• Tartalom

2007. évi XI. törvény

2007. évi XI. törvény

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. §2

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. február 5. napjától indult folyamatban lévő, valamint a 3. §-ban meghatározott adóigazgatási eljárásban is alkalmazni kell.

3. § (1) Az adózó kérelmére a vámhatóság a 2007. február 5. napjától indult adóigazgatási eljárásban az e törvény hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett döntését visszavonja és az e törvénnyel módosított Rega-tv.3 rendelkezéseinek megfelelő döntést hoz, amennyiben az az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez.

(2) Az adózó a kérelmet az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül az adó megállapítása iránti eljárásban első fokon eljárt vámhatósághoz terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az adózó az általa megfizetett adónak megfelelő összeget a kérelem beterjesztéséig nem hárította át másra.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az adót megállapító vámhatósági határozatot;

b) az adó megállapításához a Rega-tv.-ben meghatározott Műszaki adatlapot, amely bizonyítja, hogy az e törvénnyel módosított Rega-tv. rendelkezéseinek figyelembevétele az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez, ennek hiányában a vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt;

c) az adó megfizetése esetén, a Rega-tv. szerinti adóigazolást.

(5) A vámhatóság, ha az a tényállás tisztázásához szükséges, az ellenőrzés során alkalmazható bizonyítást folytat le azzal, hogy az adó áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a személyre is kiterjedhet, akire az adózó az általa megfizetett adónak megfelelő összeget átháríthatta.

(6) Az e §-ban szabályozott eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási költség fizetése alól.

(7) Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az Art. rendelkezései irányadók.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. február 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. március 9. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 120. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 961. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Rega-tv. rövidítés a 2003: CX. törvényt jelöli.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére