• Tartalom

83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet

83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet

a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

2012.01.01.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 88. §-ának (3) bekezdésére, valamint 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 31. §-ára és 61. §-ának (2) bekezdésére – a honvédelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1

(2)2 A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) Magyarország polgári légiközlekedés számára kijelölt ellenőrzött légtereiben a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátására kerül kijelölésre.

2. §3 A HungaroControl Zrt. mint az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezet – a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat központi költségvetési szerv jogutódjaként – 2007. január hó 1. napjától ellátja az Lt. 61/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

3. §4

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdése 2007. március 7-én lép hatályba.

(3)–(4)5

5. §6

1

Az 1. § (1) bekezdését a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 14. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 3. §-a, a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 53. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. §-t a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 14. pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 4. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 42. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 42. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére