• Tartalom

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

2016.12.17.

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán alapuló találmányra vonatkozó szabadalmi bejelentés céljából a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának keretei között működő Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményénél (a továbbiakban: Egyetem) a környezetre egészségügyi vagy más veszélyt nem jelentő és a tárolásnál, tenyésztésnél különleges követelményt nem igénylő, az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott osztályozás szerint 1 és 2 kockázati csoportba sorolt

a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) és

b) gombák, ideértve az élesztő- és penészgombákat (a továbbiakban a)–b) pontok együtt: biológiai anyag)

helyezhetők letétbe.

(2) Az Egyetem a letétbe helyezett biológiai anyagot a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 1. törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Budapesti Szerződés), valamint a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetéséről szóló 21/2002. (XII. 13.) IM rendeletben (a továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) foglaltak szerint tárolja és kezeli.

2. § A letevőnek a letétbe helyezés céljából a biológiai anyagból:

a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyagnak minősül, vagy

b) legalább 3 liofilezett vagy élő tenyészetet, amelyből az Egyetem készít tárolható anyagot

kell beküldenie az Egyetem részére.

3. § (1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokért a letevőnek, illetve a szolgáltatás egyéb igénybevevőjének az e rendelet mellékletének a)–d) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban együttesen: díj) kell fizetnie az Egyetem részére az Egyetem által kiállított számla alapján.

(2)2 A díjat az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, a 10032000-00282826-00000000 számlaszámra kell befizetni az azonosítási adatok feltüntetésével.

(3) A díj az Egyetem bevételét képezi, és azt az Egyetem a Budapesti Szerződésben, a Végrehajtási Szabályzatban és az e rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeinek biztosítására használhatja fel.

(4)3 A díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek fizetési számla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

(5)4 A letevő a letétbe helyezett biológiai anyagonként az e rendelet mellékletének a) pontjában meghatározott egyszeri tárolási díjat fizet az Egyetem részére. A belföldi fizetési számlával rendelkező letevő a tárolási díjat a számla átvételétől számított nyolc napon belül utalja át az Egyetem (2) bekezdésben meghatározott számlájára. A belföldi fizetési számlával nem rendelkező letevő a tárolási díjat az Egyetem által kiállított számla alapján a letétbe helyezéskor a helyszínen készpénzben fizeti be.

(6) Az e rendelet mellékletének b)–d) pontjában meghatározott díjat az ott meghatározott dokumentumok, illetve minta kiadása iránti igény benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Egyetem részére. Az e rendelet mellékletének d) pontjában meghatározott díj nem tartalmazza a minta kiadásához kapcsolódó postaköltséget, azt a díjon felül kell megfizetni az Egyetem részére.

4. § Ha a letevő a díjat nem fizeti meg, az Egyetem határidő tűzésével felhívja a díj megfizetésére. A felhívás eredménytelensége a letét megszűnését eredményezi, a letétbe helyezett biológiai anyagot az Egyetem megsemmisíti, erre az Egyetem a felhívásban figyelmezteti a letevőt.

5. § (1) Ha a letétbe helyezett biológiai anyag a tárolás időtartama alatt elpusztul, a letevőt erről az Egyetem értesíti. Ebben az esetben a letevő díjmentesen jogosult azonos biológiai anyag letétbe helyezésére.

(2) A Végrehajtási Szabályzatban meghatározott tárolási időtartam lejárata után az Egyetem a letevő kérésére a letétbe helyezett biológiai anyagot a letevő részére visszajuttatja. A letevő erre irányuló kérelme hiányában az Egyetem a tárolás időtartamának lejáratától számított hat hónap elteltével a tárolt biológiai anyagot megsemmisíti vagy a gyűjteményében elhelyezi.

6. § Az Egyetem a szabadalmi eljárás céljából letétbe helyezett biológiai anyagok tartósításával és tárolásával kapcsolatban további szolgáltatásokat (így különösen a letétbe helyezendő biológiai anyag azonosítása, genetikai jellemzése) végezhet a letevővel való külön megállapodás alapján, külön térítés ellenében, amely nem minősül igazgatási szolgáltatási díjnak.

7. § (1)5 E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott díjmértéket – a Végrehajtási Szabályzat 12.2. szabályának c) pontjában foglaltak alapján – annak a Nemzetközi Iroda általi közzétételét követő harmincadik naptól kezdődően és az ezt az időpontot követően felmerülő díjigények tekintetében kell alkalmazni.

(3) A MÉM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott és e rendelet hatálybalépése előtt letétbe helyezett biológiai anyagokat az Egyetem a letétbe helyezés idején hatályos jogszabályoknak megfelelően tovább tárolja.

Melléklet a 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelethez

Az e rendelet alapján biológiai anyagonként
fizetendő díjak
a) Tárolás 150 000 Ft
b) A Végrehajtási Szabályzat 8.2. szabályában említett tanúsítvány kiadása és a Végrehajtási Szabályzat 7.6. szabályában meghatározott tájékoztatás 10 000 Ft
c) Életképességi bizonylat kiadása a Végrehajtási Szabályzat 10.2. szabálya e) pontjának első mondatában foglalt kivétellel 25 000 Ft
d) Minták kiadása a Végrehajtási Szabályzat 11.4. szabálya h) pontjának első mondatában foglalt kivétellel 30 000 Ft
1

Az 1. § (1) bekezdése a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 343. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére