• Tartalom

10/2007. (III. 23.) MeHVM rendelet

10/2007. (III. 23.) MeHVM rendelet

a Magyar Közigazgatási Minőség Díjról

2007.03.26.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § g) pontjában, valamint a rendelet 2. számú melléklete 1. c) pontjában foglaltakra figyelemmel a következőket rendelem el:

1. § A minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató közigazgatási szervek tevékenységének elismerésére Magyar Közigazgatási Minőség Díjat (a továbbiakban: Díj) alapítok.

2. § (1) A Díjat pályázat útján a (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási szervek az alábbi általános feltételek fennállása esetén nyerhetik el:

a) a folyamatos stratégiai jellegű minőségfejlesztés a szervezet működésének meghatározó részét képezi;

b) minőségbiztosítási rendszerrel, illetve közigazgatás specifikus minőségfejlesztési modell (Common Assessment Framework – CAF) alkalmazásával támogatják a folyamatos minőségfejlesztést;

c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását;

d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulás, az összehasonlításon alapuló fejlesztés, valamint a sikeres megoldások elsajátításának elvét.

(2) A Díj elnyerésére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó közigazgatási szervek pályázhatnak.

3. § (1) A részletes pályázati kiírást a Magyar Közigazgatási Minőség Díj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készíti el, amelyet jóváhagyásra minden év február 28. napjáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) felterjeszt.

(2) A pályázati kiírást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.1

4. § (1) A Bizottság kinevezett, valamint a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban együtt: minisztériumok) által delegált tagokból áll. A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkára, titkára a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási minőségfejlesztésért felelős szervezeti egységének vezetője.

(2) A Bizottság 5 kinevezett tagját az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki a közigazgatás és a minőségügy elismert elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A Bizottság delegált tagjai közé a minisztériumok egy-egy, a minőségügy területén elismert személyt delegálhatnak.

(3) A tagok megbízatása öt évre szól. A tagok tisztségükről indokolás nélkül lemondhatnak, a megüresedett helyet 60 napon belül be kell tölteni. A tagok számára a tisztség ellátásáért tiszteletdíj nem jár.

(4) A Bizottság működési rendjét maga alakítja ki, és azt jóváhagyásra a miniszterhez felterjeszti.

(5) A Bizottság a munkarendjének megfelelő rendben és gyakorisággal ülésezik. Az üléseken a Bizottság által felkért külső szakértők tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján bírálja el. Az eljárás menetét, a pályázati feltételeket, valamint a részletes követelményrendszert a pályázati kiírás tartalmazza. Az elbírálási eljárás végén a Bizottság tagjai szavazással döntenek az adott évben a Díjra javasolt közigazgatási szervekről.

(2) A Bizottság a Díj odaítélésére irányuló javaslatát a miniszter elé terjeszti. A díj odaítéléséről a Bizottság javaslatára a miniszter dönt.

6. § A díjazott közigazgatási szerv az elismerést tartalmazó oklevelet és rézből készített táblát kap. Az 50Ű40 centiméteres tábla gravírozott szövege tartalmazza a közigazgatási szerv nevét, a „MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI MINŐSÉG DÍJ” szöveget, a díj odaítélésének évét és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTERÉTŐL” szöveget.

7. § (1) Minden évben legfeljebb öt Díj kerülhet kiosztásra, a Díjat a miniszter adományozza.

(2) A Díjat a miniszter ünnepélyes keretek között adja át minden év július 1-jén, a Köztisztviselők Napján.

(3) A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(4) A Bizottság javaslatára a miniszter a Díjat visszavonhatja, ha a díjazott közigazgatási szerv működése nem felel meg a 2. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban meghatározott általános követelményeknek. A Díj visszavonását a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Egyidejűleg a Magyar Közigazgatási Minőségi Díjról szóló 37/2003. (VIII. 14.) BM rendelet hatályát veszti.

1

Lásd a Magyar Közlöny 2007. évi 36. számában megjelent MeHVM pályázati felhívást.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére