• Tartalom

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

2023.01.01.

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 34. §-ának (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények adott térségben egymás mellett folytatott termesztésére (a továbbiakban: egymás melletti termesztés), az azzal kapcsolatos raktározásra, szállításra és a géntechnológiával módosított növények vetőmagjának forgalmazására kell alkalmazni.

A termesztési engedély iránti kérelem

2. § (1) A termesztési engedély beszerzése érdekében az 1. számú melléklet szerinti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell a termesztési hatósághoz benyújtani.

(2)1 A kérelemhez mellékletként csatolni kell a Magyar Államkincstár által kiállított külön jogszabály szerinti egyedi blokktérképeket.

(3) Ha a Törvény 21/B. § (3) bekezdése szerint több termelő közösen kíván kérelmet benyújtani a termesztési hatósághoz, akkor az 1. számú melléklet szerinti kérelmet mindegyiküknek külön-külön kell kitölteni a saját használatban lévő földterületük vonatkozásában, és az így kitöltött kérelmeket együttesen nyújtják be.

Az egymás melletti termesztéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése

3. § (1) Az egymás melletti termesztéshez szükséges ismeretek megszerzésére vonatkozó, a Törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében annak, aki géntechnológiával módosított növényt kíván termeszteni, vagy az általa alkalmazott személynek (a továbbiakban: termesztési referens) részt kell vennie az egymás melletti termesztésre vonatkozó államilag elismert szakképesítést (a továbbiakban: szakképesítés) nyújtó oktatáson. A termesztési engedély feltételeként meghatározott ismeretek megszerzését a kérelmező azzal igazolja, hogy a termesztési engedély iránti kérelemhez csatolja saját vagy a termesztési referensnek a szakképesítésről szóló bizonyítványát.

(2) Az Európai Unió más tagállamaiban szerzett, egymás melletti termesztésre vonatkozó képesítést igazoló bizonyítványok abban az esetben ismerhetőek el, ha a géntechnológiával módosított növényt termelő, illetve a termesztési referens a külön jogszabály szerinti szakmai és vizsgakövetelményekhez igazodó különbözeti vizsgán megfelelt, amelyet okirattal igazol.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzését követően a géntechnológiával módosított növényt termelőnek, illetve a termesztési referensnek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie.

Pufferzóna mértékének meghatározása és a termesztés egyéb feltételei

4. § (1) A Törvény 2. §-ának q) pontja szerinti pufferzóna minimális mértékét a 2. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(2) A termesztési hatóság a termesztési engedélyt, illetve a Törvény 21/B. §-ának (7) és (8) bekezdése szerinti esetben a szakhatóság az állásfoglalását az alábbi termesztést befolyásoló adottságok alapján adja meg:

a) a faj- és fajtaspecifikus átporzódás tekintetében (a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényhez taxonómiailag közel vagy távol álló fajok/fajták találhatók-e a parcella közelében),

b) hasznosítási cél,

c) tenyészidőszak,

d) szaporodásbiológiai jellemzők; interspecifikus kereszteződésre való hajlam a parcellát övező nem géntechnológiával módosított rokon fajokkal,

e) térségi adottságok:

1. a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényfaj, illetve fajta elterjedtsége, nem géntechnológiával módosított növényhez viszonyított termőterülete az adott térségben,

2. a parcella formája és mérete (az adott térségben jellemző parcellákhoz képest),

3. az adott térség jellemző klimatikus feltételei,

4. az adott térségre jellemző domborzati viszonyok,

5. a megporzást és a pollen közvetítette génáramlást befolyásoló tényezők,

6. védett természeti területektől, érzékeny természeti területektől, illetve NATURA 2000 területektől való távolság.

(3) A termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulás- és nyilatkozat-mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza. A hozzájárulást és a nyilatkozatot tulajdonosonként, illetve földhasználónként kell kitölteni.

(4)2 A földterület tulajdonosa, illetve a földhasználó a termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulását kizárólag írásban, a hozzájárulás termelő által történő kézhezvételéig vonhatja vissza.

5. § (1) A termesztési engedéllyel rendelkező termelő köteles betartani a géntechnológiával módosított növények termesztéséhez kapcsolódó következő előírásokat:

a) szükség szerint megfelelő vetésforgó rendszerek alkalmazása,

b) a termelési ciklusnak a szomszédos termelőkkel történő összehangolása,

c) a termesztési ciklust követő évben, illetve években az árvakelések ellenőrzése és – a következő vetésekre figyelemmel gazdasági kárt okozó esetekben – megszüntetése,

d) a termelő használatában lévő parcellát szegélyező utak, szegélyek, árkok, szérűk, tárolók környezetének, szegélyének tisztán tartása, ápolása,

e) a hagyományos módon, az ökológiai gazdálkodással előállított és a géntechnológiával módosított termények keveredésének megakadályozása érdekében a géntechnológiával módosított növények termesztése és betakarítása során a munkagépeket és egyéb felhasznált munkaeszközöket tisztán kell tartani, így különösen gondoskodni kell a munkaeszközöknek a géntechnológiával módosított terményekkel végzett munkaműveleteket követő tisztításáról és a tisztítási hulladék megsemmisítéséről.

(2) A termelő, illetve a raktározási és szállítási tevékenységet végző köteles

a) a géntechnológiával módosított termények raktározása esetén a más terményekkel, termékekkel történő keveredést megakadályozni, így elvégezni különösen a más terményektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények tárolására használt raktárhelyiségek, tartályok és egyéb tárolók kiürülése után azok kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését,

b) géntechnológiával módosított termények szállítása esetén megakadályozni a veszteségeket, elpergést és a más termékekkel történő keveredést, így elvégezni különösen a más termékektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények szállítására használt szállítóeszközöknek és tartályoknak a szállítást követő kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését.

6. § (1) A termelő a géntechnológiával módosított növény termesztésére vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységekről a 4. számú melléklet szerinti termelési naplót köteles vezetni.

(2) A termelési naplóban rögzíteni kell a termelő által a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során a keveredés megakadályozására tett intézkedéseket, így különösen az alkalmazott vetésforgót, az észlelt árvakelést, a gépek, berendezések, járművek, raktárak tisztítását.

(3) A raktározási és szállítási tevékenységet végzőnek nyilván kell tartania a géntechnológiával módosított termény raktározását, illetve szállítását, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet.

7. § A termelő a termelési naplót, a raktározási és szállítási tevékenységet végző a 6. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat legalább 5 évig köteles őrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek bemutatni.

8. § Amennyiben termesztési referenst alkalmaz a termelő, a termesztési referens feladata elősegíteni a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiailag előállított mezőgazdasági termékek egymás mellett termesztésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az engedélyben foglalt előírások termelő általi betartását.

Ellenőrzés

9. §3 A törvény III. fejezetében foglalt előírásokat a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal ellenőrzi.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete 43. cikkének 2. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez4


A termesztési engedély iránti kérelem mintája

T e r m e s z t é s ie n g e d é l yi r á n t ik é r e l e m

Gazdálkodási év
____–__

Termelő adatai

Név/cégnév:
Lakcím/székhely:

Helység:

Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:

A 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-regisztrációs szám:

Felelős kapcsolattartó adatai (amennyiben a termelő adataitól eltérő)

Név:
Lakcím:

Helység:

Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:

A termesztési referens adatai

Név:
Lakcím:

Helység:

Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:A kérelem alapjául szolgáló parcellák adatai:

Parcella sorszám

Blokkazonosító

Helyrajzi szám

Parcellaterület
(hektár)

A termeszteni
kívánt géntech-
nológiával módosított növény faja, fajtája

A termeszteni kívánt géntechnoló-
giával módosított növény géntech-
nológiával módosított tulajdonsága(i)
(pl. rovarrezisztencia,
totális gyomirtószer tűrés)

Egyedi
azonosító

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A Törvény 21/B. §-ának (3) bekezdése szerinti közös engedély iránti kérelmet nyújtok be

A közös engedély iránti kérelmet benyújtó többi termelő neve:

A közös engedély iránti kérelemmel érintett, a többi termelő által használt azon földterületek helyrajzi száma, amely a kérelmező által a géntechnológiával módosított növények termesztésére használni kívánt földterülettel határos:

2. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez


A pufferzóna minimális mértéke

Faj

Pufferzóna minimális mértéke [m]

Kukorica (Zea mays L.)

400

3. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez5


Hozzájárulás- és nyilatkozat-minták

I.

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonos
írásos hozzájárulása és nyilatkozata
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]

Név: 
Lakcím/Székhely: 
Telefon: 
Regisztrációs szám: 
Adóazonosító/adószám: 

1. ............................... nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő ............... hrsz-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: ..................................................

.................................................................
aláírás


II.

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földhasználó
írásos hozzájárulása és nyilatkozata,
ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja]

Név: 
Lakcím/Székhely: 
Telefon: 
Regisztrációs szám: 
Adóazonosító/adószám: 

1. ............................... nevezett földhasználó, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez az általam használt ............... hrsz-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: ..................................................

.................................................................
aláírásIII.

A géntechnológiával módosított növények termesztésére szolgáló földterület tulajdonosának
írásos hozzájárulása, ha a kérelmező nem tulajdonosa annak a földterületnek,
ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése]

Név: 
Lakcím/Székhely: 
Telefon: 
Regisztrációs szám: 
Adóazonosító/adószám: 

1. ............................... nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő ............... hrsz-ú földterületen.

2. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: ..................................................

.................................................................
aláírás

4. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez


Termelési napló mintája

T e r m e l é s in a p l ó

Termelő neve:

Termesztési engedély száma:

Termesztési referens neve:

Blokkazonosító:

Helyrajzi szám:

A parcellán termesztett géntechnológiával módosított növény adatai

Növényfaj

Fajta

Elővetemény

Főnövény

Másodvetemény

Vetés időpontja

Betakarítás időpontja

Betakarított termés mennyisége

Elvégzett intézkedések a keveredés megakadályozására (a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során):
Dátum: ....................

Dátum: ....................

Dátum: ....................

Dátum: ....................

Dátum: ....................

1

A 2. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdését a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 58. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. számú melléklet a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére