• Tartalom

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet

az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

2017.08.18.

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 5. és 20., valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1

(2) E rendelet tekintetében az európai élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet fogalommeghatározásait megfelelően alkalmazni kell.

2. § Tiltott módon forgalomba hozottnak minősül az az állati eredetű élelmiszer, amelyet közfogyasztásra

a) állategészségügyi határállomás megkerülésével harmadik országból kereskedelmi vagy egyéb célra hoztak be,

b) állategészségügyi zárlati intézkedés megszegésével forgalmaznak,

c) e célra nem engedélyezett helyen és módon állítottak elő vagy ilyen helyen hoztak forgalomba,

d) a kötelezően előírt élelmiszer-higiéniai vizsgálat elmulasztásával szándékoznak értékesíteni, vagy

e) az eredet, illetve a húsvizsgálat hitelt érdemlő igazolásának hiányában forgalmaznak.

3. § (1)2 Az élelmiszer-forgalmazás során a hatósági állatorvos élelmiszer-biztonsági ellenőrzése a származásra, eredetre és az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásra való alkalmasságának elbírálására terjed ki.

(2)3 A hatósági állatorvos szükség szerint további kiegészítő vizsgálatra térítésmentesen mintát vehet.

(3) Az ellenőrzés tényét az élelmiszer-birtokosnál írásban kell rögzíteni. Amennyiben súlyosabb vagy ismétlődő hiányosság tapasztalható, minden részletre kiterjedő jegyzőkönyvet kell készíteni. A fogyasztásra alkalmatlan, romlott, szennyeződött vagy bármely más okból a fogyaszthatóság szempontjából kifogásolható állati eredetű élelmiszert le kell foglalni, forgalmazását meg kell tiltani és a forgalomból ki kell vonni, továbbá megjelölve el kell különíteni és a külön jogszabályban előírtak szerint ártalmatlanítani kell.

(4)4 Az élelmiszer-birtokos köteles gondoskodni a lefoglalt élelmiszer szakszerű, elkülönített és biztonságos megőrzéséről, a kiegészítő vizsgálat és az ártalmatlanítás helyére történő szállításáról. Az élelmiszer-birtokos a hatósági állatorvos határozatban foglalt intézkedésének köteles eleget tenni.

4. § (1)5 Az eljáró hatósági állatorvos, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) az állategészségügyi ellenőrzés megállapításai alapján – további vizsgálat nélkül – határozattal lefoglalja és ártalmatlanításra utalja az állati eredetű élelmiszert, ha

a) tiltott módon hozták forgalomba,

b) hamisított vagy a fogyasztót félrevezető módon forgalmazták,

c) nagyfokú érzékszervi elváltozást mutat,

d) fogyaszthatósági határideje lejárt, vagy

e) minőségmegőrzési ideje lejárt.

(2)6 Az eljáró hatósági állatorvos, a megyei kormányhivatal vagy a járási hivatal az állati eredetű élelmiszer forgalmazását felfüggeszti, és kezdeményezi a forgalmazóhely működési engedélyének visszavonását, illetve bezáratását, ha az üzemeltető az adott forgalmazóhelyre vonatkozó működési engedéllyel nem rendelkezik, vagy az állati eredetű élelmiszert tiltott módon forgalmazza.

5. §7

6. §8

7. § Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 89/662/EGK, a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet,

b) a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet,

c) a tojástermékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 23/2002. (IV. 5.) FVM rendelet,

d) a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 40/2002. (V. 14.) FVM rendelet,

e) a trichinella fertőzésre fogékony állatok friss húsának trichinella vizsgálatáról szóló 69/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet,

f) a friss baromfihús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 70/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet,

g) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet,

h) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 118/2004. (VII. 12.) FVM rendelet,

i) a húskészítmények és egyes egyéb állati eredetű termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 20/2003. (II. 28.) FVM rendelet,

j) a hús-, húskészítmény-forgalmazás rendjéről, feltételeiről és állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 79/2003. (VII. 7.) FVM rendelet,

k) meghatározott vízi járművek fedélzetén kezelt halászati termékekre vonatkozó alapvető élelmiszer-higiéniai feltételekről szóló 23/2004. (III. 2.) FVM rendelet,

l) a tengeri puhatestű állatok tenyésztésének és élve történő forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 80/2004. (V. 4.) FVM rendelet,

m) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének második része.

(2)9

Melléklet a 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelethez10

1

Az 1. § (1) bekezdését a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdésének második mondata a 2/2007. (I. 10.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 19. § a) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 86. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § e rendelet 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. §-t a 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 76. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A mellékletet a 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A vadkísérő jegyre vonatkozó rendelkezések alkalmazására lásd e módosító rendelet 14. § (3) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére