• Tartalom

9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28). Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörben a következőket rendelem el:

1–9. §1

10. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 4. §-ában meghatározott új feltételekről a szolgáltatónak

a) új ellátottak (új készülékek kihelyezése) esetén a rendelet hatálybalépésétől,

b) a 2006. december 31-én ellátott személyek vonatkozásában 2007. december 31-éig

kell gondoskodnia.

(3) Az e rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeket

a) a működési engedély iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követően benyújtó szolgálat esetében kell alkalmazni,

b) az e rendelet hatálybalépésekor már működő szolgálatnak 2009. december 31-éig kell teljesítenie.

(4) Az e rendelet 6. §-ában meghatározott képzési feltételeket az e rendelet hatálybalépését követően létesített jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített jogviszonyok esetében a képzésre való bejelentkezés, illetve a képzés elvégzése időpontjára a 2006. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet 1. számú mellékletével meghatározott, szakmai létszámmal kapcsolatos feltételekről a már működő intézményeknek 2007. december 31-éig kell gondoskodni. Ha az adott személyes gondoskodási formához tartozó egyes munkakörök létszáma úgy csökken, hogy az ugyanahhoz a formához tartozó más munkakör létszáma növekszik, a csökkentés csak a növeléssel egy időben vagy azt követően történhet.

(6) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások irányított területi kiegyenlítési rendszerébe történő befogadási kérelem elbírálása során kirendelt szakértő a tevékenységének ellátásáért óránként 2500 forint, de összesen legfeljebb 30 000 forint szakértői díjra, továbbá a szakértői tevékenység során felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére jogosult.

(7)–(8)2

1–3. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez3

1

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 10. § (7)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére