• Tartalom

2006. évi VI. törvény

2006. évi VI. törvény

a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2–11. §3

12. §4 A Cstv. a következő 27/C. §-sal egészül ki:

27/C. § (1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább két olyan személy van, aki jogszabályban foglalt felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel (a továbbiakban: szakképzettség) rendelkezik.
(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely
a) nem rendelkezik lejárt köztartozással,
b) rendelkezik a kormányrendeletben előírt biztosítékkal,
c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs jogerősen elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy végelszámolás,
d) nem tagja olyan gazdasági társaságnak, amelyben felelőssége korlátlan,
e) írásban hozzájárul a névjegyzékben szereplő adatok nyilvánosságához, és az abban foglaltakra vonatkozóan a névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejűleg – az adataik nyilvánosságra hozatalával érintett magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával – adatokat szolgáltat,
f) írásban vállalja, hogy az (1) bekezdésben és az a)–e) pontokban foglalt adatokban, illetve feltételekben bekövetkező változásokról, valamint a (4) bekezdés g) pontjában jelölt tényről a névjegyzéket vezető szervezetet legkésőbb a változás, illetve tény bekövetkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatja.
(3) A felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel:
a) nem folytathat ingatlanközvetítő, kölcsön- és faktoring tevékenységet, (együtt: összeférhetetlen tevékenység),
b) nem rendelkezhet többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató másik jogi személyben,
c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja.
(4) A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni:
a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,
b) a felszámoló ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, könyvvizsgálójának nevét, lakóhelyét,
c) a felszámoló főtevékenységét és a létesítő okiratában meghatározott további tevékenységi köreit a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,
d) a felszámoló minden olyan tulajdonosának, tagjának a nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), aki a társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik,
e) annak a jogi személynek a nevét és székhelyét, amelyben a felszámoló gazdasági társaság többségi befolyással rendelkezik,
f) a felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezők nevét, lakcímét,
g)

13–19. §5

20. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésében foglalt kivétellel – 2006. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Cstv. – e törvény 15. §-ával megállapított – 49/D. §-a 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2007. július 1. napjáig megindult felszámolási eljárásokban a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból a zálogtárggyal kapcsolatosan felmerült környezeti károsodások és terhek rendezésének költségei is levonhatóak. A levonásra kerülő költségek és a felszámolói díj azonban együttesen nem haladhatják meg a vételár 50%-át. Amennyiben a vételár 50%-a nem fedezi a költségeket, azt elsősorban a zálogtárgy megőrzésének, állaga megóvásának, értékesítésének költségeire, valamint a felszámoló díjazására, másodsorban a környezeti károsodások és terhek rendezésének költségeire kell fordítani. A Cstv. 57. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát jelen rendelkezés nem érinti.

(3) A Cstv. 27/A. § (3) és (10) bekezdése, a 27/C. § (3) bekezdése, valamint az 57. § (2) bekezdésének b) és g) pontja 2007. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A Cstv. 27/C. § (1) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelettel meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező, okirattal igazolhatóan legalább 10 éve, megszakítás nélkül, felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő gazdasági társasági tagokat, munkavállalókat, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőket e törvény által előírt, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 9/2002. (III. 22.) OM rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni.

21. § (1)6 A Cstv. 27/A. §-a (3) bekezdésének és a 27/C. §-a (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában 2010. június 30-ig a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott végzettségeket, továbbá a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget egyaránt érteni kell szakirányú szakképzettség alatt.

(2)7 Az e törvény hatálybalépésekor a felszámolói névjegyzékben szereplő gazdasági társaságnak a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek úgy kell megfelelnie, hogy a névjegyzékbe történő felvételhez szükséges nyilatkozatokat e törvény hatálybalépésétől számított 180 napon belül be kell nyújtania a névjegyzéket vezető miniszterhez. A megfelelő tartalmú nyilatkozatok határidőben történő benyújtásának hiányában, vagy a feltételek nem teljesítése esetén a felszámolót a nyilvántartásból törölni kell.

(3)8

22–23. §9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. január 4. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 101. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2006: LXIX. törvény 60. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 887. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. §-nak a Cstv. 27/C. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító szövegrészét a 2007: LXI. törvény 30. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 13–19. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 887. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 21. § (1) bekezdése a 2007: LXI. törvény 36. §-ával megállapított szöveg.

7

A 21. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (6) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 21. § (3) bekezdését a 2007: LXI. törvény 30. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 22–23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 887. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére