• Tartalom

78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet

78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól1

2011.01.01.

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)2 az elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges polgári célú frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot igénylő természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéb szervezetekre, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság),

b)3 a polgári célú frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra,

c)4 a digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) felhívás: a pályázat kiírásáról szóló értesítés, melyben a hatóság értesítést tesz közzé az eljárás megindításáról az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon;

b) frekvenciahasználati jogosultság: felhatalmazás, amely az árverés, illetve a pályázat nyertese részére biztosítja, hogy rádió-távközlési tevékenységhez árverés, illetve pályázat tárgyát képező frekvenciakészlet használatára kizárólagosan közigazgatási hatósági engedélyt szerezzen, és ezek alapján rádióhálózatot helyezzen üzembe, illetve üzemeltessen;

c) hirdetmény: az árverés kiírásáról szóló értesítés, melyben a hatóság értesítést tesz közzé az eljárás megindításáról az e rendeletben foglalt tartalommal, helyen és módon;

d)5 jelentkező: a kiírási dokumentáció alapján frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot szerezni kívánó természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet;

e) kiírási dokumentáció: az árverés vagy a pályázat és az azokra történő jelentkezés részletes szabályait tartalmazó dokumentáció;

f)6 kikiáltási ár: a kiírási dokumentációban meghatározott induló összeg, amely alatt árverés esetén a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság nem ítélhető oda;

g)7 pályázati díj: a kiírási dokumentációban meghatározott összeg, amely alatt pályázat esetén a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság nem ítélhető oda;

h)8 résztvevő: a kiírás szerinti határidőn belül részvételi jelentkezést benyújtó és részvételi nyilvántartásba vett jelentkező;

i) részvételi díj: az az összeg, amelynek befizetésével a jelentkező jogot szerez az árverésen, illetve pályázaton való részvételre, amennyiben a kiírási dokumentációban foglalt egyéb feltételeknek megfelel;

j) teljes árverési díj: egy nyertes által az árverésen elnyert valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összegének általános forgalmi adóval növelt értéke;

k) teljes pályázati díj: pályázati eljárás során egy nyertes által elnyert valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összegének általános forgalmi adóval növelt értéke;

l) végleges ár: az árverésen, illetve pályázaton egy adott frekvenciakészletre elért ár, a forgalmi adó beszámítása nélkül.

AZ ÁRVERÉS ÉS A PÁLYÁZAT KÖZÖS SZABÁLYAI

3. § (1)9 Az árverés, illetve a pályázat egyes – a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló jogszabály szerint – hasznosításra kijelölt frekvenciatartományok frekvenciahasználati jogosultságának, illetve digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának odaítélése érdekében az Eht., a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) és a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályai szerint lefolytatott eljárás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve a felhívás vagy hirdetmény elkészítését és közzétételét, továbbá a kiírási dokumentáció kidolgozását is – a hatóság látja el.

(3)10 A kiírási dokumentáció szerinti eljárás tárgyát képező frekvenciakészlet, illetve frekvenciablokk használati jogosultsága, valamint digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága tekintetében

a) árverés esetén a megajánlott ár;

b) pályázat esetén az ajánlatok értékelésére a pályázati kiírásban előzetesen meghatározott elvek alapján kerül sor a döntésre.

(4)11 A digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának odaítélésére vonatkozó eljárásokban e rendeletben foglaltakat a Dtv.-ben meghatározott eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.

Árverés, illetve pályázat kiírása

4. § (1) A hatóság által kidolgozott és a polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat (különösen: jelentkezés feltételei, módja, határidők, az eljárás eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánításának feltételei, a kiírási dokumentáció módosításának feltételei), tájékoztatást a jogorvoslati rendszerről, jogsértés esetén alkalmazható szankciókat;

b) az elnyerhető frekvenciakészlet leírását, valamint használatának részletes feltételeit;

c)12 a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait és végzésének feltételeit;

d)13 a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság továbbhasznosíthatóságára vonatkozó jogszabályi feltételeket;

e) a részvételi díj összegét és megfizetésének feltételeit;

f) a kikiáltási ár, illetve a pályázati díj mértékét és a teljes árverési, illetve teljes pályázati díj megfizetésének feltételeit;

g) a részvétellel kapcsolatos feltételeket;

h) a bankgarancia vagy bankgaranciák összegét és a bankgaranciákra vonatkozó egyéb feltételeket;

i) az eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott feltételeket.

(2) Amennyiben a frekvencia elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használható, a kiírási dokumentáció az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazhatja

a) a nyújtani kívánt szolgáltatáshoz minimálisan előírt hálózat leírását,

b) a hálózat létesítéséhez vagy megszerzéséhez szükséges vagyoni biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket,

c) a szolgáltatás megkezdésének időpontját és a területi ellátottság bővítésének időbeni ütemezését.

(3) A határidőket úgy kell kialakítani, hogy a jelentkezési határidő lejártától számított 8 hónapon belül megszerezhető legyen a frekvenciakijelölés.

(4) A hatóság köteles a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott feltételekkel a kiírási dokumentációt minden érdekelt számára beszerezhetővé tenni.

(5) A hatóság jogosult a kiírási dokumentációban a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlati kötöttséget megállapítani, amelynek időtartama az eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedésének várható időpontját 60 nappal nem haladhatja meg. Amennyiben a hatóság a kiírási dokumentációt a jelentkezések benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően módosítja, illetve a jelentkezőket viszontajánlat tételére hívja fel, a részvételre jelentkezők addigi ajánlataik tekintetében a módosult, illetve a viszontajánlat-tételi felhívásban érintett rendelkezés vonatkozásában mentesülnek ajánlati kötöttségük alól.

5. § (1) Az árverés, illetve a pályázat kiírásáról szóló hirdetményt, illetve felhívást a hatóság a Hírközlési Értesítőben, valamint elektronikus úton a hatóság honlapján közzéteszi. A közzététel időpontjának a Hírközlési Értesítőnek a hatóság honlapján történő közzétételének napja számít.

(2) A közzétett hirdetménynek, illetve felhívásnak tartalmaznia kell az árverés és a pályázat legfontosabb adatait, hivatkozást a jogszabályra, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció megszerzésének módját és feltételeit.

6. § (1) A hatóság jogosult a hirdetményt, felhívást és a kiírási dokumentációt az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás elveit figyelembe véve módosítani.

(2) A hirdetmény vagy felhívás módosítását az azok közzétételére irányadó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni.

(3) A kiírási dokumentáció módosítását

a) a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt a kiírási dokumentáció hozzáférhetőségére vonatkozó eredeti feltételek szerint, azok kiírási dokumentációban rögzített módon történő értesítése mellett, akik a kiírási dokumentációt megvásárolták, illetve

b) a részvételi jelentkezési határidőt követően a jelentkezők számára, a jelentkezők kiírási dokumentációban rögzített módon történő értesítése mellett kell hozzáférhetővé tenni.

(4) A hirdetmény vagy felhívás módosítása annak közzétételével, a kiírási dokumentáció módosítása a dokumentációban szabályozott módon lép hatályba, de leghamarabb annak közlésétől számított 5. napon.

Részvételi díj

7. § (1) A részvételi díj a hatóság bevételét képezi. A részvételi díjat a mindenkor hatályos áfatörvénynek megfelelő mértékű forgalmi adó terheli.

(2) A részvételi díj nettó összege nem haladhatja meg a kikiáltási ár, illetve pályázati díj 2%-át. A részvételi díj mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni az árverési, illetve a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges költségeket, ideértve a felkészüléshez szükséges költségeket is.

(3) Amennyiben az eljárás meghiúsul, a befizetett részvételi díjat vissza kell fizetni, kivéve, ha az eljárás meghiúsulásának oka a résztvevő érdekkörében merült fel.

Konzultáció

8. § (1) A hatóság a hirdetményben, illetve felhívásban meghatározott módon, helyen és időben konzultációt tart. A konzultációt legkésőbb a jelentkezési határidő lejártát megelőző 20. napon kell megtartani. A konzultáción azok a személyek vagy szervezetek, illetve a kiírási dokumentációban meghatározott számú képviselőik vehetnek részt, akik a kiírási dokumentációt a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott módon beszerezték.

(2) A konzultáció során a tájékoztatás elsősorban az elnyerhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre vonatkozik.

(3) A hatóság a jelentkezők részére a jelentkezést megelőzően, a nyilvántartásba vételt követően a résztvevők részére kérdésfeltevési lehetőséget biztosít. A kiírási dokumentációval kapcsolatosan a jelentkezők által a jelentkezési határidő lejártát megelőző 5. napig írásban, illetve a konzultáción szóban feltett kérdésekre a hatóság legkésőbb 5 napon belül írásban válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig a jelentkezőnek még legalább 2 nap álljon rendelkezésére.

Jelentkezés és részvétel

9. § (1) Az árverésen, illetve pályázaton az vehet részt:

a) akinek a hatósággal szemben lejárt határidejű frekvenciadíj-fizetési kötelezettsége nincs;

b) akinek nincs 60 napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségük, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségük, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult;

c) aki nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;

d) aki a kiírási dokumentációban, valamint a megszerezhető frekvenciatartományra a frekvenciasáv felhasználási szabályairól szóló jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelt;

e) aki a kiírási dokumentációt a hirdetményben, illetve felhívásban meghatározott módon beszerezte;

f) akinek a kikiáltási ár, illetve pályázati díj összege megfizetésének biztosítékául szolgáló bankgarancia rendelkezésre áll.

(2) Az árverésen, illetve a pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymásban, vagy egyike a másikban, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ának 3. pontja szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetőleg amelyekben ugyanaz a harmadik fél rendelkezik befolyásoló részesedéssel.

10. § (1) Az árverésre, illetve a pályázatra való jelentkezés során a jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy a kiírási dokumentációban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentkezéshez csatolni kell:

a) a jelentkező azonosítására alkalmas dokumentumokat:

aa) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy az illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolást, amely legalább a cégbejegyzés tényét, időpontját, a jegyzett tőke nagyságát, a cég tulajdonosainak, illetve a cégjegyzésre jogosult személy megnevezését tartalmazza,

ab) egyéb szervezetek esetén a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, valamint 30 napnál nem régebbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, vagy egyéb létesítő okiratot;

b) a tulajdonosi összetételt igazoló, valamint annak megállapításához szükséges dokumentumokat, hogy mely vállalkozások rendelkeznek a jelentkező vállalkozásában befolyásoló részesedéssel;

c) teljességi nyilatkozatot, melyben a jelentkező felelősséget vállal, hogy a befolyásoló részesedés megállapításához szükséges minden dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátott;

d) a jelentkezőnek az árverési, illetve a pályázati eljárásban történő teljes körű képviseletére jogosultak nevét, személyazonosító adatait, valamint a képviseleti jog igazolására alkalmas dokumentumot;

e)14 a részvételi díj átutalását igazoló dokumentumot;

f) a kiírási dokumentáció megvásárlását igazoló dokumentumot;

g) a 9. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményekre vonatkozó igazolásokat;

h) a jelentkező 9. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát;

i) az e rendeletben és a kiírási dokumentációban megjelölt egyéb dokumentumokat.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratok helyett az illetékes külföldi hatóság által hitelesített másolat is csatolható. A külföldi hatóság által kiadott okiratot, igazolást vagy azok másolatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell csatolni.

(4) Amennyiben a jelentkező nem magyar nyelven nyújt be – a (2) bekezdésben foglaltakon túli egyéb – dokumentumot, csatolni kell annak magyar nyelvű fordítását is. Vitatott esetben – a kiírási dokumentáció eltérő rendelkezése hiányában – a magyar nyelvű változat az irányadó.

(5)15 Hiteles fordításnak minősül a rendelet alkalmazása szempontjából az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti hatóság és a magyar közjegyző által fordított vagy hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá a szakfordítói vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkező személy által készített fordítás.

(6)16 A kiírási dokumentáció lehetővé teheti a (2) bekezdés szerinti dokumentumok elektronikus formában vagy más módon történő benyújtását.

(7) A kiírási dokumentáció lehetővé teheti, hogy a jelentkező a (2) bekezdés g) pontja szerinti igazolások helyett az igazolandó körülményekre vonatkozó saját nyilatkozatát nyújtsa be.

11. § (1)17 Ha a miniszter a frekvenciasávok felhasználási szabályaiban a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésének feltételeként a frekvencia felhasználásához szükséges hálózattal való rendelkezést vagy a hálózat megszerzéséhez szükséges vagyoni biztosítékot ír elő, a jelentkező az e feltételeknek való megfelelést köteles írásban, a hálózattal való rendelkezést vagy a megszerzéshez szükséges vagyoni biztosítékot igazoló okirat benyújtásával igazolni.

(2) A vagyoni biztosíték a jelentkező választása szerint lehet

a) az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, illetőleg belföldi székhelyű hitelintézet és a jelentkező által kötött hitelszerződés,

b) az előírt hálózat megszerzésének céljára lekötött és elkülönített pénzeszközökről szóló igazolás.

(3) Amennyiben a jelentkező a jelentkezés időpontjában már rendelkezik a frekvencia felhasználásához szükséges hálózatrészekkel, úgy annak forgalmi értékét a vagyoni biztosíték összegét csökkentő tényezőként lehet figyelembe venni.

12. § (1) A jelentkezéskor a dokumentumokat a kiírási dokumentációban meghatározott módon, helyen és határidőben kell benyújtani.

(2) A dokumentumok benyújtására kizárólag a jelentkező erre feljogosított képviselője jogosult.

(3) A benyújtott dokumentumok átvételéről a hatóság átvételi elismervényt állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos idejét.

13. § (1)18 A hatóság a jelentkezéseket a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy:

a) a jelentkező nem esik-e a 9. § szerinti korlátozó rendelkezések hatálya alá;

b) az e rendeletben és a kiírási dokumentációban előírt dokumentumok a hatósághoz hiánytalanul beérkeztek-e;

c) a benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek.

(2) Ha a jelentkező a 9. §-ban vagy a kiírási dokumentációban foglalt részvételt kizáró rendelkezésekbe ütközik, a hatóság a jelentkezőt 15 napos határidő tűzése mellett felhívja a kizáró ok megszüntetésére. A határidő eredménytelen letelte után a hatóság a jelentkező nyilvántartásba vételét megtagadja, és a jelentkező az eljárás további részében ügyfélként nem vesz részt.

(3) A hatóság az e rendeletben és a kiírási dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelő jelentkezőket nyilvántartásba veszi.

(4) A nyilvántartásban szereplő adatok közül a résztvevők neve, valamint azonosításukra szolgáló adatok nyilvánosak.

(5) A nyilvántartásba vételről a hatóság a résztvevővé vált jelentkezőket értesíti, és a nyilvántartásba vett résztvevők listáját a hatóság honlapján közzéteszi.

14. § (1) A részvételi feltételeknek az árverési, illetve a pályázati eljárás teljes tartama alatt meg kell felelni. Amennyiben a résztvevő nem felel meg a részvételi feltételeknek, a 15. § (1) bekezdése szerinti bizottság javaslata alapján a hatóság törli a nyilvántartásból, és a továbbiakban ügyfélként nem vehet részt az eljárásban.

(2) A résztvevő köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(3) Amennyiben a bizottság vagy a hatóság az eljárás tartama alatt a jelen rendeletbe vagy a kiírási dokumentációba ütköző magatartást észlel, a hatóság – a bizottság észlelése esetén a bizottság javaslatára – a kiírási dokumentációban részletezett jogkövetkezményeket alkalmazza, az arányosság és a fokozatosság elvét követve.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság

15. § (1) A hatóságnak az árverés levezetésére, illetve a pályázatok értékelésére bizottságot kell létrehoznia (a továbbiakban: bizottság), mely szakértőként működik közre az eljárásban. A bizottság munkájában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács egy fővel, a pénzügyminiszter egy fővel, a miniszter, valamint a hatóság két-két fővel képviselteti magát.

(2) A bizottságot a jelentkezési határidő lejártáig kell létrehozni. A bizottság az eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedéséig működik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervek kötelesek felkészülni arra, hogy a bizottságba az általuk eredetileg megjelölt képviselő tag helyett – szükség esetén – megfelelő póttagot delegáljanak.

(4) A bizottság tagjai közül elnököt választ (a továbbiakban: bizottság elnöke).

(5) Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.

16. § (1) A bizottság e rendelet és a kiírási dokumentáció által biztosított keretek között ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A bizottság a következő feladatokat látja el:

a) megállapítja a résztvevők számát, és amennyiben nincs résztvevő, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására tesz javaslatot a hatóságnak;

b) levezeti az árverést, illetve értékeli a pályázatot;

c) felelős a napi jegyzőkönyvek vezetéséért és a zárójegyzőkönyvek kiállításáért;

d) az eljárást lezáró döntésre vonatkozó indokolással alátámasztott javaslatot tesz a hatóságnak, így különösen az árverés, illetve a pályázati eljárás

da) eredményessé nyilvánítására és a nyertes résztvevő személyére,

db) eredménytelenné nyilvánítására;

e) vizsgálja a résztvevők eljárás során tett kifogásait, és intézkedési javaslatot tesz;

f) javaslatot tesz a hatóságnak az árverés, illetve a pályázati eljárás meghosszabbítására.

(3) A kiírási dokumentációban egyéb feladatok ellátása is a bizottságra ruházható.

(4) A résztvevő kifogását a bizottság intézkedési javaslatával együtt a hatóságnak továbbítja.

(5) A bizottság az árverési, illetve a pályázati eljárás során folyamatosan ellenőrzi a kiírási dokumentációban előírtak betartását.

(6) Amennyiben a bizottság megállapítja, hogy valamely résztvevő a kiírási dokumentációban előírtakat megsérti, javaslatot tesz a hatóságnak a kiírási dokumentációban foglalt jogkövetkezmények alkalmazására, illetve a kiírási dokumentációban foglalt szabályok súlyos megsértése esetén a résztvevő nyilvántartásból való törlésére és eljárásból történő kizárására.

(7) A bizottság javaslata a hatóságot nem köti, de a bizottság javaslatától történő eltérést részletesen indokolni kell.

Zárójegyzőkönyv

17. § (1) A bizottság eljárásáról zárójegyzőkönyvet készít. A zárójegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit árverés esetén az 1. melléklet, pályázat esetén pedig a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A zárójegyzőkönyvet az árverési, illetve a pályázati bizottság elnöke, valamint a bizottság által felkért jegyzőkönyvvezető írja alá.

(3) Az árverés, illetve a pályázat részeredményeit és a bizottság eljárás során hozott döntéseit a napi jegyzőkönyvek tartalmazzák, amelyek a zárójegyzőkönyv elkészültekor annak mellékleteivé válnak. A napi jegyzőkönyveket az árverési, illetve a pályázati bizottság legalább négy tagja írja alá.

(4) A zárójegyzőkönyv egy eredeti és annyi – a bizottság elnöke által hitelesített – másolati példányban készül, amennyi résztvevője volt az árverésnek, illetve a pályázatnak.

(5) A bizottság a zárójegyzőkönyv eredeti példányát a hatóságnak adja át, valamint minden résztvevő számára átad egy hitelesített másolati példányt. A zárójegyzőkönyvben foglalt adatok – az adószám kivételével – közérdekű adatnak minősülnek. A zárójegyzőkönyvet a hatóságnál bárki megtekintheti, arról – a költségek megfizetése mellett – másolatot kérhet.

(6) Ha az eljárási cselekménynél, illetve a bizottság tanácskozásánál közjegyző van jelen, a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően tanúsítja az eljárás szabályszerűségét.

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

18. § (1) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat, amelyről a hatóság a mindenkor hatályos áfatörvénynek megfelelő mértékű általános forgalmi adót tartalmazó számlát állít ki, egy összegben kell megfizetni, azonban a kiírási dokumentáció rendelkezhet több részletben történő fizetésről is.

(2) A teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat

a) a nyerteseknek az árverést, illetve a pályázatot eredményesnek nyilvánító döntés jogerőre emelkedését követően a kiírási dokumentációban meghatározott határidőben, a kiírási dokumentáció rendelkezése hiányában harminc napon belül, vagy

b) ha az árverési, illetve pályázati kiírás több részletben történő fizetést tesz lehetővé, a kiírásban meghatározott részletfizetési határidőkön belül kell teljesíteniük a hatóság által meghatározott számlára úgy, hogy az a számlán határidőben, hiánytalanul jóváírásra kerüljön.

(3) A teljesítés időpontjának a hatóság által meghatározott számlára történő jóváírás napja minősül.

Bankgarancia

19. § (1) A hatóság köteles a teljes árverési vagy teljes pályázati díj forgalmi adóval növelt összege megfizetésének biztosítékául bankgarancia (teljesítési bankgarancia) benyújtását előírni, továbbá jogosult a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályok biztosítása érdekében bankgarancia (eljárási bankgarancia) benyújtását előírni.

(2) Teljesítési bankgarancia érvényesítésére akkor kerül sor, ha a nyertes határidőben a teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat, vagy amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet nem, vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott számlára, illetve a hatóság által a kiírási dokumentációban meghatározott egyéb esetekben.

(3) Az érvényesített teljesítési bankgaranciát a mulasztó részére a hatóság nem fizeti vissza. A részteljesítésként befizetett összeget a mulasztó részére a hatóság visszafizeti.

(4) A hatóság a teljesítési bankgaranciát felszabadítja, ha

a) a hatóság a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba,

b) a hatóság a résztvevőt a nyilvántartásból törölte,

c) a hatóság az árverést, illetve a pályázatot döntésében eredménytelennek nyilvánította,

d) a résztvevő az árverésen, illetve a pályázaton sikertelen volt,

e) a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette.

(5)19 Részletfizetés esetén a nyertes résztvevőnek az első törlesztőrészlet megfizetésére előírt határidőn belül be kell nyújtania a hatósághoz a teljes árverési vagy pályázati díj megfizetésének biztosítékául szolgáló teljesítési bankgarancia állítását igazoló okmányokat. Abban az esetben, ha a nyertes résztvevő az előírt határidőre az első törlesztőrészletet megfizette, csak a pályázati díj fennmaradó összegének erejéig kell, hogy biztosítsa ezen pályázati díj bankgaranciáját.

(6)20 Amennyiben egy résztvevő több frekvenciakészlet használatára is jogosultságot szerezhet, a résztvevőnek annyi – a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott összegű – teljesítési bankgaranciát kell állítania, ahány frekvenciakészlet használatára jogosultságot kíván szerezni. Amennyiben kevesebb frekvenciakészletre nyer el frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot, mint ahány frekvenciakészletre bankgaranciát állított, az el nem nyert frekvenciakészlet vonatkozásában állított bankgaranciát a hatóság felszabadítja.

(7)21 Abban az esetben, amennyiben a résztvevő a meghirdetett több frekvenciakészletből többre pályázhat, de csak egy használatára szerezhet frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot, akkor a résztvevőnek elegendő egy darab bankgaranciát kiállítania, mely a frekvenciakészletek közül a legmagasabb összegre és a leghosszabb lejáratra szól, amit az eredményhirdetést követően a ténylegesen elnyert frekvenciakészlet értékének és a kiírási dokumentációban foglaltaknak megfelelően megváltoztathat.

(8) Részletfizetés esetén az egyes törlesztőrészletek határidőre történő teljesítését követően a hatóság eljár annak érdekében, hogy a teljesítési bankgarancia mértéke a teljesített törlesztőrészletnek megfelelően csökkenthető legyen.

(9) Az eljárási bankgarancia összegét és érvényesítésének feltételeit a hatóság a kiírási dokumentációban jogosult megállapítani. Az eljárási bankgarancia a kiírási dokumentációban előírt eljárási szabály betartásának biztosítását szolgálja, azzal, hogy az eljárási bankgarancia érvényesítésére vonatkozó feltételeket a hatóság arányos, objektív és megkülönböztetéstől mentes módon állapítja meg. Az eljárási bankgarancia összege nem haladhatja meg a teljesítési bankgarancia 50%-át.

Frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság22

20. § (1) A hatóság – a bizottság döntésre vonatkozó javaslata alapján – határozatban vagy hatósági szerződésben állapítja meg

a) az árverés vagy a pályázat eredményes vagy eredménytelen voltát, és

b) eredményesség esetén az árverés vagy a pályázat nyertesét.

(2) Amennyiben azért nem indult árverési vagy pályázati eljárás, mert nem érkezett részvételi jelentkezés, a hatóság az árverés vagy pályázat meghiúsulását a hirdetménnyel, illetve a felhívással azonos helyen és módon nyilvánosságra hozza.

(3) Csak olyan résztvevő nyilvánítható nyertessé, amely a 13. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételtől megfelelt a részvételi feltételeknek.

(4)23 Az (1) bekezdés szerinti döntését a hatóság az összes résztvevővel haladéktalanul közli, valamint a hirdetménnyel, illetve a felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

(5) A hatóság az (1) bekezdés szerinti döntésében – a kiírási dokumentációval, illetve a nyertes ajánlattal összhangban – rendelkezik a frekvenciakészlet használatának feltételeiről, így különösen

a) a frekvenciakijelölés kiadása iránti eljárás megindításának határidejéről,

b) a szolgáltatás megkezdésének határidejéről, ha a frekvenciát a kiírási dokumentáció, illetve a nyertes ajánlat szerint szolgáltatás nyújtására használják,

c) a kiírási dokumentációban előírt, illetőleg a nyertes ajánlatában vállalt egyéb feltételről.

21. § (1)24 A frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésének napján az árverés, illetve a pályázat nyertesének kizárólagos joga nyílik arra, hogy az általa elnyert frekvencia használatához szükséges hatósági engedélyek kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen.

(2)25 A frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésének napja:

a) a teljes árverési díj, illetve a teljes pályázati díj a hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napja, vagy

b) több részletben történő fizetés esetén az első törlesztőrészletnek a hatóság által meghatározott számlán történő jóváírásának napja, amennyiben a nyertes résztvevő az első törlesztőrészlettel csökkentett teljes árverési díj, illetve teljes pályázati díj összegének megfelelő bankgaranciát állított.

(3)26 Frekvenciakijelölést a hatóság kizárólag az e rendelet szerinti eljárásban frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot szerzett olyan jogosultnak adhat, amely a frekvenciakijelölés jogszabályokban előírt feltételeinek eleget tesz.

22. §27 A jogosult a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzése feltételeinek a jogosultság teljes ideje alatt köteles megfelelni, amennyiben valamely feltételnek való megfelelés megszűnik, a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazható.

23. § Ha a pályázati, illetve az árverési eljárás eredménytelenül végződött, a hatóság a miniszter egyetértése mellett jogosult a kiírás szerinti új eljárás megindításáról dönteni.

ÁRVERÉS

Árverés előkészítése

24. § (1) Az árverés kiírási dokumentációjában a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a) az árverés lebonyolításának módját és rendjét, a frekvenciakészlet választásának, valamint szükség esetén az ajánlattétel részletes eljárási szabályait;

b) elektronikus úton lebonyolított árverés esetén annak speciális jellemzőit, az eredményesség feltételeit;

c) az árverés megszakításának és újraindításának rendjét;

d) egyenlő ajánlattételek esetén a résztvevők rangsorolására vonatkozó módszert, ideértve a sorsolást;

e) ha a hatóság próbaárverés tartását tartja szükségesnek, az arra vonatkozó információkat;

f) ha szükséges, olyan adatok és dokumentációk előírását, amelyek alapján a hatóság megítélheti a jelentkezők szakmai és pénzügyi alkalmasságát a frekvenciakészlet hatékony felhasználására és a tervezett szolgáltatások megfelelő minőségű nyújtására.

(2) Az árverésre jelentkezés során benyújtandó dokumentumok tartalmi vizsgálatáról a kiírási dokumentáció rendelkezhet úgy, hogy az egyúttal előminősítési eljárásként szolgál, amely biztosítja, hogy az árverésen csak azok a jelentkezők vegyenek részt, akik szakmai és pénzügyi szempontból alkalmasak a frekvenciakészlet hatékony felhasználására, illetve a tervezett szolgáltatás megfelelő minőségű nyújtására.

(3) A (2) bekezdés szerinti előminősítési eljárásban alkalmazott szempontokat a kiírási dokumentációban meg kell határozni.

(4) Az előminősítés során a jelentkező által állított vagyoni biztosítékról szóló igazolást a hatóság kizárólag alaki szempontból, illetve a kiírási dokumentációban foglaltaknak való megfelelés szempontjából vizsgálja.

(5) Az árverést a hirdetmény közzétételét követő 60. és 150. nap között kell lebonyolítani.

(6)28 Az (5) bekezdés szerinti határidőt a bizottságnak a döntésre vonatkozó egyhangú javaslata alapján a hatóság egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Próbaárverés

25. § (1) A próbaárverés helyszínéről és időpontjáról a résztvevőket legkésőbb a nyilvántartásba vételkor tájékoztatni kell.

(2) A próbaárverés során a résztvevőknek a hatóság részletes tájékoztatást nyújt, és bemutatót tart az árverés lebonyolítási rendjéről, továbbá lehetőséget biztosít a számítógépes rendszer – leendő résztvevők általi – kipróbálására.

Az árverés lebonyolítása

26. § (1) Az árverést az árverési bizottság valamennyi tagjának részvételével kell megtartani.

(2) A bizottság az árverés lebonyolítása során a résztvevők kifogásairól többségi szavazattal dönt, és – a döntés jegyzőkönyvezése mellett – megteszi intézkedési javaslatát a hatóságnak.

(3) Ha a megkezdett árverés folytatása akadályba ütközik, akkor a bizottság javaslatára a hatóság intézkedik az árverés megszakításáról és az akadály megszűnését követően azonnali újraindításáról.

A PÁLYÁZAT

Pályázat előkészítése

27. § (1) A pályázati kiírási dokumentációban a 4. §-ban foglaltakon túl szerepeltetni kell:

a) az eljárás tárgyául szolgáló frekvenciakészlet felhasználásával végzett elektronikus hírközlési tevékenység, illetve nyújtott szolgáltatás feltételeinek azon pontjait, amelyekre a résztvevő ajánlatot tehet;

b) azokat az értékelési elveket és az értékeléskor kizárólagosan figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján a résztvevők egyenlő eséllyel megfelelő pályázati ajánlatot tehetnek;

c) amennyiben a bizottság a pályázatokat több fordulóban értékeli, az egyes fordulók lebonyolítási rendjét, valamint az egyes fordulók során benyújtott ajánlatok értékelésekor figyelembe vett szempontokat, amelyek alapján a résztvevők egyenlő eséllyel tehetnek az egyes fordulókban módosított pályázati ajánlatot.

(2) Az értékelés elveinek pártatlannak, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük, valamint kialakításuk során figyelembe kell venni az Eht.-ban meghatározott célokat.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szempontokat a pályázat értékelésekor a bizottság eltérő súllyal veszi figyelembe, a kiírási dokumentációban közzé kell tenni az egyes szempontok súlyozására vonatkozó eljárást is.

(4) Az értékelés során a bizottság a kiírási dokumentációban meghatározott elvektől nem térhet el.

Jelentkezés

28. § (1) A pályázónak – a 10. §-ban és 11. §-ban meghatározottakon túl – a kiírási dokumentáció feltételei szerint, az abban meghatározott módon, helyen és időben be kell nyújtania

a) a teljes pályázati díjra vonatkozó ajánlatát,

b)29 a frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság birtokában tervezett elektronikus hírközlési tevékenységre vonatkozó ajánlatát,

c) az üzleti és pénzügyi tervét.

(2) A pályázati anyagok bontása közjegyző jelenlétében történik.

29. § (1) A pályázatokról a bizottság a kiírási dokumentációban nyilvánosságra hozott és a rendeletben meghatározott értékelési elveknek megfelelő értékelést készít.

(2) A pályázat értékeléséről a bizottság – valamennyi tag részvételével – egyszerű többségi szavazattal dönt.

(3) A pályázat elbírálásának eredményét a felhívás közzétételét követő 60. és 150. nap között kell közzétenni a Hírközlési Értesítőben, valamint elektronikus úton a hatóság honlapján. A közzététel napjának a Hírközlési Értesítőben történő megjelenés napja számít.

(4)30 A (3) bekezdés szerinti határidőket a bizottság egyhangú döntési javaslata alapján a hatóság egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)31

Az Európai Unió jogának való megfelelés

31. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről 6., 7., 12. cikkének és Melléklete „B” része;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 9. cikke.

1. melléklet a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az árverési zárójegyzőkönyv kötelező
tartalmi elemei
Az árverési zárójegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az árverés helyét, időpontját, elektronikus úton lebonyolított árverés esetén a részvétel módjának pontos meghatározását;
b) az árverési bizottság tagjainak nevét;
c) a résztvevők nevét, adószámát és címét, valamint képviselőik nevét, címét;
d) az árverezett frekvenciakészlet megjelölését;
e) a részvételi díj összegét;
f) a kikiáltási árat;
g) az árverési események rövid leírását;
h) a bizottságnak az eljárás során hozott döntéseit és intézkedési javaslatait;
i) a bizottságnak az árverés eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntési javaslatát és annak indokolását;
j) az árverés eredményét;
k) az árverés tárgyát képező frekvenciakészletenként a legmagasabb árat ajánló résztvevő nevét, adószámát, valamint címét;
l) frekvenciakészletenként a résztvevők sorrendjét árajánlataik nagysága alapján, amennyiben erről a kiírási dokumentáció szerint rendelkezni kell;
m) a frekvenciakészlet szerinti tagolásban a bizottság nyertesekre vonatkozó javaslatát;
n) a megajánlott teljes árverési díjat;
o) tájékoztatást a nyertesek által fizetendő teljes árverési díj teljesítésének határidejére és a befizetés módjára;
p) tájékoztatást a fizetési késedelem, részteljesítés vagy a teljesítés elmaradásának következményeire;
q)32 tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot megszerző nyertesek részére a hatóság milyen eljárási rend szerint adja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a frekvencia használatához szükséges engedélyeket.

2. melléklet a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A pályázati zárójegyzőkönyv kötelező
tartalmi elemei
A pályázati zárójegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a pályázati bizottság tagjainak nevét;
b) a résztvevők nevét, adószámát, valamint címét;
c) a pályázaton meghirdetett frekvenciakészlet megjelölését;
d) a részvételi díj összegét;
e) a pályázat elbírálásának rövid leírását, valamint a felhívásban közzétett értékelési elvek és esetleges súlyozásuk részletes kifejtését;
f) a bizottságnak az eljárás során hozott döntéseit és intézkedéseit;
g) a pályázat értékelését;
h) a bizottságnak a pályázat eredményessé vagy eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó döntési javaslatát és annak indokolását;
i) a bizottság javaslatát a pályázat nyerteseire (név, székhely, cégjegyzékszám feltüntetésével);
j) frekvenciakészletenként a pályázat résztvevőinek elsőbbségi sorrendjét, amennyiben erről a kiírási dokumentáció szerint rendelkezni kell;
k) a frekvenciakészlet szerinti tagolásban a bizottság nyertesekre vonatkozó javaslatát;
l) az egyes nyertesek által fizetendő teljes pályázati díjat;
m) tájékoztatást a pályázat nyertesei által fizetendő teljes pályázati díj teljesítésének határidejére, a befizetés módjára;
n) tájékoztatást a fizetési késedelem, részteljesítés vagy a teljesítés elmaradásának következményeiről;
o)33 tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a frekvenciahasználati jogosultságot, digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve -műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságot megszerző nyertesek részére a hatóság milyen eljárási rend szerint adja ki a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a frekvencia használatához szükséges engedélyeket.
1

A rendeletet a 129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § g) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával.

3

Az 1. § b) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontját a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

6

A 2. § f) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § g) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § h) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 459. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 3. § (4) bekezdését a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (1) bekezdésének c) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdésének d) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdés e) pontja a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 460. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 10. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 459. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 11. § (1) bekezdése a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (73) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 19. § (5) bekezdés c) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlaszámát” szövegrész lép a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a alapján; a rendelkezés nem vezethető át.

22

A 20. §-t megelőző alcím a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

23

A 20. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 460. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 21. § (1) bekezdése a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 21. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 24. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (73) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 28. § (1) bekezdésének b) pontja a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 29. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (73) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 30. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 333. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére