• Tartalom
Oldalmenü

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról1

2017.11.24.

A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adófizetők szolidaritására alapozva, a különadó- és járadékfizetési kötelezettségről az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. §2 (1)3 A 4/A. §-ban, 4/B. §-ban és a 4/D. §-ban meghatározott személy különadó fizetésére kötelezett.

(2)4 A különadóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

(3)5 Az (1) bekezdésben említett különadó adónak minősül. Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.

A magánszemély adókötelezettsége

2. §6

A társas vállalkozás adókötelezettsége

3. §7

A hitelintézetek járadéka8

4. §9

Pénzügyi szervezetek különadója10

4/A. §11 (1)12 A pénzügyi szervezet különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

(2)13 A pénzügyi szervezet a különadót az adóév március 10-éig megállapítja és az esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint negyedévenként, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig négy egyenlő részletben megfizeti.

(3)14 A 2009. december 31-ét követően jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó a különadót az adóévet megelőző második adóévi beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján az adóév szeptember 10-éig megállapítja, az esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő részletben – szeptember 10-éig és december 10-éig – megfizeti.

(4) A különadó alapja

1.15 hitelintézetnél a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg;

2.16

3.17 egyéb pénzügyi szervezetnél:

a) pénzügyi vállalkozásnál a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból előjelhelyesen számított

aa) kamateredmény, valamint

ab) díj- és jutalékeredmény

összevont összege;

b) befektetési vállalkozásnál a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel;

c) tőzsdénél a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel;

d) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel.

(5)18

(6) A különadó mértéke

a)19 hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ban;

b)20

c) egyéb pénzügyi szervezet esetén:

ca)21 pénzügyi vállalkozásnál a (4) bekezdés 3. pont a) pontjában meghatározott összeg 6,5 százaléka,

cb) befektetési vállalkozásnál 5,6 százalék,

cc) tőzsdénél 5,6 százalék,

cd) árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél 5,6 százalék,

ce)22

(7)23 A hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetendő különadónak a (6) bekezdés a) pontja szerint, a (11)–(37) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kiszámított összegét, legfeljebb annak mértékéig csökkenti az általa az üzleti évre (adóévre) hitelintézetek különadója címén fizetett (fizetendő) összeg.

(8)24 A jogutód a jogutódlással megszűnő adózóra tekintettel a különadó fizetési kötelezettséget a jogutódlást követő adóévben a jogutódlással történő megszűnés adóévében hatályos rendelkezések (adóalap, adókulcs) szerint, a jogutódlással történő megszűnés adóévére vonatkozóan megállapított összegben állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

(8a)25

(9)26 A megszűnő, vagy a különadó hatálya alól bármely más okból kikerülő pénzügyi szervezet a különadóval összefüggő minden olyan adókötelezettségét, amelynek teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le, a megszűnését, illetőleg a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti.

(10) A különadó bevallás mellékleteként nyújtja be az adóhatósághoz:

a) a hitelintézet az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeget tartalmazó kimutatást,

b) a pénzügyi vállalkozás az adóalap meghatározásakor számításba vett, a beszámoló adataiból számított kamateredményt, valamint díj- és jutalékeredményt tartalmazó kimutatást,

c)27

d) az árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltató az éves beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevételéből az árutőzsdei szolgáltatásból származó árbevételt tartalmazó kimutatást,

e)28

(11)29

(12)30 Az a hitelintézet, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 89. pontja szerinti pénzügyi lízing tevékenységet végez, az e § szerinti adókötelezettségét ezen tevékenysége vonatkozásában a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával, az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adatai alapján állapítja meg. Az a hitelintézet, amely a Hpt. 6. § (1) bekezdés 89. pontja szerinti pénzügyi lízing tevékenységet jogutódlásra tekintettel végzi, e bekezdés szerinti adókötelezettségét a (8) bekezdésre figyelemmel állapítja meg.

(13)31 Az a hitelintézet, amely a Hpt. 6. § (1) bekezdés 89. pontja szerinti pénzügyi lízing tevékenység adókötelezettsége vonatkozásában a (12) bekezdés szerint állapítja meg adókötelezettségét, a (4) bekezdés 1. pontja szerinti adókötelezettsége megállapításánál a pénzügyi lízing tevékenységet nem veszi figyelembe.

(14)32 Az adózó az (1)–(13) és a (38)–(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó összegét választása szerint – adóvisszatartás formájában – csökkentheti az általa a (16) bekezdésben meghatározott kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével, ha a támogatás alapján jogosult lenne a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) szerinti adókedvezményre, azonban az adócsökkentés alapjául szolgáló támogatási összeget a társasági adó terhére adókedvezményként még nem vette igénybe. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén megfizetett összeget az adózó adócsökkentésként nem érvényesítheti.

(15)33 A (14) bekezdés szerint igénybe vett adócsökkentés összege nem haladhatja meg az (1)–(13) és a (38)–(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadó 50 százalékát.

(16)34 A (14) bekezdés alkalmazásában kedvezményezett célnak minősül a látvány-csapatsport Tao. törvény

a) 22/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,

b) 22/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy e támogatások esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató amatőr sportszervezetek, valamint a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,

c) 22/C. § (1) bekezdés c) pont ca), cc), cd) alpontjában meghatározott jogcímek támogatása, és a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott jogcím támogatása azzal, hogy a hivatásos sportszervezetek sportinfrastruktúrához kapcsolódó támogatása esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,

d)35 22/C. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott valamennyi jogcím támogatása azzal, hogy e támogatások esetében kizárólag a hivatásos sportolót nem foglalkoztató, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, valamint a Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott támogatások esetében a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények,

e) 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamennyi jogcím

támogatása.

(17)36 Amennyiben az adózó a kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegére tekintettel a (14) bekezdés szerinti adócsökkentést érvényesíti, akkor a továbbiakban az adócsökkentésként figyelembe vett támogatás összegére a társasági adó terhére adókedvezményt nem vehet igénybe.

(18)37 A (14) bekezdés szerinti adócsökkentés érvényesítésének – a Tao. törvény rendelkezéseitől eltérően – nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése. Az adócsökkentés érvényesítése esetén az alapjául szolgáló támogatási összeghez kapcsolódóan valamely korábbi üzleti évben megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás ráfordításként elszámolt összege az érintett üzleti év társaságiadó-alapjának megállapításakor a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül.

(19)38 Ha az adózó az adócsökkentés érvényesítését megelőző valamelyik üzleti év adózás előtti eredményének terhére számolta el ráfordításként az adócsökkentés alapjául szolgáló támogatási összeget, akkor – a társasági adóban már keletkezett adóelőny utólagos megfizetése céljából – a támogatás nyújtása és az adócsökkentés elszámolása üzleti éveire vonatkozó társasági adó adóalapjának megállapításakor úgy kell eljárnia (az adózás előtti eredmény módosítása révén), mintha a támogatást az adócsökkentés üzleti évében számolta volna el ráfordításként. Ilyen esetben az adózó az adócsökkentés érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtását követő 30 napon belül köteles az érintett üzleti évre (adóévre) vonatkozó társaságiadó-bevallását – a (18) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – módosítani. A módosítás során az adózó egyebekben az önellenőrzésre irányadó rendelkezéseket alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótléknak megfelelő mértékkel állapítja meg.

(20)39

(21)–(29)40

(30)–(37)41

(38)42 A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti önkéntes intézményvédelmi alaphoz vagy kötelező intézményvédelmi szervezethez csatlakozott hitelintézet csökkentheti az (1)–(7) bekezdés szerint fizetendő különadó összegét az önkéntes intézményvédelmi alapba vagy a kötelező intézményvédelmi szervezetbe az adóévben befizetett összeggel, ha az önkéntes intézményvédelmi alap vagy a kötelező intézményvédelmi szervezet és tagjai – ide nem értve a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló tagokat – együttesen megfelelnek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU rendelet) 113. cikk (7) bekezdése szerinti követelményeknek. A különadó megfizetése alól e bekezdés szerint mentesülő összeg kizárólag az önkéntes intézményvédelmi alap vagy kötelező intézményvédelmi szervezet létesítő okiratában meghatározott intézményvédelmi célokra használható fel.

(39)43 A 575/2013/EU rendelet 400. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott, készpénz-elszámolási műveletekért felelős hitelintézet csökkentheti a különadó alapját képező módosított mérlegfőösszeg összegét az általa, mint levelező tartalékköteles hitelintézet által a Magyar Nemzeti Banknál vezetett forint pénzforgalmi számláján elhelyezett levelezett tartalékköteles hitelintézetek kötelező jegybanki tartalékával.

A hitelintézetek különadója44

4/B. §45 (1)46 A hitelintézet különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

(2)47 A különadó alapja az üzleti év (adóév) adózás előtti eredménye, növelve az annak terhére a pénzügyi szervezetek különadója címén fizetett (fizetendő) összegének megfelelően ráfordításként elszámolt összegével.

(3) A különadó mértéke 30 százalék, de a hitelintézet által e § alapján az adóévre fizetendő különadó összege nem haladja meg a hitelintézetet pénzügyi szervezetek különadója címén az adóévre terhelő, a 4/A. § (7) bekezdésében foglaltak figyelmen kívül hagyásával kiszámított összeget.

(4) A hitelintézet a különadót a társasági adóra vonatkozó bevallás benyújtásának határidejéig megállapítja, külön nyomtatványon bevallja és megfizeti.

(5) A hitelintézet a (4) bekezdés rendelkezései szerinti bevallásában rendelkezik a pénzügyi szervezetek különadójára vonatkozóan benyújtott adóbevallásának a 4/A. § (7) bekezdésének megfelelő módosításáról, valamint az e módosítás következtében a módosító adóbevallás benyújtásának napjával, de legkorábban a (4) bekezdés szerint a módosító adóbevalláshoz kapcsolódó fizetési kötelezettsége esedékességének napjával keletkezett adótúlfizetésének az állami adóhatóság által az e § szerinti különadóról vezetett adószámla javára ugyanezzel a nappal történő átvezetéséről.

(6)48 Ha az adózó a pénzügyi intézmények különadójára vonatkozóan benyújtott adóbevallását a különadóra vonatkozó bevallásának benyújtását követően módosítja, az adó megállapításához való jog elévüléséig köteles a már benyújtott különadó-bevallását is módosítani, vagy – ha önellenőrzésre már nem jogosult – ismételt ellenőrzés megindítása iránti kérelem előterjesztésével kezdeményezni fizetendő különadójának módosítását is.

(7)49 Az állami adóhatóság a pénzügyi intézmények különadójára vonatkozóan utólagos adómegállapítás tárgyában hozott határozatában, ha az a pénzügyi intézmények különadója fizetendő összegét módosítja, rendelkezik a különadónak a (2)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő módosításáról is. A jogkövetkezmények megállapításánál az egyik különadóra vonatkozóan megfizetett összeget a másik különadóra megfizetett összegként kell figyelembe venni.

Hitelintézeti hozzájárulás50

4/C. §51

A forgalmazó és a befektetési alap különadója52

4/D. §53 (1) Adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező

a) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon általa nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír,

b) befektetési alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye.

(2) Az adó alanya:

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a forgalmazó,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a befektetési alap.

(3) Az adó alapja

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti külföldi kollektív befektetési értékpapír esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti forgalmazó által ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett – a vásárolt értékpapírok napi nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított – értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerint számított értékét;

b) a befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét.

(4) Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka.

(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adóalap esetében a fizetendő adót a forgalmazó állapítja meg, vallja be és fizeti meg (önadózás).

(6) A (3) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetében a fizetendő adót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be és – a megállapított beszedett és beszedni elmulasztott adót – fizeti meg (adóbeszedés).

(7) A forgalmazó, illetve a befektetési alapkezelő a különadó-kötelezettséget negyedévente, az éves adómérték egy negyedét figyelembe véve, a negyedévet követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg.

(8) Amennyiben a külföldi kollektív befektetési értékpapírokat a befektetési alapkezelő forgalmazza és ehhez kapcsolódóan értékpapírszámla vezetést is végez, akkor a (2) bekezdés a) pontja szerint adóalany, és e tevékenysége körében megfelelően alkalmaznia kell az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit.

Vegyes rendelkezések

5. § (1)54

(2)55 A 4/A. § alapján megállapított és bevallott különadót az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni, azzal, hogy a felügyeleti adatszolgáltatás céljából évközi főkönyvi zárásra és főkönyvi kivonat készítésére kötelezett pénzügyi szervezetnek az éves különadót időarányosan kell az évközi eredményben bemutatnia. A 4/B. § alapján megállapított és bevallott hitelintézeti különadó üzleti évre (adóévre) fizetett (fizetendő) összegét a társasági adó számviteli elszámolására vonatkozó szabályok szerint kell kimutatni. A hitelintézet által az adóévre (üzleti évre) fizetendő társasági adó alapjának megállapításánál az adózás előtti eredményt csökkenti a hitelintézetek különadója adóévre (üzleti évre) fizetett (fizetendő) összege.

(3)56

(4)57

6. § (1)–(2)58

(3)59

(4)60

(5)–(6)61

(7)–(8)62

Fogalmak

7. §63 E törvény alkalmazásában

1.64 korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény: olyan létesítmény, amely esetén a gazdasági tevékenységre allokált éves kapacitás nem haladja meg a létesítmény tényleges teljes éves kapacitásának húsz százalékát;

2.65

3.66 pénzügyi szervezet: a hitelintézet és az egyéb pénzügyi szervezet, ideértve a fióktelep formában működő pénzügyi szervezeteket is;

4.67 hitelintézet: a Hpt. szerinti hitelintézet;

5–6.68

7.69 egyéb pénzügyi szervezet: a pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, tőzsde, árutőzsdei szolgáltató, kockázati tőkealap-kezelő;

8.70 pénzügyi vállalkozás: a Hpt. szerinti pénzügyi vállalkozás, ide nem értve a Tanács 1083/2006/EK rendeletének 44. cikk b) pont (ii) alpontja alapján felmerülő feladatok ellátására létrejött pénzügyi vállalkozást, továbbá a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozást;

9. befektetési vállalkozás: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás;

10. tőzsde: a tőkepiacról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti tőzsde;

11. árutőzsdei szolgáltató: a Bszt. szerinti árutőzsdei szolgáltató;

12.71 kockázati tőkealap-kezelő: Kbftv. szerinti kockázati tőkealap-kezelő;

13.72 befektetési alapkezelő: a Kbftv. szerinti befektetési alapkezelő, ide nem értve a kockázati tőkealap-kezelőt;

14.73 módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének együttes összege (a mérlegfőösszeg), csökkentve

a) a bankközi hitelből eredő, belföldön székhellyel rendelkező adóssal szemben, vagy belföldön fiókteleppel rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,

b) a belföldön székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, valamint a belföldön fiókteleppel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral,

c) a belföldön székhellyel rendelkező más hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott részvénnyel,

d) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő, belföldön székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben, vagy belföldön fiókteleppel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel (ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő követelést is),

e) a bankközi hitelből eredő, az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező adóssal szemben, vagy az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel,

f) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, valamint az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral,

g) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező más hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott részvénnyel,

h) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő, az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben, vagy az Európai Unió más tagállamában fiókteleppel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követeléssel (bármely esetben ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő követelést is) ,

figyelembe véve, hogy

i) az e)-h) pontok alapján az adóalany a mérlegfőösszeget csak akkor csökkentheti, ha rendelkezik az e)-h) pontban említett adós, illetőleg hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által az adóbevallás benyújtására előírt határidő letelte előtt írásban megtett, a j)-k) pont szerint meghatározott nyilatkozattal,

j) az i) pont szerinti nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő megnevezését, székelyét (ideértve a nyilatkozattévő fióktelepet is), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését, valamint a nyilatkozattevő k) pontban meghatározott eszközeinek az adóalany beszámolója mérlegfordulónapján fennálló együttes értékét (akkor is, ha az nulla),

k) a j) pont szerinti eszközök a következők:

ka) a bankközi hitelből eredő, az Európai Unió tagállamának nem minősülő államban (a továbbiakban : harmadik államban) székhellyel rendelkező adóssal szemben fennálló követelések, valamint a bankközi hitelből eredő, harmadik államban fiókteleppel rendelkező adóssal szemben e fióktelep útján fennálló követelések,

kb) a harmadik államban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a harmadik államban fiókteleppel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által e fióktelep útján kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

kc) a harmadik államban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott részvények,

kd) a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő, harmadik államban székhellyel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben fennálló követelések, valamint a nyújtott hitelből, alárendelt kölcsöntőkéből és kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő, harmadik államban fiókteleppel rendelkező pénzügyi vállalkozással, befektetési vállalkozással szemben e fióktelep útján fennálló követelések (bármely esetben ideértve a velük kötött valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből eredő követelést is) ,

l) a k) pontban meghatározott eszközöknek a j) pont szerinti nyilatkozatban foglalt értéke – de legfeljebb a nyilatkozattevővel szemben fennálló követelések és a nyilatkozattévő által kibocsátott értékpapírok, részvények alapján az e)–h) pontok szerint a mérlegfőösszeg csökkentéseként elszámolt összeg – a módosított mérlegfőösszeg megállapításakor a mérlegfőösszeget növeli,

m) ha a j) pont szerinti nyilatkozat az eszközök értékét devizában tartalmazza, akkor ennek átszámítása az adóalany által a mérlegfőösszeg meghatározott árfolyamnak megfelelően történik,

n) a j) pont szerinti nyilatkozat hibájából eredő adóhiány és az ahhoz kapcsolódó minden jogkövetkezmény az adóalanyt terheli;

15. mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szereplő eszközök értékének együttes összege;

16.74 értékpapírszámla: a Tpt. szerinti értékpapírszámla;

17.75 kollektív befektetési értékpapír: a Kbftv. szerinti kollektív befektetési értékpapír;

18.76

19. korrigált nettó árbevétel:

a) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei csökkentve a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításaival;

b)77 tőzsdénél: a tőzsdei tevékenység bevételei növelve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés k)–o) pontjai hatálya alá tartozó egyéb bevételeken kívüli egyéb bevételekkel;

c) az árutőzsdei szolgáltatást kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél: az értékesítés nettó árbevétele;

d) az árutőzsdei szolgáltatást nem kizárólagosan végző árutőzsdei szolgáltatónál az e tevékenységekből származó nettó árbevétel;

20. nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök – ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is;

21. belföldi bankközi hitel: a más belföldi hitelintézetnek nyújtott hitel, alárendelt kölcsöntőke és kiegészítő alárendelt kölcsöntőke, a más belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét, valamint a más belföldi hitelintézettel szemben valódi penziós, óvadéki repó és sajátos szállításos repó ügyletből fennálló követelés együttes összege;

22.78 árbevétel: a Tao. törvény 4. § 4. pontjában meghatározott fogalom;

23–24.79

25.80

7/A. §81

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

8. § (1) E törvény – a (2)–(8) bekezdés figyelembevételével – 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, továbbá (5) bekezdése, 4. §-a, 7. §-ának 1–2., 4. és 7–8. pontja, valamint az 5. §-a (2)–(3) bekezdésének, a 6. §-a (3)–(4) bekezdésének a 4. §-a szerinti járadékot érintő rendelkezései 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)–(8)82

(9)83

9. §84

10. §85

11. §86

12. §87 E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 4/D. §-át első alkalommal a 2015. évi adókötelezettségre kell alkalmazni.

13. §88 A Kormány a hitelintézetek 4/A. § szerinti különadó-megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettsége vonatkozásában a 2019-től alkalmazandó adókulcs (adókulcsok) mértékére legkésőbb 2018. október 31-ig tesz javaslatot.

14. §89 (1) E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvénnyel módosított 4/A. § (3) és (8a) bekezdését a 2016. adóévi adókötelezettség megállapításakor is alkalmazni kell. E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvénnyel megállapított 4/A. § (8a) bekezdését a hitelintézet 2016. adóévi adókötelezettség teljesítésekor úgy alkalmazza, hogy a jogutódlással 2011. január 1-jét követően megszűnő hitelintézet jogutódlással történő megszűnés adóévében hatályos rendelkezések szerint megállapított – különadó fizetési kötelezettségét az adóév 2016. szeptember 10-éig megállapítja, az esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő részletben – 2016. szeptember 10-éig és 2016. december 10-éig – megfizeti.

(2) A 4/A. § (11) bekezdése szerinti adókötelezettséget első alkalommal a 2016. adóév vonatkozásában kell teljesíteni, azzal, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) 5. § (1) bekezdésének f) és g) pontja szerinti befektetési szolgáltatás vonatkozásában az adókötelezettség az állampapírra nem terjed ki, melynek alapján az ezekhez kapcsolódó prémiumok, díjak és jutalékok, valamint az állampapírok kereskedéséből származó realizált, és az azok állományához kapcsolódóan elszámolt átértékelési nyereség és kamatbevétel mentes a különadó alól.

(3) A 4/A. § (12) bekezdése szerinti adókötelezettséget első alkalommal a 2016. adóév vonatkozásában kell teljesíteni. A hitelintézet a 4/A. § (12) bekezdése szerinti adókötelezettséget a 2016. adóév vonatkozásában 2016. szeptember 10-éig megállapítja, az esedékességének megfelelő részletezésben külön nyomtatványon bevallja, valamint két egyenlő részletben – 2016. szeptember 10-éig és 2016. december 10-éig – megfizeti. Ehhez kapcsolódóan a hitelintézet 4/A. § (13) bekezdése figyelembevételével a 2016. adóévre vonatkozóan már benyújtott adóbevallását 2016. szeptember 10-éig pótlékmentesen önellenőrzi.

15. §90 A 4/A. § (14)–(19) bekezdésének rendelkezéseit az adózó 2017. adóév vonatkozásában választása szerint alkalmazza, azzal, hogy e választás esetén az adózó a 2017. adóévre vonatkozóan már benyújtott adóbevallását 2017. december 10-éig önellenőrzi.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. július 17.

2

Az 1. § a 2010: XC. törvény 115. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 51. §-ával megállapított, a 2016: LXVI. törvény 105. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 105. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 105. § (2) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. §-t a 2009: LXXVII. törvény 189. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. §-t a 2009: LXXVII. törvény 189. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. §-t megelőző alcím a 2010: CXXIII. törvény 140. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. §-t a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4/A. §-t megelőző alcímet a 2010: XC. törvény 116. §-a iktatta be.

11

A 4/A. §-t a 2010: XC. törvény 116. §-a iktatta be.

12

A 4/A. § (1) bekezdése a 2015: LXXXI. törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4/A. § (2) bekezdése a 2015: LXXXI. törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4/A. § (3) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 103. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja a 2016: LXVI. törvény 103. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4/A. § (4) bekezdés 2. pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 4/A. § (4) bekezdés 3. pontja a 2016: LXVI. törvény 103. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4/A. § (5) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 145. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 4/A. § (6) bekezdés a) pontja a 2016: LXVI. törvény 103. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4/A. § (6) bekezdés b) pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 4/A. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontja a 2011: CLVI. törvény 390. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4/A. § (6) bekezdés c) pont ce) alpontját a 2014: LXXIV. törvény 56. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 4/A. § (7) bekezdése a 2011: CXCIII. törvény 185. § (1) bekezdésével megállapított és 188. §-a, a 2012: LXIX. törvény 53. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4/A. § (8) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 145. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CLVI. törvény 390. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: LXVI. törvény 103. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4/A. § (8a) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 118. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 2. pontja.

26

A 4/A. § (9) bekezdése a 2010: CXXIII. törvény 141. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4/A. § (10) bekezdés c) pontját a 2014: LXXIV. törvény 56. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 4/A. § (10) bekezdés e) pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 4/A. § (11) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 185. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 3. pontja.

30

A 4/A. § (12) bekezdését újonnan a 2016: LXVI. törvény 103. § (7) bekezdése iktatta be.

31

A 4/A. § (13) bekezdését újonnan a 2016: LXVI. törvény 103. § (7) bekezdése iktatta be.

32

A 4/A. § (14) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 4/A. § (15) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 4/A. § (16) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

35

A 4/A. § (16) bekezdés d) pontja a 2017: CLXIII. törvény 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4/A. § (17) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 4/A. § (18) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

38

A 4/A. § (19) bekezdését újonnan a 2017: LXXVII. törvény 110. § (1) bekezdése iktatta be.

39

A 4/A. § (20) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 185. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: LXXXI. törvény 20. § a) pontja.

40

A 4/A. § (21)–(29) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 185. §2011: CCIX. törvény 92. §-ával megállapított – (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: LXXXI. törvény 20. § a) pontja.

41

A 4/A. § (30)–(37) bekezdését a 2012: LXIX. törvény 49. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: LXXXI. törvény 20. § a) pontja.

42

A 4/A. § (38) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 47. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 110. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 4/A. § (39) bekezdését a 2012: CCVIII. törvény 47. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXXXVI. törvény 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 4/B. §-t megelőző alcímet a 2010: CXXIII. törvény 142. §-a iktatta be.

45

A 4/B. §-t a 2010: CXXIII. törvény 142. §-a iktatta be.

46

A 4/B. § (1) bekezdése a 2015: CLXXXVII. törvény 122. § a) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 4/B. § (2) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 77. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 4/B. § (6) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 186. §-a iktatta be.

49

A 4/B. § (7) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 186. §-a iktatta be.

50

A 4/C. §-t megelőző alcímet a 2013: CC. törvény 38. §-a iktatta be.

51

A 4/C. §-t a 2013: CC. törvény 38. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11. §.

52

A 4/D. §-t megelőző alcímet a 2014: LXXIV. törvény 52. §-a iktatta be.

53

A 4/D. §-t a 2014: LXXIV. törvény 52. §-a iktatta be.

54

Az 5. § (1) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 189. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

56

Az 5. § (3) bekezdését a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

57

Az 5. § (4) bekezdését a 2011: CXCIII. törvény 187. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 5. pontja.

58

A 6. § (1)–(2) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 189. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 6. § (3) bekezdését a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 6. § (4) bekezdését a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 6. § (5)–(6) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 64. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009: LXXVII. törvény 189. § e) pontja.

62

A 6. § (7)–(8) bekezdését a 2010: XC. törvény 118. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLVI. törvény 392. §-a.

63

A 7. § a 2010: XC. törvény 119. §-ával megállapított szöveg.

64

A 7. § 1. pontját a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: LXXVII. törvény 111. §-a iktatta be.

65

A 7. § 2. pontját a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 7. § 3. pontja a 2012: CII. törvény 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 7. § 4. pontja a 2013: CC. törvény 40. § i) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 7. § 5–6. pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 7. § 7. pontja a 2014: LXXIV. törvény 56. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 7. § 8. pontja a 2010: CLIII. törvény 53. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 40. § j) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 7. § 12. pontja a 2014: LXXIV. törvény 55. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 7. § 13. pontja a 2015: LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 7. § 14. pontja a 2010: CXXIII. törvény 144. §-ával megállapított szöveg.

74

A 7. § 16. pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: LXXIV. törvény 53. §-a iktatta be.

75

A 7. § 17. pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: LXXIV. törvény 53. §-a iktatta be.

76

A 7. § 18. pontját a 2012: CII. törvény 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 7. § 19. pont b) alpontja a 2015: CLXXVIII. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

78

A 7. § 22. pontja a 2017: LXXVII. törvény 113. §-a szerint módosított szöveg.

79

A 7. § 23. pontját a 2012: LXIX. törvény 51. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: LXXXI. törvény 20. § b) és c) pontja.

80

A 7. § 25. pontját a 2012: LXIX. törvény 51. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CLXXXVII. törvény 122. § b) pontja.

81

A 7/A. §-t a 2006: CXXXI. törvény 24. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009: LXXVII. törvény 189. § f) pontja.

82

A 8. § (3)–(8) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 189. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

83

A 8. § (9) bekezdését a 2010: XC. törvény 120. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLVI. törvény 392. §-a.

84

A 9. §-t a 2012: VIII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 105. § (1) bekezdés 10. pontja.

85

A 10. §-t a 2012: LXIX. törvény 52. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CLXXXVII. törvény 122. § c) pontja.

86

A 11. §-t a 2013: CC. törvény 39. §-a iktatta be, hatályát vesztette a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

87

A 12. §-t a 2014: LXXIV. törvény 54. §-a iktatta be.

88

A 13. §-t a 2015: LXXXI. törvény 19. §-a iktatta be.

89

A 14. §-t a 2016: LXVI. törvény 104. §-a iktatta be.

90

A 15. §-t a 2017: LXXVII. törvény 112. §-a iktatta be, szövege a 2017: CLXIII. törvény 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

_