• Tartalom

2006. évi LXI. törvény

2006. évi LXI. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2010.12.31.

1–46. §

MÁSODIK–TIZENEGYEDIK RÉSZ2

47–221. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

222. § Ez a törvény – a 223–257. §-okban foglaltak figyelembevételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

223. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezései – a (6)–(9) és (11) bekezdésben említettek kivételével – 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba, e rendelkezéseket – a (2)–(5) és (12)–(16) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2006. szeptember 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)3

(3) 2006. szeptember 1-jével az Szja tv.

a)–f)4

g) 66. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében a „az adót a következők szerint kell megállapítani” szövegrész helyébe a „az adót – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a következők szerint kell megállapítani” szövegrész,

h)–j)5

k) 77/C. §-a (15) bekezdésének felvezető szövegében az „időszak leteltét követően” szövegrész helyébe az „időszak leteltét követően, illetőleg az (1) bekezdés c) pontja szerint megszerzett értékpapír esetében” szövegrész,

l)6

m) 77/C. §-a (24) bekezdésének d) pontjában a „jog gyakorlása révén megszerzett” szövegrész helyébe a „jog gyakorlása révén, az (1) bekezdés c) pontjában nem említett esetben megszerzett” szövegrész,

n)–p)7

lép, azzal, hogy a k) és m) pont rendelkezését a 2006. szeptember 1-jéig már nyilvántartásba vett elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programok esetében is alkalmazni lehet, továbbá azzal, hogy a g) pont rendelkezését a 2006. adóév utáni adófizetési kötelezettség meghatározásánál is alkalmazni lehet.

(4) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 12. §-át a 2006. évre vonatkozó adóhatósági adómegállapításra is alkalmazni kell.

(5) Az Szja tv. 69. §-a e törvénnyel megállapított (4) bekezdésének és e törvénnyel módosított (7) bekezdésének rendelkezését a reprezentáció és az üzleti ajándék utáni adófizetési kötelezettség tekintetében a 2006. augusztus 31-ét követően kezdődő adóév esetében kell először alkalmazni.

(6) 2007. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv. 3. §-a 23. pontjának d) és n) alpontja, 3. §-a 72. pontjának h) alpontja, 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „a nyugdíjat, a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadékot, valamint” szövegrész, 7. §-a (1) bekezdésének o) pontja, 36/A. §-a és a § előtti cím, 39. §-ának (2) bekezdése, 71. §-a (2) bekezdésének g) pontja, 1. számú mellékletének 4.11. alpontja, 1. számú mellékletének 5.4. alpontja, 1. számú mellékletének 5.5. alpontjában a „a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt átutalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése, legfeljebb évi 2 ezer forint összeghatárig, továbbá” szövegrész, 1. számú mellékletének 7.6. alpontja, 1. számú mellékletének 8.10. alpontja, 1. számú mellékletének 8.11. alpontjában „a munkáltatói, a szolgálati érdekből történő áthelyezéskor a lakóhely változása miatt a költözködéshez nyújtott szolgáltatás, továbbá” szövegrész, azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket 2006. évre még alkalmazni kell, továbbá azzal, hogy amennyiben a magánszemély 2006. december 31-én a felnőttképzés díja kedvezményének halasztott igénybevételére jogosult, a kedvezményt az Szja tv. 2006. december 31-én hatályos 36/A. §-a szerint még igénybe veheti.

(7) 2007. január 1-jén az Szja tv. 38. §-a hatályát veszti, azzal, hogy az Szja tv. 2006. december 31-én hatályos 38. §-ának rendelkezéseit az említett § (7) bekezdésében meghatározott időtartamon belül alkalmazni lehet, ha a kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel törlesztése 2007. január 1-je előtt megkezdődött.

(8) Az e törvény 1. számú mellékletének az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.7., 8.3. alpontját, valamint 8.19. alpontjának a) pontját módosító, valamint 7.19. és 7.20. alpontját megállapító rendelkezései 2007. január 1-jén lépnek hatályba, az Szja tv. 28. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított e) pontja, valamint az e törvény 1. számú mellékletének az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.5. alpontját módosító rendelkezése 2007. június 1-jén lép hatályba.

(9) Az Szja tv.

a) 3. §-ának e törvénnyel megállapított 32. pontja és 72. pontjának e törvénnyel megállapított a)–b) és s) alpontja,

c) 11. §-ának e törvénnyel megállapított (1)–(2) bekezdései,

d) 28. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel megállapított d) pontja,

e) 36. §-ának e törvénnyel megállapított (1)–(3) bekezdései,

f) 44. §-ának e törvénnyel megállapított (2)–(5) bekezdései,

g) 44/A. §-ának e törvénnyel megállapított (2)–(3) és (5)–(6) bekezdései,

h) 49. §-ának e törvénnyel megállapított (17) bekezdése,

i)8

j) 71. §-ának e törvénnyel megállapított (4)–(5) bekezdései

2007. január 1-jén lépnek hatályba, e rendelkezéseket az ettől az időponttól megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(10) E törvénynek az Szja tv. 3. §-ának 76. pontját megállapító, valamint 28. §-ának (17) bekezdését és 44/B. §-át módosító rendelkezései 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba az a)–d) pontokban foglaltak szerint.

a) E rendelkezéseket 2006. augusztus 31-ét követően

aa) nyugdíj-előtakarékossági számlának minősülő a külön törvény szerinti nyugdíj-előtakarékossági számlákra és azokkal összefüggő ügyletekre kell alkalmazni;

ab) a 2006. augusztus 31-ét megelőzően kötött megállapodás alapján vezetett, az Szja tv. 2006. augusztus 31-én hatályos 3. §-ának 76. pontja szerint nyugdíj-előtakarékossági számlának minősülő a külön törvény szerinti nyugdíj-előtakarékossági számlákra az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel megállapított 76. pontjában foglalt feltétellel lehet alkalmazni.

b) Az ab) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlára 2006. szeptember 1-jét megelőzően befizetett összegekre vonatkozó nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat megtételére, és annak alapján történő átutalásra az Szja tv. 2006. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit lehet alkalmazni, azzal, hogy a magánszemély által meghatározott összegek átutalását az adóhatóság csak az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel megállapított 76. pontja szerint jelölt nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesíti.

c) Az ab) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlák esetében az Szja tv. 44/B. §-ának e törvénnyel megállapított (6)–(7) bekezdését kell alkalmazni, ha a rendelkezésben említett követelés-áthelyezés az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel megállapított 76. pontja szerint jelölt nyugdíj-előtakarékossági számlára történik.

d) Az ab) pontban említett nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozóan a számlavezető az e törvény kihirdetését követően tértivevényes levélben nyolc munkanapos határidő kitűzésével felszólíthatja, de legkésőbb a hatálybalépését követő három munkanapon belül fel kell szólítania a magánszemélyt az Szja tv. 3. §-ának e törvénnyel megállapított 76. pontja szerinti nyilatkozat megtételére, valamint tájékoztatja a nyilatkozattal kapcsolatos adójogi tudnivalókról, különös tekintettel az Szja tv. 44/B. §-ának e törvénnyel megállapított (10) bekezdésében foglaltakra. Az e pont rendelkezése szerint adott nyilatkozat alapján a számlavezető „NYESZ-R” megkülönböztető jelzést 2006. szeptember 1-jétől alkalmazhatja. A felek bármelyikének késedelme esetén igazolási kérelem alapján és egyébként az e rendelkezéssel összefüggő jogvitában a számlavezető székhelye szerint illetékes adóhatóság engedélyezheti az említett megkülönböztető jelzés említett időponttól történő alkalmazását.

(11) Az Szja tv. 53. §-ának 2006. augusztus 31-én hatályos vagy az e törvénnyel megállapított (4) bekezdését (az említett bekezdések bármelyikét) – a magánszemély döntése szerint – a 2006-os és a 2007-es adóévre is alkalmazni lehet.

(12)–(14)9

(15) Az Szja tv. 77/C. §-a e törvénnyel megállapított új (18) bekezdésének rendelkezését a 2006. augusztus 31-ét követően nyilvántartásba vett elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program esetében kell alkalmazni.

(16)10

(17)11

(18) Az Szja tv. 66. §-ának rendelkezéseitől eltérően, a 2006. adóévi adózott eredmény felosztásakor a számvitelről szóló törvény szabályai szerint megállapított és jóváhagyott, a magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztaléknak a 2006. adóévi adózott eredmény terhére megállapított összege után a 2006. június 9-én fennálló tagi kölcsön 2006. adóévi elengedése esetén az a)–f) pont szerint lehet az adókötelezettséget meghatározni.

a) Ki kell számítani a 2006. adóévi adózott eredmény terhére megállapított, de legfeljebb a 2006. június 9-én fennálló tagi kölcsönből a 2006. adóévben elengedett összeggel egyező osztalékrésznek az osztalékra jogosult magánszemély vagyoni betétje (részvény, üzletrész, vagyonjegy stb.) arányában a magánszemélyre jutó részt.

b) A jóváhagyott osztalékból az a) pont szerint megállapított összeggel megegyező rész adója 10 százalék.

c) Az Szja tv. 66. §-a szerinti adó alapja a magánszemély számára jóváhagyott osztalékból az a) pont szerinti összeggel csökkentett rész.

d) A b) pont szerinti adót a kifizető a c) pont szerinti adóalap adójától elkülönítve, a bevételszerzés napjára állapítja meg, és arról külön igazolást ad a magánszemélynek.

e) Választható, hogy

ea) a magánszemély az adót a kifizetőtől kapott igazolás szerinti bevételszerzés napjának negyedévét követő hónap 12. napjáig fizeti meg; vagy

eb) a kifizető az adót levonja, bevallja és megfizeti.

f) A magánszemély a kifizetőtől kapott igazolás alapján az a) pont szerinti adóalapot és a b) pont szerinti adót a c) pont szerinti adóalaptól és annak adójától elkülönítve a megállapítás évéről szóló adóbevallásában az osztalékra irányadó szabályok szerint köteles bevallani.

(19) Az e § (17)–(18) bekezdése 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

224. §12

225. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(15) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – első ízben a 2007. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2007. adóévi társasági adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény kihirdetésekor lép hatályba a Tao. e törvénnyel megállapított 5. §-ának (5) bekezdése, 5. §-ának (7) bekezdése, 6. §-ának (4) bekezdése, 9. §-ának címe és (2) bekezdésének b) pontja, 9. §-a (3) bekezdése c) pontjának felvezető rendelkezése és ca) alpontja, 13. §-ának (7) bekezdése, 20. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 26. §-ának (10)–(11) bekezdése, 5. számú mellékletének 13. pontja, 6. számú mellékletének címe, továbbá a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének m) pontjában a „saját részvény” szövegrész helyébe a „saját részvény, saját átalakított befektetői részjegy” szövegrész lép, rendelkezéseit 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E törvény kihirdetésekor lép hatályba a Tao. e törvénnyel megállapított 13. §-a (6) bekezdése, 16. §-a (1) bekezdése c) pontjának ci)–ck) alpontja, 16. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 17. § (12) bekezdése rendelkezése, rendelkezései a 2006. évben kezdődő adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi társasági adókötelezettségére is alkalmazhatók.

(4) E törvény kihirdetésekor lép hatályba a Tao. e törvénnyel megállapított 1. számú melléklete 14. pontja, rendelkezése első ízben a 2005. adóév adóalapjának megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév adókötelezettségére is alkalmazható.

(5)13

(6) 2009. július 1-jén a Tao. 13/A. § címében a „és a szociális szövetkezet” szövegrész a „ , a szociális szövetkezet és a vízitársulat” szövegrészre változik, egyidejűleg a 13/A. §-a (1) bekezdésében a „társaság” szövegrész helyébe „társaság és a vízitársulat” szövegrész lép.

(7) A Tao. e törvénnyel megállapított 22/B. §-át módosító rendelkezések hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott külön törvény hatálybalépésével hatályát veszti a Tao. 22/B. §-ának (5) bekezdése, 22/B. §-a (9) bekezdésének c) pontja, 22/B. §-ának (16) bekezdése.

(9) E törvény kihirdetésének a napján hatályát veszti a Tao. 16. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja, azzal, hogy e rendelkezést figyelembe véve lehet a 2006. évi adóalapot és a 2006. évi adókötelezettséget megállapítani.

(10)14

(11)15

(12) 2009. július 1-jén hatályát veszti a Tao. 13. §-a és az előtte lévő cím, 20. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése, 29/B. §-a (3) bekezdése, 6. számú mellékletének C) fejezete és címében „közhasznú társaság,” szövegrész, 5. §-a (7) bekezdésében „ , a közhasznú társaság” szövegrész, a 6. §-a (4) bekezdésében „a közhasznú társaság,” szövegrész, 20. §-a (2) bekezdésében „közhasznú társaság, a” szövegrész, 26. § (11) bekezdésében „a közhasznú társaságnak,” szövegrész, 29/A. §-a (1) bekezdésében „és a közhasznú társaság” szövegrész.

(13)16 Az adózónak a Tao. 10. § (6) bekezdésének 2006. december 31. napján hatályos rendelkezései szerint készített bevallása figyelembevételével megállapított nyilvántartott adómentesen képzett eredménytartalékkal (a továbbiakban: nyilvántartott eredménytartalék), egyenlő részletekben, a 2007-ben kezdődő adóév és az azt követő két adóév adózás előtti eredményét kell növelnie, kivéve, ha

a) közhasznú társasággá alakul, vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, vagy

b) külön jogszabályban foglaltak szerint kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal rendelkezik, és – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a bértámogatásra jogosító megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott dolgozók foglalkoztatási aránya az adóévben, és azt követő két adóévben évente átlagosan eléri, vagy meghaladja a 70 százalékot, azzal, hogy

ha a b) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül, akkor a harmadik adóévről készített adóbevallásában meg kell növelnie az adózás előtti eredményét a nyilvántartott eredménytartalék azon részének 120 százalékával, amellyel nem növelte az adózás előtti eredményét.

(14) A 2006. évi adókötelezettség megállapításakor nem kell a Tao. 10. § (5) bekezdésének rendelkezését alkalmazni a célszervezet jogutódjának, ha közhasznú társaság.

(15) A felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon a 2006. adóévi adóalapjához szükséges adatokat a 2006. évi beszámoló (és az azt alátámasztó nyilvántartás) adataiból a 2006. június 30-ára készített közbenső mérleg (és az azt alátámasztó nyilvántartás) megfelelő adatainak levonásával határozza meg.

(16)17

(17)18 A Tao. e törvénnyel módosított 8. §-a (1) bekezdése m) pontja b) alpontjának rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően megszerzett részesedésre lehet alkalmazni.

226. § (1) E törvénynek az Eva tv.-t módosító rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 2006. évben az Eva tv. 5. § (1) bekezdésétől és 9. §-ától eltérően az adó mértéke az adóalany választásától függően

a) az általa január 1. és szeptember 30. között megszerzett bevételnek az Eva tv.-ben meghatározott, azonos időszakra jutó jogcímek szerint módosított összege alapján kiszámított pozitív adóalap 15%-a, továbbá az általa október 1. és december 31. között megszerzett bevételnek az Eva tv.-ben meghatározott, azonos időszakra jutó jogcímek szerint módosított összege alapján kiszámított pozitív adóalap után az Eva tv. e törvénnyel megállapított 9. §-ában meghatározott adómérték, vagy

b) a pozitív adóalap után 15 százalék és a pozitív adóalapnak – az október 1.–december 31. közötti időszakra tekintettel – egynegyed része után további 10 százalék.

(3) Az adóalany a 2006. évi adókötelezettség megállapításához az Eva tv. 4. §-a szerinti, az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségét úgy köteles teljesíteni, hogy a (2) bekezdés szerinti adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

(4) 2006. évben – az Eva tv. 10. § (3) bekezdéstől eltérően – az adóalany szeptember 15-ig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy október 1-jétől adókötelezettségeit már nem az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, azzal, hogy e bejelentését az említett időpontig visszavonhatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye, bejelentés hiányában az állami adóhatóság az adózót 2006. október 1. és december 31. között is adóalanyként tartja nyilván.

(6) Az adózó adóalanyisága a (4) bekezdésben említett bejelentés esetén szeptember 30-ával megszűnik és a bevallás benyújtásának határideje az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap.

(7) Ha az eva alany adóalanyisága 2006. szeptember 30-át követően az Eva tv. 3. § (1) bekezdésében említett okok valamelyike miatt szűnik meg, akkor a 2006. évi adókötelezettsége megállapításához az eva alapot a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével határozza meg.

227. § (1) Az Eva tv. e törvénnyel megállapított 9. §-a és 12. § (4) bekezdése 2006. október 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 226. § (2), (3) és (7) bekezdése 2006. október 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 226. § (4), (5) és (6) bekezdése a törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(4)19

228–230. §20

231. § (1) A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 4. § (2) bekezdésének b) pontja e törvény kihirdetésének napján hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezést a 2006. június 30-át követően nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell először alkalmazni.

(2) E törvény kihirdetésének napján a Fát. Melléklete 4. kategóriájának „utazási kedvezmény, vasúti bérlet (SZJ 60.10.1, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból)” szövegrésze helyébe „utazási kedvezmény, vasúti bérlet (SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, beleértve HÉV közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból)” szövegrész lép azzal, hogy a rendelkezést 2006. június 30. napját követően nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell először alkalmazni.

(3) 2006. szeptember 1-jével a Fát. Melléklete 8. kategóriájának „40,1–50” szövegrésze helyébe „40,1–45” szövegrész lép azzal, hogy a rendelkezést először 2006. augusztus 31. napját követően nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell alkalmazni.

232. § (1)–(3)21

(4) A Jöt. e törvénnyel megállapított 47. §-a (1) bekezdése c) pontjának és 112. §-a (2) bekezdésének rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5)–(6)22

(7)23

(8)24

(9) 2012. december 31-én a Jöt. e törvénnyel megállapított 52. §-ának (2) bekezdésében az „az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részaránya (a százalékérték századrészében kifejezve) és az (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték szorzataként meghatározott összeg,” szövegrész hatályát veszti.

(10)25

(11) A Jöt. e törvénnyel módosított 7. §-a 1. pontja j) alpontja, 37. és 37/B. pontja, 52. §-a (2) bekezdése, 103. §-a (2) bekezdése 1. pontja b) alpontja és 110. §-a (13) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

233. § (1) E törvénynek a Vtv.-t módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

(2) A Vtv. e törvénnyel megállapított 45. §-ának (10) bekezdése, valamint az 52. §-ának (1) bekezdése 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

234. § (1)26 E törvény Itv.-t módosító rendelkezései 2006. szeptember 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – azokban a gépjármű szerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására.

(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 2006. szeptember 1-je előtt keletkezett és a vagyonszerzést 2006. szeptember 15-ig illetékkiszabásra bejelentik, az illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezésekor, illetve a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor hatályos illetékrendelkezések közül azokat kell alkalmazni, amelyek a vagyonszerző számára kedvezőbb illetékfizetési kötelezettséget eredményeznek.

(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2006. szeptember 1-je előtt keletkezett, illetve az öröklési szerződés megkötésére 2006. szeptember 1-je előtt került sor, akkor az öröklési illeték, illetve az öröklési szerződés esetén a gépjárműszerzés utáni visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2006. augusztus 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

235. § (1)27 E törvény Gjt.-t módosító rendelkezései 2007. év január 1. napján lépnek hatályba.

(2)28

236. §29

237. § (1) E törvénynek az Art. 73. §-át módosító, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 2002. évi LXV. törvény (a továbbiakban: APEH törvény) 2. §-át új (3) bekezdéssel kiegészítő, illetőleg a 3. § (2) bekezdését megállapító rendelkezései, valamint e törvény 248–249. §-ai e törvény kihirdetése napján lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E törvénynek a 240. §-a a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(4) E törvénynek az Art. új 20/B. §-át beiktató, 22. § (1) bekezdésének e) pontját módosító és új g) és h) pontjait beiktató, 22. § (2) és (7) bekezdését, 31. § (1) bekezdését, 79. § (2) bekezdését módosító, 178. § új 32. pontját beiktató, valamint az 1. számú melléklete I/B/3/a) pontjának ab) pontját módosító és új ah) pontját beiktató, illetőleg az I/B/3/d) pontját módosító rendelkezése 2006. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseket a 2006. szeptember 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(5)30 E törvénynek az Art. 7. § (3) és (4) bekezdését, 16. § (3) bekezdés c) pontját, 17. § (1) bekezdés c) pontját, 24. § (2)–(3), (5)–(7) és (13) bekezdését, 31. § (3) bekezdését, 54. § (5) bekezdését, 119. § (2) bekezdését módosító, 24/A. §-át és az 55. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése, illetőleg a 31. § (2) bekezdésében a kamatjövedelemből levont adóra vonatkozó rendelkezés 2006. szeptember 15. napján lép hatályba.

(6) E törvénynek az Art. 17/A. §-át beiktató rendelkezése a kihirdetéssel lép hatályba azzal, hogy első alkalommal a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosítottat foglalkoztató, a társas vállalkozás és a biztosított egyéni vállalkozó a bejelentést 2006. október 12-éig teheti meg.

(7) E törvénynek az Art. 124/B. §-át megállapító rendelkezése e törvény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezést a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

238. § (1)–(4)31

(5) E törvény kihirdetésével egyidejűleg az Art. 21. § (3) bekezdése, 76. §-a, 78. §-a, 175. § (12) bekezdésének b) pontja, 3. számú melléklet C/2. pontja, illetőleg az Szjtv. 7. §-a, illetőleg 33. § (4) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezéseket 2007. január 1-jéig még alkalmazni kell.

(6)–(7)32

(8) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2006. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(9) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(10) Az Art. e törvénnyel módosított 178. § 8. pontjában meghatározott be nem jelentett alkalmazott fogalma tekintetében a hatálybalépést megelőző időszakra a bejelentési kötelezettségkor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

239. § (1) E törvénynek az Art. 14. § (4) bekezdését módosító rendelkezését abban az esetben kell alkalmazni, ha a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételére 2006. szeptember 15. napját követően kerül sor.

(2) E törvénynek az Art. 16. § (3) bekezdése d) pontját módosító, 17. § (3) bekezdése f) pontját beiktató és 23. § (2) bekezdését módosító rendelkezését e törvény kihirdetését követő 3. napot követően indult eljárásokkal kapcsolatban kell alkalmazni.

(3) E törvénynek az Art. 33. § (6) bekezdését és 92. § (4) bekezdését módosító rendelkezését a 2006. július 1. napján vagy azt követően megindított felszámolási, illetve végelszámolási eljárásokban kell alkalmazni. A 2006. július 1. napján folyamatban levő, ezen időpont előtt megindított felszámolási, illetve végelszámolási eljárásokban a 2006. június 30. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Art. 92. § (7) bekezdését és 108. § (6) és (7) bekezdéseit módosító, valamint 108. §-a új (8) bekezdését beiktató rendelkezését a 2006. szeptember 15. napját követően indult ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni.

(5) E törvénynek az Art. 109. § (3) bekezdését módosító és 109. §-a új (4) bekezdését beiktató rendelkezéseit azokban az ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adózó nyilatkozatában megjelölt vagyongyarapodás forrásának megszerzésére 2006. szeptember 15. napját követően kerül sor.

(6) E törvénynek az Art. új 24/A. §-át beiktató és 54. § (5) bekezdését módosító rendelkezését azokban a 2006. szeptember 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adószám alkalmazása felfüggesztésére okot adó körülmény e napot követően következett be.

240. § (1) A 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség nem terheli az adózót, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerint helyesbített adókülönbözetet, ha

a) az 50 000 forintot meghaladja 12 havi,

b) az 500 000 forintot meghaladja 24 havi,

c) az 1 000 000 forintot meghaladja 36 havi,

d) a 3 000 000 forintot meghaladja 48 havi,

e) az 5 000 000 forintot meghaladja 60 havi

egyenlő részletben, minden hónap 20. napjáig késedelmi pótlék mentesen kell megfizetni. A fizetendő adó első részlete az önellenőrzési bevallás benyújtását követő hónap 20-án esedékes, ezt követően minden további részlet esedékessége a tárgyhó 20. napjához igazodik.

(3) Az adókülönbözetet – a magánszemély által fizetett jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást és járulékot kivéve – a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával ezer forintra kerekített összegben kell havonként megfizetni. Az adókülönbözet teljes összegének hiánytalan megfizetése a kerekítésekből adódó eltérés utolsó havi részlet összegénél történő számításba vételével biztosítható.

(4) Az adózó az (1) bekezdés szerint helyesbített adókülönbözetet, ha nem haladja meg az 50 000 forintot, az önellenőrzési bevallással egyidejűleg, egy összegben megfizeti, ha az 50 000 forintot meghaladja, egy összegben megfizetheti.

(5)33 A fizetési kötelezettséget a részletfizetési kedvezmény alkalmazásával havi részletekben vagy egy összegben a kincstárnál megnyitott, az állami adóhatóság nevén vezetett adóbeszedési számlára kell teljesíteni, melynek elnevezéséről és számlaszámáról az állami adóhatóság közleményben ad tájékoztatást.

(6) Ha az adózó az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt – ideértve az önellenőrzési pótlékot is – egy összegben válik esedékessé.

241. § (1)34

(2)35

242. §36

243. § (1)–(4)37

(5) E törvénynek a Ctv. 24. §-át és 25. §-át módosító rendelkezése 2006. szeptember 15-én lép hatályba, és azokban a 2006. szeptember 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az adószám alkalmazásának felfüggesztésére okot adó körülmény e napot követően következett be.

244. §38

245. § (1)39

(2)40

246. §41

247. §42 Az APEH fővárosi és megyei igazgatóságai megszűnnek, az APEH területi szervei (regionális igazgatóságai és a Kiemelt Adózók Igazgatósága) az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében az APEH fővárosi és megyei igazgatóságainak jogutódai.

248. § (1)–(2)43

(3)44 Ahol jogszabály a Szerencsejáték Felügyeletről (SZF), az SZF székhelyén működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodáról, vagy az SZF központjáról, illetőleg területi felügyelőségről rendelkezik, az alatt 2007. január 1-jétől az APEH Központi Hivatalát kell érteni.

(4) Az APEH a Szerencsejáték Felügyelet általános jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet feladatai, továbbá a Szerencsejáték Felügyeletet érintő vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint a Szerencsejáték Felügyelet alkalmazottai (munkavállalói) feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a Szerencsejáték Felügyelet alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében.

249. § (1)–(2)45

(3) Ahol jogszabály illetékhivatalt említ, azon 2007. január 1-jétől az APEH regionális igazgatóságát, ahol Fővárosi Illetékhivatalt említ, azon 2007. január 1-jétől az APEH a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát kell érteni. Ahol jogszabály illetékhivatal vezetőjéről, alkalmazottjáról rendelkezik 2007. január 1-jétől a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét, illetőleg a regionális igazgatóság vezetőjét, valamint az APEH köztisztviselőjét kell érteni.

(4) Az APEH az illetékhivatalok általános jogutódja, az illetékhivatalok feladatai, továbbá az illetékhivatalok alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az illetékhivatalok alkalmazottai közszolgálati jogviszonyának fennállása tekintetében.

250. §46

251. § (1)–(5)47

(6) 2006. január 1-jétől visszamenőlegesen

a) választás szerint alkalmazható a Tbj. e törvénnyel megállapított 30. §-ának (2) bekezdése és 50. §-ának (3) bekezdése,

b) kell alkalmazni a Tbj. e törvénnyel megállapított Tbj. 31. §-ának (4) bekezdését, figyelemmel a Tbj. 31. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra.

(7) Az e törvény Tbj.-t, Eho.-t, Flt.-t és Ebtv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépést követő időszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni. A biztosított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra a heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás mellett egyidejűleg fennálló további jogviszonyban megfizetett 4 százalékos egészségbiztosítási járulékkötelezettség alapján is jogosult, a Tbj. e törvénnyel megállapított 31. § (3) bekezdése a korábban megszerzett jogosultságot és a folyamatban lévő ellátást nem érinti.

(8) Az e törvénnyel beiktatott Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján a mezőgazdasági őstermelő akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ennek megállapítása érdekében a mezőgazdasági őstermelő a Tny. 68. §-ában foglaltak szerint életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől szolgálati idejének kiszámítását.

(9)48 A 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen időpontot megelőző bevallási időszak(ok)ra vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésére, a bevallás pótlására, a bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére, valamint a tagdíjbevallás ellenőrzésére és a tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági megkeresésekre. A 2006. december 31-éig terjedő bevallási időszak(ok)ra vonatkozó és a magánnyugdíjpénztárhoz 2007. január 1-jét követően érkező tagdíjbefizetéseket a 2007. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó, az adóhatósághoz érkező tagdíjbefizetésektől elkülönítetten kell a Tbj. 53. § szerinti elszámolásnál figyelembe venni.

(10)49

(11)50

a)51

b)52

(12)53

(13) Az ONYF területi nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei [Tny. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja] az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében az ONYF megyei (fővárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak jogutódai.

(14) Ahol jogszabály az ONYF igazgatási szerveit, illetve megyei (fővárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatóságot és kirendeltséget említ, azon 2007. január 1-jétől a Tny. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot kell érteni.

252. § (1)–(2)54

(3)55 Az Öpt. e törvénnyel megállapított 17. § (2) bekezdését, 40. § (3) bekezdését, 50. §-át, 64. § (1) bekezdésének c) pontját a pénztáraknak 2007. május 31-ét követően kell kötelezően alkalmazniuk. 2007. május 31-ét megelőzően e rendelkezések tekintetében – amennyiben a pénztár ezek mindegyikét nem alkalmazza – a 2006. december 31-én hatályos szabályok az irányadók.

(4) Az Mpt. e törvénnyel megállapított 18. §-át és 20/A. §-át az e törvény hatálybalépését megelőzően még el nem bírált tevékenységiengedély-kérelmek elbírálásánál is alkalmazni kell.

(5) A pénztáraknak az Mpt. e törvénnyel megállapított 68/A–68/C. §-ában foglaltakat 2008. december 31-ét követően kell kötelezően alkalmazniuk. Amennyiben a pénztár 2009. január 1-jét megelőzően bevezeti a választható portfoliót biztosító rendszert, a 68/A–68/C. §-ok rendelkezéseinek mindegyikét alkalmazni köteles.

(6) Az Öpt. e törvénnyel megállapított 49. § (2) bekezdésének, valamint az Mpt. e törvénnyel megállapított 74. § (4) bekezdésének rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre, illetve a korábban megkötött szerződések módosítása esetén kell alkalmazni.

(7) E törvény hatálybalépését követő negyedév végén a magánnyugdíjpénztár köteles a hozamkiegyenlítési tartalékában lévő összeget a fedezeti tartalékba átcsoportosítani. A tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára történő átcsoportosítást a negyedév végi, hozamjóváírás utáni egyenlegek figyelembevételével kell elvégezni.

253–254. §56

255. § (1)–(3)57

(4)58 A szervező az elektronikus kaszinóra előírt feltételeknek megfelelő I. kategóriába sorolt engedéllyel rendelkező játéktermére az állami adóhatóságtól kérheti az elektronikus kaszinó-engedély kiállítását. Az elektronikus kaszinó engedély felvételét követő 8 napon belül köteles a korábbi I. kategóriába sorolt játékterem-engedélyt az állami adóhatóság részére leadni.

256. § (1) E törvénynek a Kt.-t módosító rendelkezései 2006. szeptember 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a 2006. augusztus 31. napját követően keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség esetén kell alkalmazni.

(2) A Kt. e törvénnyel megállapított 5/C. § (2) bekezdése szerinti visszaigénylési jogosultsággal először a termék beszerzéséről kiállított azon számla birtokában lehet élni, amely a kötelezett 2004. április 30. napját követően keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségét tanúsító adatokat tartalmazza azzal, hogy az olyan láncügylet vonatkozásában, melynek során a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége 2004. április 30-át követően, de 2006. szeptember 1-jét megelőzően keletkezett, a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha a kötelezett a termékdíjat igazoltan áthárította a vevőre, és a további értékesítések során kibocsátott számlák adattartalmát a stornírozást követő új számlák kibocsátásával vagy javítással oly módon kiegészítik, hogy a visszaigénylésre jogosulttá váló vevő olyan számlával rendelkezzék, amely tartalmazza a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla számát, a kötelezett nevét, címét, adószámát, és a kötelezett által kiállított számlán vagy annak mellékletében feltüntetett termékdíj mértékét és összegét.

(3) A Kt. e törvénnyel megállapított 5/D. § rendelkezéseit a kötelezett első alkalommal a 2004. április 30. napját követően megkezdett és az adóhatósághoz bejelentett láncügyletre alkalmazhatja azzal, hogy az olyan láncügylet vonatkozásában, melynek során a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége 2004. április 30-át követően, de 2006. szeptember 1-jét megelőzően keletkezett, a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha a kötelezett a termékdíjat nem hárította át a vevőre, valamint a kötelezett az 5/D. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően okmányokkal igazolt láncügyletről pótlólag elkészíti az 5/D. § (2) bekezdésében előírt nyilvántartást és a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal 2006. október 1-jéig bejelentést tesz az adóhatóságnál.

(4) A Kt. e törvénnyel megállapított 20. § ab) pontját a 2004. április 30-át követően keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség esetén is lehet alkalmazni.

257. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak történő megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 77/388/EGK hatodik irányelve (1977. május 17.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás), 17. cikk (6) bekezdés (a törvény 50. §-a);

b) a Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról, 20. cikk (a törvény 68. §-a).

1–3. számú melléklet a 2006. évi LXI. törvényhez59

4. számú melléklet a 2006. évi LXI. törvényhez


1.60

2.61

5. számú melléklet a 2006. évi LXI. törvényhez


1.62

2.63

6–10. számú melléklet a 2006. évi LXI. törvényhez64

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. július 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. július 17. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

A MÁSODIK–TIZENEGYEDIK RÉSZT (47–221. §-t) a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 223. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 223. § (3) bekezdésének a)–f) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 223. § (3) bekezdésének h)–j) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 223. § (3) bekezdésének l) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 223. § (3) bekezdésének n)–p) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 223. § (9) bekezdésének i) pontját a 2007: XII. törvény 2. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 223. § (12)–(14) bekezdését a 2003: CXXIII. törvény 33. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 223. § (16) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 223. § (17) bekezdését a 2006: CXXXI. törvény 171. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 224. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 225. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 9. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 225. § (10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 9. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 225. § (11) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 225. § (13) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 430. §-ával megállapított szöveg.

17

A 225. § (16) bekezdését az Alkotmánybíróság a 8/2007. (II. 28.) AB határozat 2. pontjával megsemmisítette 2007. február 28. napjával. A 2007: XII. törvény 1. §-a és 2. §-ának (5) bekezdése alapján a megsemmisített bekezdést 2007. január 1-jétől a megsemmisítés időpontjáig eltelt időszak vonatkozásában nem kell alkalmazni, illetve ha az adózó a megsemmisített bekezdés alapján adót (adóelőleget) vallott be, az állami adóhatóság a bevallást kijavítja az adózás rendjéről szóló 2003: XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 34. §-ának alkalmazásával. A bevallás kijavításának eredményeként az adózó javára feltárt adókülönbözet következtében keletkező túlfizetésre az állami adóhatóság az Art. 43. § (5)–(6) bekezdését alkalmazza.

18

A 225. § (17) bekezdése a 2006: CXXXI. törvény 172. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 227. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 228–230. §-t a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének q) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

21

A 232. § (1)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 232. § (5)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 232. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésének 2. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 232. § (8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdésének 10. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 5. § (5) bekezdése alapján 2008. január 2. napjával.

25

A 232. § (10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 234. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (7) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 235. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 235. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 236. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 237. § (5) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 238. § (1)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 238. § (6)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 240. § (5) bekezdése a 2006: CIX. törvény 125. § (3) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 241. § (1) bekezdését a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 241. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 242. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 243. § (1)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 244. §-t a 2006: CIX. törvény 86. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 245. § (1) bekezdése a 2006: CVI. törvény 20. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

40

A 245. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 246. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 247. § a 2006: CXXXI. törvény 156. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 248. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 248. § (3) bekezdése a 2006: CXXXI. törvény 179. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 249. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 250. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 251. § (1)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 251. § (9) bekezdése a 2006: CXXXI. törvény 163. §-ával megállapított szöveg.

49

A 251. § (10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 251. § (11) bekezdésének bevezető szövegrészét a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 251. § (11) bekezdésének a) pontja a 2006: CIX. törvény 82. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

52

A 251. § (11) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 251. § (12) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 252. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 252. § (3) bekezdése a 2006: CXV. törvény 43. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 253–254. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 255. § (1)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 255. § (4) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 69. pontja szerint módosított szöveg.

59

Az 1–3. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 4. melléklet 1. pontját a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 9. pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 4. melléklet 2. pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

62

Az 5. melléklet 1. pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

63

Az 5. melléklet 2. pontját a 2007: LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésének 9. pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 6–10. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 914. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére