• Tartalom

2006. évi LV. törvény

2006. évi LV. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról1

2008.05.15.

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

a) Egészségügyi Minisztérium,

b) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

c)2

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,

f) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

g)3 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium,

h)4 Külügyminisztérium,

i)5 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,

j)6 Oktatási és Kulturális Minisztérium,

k)7 Önkormányzati Minisztérium,

l)8 Pénzügyminisztérium,

m)9 Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott törvény vagy rendelet

a) Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert említ, ott

aa) a helyi önkormányzatokkal, a katasztrófák elleni védekezéssel, a közigazgatás-szervezéssel, a választással, a népszavazással, a kommunális ellátással, a településüzemeltetéssel, a temetkezéssel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatással, a köziratok kezelésének szakmai irányításával, továbbá a sporttal kapcsolatos feladatok tekintetében Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,

ab) a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelmével, az államhatár őrizetével és a határforgalom ellenőrzésével, a magyar állampolgársággal, az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedékjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok tekintetében Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,

b) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, valamint foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

c) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, valamint ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

d) Igazságügyi Minisztériumot, valamint igazságügyi minisztert említ, ott Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,

e) Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, valamint informatikai és hírközlési minisztert említ, ott – a közigazgatási informatikai feladatokat kivéve – Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közlekedési minisztert,

f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,

g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisztert említ, ott

ga) a kutatás-fejlesztéssel, valamint a technológiai innovációval összefüggő feladatok tekintetében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közlekedési minisztert,

gb) a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

gc) a ga)–gb) alpontok hatálya alá nem tartozó feladatok tekintetében Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,

h) a területfejlesztésért, az építésügy ágazati irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, valamint minisztert említ, ott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,

i) az Európai Unió közösségi politikáiból eredő kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért felelős minisztert említ, azon külügyminisztert,

j) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Külügyminisztériumot, valamint külügyminisztert, ott Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert,

k) a közigazgatási informatikai feladatokért, valamint országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatokért felelős minisztériumot vagy minisztert említ, ott Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert

kell érteni.

3. § (1) Ez a törvény az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg lép hatályba.

(2)10

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.11

(4) Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. §-ban megjelölt minisztériumot, illetve közigazgatási szervet kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. június 2. A 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (10) bekezdése alapján, ahol 2009. április 16. napját megelőzően kihirdetett rendelet vagy közzétett kormányhatározat nemzetpolitikáért, kisebbségpolitikáért vagy a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelősség körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említi, azon a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztert, ahol az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztost említi, azon az igazságügyi és rendészeti minisztert, ahol a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert említi, azon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert kell érteni; 12. § (11) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatal jogutódja az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. A törvényt a 2010: XLII. törvény 3. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. május 29. napjával.

2

Az 1. § c) pontját a 2008: XX. törvény 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § új g) pontját a 2008: XX. törvény 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti g) pont megjelölését h) pontra változtatva. E módosító törvény 2. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ahol a 2008. május 15-ét megelőzően kihirdetett törvény vagy rendelet Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gazdasági és közlekedési minisztert említ, azon a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus hírközlésért és a postaügyért való felelősség körében Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot vagy közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert kell érteni. E módosító törvény 2. § (7) bekezdése alapján a más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

4

Az 1. § eredeti g) pontjának megjelölését h) pontra változtatta a 2008: XX. törvény 1. §-a.

5

Az 1. § új i) pontját a 2008: XX. törvény 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti i) pont megjelölését k) pontra változtatva. E módosító törvény 2. § (3) bekezdése alapján ahol a 2008. május 15-ét megelőzően kihirdetett törvény vagy rendelet Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gazdasági és közlekedési minisztert említ, azon a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, valamint a külgazdaságért való felelősség körében Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert; Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ, azon a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért és a fejlesztéspolitikáért való felelősség körében Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert kell érteni. E módosító törvény 2. § (7) bekezdése alapján a más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

6

Az 1. § eredeti h) pontjának megjelölését j) pontra változtatta a 2008: XX. törvény 1. §-a.

7

Az 1. § eredeti i) pontjának megjelölését k) pontra változtatta és szövegét megállapította a 2008: XX. törvény 1. §-a. E módosító törvény 2. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ahol a 2008. május 15-ét megelőzően kihirdetett törvény vagy rendelet Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ, azon a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért és a közigazgatás-szervezésért való felelősség körében Önkormányzati Minisztériumot vagy önkormányzati minisztert kell érteni. E módosító törvény 2. § (7) bekezdése alapján a más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

8

Az 1. § eredeti j) pontjának megjelölését l) pontra változtatta a 2008: XX. törvény 1. §-a.

9

Az 1. § eredeti k) pontjának megjelölését m) pontra változtatta a 2008: XX. törvény 1. §-a.

10

A 3. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 910. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére