• Tartalom

101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól1

2013.06.26.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (2) bekezdés 3., 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza

a) a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokra és azok igénybevételére,

b)2 a Hálózati Üzletszabályzat tartalmára, elkészítésére és alkalmazására,

c)3 a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztására, valamint

d)4 a teljesítményösztönző rendszerre

vonatkozó részletes szabályokat.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaságra (a továbbiakban: pályahálózat-működtető),

b)5 a hozzáférésre jogosultra [Vtv. 53. §],

c) a vasúti igazgatási szervre,

d) a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezetre (a továbbiakban: VPSZ),

e)6 a kapacitásfoglalásra jogosultra [Vtv. 54/A. §-a].

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a)7 csúcsidőszak: egy adott vasúti pályaszakaszon az adott menetrendi évre előre, egy naptári napon belül legfeljebb két időtartamban a kapacitás-elosztó szervezet által kijelölt olyan – legfeljebb öt-öt órás – időszak, amikor a menetrendi évet megelőző második év kapacitás-kihasználtsági adatai alapján az elméleti kapacitás 60%-át várhatóan meghaladja,

b) elméleti kapacitás: a vasúti pályaszakaszon adott időszakban elhelyezhető menetvonalak, azaz az üzemi menetrendben foglalt és a még elhelyezhető szabad menetvonalak összessége,

c) hálózati zavar: olyan nem várt esemény, amely a vasúti pályahálózat-kapacitás rendelkezésre állását előre nem tervezhető módon korlátozza,

d)8 igénylő: olyan hozzáférésre jogosult vagy kapacitásfoglalásra jogosult, aki menetvonal, illetve kapcsolódó szolgáltatások iránt igényt nyújt be a kapacitás-elosztó szervezetnek,

e) ideiglenes üzemi menetrend: az adott vasúti pályaszakaszon a karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák időtartamára érvényes üzemi menetrend,

f) kapacitás-kihasználtság: az elméleti kapacitás kiutalt menetvonalak által lefoglalt része,

g)9 kapacitás-elosztó szervezet:

ga) nem független vasúti pályahálózat-működtető esetén a VPSZ,

gb) a ga) alponthoz nem tartozó pályahálózat-működtető esetén a pályahálózat-működtető,

h) menetvonal katalógus: az üzemi menetrendben megjelenő, megszerkesztett, értékesítésre felkínált szabad menetvonalak összessége,

i) ütemes menetrend: az ütemes menetrendi szerkezetet alkotó menetvonallal rendelkező vonat menetrendje,

j) ütemes menetrendi szerkezet: olyan menetrendi szerkezet, amelyet alkotó menetvonalak egymással 60 perces eltolással legalább egymást követő 12 órán át megszakítás nélkül, percre pontosan fedésbe hozhatók, és amelyben minden menetvonalhoz hozzárendelhető egy bármely, de egyazon (egészóra) időértékre nézve értelmezett, ellenkező irányú menetvonal,

k) üzemi menetrendben nem lekötött szabad kapacitás: a menetvonal katalógus, valamint a vasúti pályahálózat nem megszerkesztett menetvonalakból álló szabad kapacitása,

l) üzemi vonat: a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében, valamint rendkívüli esemény miatt közlekedő, vasúti személyszállítást és a pályahálózat-működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást nem végző vonat, függetlenül annak üzemeltetőjétől,

m) vasúti pályaszakasz: a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat egyértelműen azonosítható és összefüggő része.

n)10 fenntartott kapacitás: egy igénylő részére a vasúti pályahálózat egy meghatározott részén fenntartott, azonos menetrendi fekvésű menetvonalak összessége,

o)11 menetrendi fekvés: a menetvonal-igénynek a vonat kezdőállomásról történő indulási időpontjára, a célállomásra történő érkezési időpontjára, valamint a köztes állomásokon és megállóhelyeken történő tartózkodás időtartamára vonatkozó adatai,

p)12 menetrendi év: az éves üzemi menetrend érvényességi időtartamának január hónap első napjától december hónap második szombatjának 24.00 óráig terjedő részét magába foglaló naptári év,

q)13 pályahálózat-működtetői kapacitás-igény: a pályahálózat-működtető által a vasúti pályahálózat üzemeltetése, fejlesztése, felújítása, karbantartása érdekében igényelt kapacitás,

r)14 éves üzemi menetrend: az elfogadott éves, valamint a meghatározott határidőig benyújtott és elfogadott éves pótlólagos menetvonal-igények alapján kiutalt menetvonalak összessége,

s)15 üzemi célú menetvonal: az üzemi menetrendben nem lekötött szabad kapacitás terhére az üzemi vonat közlekedtetésére igénybe vett menetvonal, amelynek igénylésére önállóan vagy a fejlesztési közreműködő kezdeményezésére a pályahálózat-működtető jogosult.

II. Fejezet

A HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

A Hálózati Üzletszabályzat tartalma

4. § (1) A kapacitás-elosztó szervezet Hálózati Üzletszabályzata tartalmazza

a) a Hálózati Üzletszabályzatra vonatkozó általános előírásokat, ezen belül

aa) a Hálózati Üzletszabályzat célját,

ab) a Hálózati Üzletszabályzat tartalmát befolyásoló jogszabályok (ideértve a nemzetközi jogszabályokat is) felsorolását,

ac) a Hálózati Üzletszabályzat hatályát és közzétételének szabályait,

ad) a kapacitás-elosztó szervezet más kapacitás-elosztó szervezetekkel (ideértve a más államok kapacitás-elosztó szervezeteit is) és a vállalkozó vasúti társaságokkal való kapcsolattartásának rendjét,

ae) a Hálózati Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezését,

b) a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés feltételeit, ezen belül

ba) a vasúti pályahálózat igénybevételére vonatkozó jogosultság feltételeit, a működési engedély és vasútbiztonsági tanúsítvány (kiegészítő tanúsítvány) megléte igazolásának módját,

bb) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó szerződés és a keretmegállapodás megkötésének szabályait,

bc)16 a rendkívüli küldemények és a veszélyes áruk továbbítására vonatkozó szabályozás felsorolását,

bd) a pályahálózat-működtető vasúti pályahálózat igénybevételéhez kapcsolódó szakmai utasításainak felsorolását, elektronikus úton történő elérhetőségük helyét, valamint a közzétételükre és hatálybalépésükre vonatkozó szabályokat,

be) a vasúti járművekre és a személyzetre vonatkozó követelményeket,

bf)17 a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó szerződés és keretszerződés megkötésének szabályait,

bg)18 a Vtv. 54/A. § (7) bekezdésében megjelölt határidőre vonatkozó feltételeket,

c) a vasúti pályahálózat műszaki, üzemi és forgalmi jellemzőit, ezen belül

ca) a vasúti pályahálózat főbb elemeit, földrajzi jellemzőit, a vasúti pályahálózattal összeköttetésben lévő egyéb vasúti pályahálózatok felsorolását,

cb) a vasúti pályahálózat technikai, technológiai jellemzőit,

cc) a szakosított infrastruktúraként kijelölt vasúti pályaszakaszokat, valamint az azokon előnyben részesített vasúti szolgáltatásokat,

cd)19 a forgalom-korlátozások elérhetőségét,

ce) a vasúti pályahálózat rendelkezésre állásának korlátozásait, különösen a vasúti pályaszakaszok és állomások vasúti személyszállítási, illetve vasúti árutovábbítási tevékenységből történő kivonása vagy időszakos szüneteltetése miatt,

cf) a vasúti személyszállítást kiszolgáló állomások jellemzőit,

cg) a vasúti árutovábbítást kiszolgáló állomások, terminálok jellemzőit,

ch) a szolgáltató létesítményeket,

ci) a menetvonal-igénylés szempontjából figyelembe veendő, tervezett vasúti pályahálózat-karbantartási, -felújítási, -fejlesztési munkákat,

cj) a nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakaszokat,

d) a vasúti pályahálózat kapacitása elosztásának szabályait, ezen belül

da) az eljárás leírását,

db) a menetvonal-igénylés és a kapacitás-elosztás folyamatának határidőit,

dc)20 az összehangolási eljárás és a vitás ügyek kezelésének részletes szabályait,

dd) a túlterhelt vasúti pályaszakaszokat és az alkalmazott kapacitás-elosztási prioritásokat,

de) ha alkalmazásra kerül, akkor a kapacitás-kihasználás korábbi mértéke figyelembevételének módját az elosztási folyamat prioritásának meghatározásakor,

df) a vasúti pályahálózaton végzett karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák, valamint a rendkívüli küldemények és veszélyes áruk továbbítása figyelembevételének szabályait a menetvonal-biztosítás során,

dg) a különleges intézkedések megtételére vonatkozó előírásokat üzemzavar, valamint egyedi igények esetén,

dh) az ideiglenes üzemi menetrend készítésére vonatkozó szabályokat,

di) az eljárást arra az esetre, ha a kiutalt menetvonalat nem használják,

dj) a benyújtott menetvonal-igények módosításának [Vtv. 61. § (5) bekezdés] szabályait,

e)21 a pályahálózat-működtető által nyújtott, a Vtv. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatások részletes meghatározását, ezen belül

ea) az alapszolgáltatásokat,

eb) a járulékos szolgáltatásokat,

ec) a kiegészítő szolgáltatásokat,

ed) a mellékszolgáltatásokat,

f)22 a pályahálózat-működtető által nyújtott, a Vtv. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatások díjait és a díjak előrelátható változását, ezen belül

fa) a díjszabási rendszer leírását,

fb) a díjtételeket,

fc) az alkalmazható kedvezményeket, felárakat és kiegyenlítő juttatásokat,

fd) a díjak számlázására vonatkozó előírásokat,

fe) a külön jogszabályban meghatározott Díjképzési Módszertant és Díjszámítási Dokumentumot.

g)23

(2) A kapacitás-elosztó szervezet az egyes vasúti pályaszakaszokra készült kapacitásbővítési tervek felsorolását – hozzáférhetőségük megjelölésével – a Hálózati Üzletszabályzat mellékleteként teszi közzé.

A Hálózati Üzletszabályzat közzététele és módosítása

5. § (1)24 A Vtv. 59. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek a Hálózati Üzletszabályzat tervezetének kapacitás-elosztó szervezet által történő nyilvánosságra hozatalát követő 10 napon belül tehetik meg észrevételeiket. A nyilvánosságra hozatalról a kapacitás-elosztó szervezet a hozzáférésre jogosultakat és a kapacitásfoglalásra jogosultakat elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja. A kapacitás-elosztó szervezet az észrevételeket a Hálózati Üzletszabályzat véglegesítése során lehetőség szerint figyelembe veszi.

(2) A kapacitás-elosztó szervezet az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatot az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta előtt legalább négy hónappal közzéteszi. Az adott menetrendi évre vonatkozó éves, éves pótlólagos, évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igényeket az arra a menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban rögzített feltételeknek megfelelően kell benyújtani.

(3)25 Az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzat a közzétételt követő naptári év december hónap második szombatján 24.00 órától a közzétételt követő második naptári év december hónap második szombatján 24.00 óráig hatályos.

(4)26 A kapacitás-elosztó szervezet első alkalommal a vasúti pályahálózat nyílt hozzáférésűvé minősítését követő 60 napon belül teszi közzé a Hálózati Üzletszabályzat tervezetét, amely a közzétételt követő első december hónap második szombatján 24.00 órától a közzétételt követő második december hónap második szombatján 24.00 óráig hatályos.

(5)27 Amennyiben a vasúti pályahálózat nyílt hozzáférésű minősítése megszűnik, a Hálózati Üzletszabályzatot hatályon kívül kell helyezni. A vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó működési engedély felfüggesztésének ideje alatt a Hálózati Üzletszabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak. A vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó működési engedély visszavonása esetén a Hálózati Üzletszabályzat hatályát veszti.

(6) Ha több vasúti pályahálózat kapacitását ugyanazon kapacitás-elosztó szervezet osztja el, az e vasúti pályahálózatokra vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatokat az érintett pályahálózat-működtetők egyetértése esetén a kapacitás-elosztó szervezet egyesíti.

6. § (1)28 A Hálózati Üzletszabályzat módosításának tervezetét – az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kapacitás-elosztó szervezet annak közzétételét legalább 30 nappal megelőzően köteles az egyeztetési lehetőség biztosítása érdekében honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a nyilvánosságra hozatal tényéről a hozzáférésre jogosultakat és a kapacitásfoglalásra jogosultakat elektronikus úton tájékoztatni. Az érdekeltek a nyilvánosságra hozatalt követő 10 napon belül tehetik meg a módosítás tervezetével kapcsolatos észrevételeiket, amiket a kapacitás-elosztó szervezet a módosítás véglegesítése során figyelembe vesz.

(1a)29 A kapacitás-elosztó szervezet

a) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó jogszabályokban,

b) a pályahálózat-működtetőnek, a közlekedési igazgatási szerveinek vagy a kapacitás-elosztó szervezetnek a Hálózati Üzletszabályzatban feltüntetett adataiban,

c) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat műszaki vagy üzemi jellemzőiben a hálózat-hozzáférési díjakra gyakorolt hatás nélkül

bekövetkezett változásokat a Hálózati Üzletszabályzatban minden hónap 1. napjáig átvezeti, a módosításnak a honlapján történő közzétételéről gondoskodik és a módosítás tényéről a hozzáférésre jogosultakat és a kapacitásfoglalásra jogosultakat elektronikus úton tájékoztatja.

(2) A pályahálózat-működtető által nyújtott szolgáltatások díjtételeit, az alkalmazott kedvezményeket, felárakat, valamint kiegyenlítő juttatásokat érintő módosításokat, továbbá egyes vasúti pályaszakaszok működtetésből – országos jelentőségű vasúti pálya esetén a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával – történő kivonását tartalmazó módosítást a hatálybalépést megelőzően legalább három hónappal kell közzétenni.

(3) A kapacitás-elosztó szervezet köteles valamennyi módosítást a Hálózati Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező „Módosítások jegyzéke” című jegyzékben a hatálybalépés időpontjának feltüntetésével rögzíteni.

7. §30 A kapacitás-elosztó szervezet a Hálózati Üzletszabályzatot – módosítás esetén az egységes szerkezetű változatot – a hatálybalépéssel egyidejűleg elektronikus úton megküldi a vasúti igazgatási szervnek. A vasúti igazgatási szerv a Hálózati Üzletszabályzat mindenkor hatályos változatáról nyilvántartást vezet.

III. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KAPACITÁSÁNAK ELOSZTÁSA

Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények benyújtása

8. § (1)31 Az éves menetvonal-igények benyújtásának határideje a menetrendi évet megelőző április második hétfője.

(2) Az éves pótlólagos menetvonal-igényeket az éves menetvonal-igények benyújtási határidejét követően, de az éves üzemi menetrend hatálybalépését öt héttel megelőzően kell benyújtani.

(3) Az igénylőnek az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igényében meg kell jelölnie

a) az indulási és érkezési helyet,

b) az igényelt menetrendi fekvést,

c) az igényelt – a Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett – kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint

d) a Hálózati Üzletszabályzatban előírt egyéb adatokat.

(4) A keretmegállapodást kötött igénylő a keretmegállapodásnak megfelelően nyújthatja be az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igényeket.

Az éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények kielégítése, az éves üzemi menetrend készítése

9. § (1)32 A kapacitás-elosztó szervezet az igénylők éves és – az éves üzemi menetrend véglegesítésének határidejét tíz héttel megelőzően benyújtott – éves pótlólagos menetvonal-igényei alapján elkészíti az éves üzemi menetrendet.

(2) Az éves üzemi menetrend elkészítése során a menetvonal-igények anonimitását és az üzleti titok védelmét biztosítani kell.

(3) A kapacitás-elosztó szervezet lehetőség szerint eleget tesz minden menetvonal-igénynek, ideértve a több vasúti pályahálózatra kiterjedő menetvonalakra vonatkozó igényeket is, és lehetőség szerint figyelembe veszi az igénylőket terhelő összes, forgalomból származó korlátozást, így a vállalkozásukra gyakorolt gazdasági hatást is.

(4) A kapacitás-elosztó szervezet a vasúti pályahálózat-kapacitás éves és az éves pótlólagos menetvonal-igények alapján történő elosztásánál – az elegendő szabad kapacitás fenntartása érdekében – a napi elméleti kapacitás legfeljebb 80 %-át oszthatja ki.

(5)33 A kapacitás-elosztó szervezet az éves menetvonal-igények benyújtási határidejét követő tizenkét héten belül a benyújtott éves és – az éves üzemi menetrend véglegesítésének határidejét tíz héttel megelőzően benyújtott – éves pótlólagos menetvonal-igények alapján köteles elkészíteni az éves üzemi menetrend tervezetét, továbbá az egyes igénylőkre vonatkozó részeket azoknak írásban megküldeni oly módon, hogy az igénylők észrevételeinek megtételére és a szükséges egyeztetések elvégzésére legalább öt hét álljon rendelkezésre, amelyet követő két héten belül a kapacitás-elosztó szervezet véglegesíti az éves üzemi menetrendet. A kapacitás-elosztó szervezet lehetőség szerint figyelembe veszi az igénylők valamennyi észrevételét.

(6)34 Az éves üzemi menetrend érvényességi időtartama minden év december hónap második szombatján 24.00 órakor kezdődik, és a következő év december hónap második szombatján 24.00 óráig tart.

(7) Az éves üzemi menetrend egyeztetéséről a kapacitás-elosztó szervezet a vasúti igazgatási szerv számára jelentést készít. A jelentésnek tartalmaznia kell igénylőnként a leadott menetvonal-igények megjelölését, ezen belül a változtatás nélkül elfogadott, a változtatással elfogadott, valamint az el nem fogadott menetvonal-igényeket.

10. § (1) Az éves üzemi menetrendben fenntartott szabad kapacitást úgy kell meghatározni, hogy az a lehető legkisebb mértékben terhelje a csúcsidőszakot.

(2) A fenntartott szabad kapacitást

a) az évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igények, valamint

b) a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó igények (katasztrófa-védelem, honvédelem)

kiszolgálására lehet felhasználni.

(3) A folyamatosan aktualizált üzemi menetrend részét képező menetvonal katalógust a kapacitás-elosztó szervezet a honlapján közzéteszi.

11. § (1) A kapacitás-elosztó szervezet az üzemi menetrendből a lemondott menetvonalat törli, és a lemondott menetvonalakat a menetvonal katalógusba helyezi.

(2) Azokon a vasúti pályaszakaszokon, amelyekre éves és éves pótlólagos menetvonal-igény nem érkezett, kizárólag menetvonal katalógust tartalmazó üzemi menetrendet kell készíteni.

Együttműködés a több vasúti pályahálózatra kiterjedő menetvonalak elosztása során

12. § (1) A kapacitás-elosztó szervezet a több vasúti pályahálózatra kiterjedő menetvonalak kialakítása és elosztása érdekében együttműködik a kapcsolódó vasúti pályahálózatok kapacitás-elosztó szervezeteivel, így különösen részt vesz a kapacitás-elosztó szervezetek nemzetközi kapacitás-elosztással kapcsolatos tárgyalásain, valamint szükség esetén kezdeményezi a tárgyalás összehívását.

(2) A Transzeurópai Vasúti Áruszállítási Hálózathoz tartozó vasúti pályaszakasz kapacitásának éves elosztásánál a kapacitás-elosztó szervezetnek fokozottan ügyelnie kell arra, hogy maradjon szabad kapacitás az éves menetvonal-igények benyújtási határidejét követően érkező menetvonal-igények teljesítésére.

(3) A kapacitás-elosztó szervezet legalább tizenegy hónappal az üzemi menetrend hatálybalépése előtt – a más EGT-államok kapacitás-elosztó szervezeteivel együttműködve – előzetes nemzetközi menetvonalakat határoz meg, különösen a Transzeurópai Vasúti Áruszállítási Hálózathoz tartozó vasúti pályaszakaszok vonatkozásában, amelyek kiigazítására utóbb kizárólag akkor kerülhet sor, ha az elengedhetetlenül szükséges.

(4)35 A nemzetközi menetvonalak kialakításakor a kapacitás-elosztó szervezet figyelembe veszi a határátlépés feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges időt.

Kapacitás-elosztás évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igények alapján

13. § (1)36 Az adott menetrendi évre vonatkozóan

a) a hozzáférésre jogosult évközi, egyedi, azonnali,

b) a kapacitásfoglalásra jogosult évközi és egyedi,

c) a pályahálózat-működtető pedig üzemi célú

menetvonal-igényt nyújthat be.

(2) Az igénylő az évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igényt a 8. § (3) bekezdésben meghatározott tartalommal nyújtja be.

14. § (1) Az évközi menetvonal-igényt az igénylő a vonat – több vonat esetén a legkorábban közlekedtetni tervezett vonat – tervezett közlekedtetését legalább öt héttel megelőzően nyújthatja be.

(2) A kapacitás-elosztó szervezet az évközi menetvonal-igényeket a benyújtástól számított öt munkanapon belül bírálja el és a beérkezés sorrendjében elégíti ki.

15. § (1) Az egyedi és az azonnali menetvonal a vasúti pályahálózat kapacitásának az igénylő által egy vonat közlekedtetésére felhasználni kívánt része.

(2)37 Az egyedi menetvonal-igényt a hozzáférésre jogosult igénylő a vonat tervezett közlekedését megelőzően legalább öt nappal, a kapacitásfoglalásra jogosult igénylő pedig a Vtv. 54/A. § (7) bekezdése szerinti határidőt megelőzően legalább öt nappal nyújthatja be. A menetvonal-igényt a kapacitás-elosztó szervezet a lehető leghamarabb, de legfeljebb négy napon belül bírálja el.

(3)38 A hozzáférésre jogosult igénylő azonnali menetvonal-igényt a vonat tervezett közlekedtetéséhez viszonyítva öt napon belül, de legalább egy órával korábban nyújthat be.

(4) Az azonnali menetvonal-igény kielégítésére a kapacitás-elosztó szervezet a menetvonal katalógusból ajánl fel menetvonalat. Amennyiben ez nem felel meg az igénylőnek és igényét fenntartja, akkor a vonatot a pályahálózat-működtető az adott forgalmi viszonyokhoz igazodóan, az üzemi menetrendben nem lekötött kapacitás igénybevételével jogosult leközlekedtetni.

16. §39

17. § A kapacitás-elosztó szervezet az alábbi sorrendben részesíti előnyben a különböző típusú, egymással ütköző menetvonal-igényeket:

a) éves menetvonal-igény,

b) éves pótlólagos menetvonal-igény,

c) évközi menetvonal-igény,

d) egyedi menetvonal-igény,

e) azonnali menetvonal-igény,

f) üzemi célú menetvonal-igény.

18. § A kapacitás-elosztó szervezet negyedévente monitoring jelentést készít a vasúti igazgatási szerv részére a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés, a pályakapacitások kihasználásának, valamint az évközi, egyedi, azonnali és üzemi célú menetvonal-igénylés és -elosztás gyakorlatának figyelemmel kísérése érdekében. A monitoring rendszer kereteit, valamint az adatszolgáltatás tartalmi feltételeit és határidőit a vasúti igazgatási szerv a kapacitás-elosztó szervezettel történő előzetes egyeztetést követően határozza meg.

Az összehangolási eljárás

19. §40 (1) Ha az ütköző igények előnyben részesítési sorrendje a 17. § alapján nem állapítható meg, a kapacitás-elosztó szervezet az összehangolási eljárást írásban vagy elektronikus úton kezdeményezi – valamennyi érintett igénylő és a vasúti igazgatási szerv egyidejű értesítése mellett – a vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények ütközéséről szerzett tudomást követő két munkanapon belül.

(2) Az összehangolási eljárásról szóló értesítésben meg kell jelölni a vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények ütközésével érintett kapacitást, az igénytől eltérően – figyelemmel a 12. § (3) bekezdésére – felajánlott kapacitást, az összehangolási eljárás helyét, idejét, valamint az összehangolási eljáráson való részvétel elmulasztásának következményeit.

(3) Az összehangolási eljárást a kapacitás-elosztó szervezet vezeti le. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit valamennyi, az összehangolási eljáráson részt vevő félnek alá kell írnia.

(4) Ha az összehangolási eljárás tíz munkanapon belül nem vezet eredményre, a kapacitás-elosztó szervezet dönt az összehangolási eljárással érintett igényekről. Az egymással ütköző igények esetén – a szakosított infrastruktúraként kijelölt vasúti pályaszakaszok kivételével – az alábbi sorrend figyelembevételével elsőbbséget biztosít

a) a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályákon végzett felújítási, fejlesztési célú kapacitás-igénynek,

b) a csúcsidőszakban, a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályákon nyújtott vasúti közszolgáltatásnak,

c) a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályákon végzett nemzetközi árutovábbításnak,

d) a nemzetközi személyszállításnak,

e) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon és országos vasúti mellékvonalon nyújtott vasúti közszolgáltatásnak,

f) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon és országos vasúti mellékvonalon végzett felújítási, fejlesztési és karbantartási célú kapacitás-igénynek, valamint a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályákon végzett karbantartási célú kapacitás-igénynek,

g) az egyéb országos törzshálózati vasúti pályákon, valamint az országos vasúti mellékvonalon végzett vasúti árutovábbításnak,

h) az előző pontokba nem tartozó személyszállításnak,

i) az előző pontokba nem tartozó árutovábbításnak,

j) a vasúti pályán végzett, az f) pontba nem tartozó karbantartási célú kapacitás-igénynek,

k) az előző pontokba nem tartozó egyéb menetvonal-igénynek.

(5) Ha a (4) bekezdésben foglaltak alapján az elsőbbséget élvező menetvonal-igény nem határozható meg, a kapacitás-elosztó szervezet – az alábbi sorrend szerint –

a) a keretmegállapodás alapján igényelt menetvonalaknak,

b) a több közlekedési napra vonatkozó menetvonal-igényeknek,

c) a hosszabb viszonylatra vonatkozó menetvonal-igényeknek,

d) a rendszeresen közlekedő vonatok menetvonal-igényeinek,

e) a korábban benyújtott menetvonal-igényeknek

biztosít elsőbbséget.

Eljárás túlterhelt vasúti pályaszakaszok,
valamint egymással ütköző, azonos típusú menetvonal-igények esetén

20. §41 (1) Ha egy adott vasúti pályaszakaszon a menetvonal-igények kielégítése az összehangolási eljárás keretében sem biztosítható és az ennek következtében elutasított kapacitás igények elérik vagy meghaladják az adott vasúti pályaszakasz havi elméleti kapacitásának tíz százalékát, vagy az egy éven belül várhatóan benyújtásra kerülő menetvonal-igények nagy valószínűséggel nem elégíthetők ki, a kapacitás-elosztó szervezet a vasúti pályahálózat érintett részét a Hálózati Üzletszabályzatban túlterhelt vasúti pályaszakasznak minősíti.

(2) A vasúti pályahálózat kiegyensúlyozottabb igénybevétele, a túlterhelt vasúti pályaszakaszok elkerülése, valamint a zsúfoltság megelőzése érdekében a kapacitás-elosztó szervezet helyettesítő vasúti pályaszakaszt jelölhet ki. A kapacitás-elosztó szervezetnek a helyettesítő vasúti pályaszakaszokat a menetvonal katalógussal együtt, azzal azonos módon kell meghirdetnie.

(3) Ha a kapacitás-elosztó szervezet – a pályahálózat-működtető által szolgáltatott adatok alapján – észleli, hogy a túlterhelt vasúti pályaszakaszra vonatkozóan fenntartott kapacitás kihasználtsága legalább egy hónapon keresztül a Hálózati Üzletszabályzatban rögzített küszöbérték alatt van, erről a fenntartott kapacitással rendelkező igénylőt három napon belül tájékoztatja, továbbá felszólítja, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon arról, hogy fennállt-e olyan érdekkörén kívül álló ok, amely miatt a vasúti pályahálózat számára nem volt hozzáférhető, illetve csatolja az ok igazolásához szükséges okiratokat.

(4) Ha az igénylő a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy az érdekkörén kívül álló okot nem igazolja, a kapacitás-elosztó szervezet a fenntartott kapacitást visszavonja. A kapacitás-elosztó szervezet a döntéséről az igénylőt, a vasúti pályahálózat-működtetőt, valamint a vasúti igazgatási szervet haladéktalanul értesíti.

21. § (1)42 A túlterhelt vasúti pályaszakaszon a pályahálózat-működtető által igényelt menetvonal, illetve a pályahálózat működtetői pályakapacitás-igény elsőbbséget élvez, amennyiben

a) a kapacitás használata a jogszabályban foglaltak végrehajtásához szükséges, vagy

b) a pályahálózat-működtető karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkát végez.

(2) A pályahálózat-működtető az (1) bekezdés szerinti elsőbbségi igényét csúcsidőszakon belül végzett vasúti közszolgáltatással szemben nem érvényesítheti.

(3)43 Túlterhelt vasúti pályaszakaszon, az (1) és (2) bekezdésekben foglalt rendelkezések érvényesítését követően, az alábbi sorrend figyelembevételével – a szakosított infrastruktúraként kijelölt vasúti pályaszakaszok kivételével – elsőbbséget kell biztosítani

a) a vasúti közszolgáltatásnak,

b) a határon átmenő vasúti személyszállításnak,

c) a határon átmenő vasúti árutovábbításnak,

d) az egyéb vasúti árutovábbításnak,

e) az egyéb vasúti személyszállításnak.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak alapján az elsőbbséget élvező menetvonal-igény nem határozható meg, akkor az alábbi sorrend figyelembevételével elsőbbséget kell biztosítani

a) az ütemes menetrend alapján közlekedő vonatoknak,

b) a keretmegállapodás alapján igényelt menetvonalaknak,

c) a több közlekedési napra vonatkozó menetvonal-igényeknek,

d) a hosszabb viszonylatra vonatkozó menetvonal-igényeknek,

e) a rendszeresen közlekedő vonatok menetvonal-igényeinek,

f) a korábban benyújtott menetvonal-igényeknek.

A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak figyelembevétele

22. § (1)44 A vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáinak lehetővé tétele érdekében az ezek végrehajtásához szükséges valamennyi pályakapacitás igényt a pályahálózat-működtető az éves menetvonal-igénylések benyújtásának határidejéig, de legkésőbb az éves üzemi menetrend véglegesítését megelőző tizedik hét végéig nyújtja be a kapacitás-elosztó szervezet részére. Ezen igényeket a kapacitás-elosztó szervezet az éves üzemi menetrendre vonatkozó szabályok alapján elégíti ki.

(2) Az éves üzemi menetrend készítésének időszakában nem tervezhető karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák időtartamára a pályahálózat-működtető – a várható bevételkiesésének és a már kiutalt menetvonalakkal összefüggő esetleges kártérítési kötelezettségének mérlegelésével – a kapacitás-elosztó szervezettől pályahálózat-kapacitást igényel. A kapacitás-elosztó szervezet a benyújtott igény alapján kezdeményezi az adott vasúti pályaszakasz üzemi menetrendjének felfüggesztését, és az érintett igénylőkkel egyeztetett ideiglenes üzemi menetrendet készít. Az ideiglenes üzemi menetrendet a kapacitás-elosztó szervezet úgy készíti el, hogy a lehető legkisebb mértékben legyen szükséges a már kiutalt menetvonalak módosítása.

(3) A karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák várható hatásának bemutatását (kapacitáskorlátozó hatás, terelő útirányok) havonkénti aktualizálással a kapacitás-elosztó szervezet honlapján kell közzétenni.

Eljárás üzemzavar esetén

23. § (1) Ha a pályahálózat-működtető a Vtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján a menetvonalat visszavonta, a kapacitás-elosztó szervezet az igénylő kérelmére a rendelkezésre álló kapacitás terhére más menetvonalat ajánl fel.

(2) A pályahálózat-működtető a honlapján folyamatosan naprakész tájékoztatást ad a vasúti pályahálózat kapacitása igénybevehetőségének rendkívüli eseményből fakadó korlátozásairól.

IV. Fejezet

KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS

Keretmegállapodás

24. § (1) Az igénylő a Vtv. 57. §-a szerinti keretmegállapodást a kapacitás-elosztó szervezettel köti meg.

(2) Egy vasúti pályaszakasz vonatkozásában a napi elméleti kapacitás legfeljebb 5 %-os mértékéig köthető keretmegállapodás.

(3) Az öt évnél hosszabb időtartamú keretmegállapodás csak hosszú távú kereskedelmi szerződések, a keretmegállapodás által érintett vasúti pályával összefüggő beruházás vagy kockázat esetén köthető. Tíz évnél hosszabb időre keretmegállapodás kizárólag akkor köthető, ha az igénylő részt vesz hosszú távon megvalósuló vasúti beruházásban, és a keretmegállapodásban az igénylőnek a beruházással kapcsolatos, külön szerződésben vállalt kötelezettségei is rögzítésre kerülnek.

(4) A kapacitás-elosztó szervezet a keretmegállapodás minden olyan adatát, amely nem minősül törvény által védett titoknak, valamennyi érdekelt számára hozzáférhetővé teszi.

(5)45 Ha a kapacitás-elosztó szervezet a pályahálózat-működtető által szolgáltatott adatok alapján észleli, hogy a Vtv. 57. § (5) bekezdése szerint létrejött keretmegállapodás alapján túlterhelt vasúti pályaszakaszra vonatkozóan fenntartott kapacitás kihasználtsága legalább egy hónapon keresztül a Hálózati Üzletszabályzatban rögzített küszöbérték alatt van, erről a fenntartott kapacitással rendelkező igénylőt három napon belül tájékoztatja, továbbá felszólítja, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon arról, hogy fennállt-e olyan érdekkörén kívül álló ok, amely miatt a vasúti pályahálózat számára nem volt hozzáférhető, illetve csatolja az ok igazolásához szükséges okiratokat.

(6)46 Ha az igénylő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy az érdekkörén kívül álló okot nem igazolja, a kapacitás-elosztó szervezet az adott menetrendi év hátralévő időszakára a fenntartott kapacitást a fel nem használt kapacitás mértékével csökkenti. A kapacitás-elosztó szervezet a döntéséről az igénylőt, a pályahálózat-működtetőt, valamint a vasúti igazgatási szervet haladéktalanul értesíti.

Kapacitáselemzés és kapacitásbővítési terv

25. § (1)47 A vasúti pályaszakasz túlterheltté nyilvánítását követően – kivéve azt az esetet, ha a 26. § szerinti kapacitásbővítési terv megvalósítása már folyamatban van – a pályahálózat-működtető kapacitáselemzést készít, amelyben meghatározza a menetvonal-igények megfelelő kielégítését akadályozó, a vasúti pályaszakasz túlterheltségét eredményező okokat.

(2) A kapacitáselemzésben figyelembe kell venni a vasúti pályaszakasz jellemzőit, az üzemeltetés módját, az igényelt szolgáltatások nyújtásának feltételeit és mindezeknek a pályakapacitásra gyakorolt hatását. Az elemzés során meg kell határozni a túlterheltség csökkentésére irányuló rövid- és középtávú intézkedéseket. A tervezett intézkedések közé tartozhat az útvonal, a menetrend és a sebesség módosítása, valamint a vasúti pályaszakasz felújítása, fejlesztése.

(3)48

(4)49 A kapacitáselemzést a pályahálózat-működtető a hozzáférésre jogosultakkal, kapacitásfoglalásra jogosultakkal és a kapacitás-elosztó szervezettel történő egyeztetés után, de még a vasúti pályaszakasz túlterheltté nyilvánítását követő hat hónapon belül megküldi a vasúti igazgatási szervnek.

(5)50 A vasúti igazgatási szerv értékeli a túlterhelt vasúti pályaszakaszokra vonatkozó kapacitáselemzéseket, továbbá – amennyiben a kapacitáselemzés közlekedéspolitikai zavarokra vagy az állami tulajdonú infrastruktúra hiányosságaira mutat rá – javaslatokat fogalmaz meg a közlekedésért felelős miniszternek.

26. § (1)51 A pályahálózat-működtető a kapacitáselemzés vasúti igazgatási szerv részére történő megküldését követő hat hónapon belül kapacitásbővítési tervet készít. A kapacitásbővítési terv kidolgozására a hozzáférésre jogosultakkal és a kapacitásfoglalásra jogosultakkal folytatott konzultációt követően kerül sor.

(2) A kapacitásbővítési terv meghatározza

a) a túlterheltség okait,

b) a forgalom várható jövőbeli alakulását rövid-, közép- és hosszútávon,

c) a vasúti pályaszakasz fejlesztésének korlátait,

d) a kapacitásbővítés lehetőségeit és költségeit, ideértve a hálózat-hozzáférési díjak várható változásait,

e) a lehetséges kapacitásbővítési intézkedéseket és a megvalósításukra vonatkozó költség-haszon elemzéseket,

f) a javasolt intézkedések megvalósításának ütemtervét,

g) az intézkedések megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet (ezen belül az állami támogatás) mértékét.

(3) A kapacitásbővítési tervet a pályahálózat-működtető az egyeztetések után esetlegesen fennmaradt véleménykülönbségeket is bemutatva küldi meg a kapacitás-elosztó szervezet és a vasúti igazgatási szerv részérére. Ha a kapacitásbővítési tervben meghatározott intézkedések állami támogatás felhasználását igénylik, akkor azt a pályahálózat-működtető a közlekedésért felelős miniszternek is megküldi. A kapacitásbővítési tervben foglalt intézkedések megvalósításáról a pályahálózat-működtető negyedévente beszámolót készít a vasúti igazgatási szerv részére.

Szakosított infrastruktúra kijelölése

27. § (1) A kapacitás-elosztó szervezet egy vasúti pályaszakaszt az azt használó igénylőkkel folytatott egyeztetést, valamint a vasúti igazgatási szerv egyeztetésről történő tájékoztatását követően szakosított infrastruktúraként jelölhet ki.

(2) A szakosított infrastruktúra kijelölése esetén a kapacitás-elosztás során az igénylő – a kijelölésben meghatározott vasúti szolgáltatásra vonatkozó igényének – előnyben részesítése nem jelentheti az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., 82. és 86. cikkében foglaltak sérelmét.

(3) A szakosított infrastruktúra kijelölése nem akadályozhatja meg a szakosított infrastruktúra más vasúti szolgáltatások céljára történő igénybevételét, amennyiben a vasúti pályaszakasz rendelkezik szabad kapacitással, továbbá a vasúti járművek megfelelnek a vasúti pályaszakaszon történő közlekedés műszaki feltételeinek.

Nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakaszok

28. § (1) A kapacitás-elosztó szervezet a Hálózati Üzletszabályzatban olyan vasúti pályaszakaszt minősíthet nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakasznak, amelynek napi átlagos kapacitás-kihasználtsága a megelőző menetrendi év adatai alapján a napi elméleti kapacitás 25 %-át nem haladta meg.

(2) A nagymértékben kihasználatlan vasúti pályaszakasz igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díjból a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint egyedi kedvezmény biztosítható.

V. Fejezet

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATHOZ TÖRTÉNŐ NYÍLT HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

29. § (1)52 A Vtv. 3. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokhoz (a továbbiakban: pályavasúti szolgáltatások) minden hozzáférésre jogosult megkülönböztetéstől mentes módon jogosult hozzáférni.

(2) A pályavasúti szolgáltatások keretében

a) hozzáférést kell biztosítani a nyílt hozzáférésű rakterületekhez, rakodóhelyekhez és járműmérlegekhez,

b)53

c) mellékszolgáltatásként biztosítható a pályahálózat-működtető – Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott – információs rendszeréhez történő hozzáférés.

30. § (1) A pályahálózat-működtető az igénylők számára feltételeket írhat elő a vasúti pályahálózat jövőbeni bevételeivel és használatával kapcsolatos jogos elvárásai védelme érdekében. E feltételeknek megfelelőnek, átláthatónak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat az elosztási elvek részeként közzé kell tenni a Hálózati Üzletszabályzatban. E feltételekről a vasúti igazgatási szerv tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az igénylő számára

a) az igénylő tevékenységének tervezett mértékével arányban álló pénzügyi biztosíték nyújtására, valamint

b) a kapacitás-elosztás során az igénylő által benyújtott igény megfelelőségének biztosítására

vonatkozhatnak.

(3)54 A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi biztosíték nyújtásától el lehet tekinteni a vasúti társaságok esetében, ha

a) a pályahálózat-működtető – a vasúti társaságokra egységesen kiterjedő – ilyen döntést hoz, és

b) az erről szóló döntést az adott menetrendi évre vonatkozóan a Hálózati Üzletszabályzatban közzéteszi.

31. § Amennyiben az igénylő a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat használatához kapcsolódó tevékenységéhez más működtetésében lévő saját célú vasúti pályahálózatot is igénybe kíván venni, akkor a menetvonal-igényhez mellékeli a saját célú vasúti pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a szolgáltatási szerződés megkötéséről.

32. §55

33. § (1) A Vtv. 66. § (1) bekezdésében meghatározott belső megállapodás tartalmazza

a) az integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egységeinek a pályavasúti szolgáltatások megrendelésére és igénybevételére,

b) az integrált vasúti társaság vasúti pályahálózat működtetését végző szervezeti egységei és a vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egységei kötelezettségeire, valamint kapcsolattartására,

c) a pályavasúti szolgáltatások teljesítésének igazolására, valamint

d) a belső hálózat-hozzáférési díj elszámolására

vonatkozó szabályokat úgy, hogy a megrendelt és kiutalt pályavasúti szolgáltatások a ténylegesen igénybe vett pályavasúti szolgáltatásokkal összevethetők legyenek.

(2) A belső megállapodás

a) biztosítja a folyamat átláthatóságát, valamint

b) nem tartalmaz hivatkozást az integrált vasúti társaság olyan belső szabályzatára, amely nem része a belső megállapodásnak.

(3)56 Az integrált vasúti társaságnak az általa működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférése nem valósíthat meg megkülönböztetést más hozzáférésre jogosulttal vagy kapacitásfoglalásra jogosulttal szemben.

33/A. §57 A vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó, létrejött keretszerződés egy példányát a nem független vasúti pályahálózat-működtető a VPSZ részére a mindkét fél által történő aláírástól számított tizenöt napon belül megküldi. A vasúti pályahálózat-működtető továbbá haladéktalanul értesíti a VPSZ-t a kapacitásfoglalási jogosultság megszűnéséről.

VI. Fejezet

A TELJESÍTMÉNYÖSZTÖNZŐ RENDSZER

34. § (1)58 A kapacitás-elosztó szervezet a hálózati zavarok csökkentése és a vasúti közlekedési teljesítmények javítása érdekében teljesítményösztönző rendszert határoz meg, amelynek alapelvei a vasúti pályahálózat egészére vonatkozóan azonosak.

(2) A pályahálózat-működtetőre és a hozzáférésre jogosultra is vonatkozó teljesítményösztönző rendszer elemei lehetnek különösen a hálózati zavart okozó tevékenységért kiszabott pénzügyi hátrányok, valamint a terv feletti teljesítményért járó pénzügyi előnyök. A pénzügyi hátrány egyértelműen a pályahálózat-működtető vagy egy hozzáférésre jogosult által okozott hálózati zavarhoz kötődik. A teljesítmény-ösztönző rendszer a pályahálózat-működtetőre és a hozzáférésre jogosultra egymással arányos elemeket tartalmaz.

(3) A kapacitás-elosztó szervezet úgy határozza meg a teljesítményösztönző rendszer elemeinek mértékét és alkalmazásuk feltételeit, hogy a teljesítményösztönző rendszer működtetéséből származó anyagi előny a működtetés ráfordításaival arányos legyen, valamint a hálózati zavar okai azonosításának adminisztratív költsége ne haladja meg a hálózati zavar okozásáért kiszabott pénzügyi hátrányt.

(4) A teljesítményösztönző rendszer figyelembe veszi az igényelttől eltérően felhasznált pályahálózat-kapacitást, valamint előnyben részesíti azokat a hozzáférésre jogosultakat, akik a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott menetrendszerűségi mértéket meghaladóan vették ténylegesen igénybe a pályahálózat-kapacitást.

(5) A teljesítményösztönző rendszer alapján meghatározott pénzügyi előnyök és pénzügyi hátrányok a hálózat-hozzáférési díjak pénzügyi elszámolásának keretében is elszámolhatók, de azok a hálózati zavarokból származó károk rendezésébe nem vonhatók be.

(6) A kapacitás-elosztó szervezet az alkalmazott teljesítményösztönző rendszer tapasztalatait – így különösen a hálózati zavarok csökkentésére gyakorolt hatást – minden menetrendi évre vonatkozóan a pályahálózat-működtető, a hozzáférésre jogosultak és a vasúti igazgatási szerv bevonásával értékeli.

(7)59

(8)60

(9)61

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)62

(3)63

Átmeneti rendelkezések

36. § (1)64

(2)65

(3) Az adott vasúti társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének időpontjáig a rendelet alkalmazásában a vasúti közszolgáltatásként végzett személyszállítás a közlekedésért felelős miniszter által jóváhagyott közszolgáltatási menetrendben meghatározott, a vasúti társaság által végzett vasúti személyszállítás.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

37. §66 Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt –

a) a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26-ai 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (4) bekezdésének, 11. cikkének, 12. cikkének, 15. cikk (1) bekezdésének, 16. cikk (2)–(3) bekezdésének, 17. cikk (2) és (5)–(6) bekezdésének, 18. cikkének, 19. cikk (2)–(3) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikk (1)–(5) bekezdésének, 22. cikkének, 23. cikkének, 24. cikk (2)–(3) bekezdésének, 25. cikkének, 26. cikk (1)–(2) bekezdésének, 27. cikkének, 28. cikkének, I. és III. mellékletnek, valamint

b) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 4. pontjának

való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet az 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 35. §-a hatályon kívül helyezte 2015. október 15. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 33. §-át.

2

Az 1. § b) pontja a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § b) pontja a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § e) pontját a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3. § a) pontja a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § d) pontja a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § g) pontja a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § n) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § o) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § p) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § q) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 3. § r) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 3. § s) pontját a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontját a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 4. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontját a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 4. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (1) bekezdésének g) pontját a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (1) bekezdése a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdése az 50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (4) bekezdése az 50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (5) bekezdése a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 6. § (1) bekezdése a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (1a) bekezdését a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be, záró szövegrésze a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (1) bekezdése a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 9. § (1) bekezdése a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (5) bekezdése a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 9. § (6) bekezdése az 50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 12. § (4) bekezdését a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 3. §-a iktatta be.

36

A 13. § (1) bekezdése a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 15. § (2) bekezdése a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 15. § (3) bekezdése a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 16. §-t a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

40

A 19. § a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

41

A 20. § a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

42

A 21. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 21. § (3) bekezdése a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

44

A 22. § (1) bekezdése a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

45

A 24. § (5) bekezdését a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 6. §-a iktatta be.

46

A 24. § (6) bekezdését a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 6. §-a iktatta be.

47

A 25. § (1) bekezdése a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

48

A 25. § (3) bekezdését a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

50

A 25. § (5) bekezdése a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

52

A 29. § (1) bekezdése a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § g) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 29. § (2) bekezdésének b) pontját a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

54

A 30. § (3) bekezdését a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

55

A 32. §-t a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

56

A 33. § (3) bekezdése a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 7. § h) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 33/A. §-t a 32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

58

A 34. § (1) bekezdése a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

59

A 34. § (7) bekezdését a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése.

60

A 34. § (8) bekezdését a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése.

61

A 34. § (9) bekezdését a 13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 6/2012. (II. 15.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése.

62

A 35. § (2) bekezdése e rendelet 35. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

63

A 35. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

64

A 36. § (1) bekezdése e rendelet 35. § (3) bekezdésének b) pontja alapján hatályát vesztette 2008. március 2. napján.

65

A 36. § (2) bekezdését e rendelet 35. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 37. § a 45/2009. (IX. 17.) KHEM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére