet, a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet, a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 141/2013. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendeletet, a 155/2013. (V: 24.) Korm. rendeletet, a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendeletet, a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletet, a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendeletet, az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendeletet, a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletet, a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendeletet, a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletet, az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendeletet, az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendeletet, a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendeletet, a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 111/2014. (IV. 1.) Korm. rendeletet, a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletet, a 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletet, a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletet, a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendeletet, a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletet, a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendeletet, a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendeletet, a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendeletet, a 32/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, 33/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 49/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 63/2015. (III. 24.) Korm. rendeletet, a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet, a 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletet, a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 55/2016. (III. 24.) Korm. rendeletet, a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletet, a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendeletet, a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendeletet, a 68/2017. (III. 23.) Korm. rendeletet, a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletet, a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendeletet, a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletet, a 22/2020. (II. 19.) Korm. rendeletet, a 78/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 183/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 239/2020. (V. 26.) Korm. rendeletet, a 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendeletet, a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 448/2020. (X. 1.) Korm. rendeletet, a 462/2020. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, az 55/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 103/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendeletet, a 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletet, a 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet.

142

A 12. § (5) bekezdés c) pontját a 2012: CXVII. törvény 63. § (3) bekezdése iktatta be.

144

A 12. § (5) bekezdés d) pontját a 2012: CXVII. törvény 63. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CCX. törvény 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

145

Lásd a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet, a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendeletet, a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 141/2013. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 155/2013. (V. 24.) Korm. rendeletet, a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendeletet, a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendeletet, a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, az 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 26/2014. (II. 7.) Korm. rendeletet, a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendeletet, a 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletet, a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletet, a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendeletet, a 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletet, a 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendeletet, a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet,a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendeletet, a 33/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 49/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet, a 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendeletet, a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 119/2015. (V. 14.) Korm. rendeletet, a 132/2015. (V. 27.) Korm. rendeletet, a 134/2015. (V. 27.) Korm. rendeletet, a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletet, a 178/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, a 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendeletet, a 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendeletet, a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletet, a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendeletet, a 299/2015. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendeletet, a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendeletet, a 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 429/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 483/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet, a 13/2016. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 30/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 31/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 32/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 48/2016. (III. 10.) Korm. rendeletet, a 49/2016. (III. 10.) Korm. rendeletet, a 61/2016. (III. 25.) Korm. rendeletet, a 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendeletet, a 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 95/2016. (V. 2.) Korm. rendeletet, a 97/2016. (V. 3.) Korm. rendeletet, a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 106/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 107/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendeletet, a 130/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 150/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 152/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletet, a 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendeletet, a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 214/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendeletet, a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendeletet, a 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, a 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletet, a 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendeletet, a 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendeletet, a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendeletet, a 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletet, a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 6/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 13/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 14/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 22/2017. (II. 2.) Korm. rendeletet, a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendeletet, a 64/2017. (III. 20.) Korm. rendeletet, a 65/2017. (III. 20.) Korm. rendeletet, a 68/2017. (III. 23.) Korm. rendeletet, a 72/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 73/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 74/2017. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendeletet, a 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletet, a 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendeletet, a 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendeletet, a 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendeletet, a 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletet, a 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendeletet, a 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 288/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendeletet, a 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendeletet, a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendeletet, a 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendeletet, a 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendeletet, a 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendeletet, a 441/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 442/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 13/2018. (II. 6.) Korm. rendeletet, a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendeletet, a 24/2018. (II. 20.) Korm. rendeletet, a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, a 43/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, 44/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, az 51/2018. (III. 19.) Korm. rendeletet, az 54/2018. (III. 20.) Korm. rendeletet, az 57/2018. (III. 26.) Korm. rendeletet, az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletet, a 62/2018. (III. 28.) Korm. rendeletet, a 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendeletet, a 67/2018. (IV. 6.) Korm. rendeletet, a 88/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletet, a 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendeletet, a 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendeletet, a 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendeletet, a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet, a 180/2018. (X. 2.) Korm. rendeletet, a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 6/2019. (I. 25.) Korm. rendeletet, a 25/2019. (II. 27.) Korm. rendeletet, a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendeletet, a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletet, a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletet, a 308/2019. (XII. 17.) Korm. rendeletet, a 16/2020. (II. 12.) Korm. rendeletet, a 22/2020. (II. 19.) Korm. rendeletet, a 78/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 183/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 206/2020. (V. 15.) Korm. rendeletet, a 239/2020. (V. 26.) Korm. rendeletet, a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendeletet, a 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendeletet, a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletet, a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendeletet, a 448/2020. (X. 1.) Korm. rendeletet, a 458/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 459/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 462/2020. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendeletet, az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 24/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, az 55/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 103/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 130/2021. (III. 17.) Korm. rendeletet, a 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendeletet, a 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletet, a 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet.

146

A 12. § (5) bekezdés e) pontját újonnan a 2020: CLXVIII. törvény 82. §-a iktatta be.

147

A 12. § (5) bekezdés f) pontját a 2012: CLVII. törvény 72. §-a iktatta be, e módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1. után indult eljárásokban kell alkalmazni.

148

Lásd a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendeletet, a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletet, a 380/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendeletet, az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendeletet, a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendeletet, a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 245/2014. (IX. 24.) Korm. rendeletet, a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendeletet, a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendeletet, a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendeletet, a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendeletet, a 33/2015. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendeletet, a 119/2015. (V. 14.) Korm. rendeletet, a 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletet, a 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletet, a 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletet, a 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet, a 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 319/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 352/2015. (XI. 24.) Korm. rendeletet, a 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 28/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 32/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet, a 105/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet, a 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletet, a 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet, a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendeletet, a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendeletet, a 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendeletet, a 308/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 309/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 310/2016. (X. 13.) Korm. rendeletet, a 336/2016. (XI.11.) Korm. rendeletet, a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletet, a 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletet, a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 6/2017. (I. 12.) Korm. rendeletet, a 13/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 15/2017. (I. 24.) Korm. rendeletet, a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendeletet, a 34/2017. (II. 15.) Korm. rendeletet, a 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendeletet, a 94/2017. (IV. 12.) Korm. rendeletet, a 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendeletet, a 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet, a 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletet, a 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendeletet, a 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletet, a 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendeletet, a 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendeletet, a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a 288/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletet, a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendeletet, a 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendeletet, a 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendeletet, a 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendeletet, a 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendeletet, a 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendeletet, a 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendeletet, a 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletet, az 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 24/2018. (II. 20.) Korm. rendeletet, a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendeletet, a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendeletet, az 51/2018. (III. 19.) Korm. rendeletet, a 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendeletet, a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletet, a 180/2018. (X. 2.) Korm. rendeletet, a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendeletet, a 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendeletet, a 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendeletet, a 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendeletet, a 297/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 6/2019. (I. 25.) Korm. rendeletet, a 25/2019. (II. 27.) Korm. rendeletet, a 64/2019. (III. 27.) Korm. rendeletet, a 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletet, a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletet, a 308/2019. (XII. 17.) Korm. rendeletet, a 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 16/2020. (II. 12.) Korm. rendeletet, a 78/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendeletet, a 183/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 184/2020. (V. 6.) Korm. rendeletet, a 206/2020. (V. 15.) Korm. rendeletet, a 239/2020. (V. 26.) Korm. rendeletet, a 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendeletet, a 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 331/2002. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 332/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 333/2020. (VII. 2.) Korm. rendeletet, a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendeletet, a 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendeletet, a 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet, a 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendeletet, a 448/2020. (X. 1.) Korm. rendeletet, a 458/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 459/2020. (X. 20.) Korm. rendeletet, a 462/2020. (X. 21.) Korm. rendeletet, a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendeletet, az 545/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet, a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletet, a 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 24/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendeletet, az 55/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet, a 103/2021. (III. 3.) Korm. rendeletet, a 130/2021. (III. 17.) Korm. rendeletet, a 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletet, a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendeletet, a 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletet, a 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet, a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendeletet.

149

A 12. § (5) bekezdés g) pontját a 2015: LXXIX. törvény 24. §-a iktatta be.

151

A 12. § (5) bekezdés h) pontját a 2016: CXLIV. törvény 35. §-a iktatta be.

153

A 12. § (5) bekezdés i) pontját a 2017: CLXXXII. törvény 46. § (1) bekezdése iktatta be.

154

A 12. § (5) bekezdés j) pontját a 2017: CLXXXII. törvény 46. § (1) bekezdése iktatta be.

155

A 12. § (5) bekezdés k) pontját a 2017: CLXXXII. törvény 46. § (1) bekezdése iktatta be.

156

A 12. § (6) bekezdését a 2013: CCXVIII. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be.

158

A 12. § (7) bekezdését a 2017: CLXXXII. törvény 46. § (2) bekezdése iktatta be.

159

A 13. §-t a 2015: LXXIX. törvény 25. §-a iktatta be.

160

A hatálybalépés időpontja 2015. július 3.

161

A 14. §-t a 2015: CLXXX. törvény – a 2015: CCXII. törvény 31. §-a szerint módosított – 27. §-a iktatta be.

162

A 15. §-t a 2016: CXLIV. törvény 36. §-a iktatta be.

163

A hatálybalépés időpontja 2016. december 22.

164

A 16. §-t a 2017: CLXXXII. törvény 47. §-a iktatta be.

165

A hatálybalépés időpontja 2017. december 12.

166

A 17. §-t a 2021: LIX. törvény 52. § (2) bekezdése iktatta be.

167

A hatálybalépés időpontja 2021. június 13.

168

Az 1. mellékletet a 2008: XLIX. törvény 29. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLVII. törvény 74. § h) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

169

A 2. mellékletet a 2008: XLIX. törvény 29. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLVII. törvény 74. § h) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 78. §-a alapján a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.