• Tartalom

6/2006. (V. 24.) TNM rendelet

6/2006. (V. 24.) TNM rendelet

Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról1

2006.06.08.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (2) bekezdése a) és b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásaival összhangban a következőket rendelem el:

1. § Zánka vízpart-rehabilitációs tanulmánytervét e rendelet mellékletével kiadom.

2. § (1) A kormányrendeletben meghatározott vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények Zánka közigazgatási területén a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapján lehatárolt területre terjednek ki.

(2) A kormányrendeletben meghatározott szabályozási követelményeket az (1) bekezdés szerint lehatárolt tanulmányterv által meghatározott területfelhasználási egységekre kell alkalmazni.

3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a zöldterületen lévő parti sétány területének megállapítása során eltérhet ezen területnek a melléklet szerinti vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben meghatározott, újonnan kialakítandó zöldterületen történő teljes vagy részleges kijelölésétől, ha a mellékletben megállapított, zöldterületen lévő parti sétány helyettesítésére olyan területen kerül sor, amely

a) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterület, továbbá

b) a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szerint zöldterületek kijelölésére alkalmasnak és részlegesen összevont vagy összevont területfelhasználási kategóriaként szabályozott területnek minősül.

(2) E rendelet mellékletével kiadott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben megállapított különleges strandterületeken telekfelosztás és telekhatár rendezés nem végezhető.

4. § A mellékletet képező vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapjának egy eredeti, hitelesített példányát – későbbi hozzáférés céljából – a Dokumentációs Központban helyezem el.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a rendelet hatálybalépését követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.

Melléklet a 6/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Zánka vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének M=1:2000 méretarányú tervlapja
ZÁNKA VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERVE JELMAGYARÁZATA
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKBEN ÉRVÉNYESÍTENDŐ, JÓVÁHAGYANDÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK:

Építési hatósági intézkedést igénylő, engedély nélkül, ill. joghatályos településrendezési tervvel ellentétesen beépített terület

Újonnan kialakítandó közterületek, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt területek

Kötelezően megtartandó közterületek

Telek közhasználat elől el nem zárható területe

Beépítetlenül megőrzendő parti területsáv

Parti kemping létesítésére felhasználható partszakasz

A hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz

Strandolásra alkalmas partszakasz

Parti sétány kialakítására alkalmas nyomvonal

Elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas nyomvonal

Önálló kerékpárút vagy kijelölt kerékpársáv kialakítására alkalmas nyomvonal

Elsődlegesen közút kialakítására alkalmas nyomvonal

Tervezett parkoló területe

Zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt terület

Kötelezően rögzített szabályozási vonal és szabályozási szélesség méterben

Tervezett belterületi határ

Megszüntető jel a tómederben

- kertvárosias lakóterület

- vegyes terület

- gazdasági terület

- üdülőterület

- különleges terület 5% v. annál nagyobb beépítettség engedélyezésével
(a beírás a jellegére utal*)

- kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület

- közlekedési célú terület

- zöldterület

- védelmi, valamint egészségügyi, szociális és turisztikai rendeltetésű erdőterület

 

 

* A különleges területek betűjelei a 283/2002. Korm. rend. alapján:

Okt = oktatási központ területe    K = kemping területe

Eü = egészségügyi terület    Szk = szabadidőközpont

Sp = nagykiterjedésű sportolási célú terület    Ki = kikötő területe

St = strandterület    

 

- vízgazdálkodási terület tómedren kívül

- vízgazdálkodási terület a tómederben

- mezőgazdasági terület

Összevont területfelhasználási egység

Részlegesen összevont területfelhasználási egység

Övezethatár azonos területfelhasználáson belül

A vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett terület határa

ALAPTÉRKÉPI ELEMEK:

 

Közigazgatási határ

Belterületi határ

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATI ELEMEK:

 

Nádasterületek és minősítésük a nádaskataszter szerint (I.a, II.a, III.a, IV.a, V.a nádosztály)

Nádasterületek és minősítésük a nádaskataszter szerint (I.b, II.b, III.b, IV.b, V.b nádosztály)

Természetközeli növénytársulással fedett partmenti terület

Meglévő hajóállomás

Meglévő, engedéllyel rendelkező vitorláskikötő, csónakkikötő

Meglevő, engedélyezés alatt levő kikötő

Meglévő parkoló

Szintbeni út-vasút kereszteződés, gyalogos vasúti átkelő

Település felől érkező jelentős gépjármű, illetve gyalogos forgalom

Meglévő híd

Balatonba betorkolló vízbefolyás

Meglévő vízmű

Meglévő szennyvízátemelő

Nemzeti park határa

Országos jelentőségű természetvédelmi terület határa

Meglévő helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa

Védett fa, fasor

Védett egyedi művi érték

Védett településrész határa

Védett régészeti terület határa

Védett egyedi tájérték

JAVASOLT ELEMEK:

 

Tervezett természetvédelmi terület határa

Javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa

Védelemre javasolt fa, fasor

Védelemre javasolt egyedi művi érték

Védelemre javasolt településrész határa

Védelemre javasolt egyedi tájérték

Javasolt szintbeni út-vasút kereszteződés, javasolt gyalogos vasúti átkelő

Zöldterület kialakítására alkalmas terület

ZÁNKA VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERVÉNEK M=1:2000 MÉRETARÁNYÚ TERVLAPJA
2/1
2/2
1

A Magyar Közlöny a rendelet mellékletét képező eredeti M=1:2000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza. A rendelet mellékletének M=1:2000 méretarányú eredeti tervlapjait a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által kiadott CD tartalmazza, amelyet az előfizetők kérésre megkapnak [telefon: 36 (1) 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357]. A rendelet mellékletét képező tervlapok eredeti méretarányú példányairól készült másolatok a sokszorosítás költségeinek térítésével megrendelhetők a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságtól [1016 Budapest, Gellérthegy u. 30–32. Telefon: 36 (1) 224-3100].

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére