• Tartalom

104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 402/1971. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület kiterjedése 2,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Balatonkenese 444, 451, 452.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) legnagyobb hazai állományának megőrzése és fenntartása, valamint a Balaton magaspartján és annak szegélyén megtalálható reliktum vegetáció [pl. löszfalnövényzet (Agropyro-Kochietum prostratae) és löszgyepek (Salvio-Festucetum rupicola)] megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– A fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) legnagyobb hazai állományának megőrzése, a védett természeti területeken kívüli állományok fenntartása és kialakítása megalapozásának biztosítása.

– A területen a löszfalnövényzet (Agropyro-Kochietum prostratae) és a löszgyep (Salvio-Festucetum rupicolae) természetes, illetve természetközeli társulásainak megőrzése, további degradációjuk, beerdősülésük és becserjésedésük megakadályozása, regenerálódásuk elősegítése.

– A területen élő egyéb védett növény- és állatfajok megőrzése.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A tátorján fennmaradását az élőhelyül szolgáló növénytársulás fenntartásával kell biztosítani.

– A löszgyepek megőrzéséhez gátolni kell a spontán cserjésedést és beerdősödést, az invazív fajok előretörését.

– A tátorján tőszámának növelése érdekében magszórást, illetve magvetést kell alkalmazni.

– A terület szabadon látogatható, ugyanakkor fontos a látogatás irányítása a taposási károk mérséklése érdekében.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– A magérést követően, a kaszálás előtt a tátorján tövekről a magot össze kell gyűjteni.

– A magérés után összegyűjtött tátorján magok nagyobb részével évente magszórást kell végezni a területen.

– Évente egy alkalommal, októbertől februárig terjedő időszakban az arra alkalmas területrészeket le kell kaszálni, a szénát a területről a kaszálást követő egy hónapon belül le kell hordani.

– A nem kaszálható, becserjésedett területrészeken évente egy alkalommal, októbertől februárig terjedő időszakban szárzúzást kell végezni. A gyep cserjementesítése után itt is át kell térni a kaszálásra.

– A begyűjtött magok maradék részéből minden év októberében tátorján magvetést kell végezni a területen 20Ű20 cm-es tisztított foltokba.

– A gyepterület kiterjedése és művelési ága nem változtatható meg.

3.2. Művelési ághoz nem köthető előírások

– A gépjárműforgalom tilos, kivéve a vízmű üzemi célú megközelítését.

– A kijelölt gyalogutakról letérni tilos, az ösvények elhagyására vonatkozó tilalmat jelölni kell.

1

Az 5. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére