• Tartalom

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

2018.01.01.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – egyetértésben a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) környezetvédelmi követelmény: a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 1–3. pontjában meghatározott követelmények;

b)1 honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;

c) csomagolás-összetevő: a csomagolás [R. 2. § (1) bekezdés a) pont] olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel az egyes részek állagának sérelme nélkül attól elválasztható;

d)2 regisztrált csomagolási szakértő: a területileg illetékes mérnöki kamaránál csomagolási szakértőként nyilvántartásba vett természetes személy.

Csomagolások alkalmazása

2. § (1)3 Kizárólag olyan csomagolás hozható forgalomba, illetve termék olyan csomagolásban helyezhető el, amely tekintetében a gyártó [a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § e) pont, illetve az R. 2. § (1) bekezdés e) pont] az e rendeletben meghatározott módon igazolja a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőséget.

(2) A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőség nem mentesít a csomagolásra vonatkozó, más jogszabályokban előírt követelmények teljesítése alól.

A környezetvédelmi megfelelőség igazolása

3. § (1) A csomagolás, illetve a csomagolás-összetevő környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége a honosított összehangolt szabványoknak való megfelelés alapján vagy azokkal egyenértékű módon igazolható. Az igazolás a csomagolás-összetevő esetén annak előállítója, teljes csomagolás esetén a gyártó feladata.

(2) A gyártó a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés igazolása céljából – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozatot köteles kiállítani.

(3) A gyártó az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat elkészítéséhez az egyes csomagolás-összetevők előállítója által a 2. mellékletben meghatározott tartalommal kiállított megfelelőségi igazolásokat is felhasználja.

(4)4 A csomagolás és az egyes csomagolás-összetevők környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége értékelésére a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint kijelölt szervezet is felkérhető. Az értékelés eredményéről a kijelölt szervezet a 3. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

(5)5 Az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a megfelelőségi igazolás elkészítéséhez regisztrált csomagolási szakértő közreműködése is igénybe vehető.

(6) Az R. 6. § (4) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott anyagmennyiségeket éves felhasználásukban nem meghaladó gyártók a csomagolás környezetvédelmi megfelelőségét a csomagolás-összetevők előállítója által készített, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelőségi igazolással igazolhatják.

(7) A csomagolás-összetevő előállítója vagy forgalmazója nem tagadhatja meg a gyártói megfelelőségi igazolás vagy megfelelőségi tanúsítvány kiadását, amelyet a kérelmezőnek történő megküldéssel, vagy megfelelő módon (pl. elektronikus adatbázisban) történő nyilvános elérhetőség biztosításával teljesíthet.

(8) Az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén a (2)–(4) és (6) bekezdésben meghatározott megfelelőségi dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni az adott tagállamban a 94/62/EK irányelv szerinti lényegi követelményeknek való megfelelőség igazolására jogszabályban előírt megfelelőségi dokumentumok magyar nyelvű fordítását.

(9)6 A környezetvédelmi megfelelőséget igazoló dokumentumokat a gyártó és a csomagolás-összetevő előállítója köteles az utolsó tétel gyártásának napját követően legalább négy évig megőrizni.

(10) A csomagolás kialakításának vagy a csomagolás-összetevők alapvető jellemzőinek (így különösen az alapanyag, szerkezet, összetétel) megváltoztatása esetén, a gyártónak és a csomagolás-összetevő előállítójának új megfelelőség-igazolási eljárást kell lefolytatnia és azt a (2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint dokumentálnia.

Csomagolási Műszaki Tanácsadó Bizottság

4. § (1)7 A csomagolás környezetvédelmi megfelelőségének igazolása során felmerülő szakmai, eljárási kérdések országosan egységes gyakorlata érdekében az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Csomagolási Műszaki Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban: Tanácsadó Bizottság) hoz létre.

(2) A Tanácsadó Bizottság felkérés esetén tanácsadó, véleményező tevékenységet folytat az alábbi területeken:

a) a csomagolási szakértői tevékenység szakmai feltételrendszerének megállapítása;

b) a csomagolási szakértő-képzés tartalmi követelményeinek meghatározása;

c) szakvélemény kialakítása a megfelelőségi nyilatkozat elfogadhatóságára, valamint arra vonatkozóan, hogy valamely termék csomagolásnak minősül-e.

(3) A Tanácsadó Bizottság hét főből áll, vezetőjét a miniszter jelöli ki. A Tanácsadó Bizottság további tagjai:

a) 1-1 tag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által delegált szakértő;

b) 2 tag a miniszter által felkért szakértő;

c) 1 tag a csomagolási érdekképviseleti szervezet képviselője;

d) 1 tag a csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezetek képviselője.

(3a)8 A Tanácsadó Bizottság ülésein a Vám- és Pénzügyőrség képviselője a Tanácsadó Bizottság vezetőjének felkérése alapján, meghívottként vesz részt.

(3b)9 A Tanácsadó Bizottság által kialakított szakvéleményeket az iparügyekért felelős minisztérium a honlapján teszi közzé.

(4) A Tanácsadó Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén maga határozza meg azzal, hogy a (2) bekezdés c) pontja szerinti szakvéleményének kiadására legfeljebb hatvan napot állapít meg.

5. §10

Ellenőrzés

6. § (1)11

(2)12 Amennyiben a gyártó az összesített megfelelőségi nyilatkozat nélkül vagy valótlan tartalmú összesített megfelelőségi nyilatkozattal hozza forgalomba a csomagolt terméket, az illetékes ellenőrző hatóság a kijelölt szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány alapján összesített megfelelőségi nyilatkozat elkészítésére kötelezi a termék teljes csomagolására vonatkozóan.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § d) pontja és a 3. § (5) bekezdése 2007. június 30-án lép hatályba.

(3) A 2. § (1) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (1) bekezdése szerinti Tanácsadó Bizottságot 2007. március 31-éig kell létrehozni.

8. § (1) Ez a rendelet – az R. 4. §-ával együtt – az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK (2004. február 11.), valamint a 2005/20/EK (2005. március 9.) irányelveivel módosított, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK (1994. december 20.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt eljárás szerinti egyeztetése – a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján – megtörtént.

1. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez13

Az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei
1.    A csomagolás (csomagolt termék) gyártójának neve és címe:     
2.    A csomagolás megnevezése és leírása:     
3.    A csomagolás-összetevők megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait is):     
4.    A csomagolás-értékelési eredmények összesítése (csomagolás-összetevőkre vonatkozó megfelelőségi igazolások, valamint saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):

A

B

C

D

Követelmény

Értékelési módszerhez referenciaként szolgáló összehangolt szabvány jele

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok azonosítója

1. Anyagfelhasználás minimalizálása

MSZ EN 13428

 

 

2. Nehézfémtartalom határérték alatti

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

 

 

3. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálása

MSZ EN 13428 MSZ CR 13695–2

 

 

4. Újrahasználat

MSZ EN 13429

 

 

5. Anyagában hasznosíthatóság

MSZ EN 13430

 

 

6. Energetikai hasznosíthatóság

MSZ EN 13431

 

 

7. Szerves hasznosíthatóság

MSZ EN 13432

 

 

5.    A megfelelés megállapítása:     
6.    (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1–3. pontok mindegyike, valamint az 5–7. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye „megfelelő”. Ha a csomagolást újrahasználatra tervezték, az 1. táblázatban meghatározott 4. pont szerint is megfelelőnek kell lennie.)
7.    Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.
Dátum: ...........................................................
.........................................................
cégszerű aláírás

2. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez14

A csomagolás-összetevőre vonatkozó megfelelőségi igazolás tartalmi követelményei

1. A csomagolás-összetevő gyártójának neve és címe:     

2. A csomagolás-összetevő megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait is):     

3. A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése (saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):

4. A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése:

A

B

C

D

Követelmény

Értékelési módszerhez referenciaként szolgáló összehangolt szabvány jele

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok azonosítója

1. Nehézfémtartalom határérték alatti

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

 

 

2. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálás

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2

 

 

3. Újrahasználat

MSZ EN 13429

 

 

4. Anyagában hasznosíthatóság

MSZ EN 13430

 

 

5. Energetikai hasznosíthatóság

MSZ EN 13431

 

 

6. Szerves hasznosíthatóság

MSZ EN 13432

 

 

5. (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1–2. pontok mindegyikét, valamint a 4–6. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye „megfelelő”. Ha a csomagolás-összetevőt újrahasználatra tervezték, akkor az 1. táblázatban meghatározott 3. pont szerinti vizsgálatot a csomagolás forgalomba hozójával együtt kell elvégezni.)

6. A megfelelés megállapítása:

Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás-összetevő megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.

Dátum: ...........................................................

.........................................................
cégszerű aláírás

3. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1.15 A kijelölt szervezet neve, címe, a kijelölési okirat száma;

2. a megrendelő neve, címe;

3. a csomagolás rövid leírása (megnevezés, csomagolás-összetevők, csomagolt termék, rendeltetési cél, azonosító adatok);

4. az alábbiak közül azon környezetvédelmi követelmények felsorolása, amelyeknek a csomagolás vagy csomagolás-összetevő vizsgálattal igazoltan megfelel:

a) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltak alapján, csak a megfelelő, a funkciók ellátásához szükséges mennyiségű anyagból készült a csomagolás,

b) a csomagolás-összetevőkben és a teljes csomagolásban lévő nehézfémtartalom kisebb, mint az előírások szerint megengedett legnagyobb mennyiség,

c) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltak alapján, a veszélyesanyag-tartalom megfelel a minimalizálására vonatkozó előírásoknak,

d) a csomagolás kielégíti a vonatkozó, honosított összehangolt szabvány, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszer szerinti újrahasználhatósági követelményeket, amennyiben arra tervezték,

e) az alapanyagában történő hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben foglaltaknak,

f) az energetikai hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben előírtaknak,

g) a komposztálhatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékű értékelési módszerben előírtaknak;

[Megfelelés akkor áll fenn, ha a csomagolásra és a csomagolás-összetevőkre vonatkozóan külön-külön – az a)–c) pontokban előírt követelmények mindegyikét [újrahasználható csomagolás esetén a d) pont szerint is] és az e)–g) pontokban előírt követelmények legalább egyikét tekintve – az értékelés eredménye megfelelő.]

5.16 a vizsgálatokat végző (külső vagy belső) akkreditált vizsgálóhelyek neve, címe, akkreditálási okiratuk száma;

6. a tanúsítvány érvényességi ideje;

7. a megfelelőségi tanúsítvány azonosító száma, a kiadás dátuma, a kiállító cégszerű aláírása.

1

Az 1. § b) pontja a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § d) pontja e rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 2007. június 30-án lép hatályba. Az 1. § d) pontja a Magyar Közlöny 2007. évi 10. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése e rendelet 7. § (3) bekezdése alapján 2009. január 1-jén lép hatályba.

5

A 3. § (5) bekezdése e rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 2007. június 30-án lép hatályba.

6

A 3. § (9) bekezdése az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 22. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3a) bekezdését a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (3b) bekezdését a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (1) bekezdését az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (2) bekezdése az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet 1. pontja a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 22. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 3. melléklet 5. pontja a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 21. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére