• Tartalom
Oldalmenü

89/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről

2014.09.05.

1. § A Kormány a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályát e rendelettel kihirdeti. (Az Alapszabály nemzetközi jogi hatálybalépésének napja 1987. január 6.)

2. § Az Alapszabály hiteles francia nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

STATUT
DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés:
la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;
considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé;
désirant accentuer ce caractère;
ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un Statut;
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé.
Article 2
Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les Etats qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.
Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L'admission de nouveaux Membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.
L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent Statut par l'Etat intéressé.
Article 3
Le fonctionnement de la Conférence est assuré par la Commission d'Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé.
Cette Commission assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un Bureau Permanent dont elle dirige les activités.
Elle examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la Conférence. Elle est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions.
La Commission d'Etat fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date et l'ordre du jour des Sessions.
Elle s'adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres.
Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.
En cas de besoin, la Commission d'Etat peut, après avis favorable des Membres, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session Extraordinaire.
Article 4
Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un Secrétaire Général et de deux Secrétaires, appartenant à des nationalités différentes, qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas, sur présentation de la Commission d'Etat.
Le Secrétaire Général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées.
Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation des Membres de la Conférence.
Article 5
Sous la direction de la Commission d'Etat, le Bureau Permanent est chargé:
a) de la préparation et de l'organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions des Commissions spéciales;
b) des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
c) de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat.
Article 6
En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des Membres doit désigner un organe national.
Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes nationaux ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.
Article 7
La Conférence et, dans l'intervalle des Sessions, la Commission d'Etat, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de Convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.
Article 8
Les dépenses du fonctionnement et de l'entretien du Bureau Permanent et des Commissions spéciales sont réparties entre les Membres de la Conférence, à l'exception des indemnités de déplacement et de séjour des Délégués aux Commissions spéciales, lesquelles indemnités sont à la charge des Gouvernements représentés.
Article 9
Le budget du Bureau Permanent et des Commissions spéciales est soumis, chaque année, à l'approbation des Représentants diplomatiques, à La Haye, des Membres.
Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.
Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 10
Les dépenses, résultant des Sessions Ordinaires de la Conférence, sont supportées par le Gouvernement des Pays-Bas.
En cas de Session Extraordinaire, les dépenses sont réparties entre les Membres de la Conférence représentés à la Session.
En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.
Article 11
Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou au Règlement.
Article 12
Des modifications peuvent être apportées au présent Statut si elles sont approuvées par les deux tiers des Membres.
Article 13
Les dispositions du présent Statut seront complétées par un Règlement, en vue d'en assurer l'exécution. Ce Règlement sera établi par le Bureau Permanent et soumis à l'approbation des Gouvernements des Membres.
Article 14
Le présent Statut sera soumis à l'acceptation des Gouvernements des Etats ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des Etats représentés à la Septième session.
La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux Gouvernements visés au premier alinéa de cet article.
Il en sera de même, en cas d'admission d'un Etat nouveau, de la déclaration d'acceptation de cet Etat.
Article 15
Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, alinéa premier.
La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais uniquement à l'égard du Membre qui l'aura notifiée.”

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabálya

Az alábbiakban megjelölt országok Kormányai:
a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria, Belgium, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, Portugália, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Svédország és Svájc,
tekintettel a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet állandó jellegére,
hangsúlyozni kívánva e jelleget,
evégett kívánatosnak tartva, hogy az Értekezletnek legyen Alapszabálya,
az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

1. cikk

A Hágai Értekezlet célja a nemzetközi magánjog szabályainak fokozatos egységesítésére törekvés.

2. cikk

A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet tagjai azok az Államok, amelyek már részt vettek az Értekezlet egy vagy több ülésszakán, és amelyek elfogadják a jelen Alapszabályt.
Bármely más Állam, amelynek részvétele jogi szempontból jelentőséggel bír az Értekezlet tevékenységéhez, az Értekezlet tagja lehet. Az új tagállamok felvételéről a résztvevő Államok Kormányai egy vagy több résztvevő Állam javaslatára, a leadott szavazatok többségével döntenek, a javaslatnak a Kormányokhoz történő benyújtását követő hat hónapon belül.
A felvétel a jelen Alapszabálynak az érintett Állam részéről történő elfogadásakor válik véglegessé.

3. cikk

Az 1897. február 20-án kelt királyi rendelettel a nemzetközi magánjog kodifikálásának elősegítése végett létrehozott Holland Állandó Kormánybizottság biztosítja az Értekezlet működését.
Az említett Bizottság az Értekezlet működését az Állandó Irodán keresztül biztosítja, amelynek tevékenységét irányítja.
A Bizottság az Értekezlet napirendjére vonatkozóan tett valamennyi javaslatot megvizsgálja és szabadon határozza meg az ezen javaslatokkal kapcsolatos teendőket.
Az Állandó Kormánybizottság az Értekezlet tagjaival való egyeztetést követően határozza meg az Ülésszakok időpontját és napirendjét.
A Bizottság Hollandia Kormányához fordul a tagok összehívása érdekében.
Az Értekezlet rendes Ülésszakát főszabály szerint négy évente kell megtartani.
Szükség esetén az Állandó Kormánybizottság a tagok jóváhagyásával felkérheti Hollandia Kormányát, hogy hívja össze az Értekezlet rendkívüli Ülésszakát.

4. cikk

Az Állandó Iroda székhelye Hágában van. Az Állandó Iroda különböző állampolgárságú főtitkárból és két titkárból áll, akiket Hollandia Kormánya jelöl ki, az Állandó Kormánybizottság részéről történő bemutatást követően.
A főtitkárnak és a titkároknak megfelelő jogi szaktudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie.
A titkárok száma az Értekezlet tagjaival való egyeztetést követően felemelhető.

5. cikk

Az Állandó Kormánybizottság irányításának megfelelően az Állandó Iroda
(1) előkészíti és megszervezi a Hágai Értekezlet ülésszakait és a különleges bizottságok üléseit;
(2) ellátja a fent említett ülésszakok és ülések titkársági feladatait;
(3) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek egy titkárság tevékenységéhez tartoznak.

6. cikk

Az Értekezlet tagjai és az Állandó Iroda közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében valamennyi tagállam kormánya kijelöl egy nemzeti szervet.
Az Állandó Iroda valamennyi így kijelölt nemzeti szervvel, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel érintkezésben állhat.

7. cikk

Az Értekezlet, illetve az ülésszakok közötti időszakban az Állandó Kormánybizottság különleges bizottságokat hozhat létre egyezmény-tervezetek kidolgozása, illetve az Értekezlet céljai közé tartozó valamennyi nemzetközi magánjogi kérdés tanulmányozása végett.

8. cikk

Az Állandó Iroda működésével és fenntartásával, valamint a különleges bizottságokkal kapcsolatos költségeket az Értekezlet tagjai között arányosan el kell osztani, kivéve a különleges bizottsági üléseken résztvevő küldöttek utazási és megélhetési költségeit, amelyeket az általuk képviselt kormányoknak kell állniuk.

9. cikk

Az Állandó Iroda és a különleges bizottságok költségvetését jóváhagyás végett minden évben a tagok hágai diplomáciai képviselőihez kell benyújtani.
E képviselők arányosan felosztják a tagállamok között az adott költségvetésben a tagállamokra kirótt költségeket.
A diplomáciai képviselők e célból Hollandia külügyminiszterének elnökletével üléseznek.

10. cikk

Az Értekezlet rendes Ülésszakainak költségeit Hollandia Kormánya fedezi.
Különleges Ülésszakok esetén a költségeket arányosan fel kell osztani az Értekezlet azon tagjai között, amelyek az Ülésszakon résztvesznek.
A résztvevők utazási és megélhetési költségeit minden esetben az érintett kormányoknak kell állniuk.

11. cikk

Az Értekezlet gyakorlatát minden tekintetben tiszteletben kell tartani, kivéve, ha az ellentétes a jelen Alapszabállyal vagy a szabályzatokkal.

12. cikk

A jelen Alapszabály a tagok kétharmadának jóváhagyásával módosítható.

13. cikk

A rendelkezések végrehajtása érdekében a jelen Alapszabály előírásait szabályzatok egészítik ki. A szabályzatokat az Állandó Iroda dolgozza ki, és azokat a tagok kormányaihoz nyújtja be jóváhagyás végett.

14. cikk

A jelen Alapszabályt elfogadásra be kell nyújtani azon Államok kormányaihoz, amelyek az Értekezlet egy vagy több ülésszakán részt vettek. Az Alapszabály hatályba lép, amint azt a hetedik ülésszakon részt vett Államok többsége elfogadta.
Az elfogadó nyilatkozatot Hollandia Kormányánál kell letétbe helyezni, amely erről tájékoztatja a jelen cikk (1) bekezdésében említett államokat. Ugyanilyen módon kell eljárni új Állam felvétele esetén, ezen Állam elfogadó nyilatkozatával kapcsolatban.

15. cikk

Bármely tag felmondhatja a jelen Alapszabályt az annak 14. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépését követő öt év elteltével.
A felmondásról Hollandia Külügyminisztériumát kell értesíteni legalább hat hónappal az Értekezlet költségvetési évének lejárta előtt. A felmondás az említett év lejártával lép hatályba, de csak azon tag vonatkozásában, amely ezen értesítést küldte.”

3. §1 A Kormány az igazságügyért felelős minisztert jelöli ki a Magyarországnak az Értekezlet Alapszabályának 6. cikke szerinti nemzeti szervévé.

4. § A Kormány felhatalmazást ad a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának az Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításai kötelező hatályának elismerésére.

5. §2 A Kormány a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának az Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításait e rendelettel kihirdeti.

6. §3 A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott Alapszabály-módosításainak hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Article 2, paragraph 2:
2. Any other State, the participation of which is from a juridical point of view of importance for the work of the Conference, may become a Member. The admission of new Member States shall be decided upon by the Governments of the participating States, upon the proposal of one or more of them, by a majority of the votes cast, within a period of six months from the date on which that proposal is submitted to the Governments.
3. The admission shall become effective upon the acceptance of the present Statute by the State concerned.
Following Article 2 insert Article 2A as follows –
1. The Member States of the Conference may, at a meeting concerning general affairs and policy where the majority of Member States is present, by a majority of the votes cast, decide to admit also as a Member any Regional Economic Integration Organisation which has submitted an application for membership to the Secretary General. References to Members under this Statute shall include such Member Organisations, except as otherwise expressly provided. The admission shall become effective upon the acceptance of the Statute by the Regional Economic Integration Organisation concerned.
2. To be eligible to apply for me mbership of the Conference, a Regional Economic Integration Organisation must be one constituted solely by sovereign States, and to which its Member States have transferred competence over a range of matters within the purview of the Conference, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters.
3. Each Regional Economic Integration Organisation applying for membership shall, at the time of such application, submit a declaration of competence specifying the matters in respect of which competence has been transferred to it by its Member States.
4. Each Member Organisation and its Member States shall ensure that any change regarding the competence of the Member Organisation or in its membership shall be notified to the Secretary General, who shall circulate such information to the other Members of the Conference.
5. Member States of the Member Organisation shall be presumed to retain competence over all matters in respect of which transfers of competence have not been specifically declared or notified.
6. Any Member of the Conference may request the Member Organisation and its Member States to provide information as to whether the Member Organisation has competence in respect of any specific question which is before the Conference. The Member Organisation and its Member States shall ensure that this information is provided on such request.
7. The Member Organisation shall exercise membership rights on an alternative basis with its Member States that are Members of the Conference, in the areas of their respective competences.
8. The Member Organisation may exercise on matters within its competence, in any meetings of the Conference in which it is entitled to participate, a number of votes equal to the number of its Member States which have transferred competence to the Member Organisation in respect of the matter in question, and which are entitled to vote in and have registered for such meetings. Whenever the Member Organisation exercises its right to vote, its Member States shall not exercise theirs, and conversely.
9. „Regional Economic Integration Organisation” means an international organisation that is constituted solely by sovereign States, and to which its Member States have transferred competence over a range of matters, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters.
Article 3:
1. The Council on General Affairs and Policy (hereafter „the Council”), composed of all Members, has charge of the operation of the Conference. Meetings of the Council shall, in principle, be held annually.
2. The Council ensures such operation through a Permanent Bureau, the activities of which it directs.
3. The Council shall examine all proposals intended to be placed on the Agenda of the Conference. It shall be free to determine the action to be taken on such proposals.
4. The Netherlands Standing Government Committee, instituted by Royal Decree of 20 February 1897 with a view to promoting the codification of private international law, shall, after consultation with the Members of the Conference, determine the date of the Diplomatic Sessions.
5. The Standing Government Committee shall address itself to the Government of the Netherlands for the convocation of the Members. The Chair of the Standing Government Committee presides over the Sessions of the Conference.
6. The Ordinary Sessions of the Conference shall, in principle, be held every four years.
7. If necessary, the Council may, after consultation with the Standing Government Committee, request the Government of the Netherlands to convene the Conference in Extraordinary Session.
8. The Council may consult the Standing Government Committee on any other matter relevant to the Conference.
Article 4:
1. The Permanent Bureau shall have its seat at The Hague. It shall be composed of a Secretary General and four Secretaries who shall be appointed by the Government of the Netherlands upon presentation by the Standing Government Committee.
2. The Secretary General and the Secretaries must possess appropriate legal knowledge and practical experience. In their appointment account shall also be taken of diversity of geographic representation and of legal expertise.
3. The number of Secretaries may be increased after consultation with the Council and in accordance with Article 10.
Article 5:
Under the direction of the Council, the Permanent Bureau shall be charged with –
a) the preparation and organisation of the Sessions of the Hague Conference and the meetings of the Council and of any Special Commissions;
b) the work of the Secretariat of the Sessions and meetings envisaged above;
c) all the tasks which are included in the activity of a secretariat.
Article 6:
1. With a view to facilitating communication between the Members of the Conference and the Permanent Bureau, the Government of each of the Member States shall designate a national organ and each Member Organisation a contact organ.
2. The Permanent Bureau may correspond with all the organs so designated and with the competent international organisations.
Article 7:
1. The Sessions and, in the interval between Sessions, the Council, may set up Special Commissions to prepare draft Conventions or to study all questions of private international law which come within the purpose of the Conference.
2. The Sessions, Council and Special Commissions shall, to the furthest extent possible, operate on the basis of consensus.
Article 8:
1. The budgeted costs of the Conference shall be apportioned among the Member States of the Conference.
2. A Member Organisation shall not be required to contribute in addition to its Member States to the annual budget of the Conference, but shall pay a sum to be determined by the Conference, in consultation with the Member Organisation, to cover additional administrative expenses arising out of its membership.
3. In any case, travelling and living expenses of the delegates to the Council and the Special Commissions shall be payable by the Members represented.
Article 9:
1. The budget of the Conference shall be submitted each year to the Council of Diplomatic Representatives of the Member States at The Hague for approval.
2. These Representatives shall also apportion among the Member States the expenses which are charged in that budget to the latter.
3. The Diplomatic Representatives shall meet for such purposes under the chairmanship of the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.
Article 10:
1. The expenses resulting from the Ordinary and Extraordinary Sessions of the Conference shall be borne by the Government of the Netherlands.
2. In any case, the travelling and living expenses of the delegates shall be payable by the respective Members.
Article 12:
1. Amendments to the Statute must be adopted by consensus of the Member States present at a meeting concerning general affairs and policy.
2. Such amendments shall enter into force, for all Members, three months after they are approved by two thirds of the Member States in accordance with their respective internal procedures, but not earlier than nine months from the date of their adoption.
3. The meeting referred to in paragraph 1 may change by consensus the periods of time referred to in paragraph 2.
Article 13:
To provide for their execution, the provisions of the present Statute will be complemented by Regulations. The Regulations shall be established by the Permanent Bureau and submitted to a Diplomatic Session, the Council of Diplomatic Representatives or the Council on General Affairs and Policy for approval.
Article 14, paragraph 3:
3. The Netherlands Government shall, in the case of the admission of a new Member, inform all Members of the declaration of acceptance of that new Member.
Article 15, paragraph 2:
2. Notice of the denunciation shall be given to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six months before the expiration of the budgetary year of the Conference, and shall become effective at the expiration of the said year, but only with respect to the Member which has given notice thereof.
Following Article 15, add:
The English and French texts of this Statute, as amended on 30 June 2005, are equally authentic.”
2. cikk, (2) bekezdés:
(2) Bármely más Állam, amelynek részvétele jogi szempontból jelentőséggel bír az Értekezlet tevékenységéhez, az Értekezlet tagja lehet. Az új tagállamok felvételéről a résztvevő Államok Kormányai egy vagy több résztvevő Állam javaslatára, a leadott szavazatok többségével döntenek, a javaslatnak a Kormányokhoz történő benyújtását követő hat hónapon belül.
A 2. cikket követően az alábbi 2A. cikk beillesztése:
(1) Az Értekezlet tagállamai olyan általános ügyekről és politikáról szóló ülésen, amelyen a tagállamok többsége jelen van, a leadott szavazatok többségével úgy határozhatnak, hogy tagként olyan regionális gazdasági integrációs szervezeteket is felvesznek, amelyek felvételi kérelmet nyújtottak be a főtitkárhoz. A jelen Alapszabályban a tagokra történő hivatkozások az ilyen tagszervezetekre is vonatkoznak, kivéve, ha az Alapszabály kifejezetten eltérően rendelkezik. A felvétel a jelen Alapszabálynak az érintett regionális gazdasági integrációs szervezet részéről történő elfogadásakor válik hatályossá.
(2) Az Értekezletben való tagság iránt olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek folyamodhatnak, amelyeket kizárólag szuverén Államok hoztak létre, és amelyekre a szervezet tagállamai az Értekezlet tevékenységi körébe tartozó ügycsoportban hatáskört ruháztak át, beleértve azt a jogosultságot, hogy ezen ügyekben a tagállamaikra kötelező döntéseket hozzanak.
(3) Minden tagságért folyamodó regionális gazdasági integrációs szervezetnek a kérelemmel egyidejűleg hatásköri nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben megjelöli azokat az ügyeket, amelyekre vonatkozóan a szervezet tagállamai illetékességüket a szervezetre ruházták át.
(4) Minden tagszervezetnek, illetve tagállamainak biztosítania kell, hogy a tagszervezet hatáskörében vagy tagságában bekövetkező változások a főtitkár részére bejelentésre kerüljön. A főtitkár ezen információkat közli az Értekezlet többi tagjával.
(5) Minden olyan ügy vonatkozásában, amelyre nézve a hatáskör átruházásáról kifejezett nyilatkozatra vagy értesítésre nem került sor, azt kell feltételezni, hogy a tagszervezet tagállamai fenntartották hatáskörüket.
(6) Az Értekezlet bármely tagja kérheti a tagszervezetet, illetve annak tagállamait, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy a tagszervezet hatáskörrel rendelkezik-e valamely, az Értekezlet előtt lévő meghatározott kérdésben. A tagszervezetnek, illetve tagállamainak biztosítania kell, hogy kérés esetén e tájékoztatás megtörténjen.
(7) A tagszervezet a hatáskörébe tartozó területen tagsági jogait azon tagállamaival vagylagosan gyakorolja, amelyek a Értekezlet tagállamai.
(8) A tagszervezet a hatáskörébe tartozó ügyekben, az Értekezlet minden olyan ülésén, amelyen jogosult részt venni, olyan számú szavazattal rendelkezik, ahány tagállama, amely az adott ülésen szavazásra jogosult és az ülésre bejelentkezett, a kérdéses ügyben átruházta hatáskörét a tagszervezetre. Amennyiben a tagszervezet gyakorolja szavazati jogát, a tagállamai nem gyakorolhatják szavazati jogukat, és fordítva.
(9) A „regionális gazdasági integrációs szervezet” olyan nemzetközi szervezet, amelyet kizárólag szuverén Államok hoztak létre, és amelyre tagállamai meghatározott ügycsoportban hatáskört ruháztak át, beleértve azt a jogosultságot, hogy ezen ügyekben a tagállamaikra kötelező határozatokat hozzanak.
3. cikk:
(1) A valamennyi tagot magában foglaló Általános Ügyek és Politika Tanácsa (a továbbiakban: „a Tanács”) biztosítja az Értekezlet működését. A Tanács üléseit főszabály szerint évente tartja.
(2) A Tanács az Értekezlet működését az Állandó Irodán keresztül biztosítja, amelynek tevékenységét irányítja.
(3) A Tanács az Értekezlet napirendjére vonatkozóan tett valamennyi javaslatot megvizsgálja. A Tanács szabadon határozza meg az ezen javaslatokkal kapcsolatos teendőket.
(4) A diplomáciai ülések időpontját az 1897. február 20-án kelt királyi rendelettel a nemzetközi magánjog kodifikálásának elősegítése végett létrehozott Holland Állandó Kormánybizottság határozza meg, az Értekezlet tagjaival való egyeztetést követően.
(5) Az Állandó Kormánybizottság Hollandia Kormányához fordul a tagok összehívása érdekében. Az Értekezlet ülésein az Állandó Kormánybizottság elnöke elnököl.
(6) Az Értekezlet rendes üléseit főszabály szerint négy évente kell megtartani.
(7) Szükség esetén a Tanács, az Állandó Kormánybizottsággal való egyeztetést követően, felkérheti Hollandia Kormányát, hogy hívja össze az Értekezlet rendkívüli ülését.
(8) A Tanács az Értekezlet szempontjából jelentős bármely egyéb ügyben konzultálhat az Állandó Kormánybizottsággal.
4. cikk:
(1) Az Állandó Iroda székhelye Hágában van. Az Állandó Iroda a főtitkárból és négy titkárból áll, akiket Hollandia Kormánya nevez ki, az Állandó Kormánybizottság részéről történő jelölést követően.
(2) A főtitkárnak és a titkároknak megfelelő jogi szaktudással és gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie. Kijelölésükkor figyelemmel kell lenni az általuk képviselt földrajzi területek különbözőségére, illetve jogi szakértelmükre is.
(3) A titkárok száma a Tanáccsal történő egyeztetést követően és a 10. cikkel összhangban felemelhető.
5. cikk:
A Tanács irányításának megfelelően az Állandó Iroda
a) előkészíti és megszervezi a Hágai Értekezlet ülésszakait, a Tanács és a különleges bizottságok üléseit;
b) ellátja a fent említett ülésszakok és ülések titkársági feladatait;
c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek egy titkárság tevékenységéhez tartoznak.
6. cikk:
(1) Az Értekezlet tagjai és az Állandó Iroda közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében valamennyi tagállam kormánya kijelöl egy nemzeti szervet, illetve valamennyi tagszervezet kijelöl egy kapcsolattartó szervet.
(2) Az Állandó Iroda valamennyi így kijelölt szervvel, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel érintkezésben állhat.
7. cikk:
(1) Az Ülésszakok, illetve az ülésszakok közötti időszakban a Tanács különleges bizottságokat hozhat létre egyezmény-tervezetek kidolgozása, illetve az Értekezlet céljai közé tartozó valamennyi nemzetközi magánjogi kérdés tanulmányozása végett.
(2) Az Ülésszakok, a Tanács és a különleges bizottságok a lehető legnagyobb mértékben konszenzusos alapon működnek.
8. cikk:
(1) Az Értekezlet költségvetésében előirányzott költségeket az Értekezlet tagállamai között arányosan el kell osztani.
(2) A tagszervezetek tagállamaik befizetésein túl nem kötelesek az Értekezlet éves költségvetéséhez hozzájárulni, azonban meg kell fizetniük az Értekezlet által a tagszervezettel való egyeztetés során meghatározott összeget, a tagszervezet tagságával kapcsolatos adminisztratív többletköltségek fedezése érdekében.
(3) A Tanács és a különleges bizottságok résztvevőinek utazási és megélhetési költségeit minden esetben az általuk képviselt tagoknak kell állniuk.
9. cikk:
(1) Az Értekezlet költségvetését jóváhagyás végett minden évben a hágai diplomáciai képviselők tanácsához kell benyújtani.
(2) E képviselők arányosan felosztják a tagállamok között az adott költségvetésben a tagállamokra kirótt költségeket.
(3) A diplomáciai képviselők e célból a Holland Királyság külügyminiszterének elnökletével üléseznek.
10. cikk:
(1) Az Értekezlet rendes és rendkívüli Ülésszakainak költségeit Hollandia Kormánya fedezi.
(2) A résztvevők utazásának és ellátásának költségeit minden esetben az érintett tagoknak kell állniuk.
12. cikk:
(1) Az Alapszabály módosításait az általános ügyekről és politikáról szóló ülésen jelen lévő tagállamok konszenzussal fogadják el.
(2) E módosítások valamennyi tag vonatkozásában három hónappal azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok kétharmada belső eljárásával összhangban jóváhagyta, de legkorábban kilenc hónappal a módosítások elfogadását követően.
(3) Az (1) bekezdésben említett ülés a (2) bekezdésben meghatározott időszakokat konszenzussal megváltoztathatja.
13. cikk:
A rendelkezések végrehajtása érdekében a jelen Alapszabály előírásait szabályzatok egészítik ki. A szabályzatokat az Állandó Iroda dolgozza ki, és azokat a diplomáciai ülésszakhoz, a diplomáciai képviselők tanácsához vagy az Általános Ügyek és Politika Tanácsához nyújtja be jóváhagyás végett.
14. cikk (3) bekezdés:
(3) Hollandia kormánya új tag felvétele esetén valamennyi tagot tájékoztatja ezen új tag elfogadó nyilatkozatáról.
15. cikk (2) bekezdés:
(2) A felmondásról a Holland Királyság Külügyminisztériumát kell értesíteni legalább hat hónappal az Értekezlet költségvetési évének lejárta előtt. A felmondás az említett év lejártával lép hatályba, de csak azon tag vonatkozásában, amely ezen értesítést küldte.
A 15. cikket követő kiegészítés:
Az Alapszabály 2005. június 30-án módosított angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles.”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5–6. §-a az Alapszabály-módosítás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.4

(4)5

(5)6 Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 321. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § e rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az Alapszabály-módosítás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 23/2006. (XI. 9.) KüM határozat szerint 2007. január 1. napja.

3

A 6. § e rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az Alapszabály-módosítás 12. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 23/2006. (XI. 9.) KüM határozat szerint 2007. január 1. napja.

5

A 7. § (4) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7. § (5) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.