• Tartalom

8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

2021.01.01.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2)2 A bírság a Vtv. 79/F. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett is kiszabható.

(3)3

1/A. §4 E rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a jogsértő szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységből származó előző üzleti évi nettó árbevételét, amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, e szervezetnek a kiszolgáló létesítmény üzemeltetéséből, valamint a kiszolgáló létesítményben nyújtott, a Vtv. 2. melléklet 2–4. pontja szerinti szolgáltatásokból származó árbevételét kell érteni.

2. § (1)5 A piacfelügyeleti bírság összegének felső határa a jogsértő szervezet árbevételének legfeljebb 5%-a.

(2)–(3)6

(4)7 Ha a jogsértő szervezet az előző évben nem végzett vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végzett vasúti közlekedési tevékenységet, továbbá amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, és amely az előző évben nem végezte vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végezte a kiszolgáló létesítmény üzemeltetését, valamint a kiszolgáló létesítményben a Vtv. 2. melléklet 2–4. pontja szerinti szolgáltatások nyújtását, akkor a jogsértés megállapításától visszafelé számított időszakot, de legfeljebb tizenkét hónapot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figyelembe venni.

(5) Árbevételi adatok hiányában a piacfelügyeleti bírság összegének alsó határa százezer forint, felső határa tízmillió forint.

(6)8 Amennyiben a Vtv. XII. Fejezetében meghatározott, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre vonatkozó szabályok megsértését a reá irányadó rendelkezések megszegésével a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) követi el, a rá kiszabható piacfelügyeleti bírság százezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.

(7) A piacfelügyeleti bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

3. § (1) A piacfelügyeleti bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

(2)9 Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió forintot.

(3)10

(4)11 A piacfelügyeleti bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára történő átutalással kell megfizetni.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1/A. §-t a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2)–(3) bekezdését a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (4) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (6) bekezdése a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (4) bekezdése a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére