• Tartalom

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2023.06.26.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÉKM) és a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a kérelemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény, berendezés vagy jármű engedélyezése tárgyában dönt, a díjakat a 2. melléklet szerint, építményenként, berendezésenként, illetve járművenként kell megállapítani.

2. § (1)2 Az (1a) bekezdésben felsorolt díjak kivételével, a 2. mellékletben meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni.

(1a)3 A 2. melléklet 16. pont b)–e) alpontjában meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286325-00000017 számú számlájára befizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a közlekedési hatóság a kérelem megérkezésétől számított három napon belül felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő díjat. A kérelmező ügyfelet a közlekedési hatóság egyidejűleg tájékoztatja a fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint arról, hogy ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlekedési hatóság az eljárást megszüntetheti.

(3)4 A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)5 Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM 2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolást.

(5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú eljárás díjával.

(6) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-a (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)6 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat,

c) a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ban foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

(7)7

2/A. §8 A 2. melléklet 3. pont f) alpontjában meghatározott díj 20%-a a közlekedési hatóságot, 80%-a a tevékenységet végző szervezetet illeti meg.

3. §9 Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban előírt hatósági eljárást műszaki vagy közlekedésbiztonsági okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a külföldi vizsgálattal kapcsolatos díjat – az eljárás lefolytatását követően, a tényleges költségek alapján – számla ellenében 15 napon belül kell a közlekedési hatóság részére megfizetni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

(2)10 Az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1) bekezdését, 2. § (1)–(1a) bekezdését, 2. § (4) bekezdését, 2/A. §-át, 3. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépését11 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez12

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez13

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Ft/db

1X07817M_0

1.     A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak

 

a)     Vasúti pályák, iparvágányok

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása

 

5 kilométer pályahosszig

444 000

további megkezdett kilométerenként

74 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

147 000

b)     Hidak, aluljárók, védőhidak

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély

552 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

293 000

c)     Alagutak

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

1 010 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

240 000

d)     Oldal-, homlok- és magasrakodók

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

 

gépészeti berendezéssel

381 000

gépészeti berendezés nélkül

297 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

202 000

e)     Függőpályák, siklók

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

513 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

234 000

f)     Sífelvonók

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

 

magas kötélvezetésű sífelvonóknál

513 000

alacsony kötélvezetésű sífelvonóknál

256 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

234 000

g)     Keskeny nyomközű vasutak esetében a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni”

 

2.     A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggő díjak

 

a)     Vasúti biztosítóberendezés

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély állomásonként,

 

állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és feltétfüzet jóváhagyása

587 000

– megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

201 000

b)     Villamos felsővezeték

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet jóváhagyása

 

5 vágánykilométerig

347 000

további megkezdett vágánykilométerenként

58 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

133 000

c)     Térvilágítási berendezés

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

286 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

92 000

d)     Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

469 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

235 000

e)     Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járműmérleg, rakodóberendezés,

 

tartálykocsi töltő- és lefejtőberendezés

 

–     létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

248 000

–     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 000

 

 

3.     Járművek engedélyezésével összefüggő díjak

 

a)     elvi előzetes típusengedély

180 000

b)     előzetes típusengedély, átalakítási engedély

291 000

c)     egyszerűsített típusengedély, honosítási engedély, típusengedély megújítása

346 000

d)     típusengedély

1 037 000

e)     üzembe helyezési engedély

 

ea)     10 t sajáttömeg alatti járműveknél

153 000

eb)     10–30 t közötti sajáttömegű járműveknél

200 000

ec)     30 t sajáttömeg feletti járműveknél

291 000

f)    a rendkívüli járművizsgálat díja megegyezik az e) pont alatti üzembehelyezési eljárás díjával.

 

g)

 

h)     üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt

96 000

i)     vasúti jármű hatósági jelzésének meghatározása pályaszámonként/

 

jármű nyilvántartásban történő rögzítése és a jármű adataiban történő változás átvezetése

 

a nyilvántartásban

3 000

4.     Vasúti járművekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények

 

a)     gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja

118 000

b)     gyártását és javítását végző vállalkozások engedélyezésének díja

958 000

 

 

5.     Az 1–4. pontban nem említett további vasúti építmények, járművek és berendezések hatósági engedélyezésével kapcsolatban

 

a)     létesítési, átalakítási, felmentési és használatbavételi engedély

300 000

b)     megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

198 000

c)     vasúti jármű elvi előzetes, illetve előzetes típusengedély és átalakítási engedély érvényességi ideje meghosszabbítása

103 000

 

 

6. Engedélytől való eltérés engedélyezésének díja

 

a)     Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

 

(az érvényességi idő meghosszabbítása kivételével)

255 000

b)     járműtípus-engedély

273 000

 

 

7.     Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának díja

89 000

8.     A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával

 

a)     Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi engedélyezési

 

eljárás díjának összegével

 

b)     Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával megegyezik

 

c)     Az ideiglenes használatbavételi engedélyezési eljárás díja megegyezik a használatbavételi

 

eljárás díjával

 

d)     Keskeny nyomközű és kétéltű – kivétel a trolibusz – vasúti járművek esetében,

 

a 3. pont e) alpontja kivételével, a 3. és 4. pontban meghatározott díjtételek 30%-át kell alkalmazni

 

e)     Különleges menet engedélyezésének díja a 3. pont e) alpontjában

 

a 10 t sajáttömeg alatti járműveknél meghatározott díj 70%-a

 

9.     Vasúti építményekre kiadott engedély átruházás díja

147 000

10.     A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat (utasítás)

 

hatósági jóváhagyása alapdíj 10 oldalig

167 000

további oldalanként

9 000

11.    Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai

 

a)    Pályahálózat-működtető, illetve integrált vasúti társaság

 

vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége részére:

 

– 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig

2 018 000

– 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál

3 662 000

b)     Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság

 

vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egysége részére

 

vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:

 

– 1–50 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

1 033 000

– 51–100 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

1 553 000

– 100 db feletti vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

2 032 000

c)     Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány részére vasútbiztonsági tanúsítvány,

 

illetve vasútbiztonsági engedély külön-külön

724 000

d)    

 

e)    Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegyezik az a)–c) pontok alatt felsorolt díjakkal

 

f)    A kiegészítő biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pont alatt felsorolt díjakkal

 

g)     Keskeny nyomközű vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány,

 

illetve vasútbiztonsági engedély az a)–f) pont alatti díjak 30%-a

 

h)     A kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemeltető vasúti társaságok számára

 

a vasútbiztonsági tanúsítvány díja a b)–g) pontban meghatározott díjtételek 30%-a

 

12.    a)    

 

b)    

 

 

 

13.    Vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését és vizsgálatát végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése

 

a)    időszakos és rendkívüli járművizsgálat végzése

1 661 000

b)    járműjavítás, -karbantartás, -felújítás, -korszerűsítés

1 246 000

c)    közlekedés biztonságával összefüggő részegységek javítása, karbantartása, felújítása, korszerűsítése

830 000

d)    kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton és múzeumvasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket javító műhelyek esetén a díj az a)–c) alpontokban meghatározott díjtételek 10%-a,

 

e)    engedély módosítása esetén a díj az a)–d) alpontokban meghatározott díjtételek 40%-a.

 

14.     Vasúti járműre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy

 

szakértőként történő elismerése, OTIF felé történő bejelentése

49 000

15.     Szabályzati előírástól való eltérés engedélyezésének hatósági díja

170 000

16.     Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai

 

a)     Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat

 

hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben:

11 000

b)     Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja

 

pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben

20 300

c)     Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja

 

pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járművezetői munkakörökben

32 800

d)     Vasúti egészségügyi alkalmasság időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat

 

hatósági minősítésének díja

12 800

e)     Vasúti járművezetői munkakörökben végzett

 

előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat során tanúsítvány kiadásának díja

40 800

17.     Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók,

 

valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások

 

a)     engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja

614 000

b)     engedélyének, illetve a regisztrációjának módosítása

26 000

18.     Kockázatelemzés jóváhagyása

 

a)     vasúti rendszerelemekkel kapcsolatban

215 000

b)     vasúti alrendszerek üzembe helyezésével, módosításával kapcsolatban

902 000

c)     vasúti járművekkel kapcsolatban

641 000

d)     vasútvállalatok átszervezésével, az infrastruktúra,

 

Illetve a kiszolgálás változásával kapcsolatban

1 718 000

19.

 

20.

 

21.     A vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével,

 

Időszakos oktatásával, alap-, és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási,

 

Igazolás-kiállítási hatósági díj

6 000

22.     Vasúti járművezetői engedély kiállításának és cseréjének díja

13 125

23.     Külföldön szerzett képesítés honosítása

14 400

24.     Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyása

 

Motorcsaládonként

176 000

25.     Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok

 

Típusjóváhagyás alóli felmentési eljárása

121 000

26.     Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok esetében

 

a rugalmas végrehajtás engedélyezése iránti kérelemre végzett hatósági eljárás

121 000

27.     Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyási bizonyítványa

 

Módosítása, kiterjesztése

121 000

28.     Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok regisztrációja

 

a)     1–10 motor esetében motoronként

26 000

b)     10–100 motor esetében motoronként

14 000

c)     100-nál több motor esetében motoronként

4 000

29.     A vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát,

 

valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek működési engedélye

1 248 000

30.     Vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítása, engedélyezése

1 248 000

31.    Pályázati díj

 

a) e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok akkreditálása esetén, tananyagonként

500 000 Ft

b) tantárgy témakörök ismeretanyagok akkreditálása

50 000 Ft

3

A 2. § (1a) bekezdését az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (3) bekezdése a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdés b) pontja a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdését a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2/A. §-t az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be.

9

A 3. § az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 46. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés napja 2012. október 11.

12

Az 1. mellékletet a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére