• Tartalom

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

2023.07.14.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében és a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CL. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A miniszter

1. §1 Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait a Tv. és e rendelet előírásainak keretei között a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Ügyrendben állapítja meg.

Az Alap elnöke2

1/A. §3 Az Alap elnöke (a továbbiakban: elnök):

a) képviseli az Alapot és az Alap Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság),

b) közreműködik az Alap – Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges – pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c)4 intézkedik a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) főigazgatójánál (a továbbiakban: főigazgató) egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,

d) összehívja a Bizottság ülését,

e) a Bizottság ülésein ellátja az elnöki teendőket,

f) ellátja a Tv., az e rendelet, továbbá az Ügyrend által a hatáskörébe utalt további feladatokat.

Az Alap alelnöke5

1/B. §6 (1) Az Alap alelnöke (a továbbiakban: alelnök):

a) az elnök megbízása alapján képviseli az Alapot és a Bizottságot,

b) közreműködik az Alap – Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges – pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c)7

d)8 az elnök akadályoztatása esetén összehívja a Bizottság ülését,

e) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 1/A. § e) pontjában meghatározott feladatát,

f) miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezések esetén javaslatot tesz a miniszter részére a Bizottság tagjainak, valamint az egyes kollégiumok tagjainak és vezetőinek személyére,

g) javaslatot tesz a miniszternek a miniszteri keret felhasználására,

h) ellátja a Tv.-ben, az e rendeletben, továbbá az Ügyrendben a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) Az alelnök feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról – a Bizottság javaslatára – a miniszter dönt.

Az Alap Bizottsága

2. §9 (1) A Bizottság élén az elnök áll.

(2) Az Alap működéséről a Bizottság évente legalább egy alkalommal, a pályázati év lezárását követően írásban összeállítja az Alap beszámolóját, amelyet közzétesz az Alap portálján.

3. §10 (1) A miniszter a Bizottság

a) saját hatáskörben felkért tagjait,

b) az érintett szakmai szervezetek által jelölt tagjait, valamint

c) a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) által jelölt tagjait

[a b) és c) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: küldő szervezet] – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – négy évre nevezi ki.

(2) Ha a Bizottság tagjának tagsága a négy év eltelte előtt megszűnik, a Bizottságba helyére új tag az előző bizottsági tag eredeti mandátumából hátralévő időre nevezhető ki.

(3)11 A Bizottság tagja a kinevezés lejártát követően legfeljebb egy alkalommal ismételten kinevezhető. Az ismételt kinevezés korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni a Bizottság tagjának azon mandátumát, amely az előző bizottsági tag eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.

4. §12 (1) Az alelnök tisztsége, illetve a bizottsági tagság megszűnik:

a) az alelnök, illetve a tag halálával,

b) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával.

(2) Az alelnöki tisztség megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) közös megegyezéssel.

(3) A bizottsági tagság megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) a Tv. 2/A. § (5) bekezdése szerinti visszahívással,

d) közös megegyezéssel.

(4) Lemondás esetén a lemondási idő 30 nap.

(5)13 A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmenti, ha az évi ülések feléről bármely okból, vagy ha egynél több alkalommal, igazolatlanul távol maradt. A miniszter a Bizottság tagját felmenti abban az esetben is, ha a tagot a küldő szervezet visszahívja.

(6) A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmentheti, ha tisztségéből eredő – a Tv.-ben, e rendeletben és az Ügyrendben meghatározott – jogaival visszaél vagy kötelezettségét megszegi.

(7)14 A (6) bekezdésben foglalt okok hiányában indokolás nélkül is felmenthető az a bizottsági tag, akit a miniszter saját hatáskörben bízott meg a bizottsági feladatok ellátásával.

5. § (1) A bizottsági tagság megszűnése esetén a miniszter – 30 napon belül – új személyt bíz meg a 3. § szerinti időtartamra.

(2)15 Az (1) bekezdés rendelkezéseit az alelnök vonatkozásában is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a miniszter az MMA elnöke véleményének kikérésével 60 napon belül bízza meg az új személyt.

6. § A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva

a) meghatározza az Alap rövid és középtávú kulturális támogatási stratégiáját, a különösen fontosnak tartott támogatási célokat, a támogatás során követendő szempontokat, ezek figyelembevételének rangsorát,

b)16 javaslatot tesz a miniszternek kollégiumok létrehozására, összevonására és megszüntetésére,

c) összehangolja a kollégiumok tevékenységét, dönt a vitás kérdésekben,

d)17 évente írásban beszámoltatja a kollégiumok vezetőit,

e)18 a kezelő szervvel egyetértésben jóváhagyásra benyújtja a miniszternek az Ügyrend tervezetét,

f) kezdeményezi az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok módosítását, illetve véleményezi azok tervezetét,

g) meghatározza a szakmai ellenőrzés céljait és szempontrendszerét,

h) elfogadja az Alap beszámolóját és költségvetését,

i)19 az éves munkatervet elkészíti, és jóváhagyásra az MMA elnökének, majd a miniszternek – az MMA elnöke egyetértése esetén – megküldi.

7. § (1)20 A Bizottság a kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, mérlegelve az egyes kulturális területek súlyát, értékteremtő szerepét,

a) a miniszter és az MMA elnöke egyetértésével dönt

aa) a felosztható pénzeszközöknek a Tv. 2. § (3) bekezdése szerinti művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok (a továbbiakban: művészeti állandó kollégiumok) és a további állandó kollégiumok (a továbbiakban: nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok) közötti, egymáshoz viszonyított arányáról;

ab) a támogatás összegének az egyes művészeti állandó kollégiumok közötti felosztásáról;

b) a miniszter egyetértésével

ba) kiemelt támogatási célokat határozhat meg,

bb) megjelöli az ezekre fordítandó keretösszegeket.

(2) A miniszteri keretből támogathatók különösen:

a) az összművészeti rendezvények,

b) a kulturális élet hazai, nemzetközi rangú műhelyeinek szakmai programjai, többéves, ismétlődő és ezt szerződéssel rögzített jelentősebb programok,

c) a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok,

d) a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások létrehozása,

e) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter – a miniszteri keret terhére – támogatásra méltónak ítél.

(3)21 A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is – az Ügyrendben szabályozott módon –, a miniszter vagy az általa felhatalmazott kollégium dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a miniszter – kérelemre és méltányosságból – a pályázati cél korrekcióját és ezzel egyidejűleg a támogatási jogviszony módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A miniszter megállapítja a miniszteri keret felosztásának arányait és erről tájékoztatja a Bizottságot.

(5)22 A Tv. 7/C. § (2) bekezdésében foglalt, a miniszter által egyedi elbírálással nyújtható működési támogatás kizárólag dologi kiadásra használható fel.

8. §23

A kollégiumok

9. § (1)24 A miniszter a Bizottság javaslatára

a) dönt a nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, továbbá azok létszámáról;

b) dönt ideiglenes kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározásáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

c) az MMA elnöke véleményének kikérését követően dönt a művészeti állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, valamint megszüntetéséről.

(2)25 Az állandó kollégiumok felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Ideiglenes kollégium létrehozható:

a) miniszteri keret terhére,

b)26 több kollégium javaslata alapján az érintett állandó kollégiumok keretei terhére,

c) külső forrás bevonása esetén, illetve

d) a Bizottság javaslata alapján az Alap kerete terhére.

(4)27 Az ideiglenes kollégium tagjai jogviszonyának keletkezése és megszűnése (megszüntetése) tekintetében a miniszter az állandó kollégiumok tagjaira vonatkozó általános szabályoktól eltérhet. Az ideiglenes kollégium személyi összetételét a kollégium jellegének és szakmai feladatának megfelelően kell meghatározni.

(5) Az ideiglenes kollégium működésének – a Tv.-ben és e rendeletben nem szabályozott – részletes szabályait az Ügyrendben kell meghatározni.

10. §28 (1) A miniszter az állandó kollégiumok vezetőit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslata alapján, két évre, de legfeljebb a vezető állandó kollégiumi tagsága időtartamára nevezi ki.

(2) Az állandó kollégium vezetőjének kinevezése a Bizottság javaslatára egy alkalommal egy évvel, de legfeljebb a vezető állandó kollégiumi tagsága időtartamára meghosszabbítható.

(3) Állandó kollégiumban a vezetői tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén a miniszter 30 napon belül új vezetőt nevez ki az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) Az állandó kollégium vezetőjének felmentésére a Bizottság tagjának felmentésére vonatkozó, valamint a 12. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(5) Művészeti állandó kollégium vezetőjének kinevezéséhez és felmentéséhez az MMA elnökének egyetértése is szükséges.

11. §29 (1) Az állandó kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, továbbá a küldő szervezet által delegált tagok kinevezése – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – négy évre szól.

(2) A Bizottság javaslata alapján az állandó kollégium tagjának kinevezése – a küldő szervezet által delegált tag esetén a küldő szervezet egyetértésével – egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(3) A 12. § (3) bekezdése szerinti esetben az állandó kollégiumi tag kinevezése négy évnél rövidebb időtartamra is szólhat.

(4) A miniszter által a minisztérium kormánytisztviselői közül kinevezett állandó kollégiumi tag kinevezése a tagnak a minisztériummal való kormánytisztviselői jogviszonya fennállásáig szól.

(5) Az állandó kollégium tagja az (1) vagy (3) bekezdés szerinti kinevezés lejártát vagy a (2) bekezdés szerinti meghosszabbítást követően egy alkalommal, négy évre ismételten kinevezhető.

(6) A nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumokban az MMA-nak a Tv. 2. § (4a) bekezdése szerinti részvételét akként biztosítja a miniszter, hogy az MMA-t felkéri valamennyi nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumban egy tag jelölésére annak a létszámkeretnek a terhére, amelyet a Tv. 2. § (4a) bekezdése az érintett szakmai szervezetek számára a delegálásra biztosít.

12. § (1)30 Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a miniszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján kinevezett tag, valamint a miniszter által saját hatáskörben felkért tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve egyetértése nem szükséges.

(2)31 A kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történő megszűnés esetkörén kívül – megszűnik az érintett kollégium megszüntetése, átszervezése, illetve létszámának csökkentése esetén is.

(3)32 A megüresedett kollégiumi tag helyének betöltéséről a miniszter, illetőleg a küldő szervezet a megüresedés időpontjától számított 60 napon belül gondoskodik. Delegálás esetén a küldő szervezet számára a jelölt állítására 25 napot kell biztosítani.

13. § A kollégiumok feladatai:

a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően kidolgozzák a szakterület támogatási célkitűzéseit, és megfogalmazzák a célokat,

b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a tárgyévre vonatkozó pályázati célokra,

c) döntenek az Alap keretében a szakterületre jutó pénzeszközök feladatonkénti felhasználásáról,

d)33 az alelnök egyetértésével meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, az elbírálás szempontjait, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg,

e) a Bizottság által meghatározott kiemelt támogatási célokra és feltételekre, valamint a jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára tekintettel elbírálják a benyújtott pályázatokat, meghatározzák a támogatás mértékét, felhasználásának körét (a kiadások elszámolásának jogcímét) és a szakmai beszámoló elkészítésének a szempontjait,

f) figyelemmel kísérik a pályázati célkitűzések megvalósulását és a pályázatokban kitűzött feladatok teljesítését, ellenőrzik a támogatások felhasználását, ezekhez szükség esetén szakértő segítségét vehetik igénybe,

g) beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és a célkitűzések megvalósításáról.

Az elnök, az alelnök és a Bizottság, valamint a kollégiumok tagjainak jogállása és díjazása34

14. § (1)35 Az elnöknek, az alelnöknek és a Bizottság tagjainak, valamint a kollégiumok vezetőinek és tagjainak jogállására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni.

(2)36

(3)37 Az elnök, az alelnök és a Bizottság tagjai, a kollégiumok vezetői és tagjai a feladatkörük ellátása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

A kezelő szerv38

15. § (1)39

(2)40 A kezelő szerv feladata

a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,

b) a Bizottság és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítása,

c) a Bizottság és a kollégiumok döntéseinek előkészítése és végrehajtása,

d)41 a pályázati rendszer működtetése, ideértve a minisztérium kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzata terhére meghatározott pályáztatás lebonyolítását,

e)42 a támogatói okirat, illetve a támogatási szerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) kibocsátása, illetve megkötése,

f) a támogatások pénzügyi utalása,

g) a támogatott pályázatok pénzügyi elszámolása,

h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása,

i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,

j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása.

(3)43

(4)44 A kezelő szerv a minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok – megállapodás szerinti – pályázatainak kezelő vagy lebonyolító szerve.

(5)45

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

16. § (1)46 A kezelő szerv az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzeti Kulturális Alap elnevezésű 10032000-00288767-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlán kezeli.

(2)47 Az Alap bevételi forrásait képező befizetéseket az Alap javára az (1) bekezdésben megjelölt bankszámlára lehet, illetve kell teljesíteni.

17. §48

A pályázati rendszer

18. § (1)49 A Bizottság – a kollégiumi vezetők és a kezelő szerv közreműködésével – a tárgyévet megelőző harmadik negyedév végéig kidolgozza az Alap éves pályázati naptár tervezetét; majd ennek alapján legkésőbb a tárgyévet megelőző negyedik negyedév végéig elfogadja a pályázati kiírások alapvető célkitűzéseit.

(2)50 Az alelnök a Tv. 2. § (5) bekezdésében foglalt egyetértéséről vagy annak megtagadásáról – ez utóbbi esetben ennek indokairól is – a pályázati felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nyilatkozik. Ha az alelnök a megszabott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázati felhívással egyetértett.

(3)51 Ha az alelnök nem ért egyet a pályázati felhívással, és az erre vonatkozó egyeztetés a kollégiummal nem vezet eredményre, azt – a pályázat kiírásáról való döntéshozatal céljából – a Bizottság elé terjeszti.

(4)52 A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző hetedik napon, az Alap portálján.

19. § (1)53 A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell.

(2)54 Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások.

(3)55 Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag a kezelő szerv által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció.

(4)56 A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének időpontját kell tekinteni.

(5)57 A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókon keresztül történik.

(6)58 Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek.

(7)59 Ha a kezelő szerv 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a pályázótól, a kezelő szerv ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha a kezelő szerv 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő közléshez fűződnek.

(8)60 Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet.

19/A. §61 (1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapítják meg.

(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.

(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére az alelnök kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti, illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését.

(4)62 A mérséklés vagy az elengedés különösen abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése

a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy

b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné.

(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

(6)63 A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök az eljáró kollégiumot és a 19. § (5) bekezdésében meghatározott módon a pályázót a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett felhívja a pályázót a nevezési díj nyolc napon belül történő befizetésére.

(7)64

20. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)65 a megfelelően kitöltött és aláírással ellátott, a kezelő szerv által kiadott pályázati adatlapot,

b) az elérni kívánt pályázati cél leírását és szakmai szempontú információs anyagot,

c) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását,

d) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és a pályázati felhívásban előírt fedezetigazolását,

e) a pályázati cél megvalósításához esetenként szükséges szerződések, hatósági engedélyek, illetve nyilatkozatok másolatát,

f) a Bizottság vagy a kollégiumok által előírt, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatokat.

g)66

21. §67 Az érvénytelen pályázatokról az ok megjelölésével a kezelő szerv – a kollégium vezetőjével együtt – a pályázókat értesíti.

22. § (1)68 A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított hatvan napon belül elbírálja, és döntéséről tájékoztatja az alelnököt. Az alelnök a döntést a kézhezvételt követő öt napon belül kifogás esetén egy alkalommal elektronikus úton visszautalja a kollégiumnak megfontolásra, illetve egyetértése vagy a kifogást követően ismételten megküldött döntés esetén gondoskodik a döntésnek – szükség szerint véleményével együttesen – az elnök részére történő, elektronikus úton való továbbításáról.

(2)69 Az elnök a kézhezvételt követő öt napon belül

a) a döntést jóváhagyja,

b) a kollégium támogató döntését megsemmisíti, vagy

c) kifogás esetén a döntést megfontolás céljából a kollégiumnak visszaküldi,

és erről az alelnököt és a kezelő szervet elektronikus úton értesíti. A döntésről vagy annak megsemmisítéséről a kezelő szerv haladéktalanul tájékoztatja az eljáró kollégiumot.

(3)70 A kezelő szerv a döntésről – támogató döntés esetén az elnök kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.

(4)71 A kezelő szerv

a) a kollégiumi keret terhére nyújtott támogatás esetén az elnök jóváhagyásától számított, illetve kifogásra biztosított határidő leteltét követő öt napon belül,

b) a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatói okirat hatályosulását, illetve a támogatási szerződés aláírását követően havi bontásban

gondoskodik a támogatott pályázók nevének és székhelyének, a megítélt támogatás összegének, valamint a támogatott pályázatok támogatási céljának nyilvános közzétételéről az Alap portálján.

23. § (1) A pályázat alapján visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(2) A visszatérítendő támogatást az Alap nyilvántartásaiban követelésként kell kimutatni.

(3) Nem támogatható az olyan pályázat, amely vagy amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, illetve e nélkül is, ha az

b) az alapvető emberi és alkotmányos jogokat, így különösen a személyek – neme, faja, nemzetisége vagy felekezete szerinti – megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyőződését (a lelkiismereti és vallásszabadságot) sérti,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának sérelmével jár.

(4)72 Az Alapból nyújtott támogatás harmadik személy részére támogatásként történő továbbadására vagy a támogatás harmadik személy részére történő átruházására az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha

a)73 a pályázó pályázatában, vagy korábbi pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b)74 a pályázó a kezelő szervvel kötött korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

c) a pályázó a kiírásban foglaltaktól eltérő pályázatot nyújtott be,

d)75 a pályázó a kezelő szerv nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,

e) a pályázó ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás van folyamatban,

f) a pályázat az előírt határidőt követően érkezik,

g) a pályázó az adatlapot hiányosan vagy nem megfelelően tölti ki,

h)76 a pályázó a nevezési díj befizetését elmulasztotta, vagy a pályázati felhívásban előírtnál alacsonyabb összegben vagy mértékben teljesítette, kivéve, ha a pályázó – a 19/A. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alapján – a nevezési díj mérséklésében vagy elengedésében részesült.

(2)77 Az (1) bekezdés szerinti érvénytelenségi okok közül az (1) bekezdés a) pontjában foglalt öt, a b)–c) pontokban foglaltak pedig háromévi – az igénybevételtől, illetve a visszafizetési határidőtől számított – kizárást vonnak maguk után. A kizárás alól a kollégium 2/3-os szavazati többséggel felmentést adhat, vagy mérsékelheti azt.

25. § (1)78 A kezelő szerv a támogatottal szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályait. A szerződéskötés időpontját a kezelő szerv határozza meg és közli azt a támogatási döntésről szóló értesítésben a pályázóval. A szerződés megkötésére a kezelő szerv legfeljebb 120 napos határidőt határozhat meg, igazodva a támogatott program megvalósításának időpontjához és a kezelő szerv által előkészítendő szerződések ütemezéséhez.

(2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Alap teljes nevét, a logót, valamint a támogatás tényét a szerződésben foglaltak szerint.

26. §79 (1) A pályázó a szerződés teljesítéséről, illetve a támogatás felhasználásáról a kollégium által meghatározott szempontok szerinti szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a szerződésben megjelölt határidőben és módon nyújtja be. A szerződés teljesítését

a) szakmai szempontból a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén – ha a miniszter másként nem rendelkezik – a kezelő szerv, egyéb esetben a kollégium,

b) pénzügyi szempontból a kezelő szerv

ellenőrzi.

(2) A szakmai ellenőrzések végzésére, ha az ellenőrzés különleges szakértelmet igényel, szakértő bevonható.

27. § A szerződésszegő fél a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Összeférhetetlenség

28. § (1) Az összeférhetetlenségről – külön nyomtatványon – írásban kell nyilatkoznia minden érintettnek.

(2)80 Az ülés megkezdésekor a kollégium vezetője – bizottsági ülés esetén a bizottsági ülést levezető elnök vagy alelnök – ismerteti a nyilatkozatokat. Vita esetén érdemi döntés csak az összeférhetetlenségről való határozathozatalt követően hozható.

(3) Az összeférhetetlenség megállapításához és az érdemi döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenséggel érintett személy nem vehető figyelembe.

(4) A kollégium a döntéshozatali eljárást felterjeszti a Bizottság elé, ha – összeférhetetlenségi okból – a kollégiumi ülés az adott döntés esetén határozatképtelenné válik.

(5) Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy vett részt, szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

Vegyes és záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)81 E rendeletnek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 15. § (2) bekezdés e) pontját a Módr. hatálybalépésekor82 folyamatban levő támogatási igények esetén is alkalmazni kell, amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.

(3)83 E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 26. §-át a Módr. hatálybalépésekor84 már megkötött támogatási szerződések elszámoltatása során is alkalmazni kell.

(4)85

(5)86

(6)87

30. §88 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor89 tagsági jogviszonnyal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez90

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai

A

B

1

Művészeti főtematikájú állandó kollégiumok

Nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok

2

Építőművészet Kollégiuma

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

3

Filmművészet Kollégiuma

Könnyűzene Kollégiuma

4

Fotóművészet Kollégiuma

Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma

5

Iparművészet Kollégiuma

Könyvkiadás Kollégiuma

6

Képzőművészet Kollégiuma

Közművelődés Kollégiuma

7

Népművészet Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

8

Szépirodalom Kollégiuma

Múzeumok Kollégiuma

9

Színházművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

10

Táncművészet Kollégiuma

11

Zeneművészet Kollégiuma

2. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez91

3. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez92

1

Az 1. § a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1/A. §-t megelőző alcímet a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1/A. §-t a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1/A. § c) pontja az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított, a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 1/B. §-t megelőző alcímet a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

6

Az 1/B. §-t a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

7

Az 1/B. § (1) bekezdés c) pontját a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1/B. § (1) bekezdés d) pontja a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (5) bekezdése az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (7) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított, az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § b) pontja a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § d) pontja a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. § i) pontja az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdése az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 7. § (3) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (5) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 6. §-a iktatta be.

23

A 8. §-t és az azt megelőző alcímet a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyzte.

24

A 9. § (1) bekezdése az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 9. § (2) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 4. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (4) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 10. § a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 11. § a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

31

A 12. § (2) bekezdése a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

33

A 13. § d) pontja a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 14. §-t megelőző alcím a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 14. § (1) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 14. § (2) bekezdését az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 14. § (3) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 15. §-t megelőző alcím az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

39

A 15. § (1) bekezdését az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 15. § (2) bekezdés d) pontja a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 15. § (2) bekezdés e) pontja a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

43

A 15. § (3) bekezdését az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 15. § (4) bekezdését a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be, szövege az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 15. § (5) bekezdését a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 16. § (1) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 16. § (2) bekezdése a 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

48

A 17. §-t és az azt megelőző alcímet a 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 18. § (2) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 21. és 22. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 18. § (3) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 18. § (4) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

53

A 19. § (1) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 19. § új (2) bekezdését a 6/2008. (III. 5.) OKM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta. A 19. § (2) bekezdése a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

55

A 19. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 6/2008. (III. 5.) OKM rendelet 1. §-a, szövege a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított, az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 19. § (4) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

57

A 19. § (5) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 19. § (6) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

59

A 19. § (7) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 19. § (8) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

61

A 19/A. §-t a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

62

A 19/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 19/A. § (6) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

64

A 19/A. § (7) bekezdését a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 20. § a) pontja az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 20. § g) pontját a 6/2008. (III. 5.) OKM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 13. § b) pontja.

68

A 22. § (1) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 22. § (2) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 22. § (4) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 23. § (4) bekezdése a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

73

A 24. § (1) bekezdés a) pontja a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

74

A 24. § b) pontja az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 24. § (1) bekezdésének d) pontja a 42/2007. (XII. 28.) OKM rendelet 7. §-ával megállapított, az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 24. § (1) bekezdés h) pontját a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 12. §-a iktatta be.

77

A 24. § (2) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 26. § a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

80

A 28. § (2) bekezdése a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 29. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. § 3. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

82

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

83

A 29. § (3) bekezdését a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

84

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

85

A 29. § (4) bekezdését az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja.

86

A 29. § (5) bekezdését az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja.

87

A 29. § (6) bekezdését az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja.

89

A hatálybalépés időpontja 2023. július 14.

90

Az 1. számú melléklet a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 12. §-ával megállapított, a 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

91

A 2–3. számú mellékletet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 2–3. számú mellékletet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére