• Tartalom

110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2016.05.20.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1985. (X. 1.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület kiterjedése 7,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Keszthely 2008.

3. § A védettség indoka és célja a történelmi tájképi park eredeti építési formában és jelleggel történő megőrzése.

4. §1 A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez2

A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A kastélypark természeti, kert- és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése.

1.2. A történeti kertekre jellemző stílusjegyek, térszerkezet és növényállomány, a gyűjteményes kert jelleg megőrzése, fenntartása.

1.3. Az őshonos fafajokkal telepített állományrészek jellegének megőrzése, ökológiai állapotuk javítása természetes felújulás segítségével.

1.4. A biológiai sokféleség fenntartása és a területen megtalálható növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása különös tekintettel a madár- és denevérfajokra.

1.5. A kastélypark természeti és táji értékeinek fenntartását szolgáló tudományos igényű kutatások természeti feltételeinek biztosítása.

1.6. A közművelődés, ismeretterjesztés − különös tekintettel a terület táji és természeti értékeire és a kertkultúrára − és a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A kastélypark természetes jellegű és betelepített exóta faállományának fenntartása a természetes felújulás, valamint a telepítés feltételeinek biztosításával.

2.2. Madarak és denevérek megtelepedését elősegítő beavatkozások, tevékenységek, valamint − elsősorban környezeti nevelési célzattal − a téli madáretetés feltételeinek biztosítása.

2.3. A terület természetvédelmi rendeltetése és közpark funkciója közötti összhang biztosítása.

2.4. Az idős és beteg faegyedek egészségi állapotának javítása.

2.5. A terület táji, természeti, kerttörténeti értékeinek és jelentőségének bemutatása tájékoztató táblák kihelyezésével, témaútvonalak kialakításával, információs kiadvánnyal.

2.6. A terület fenntartása és fejlesztése során a kert történeti állapotainak, földben rejtőző (kertrégészeti módszerekkel feltárható) értékeinek figyelembe vétele.

2.7. A természetvédelmi kezelési tevékenységek, beavatkozások a kulturális örökségvédelmi szakterület által − táj- és természetvédelmi, valamint a bemutatást érintő kérdésekben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság), mint a természetvédelmi kezelésért felelős szerv bevonásával −elkészített kerttörténeti tudományos dokumentációval összhangban történő elvégzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.1.1. A biológiai korhatárt elérő, gombásodó, kiszáradó, beteg, balesetveszélyes faegyedek eltávolítását – amennyiben balesetveszély elhárítása nem indokolja az azonnali beavatkozást – a vegetációs időszakon kívül végzi el a terület vagyonkezelője az igazgatósággal előzetesen egyeztetve.

3.1.1.2. A tisztásokat, gyep borítású területeket rendszeres kaszálással kell fenntartani az időjárástól függően évi 4−6 alkalommal. A kaszálás rendjét rendszeresen, de legalább évente egyezteti a terület vagyonkezelője az igazgatósággal.

3.1.1.3. A terület vagyonkezelője az elpusztult, eltávolított faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken a térségre jellemző őshonos fafajok allergén virágport nem termelő változatait vagy inváziós tulajdonságokkal nem rendelkező exótákat telepít az igazgatósággal előzetesen egyeztetve.

3.1.1.4. A fás területeken a természetvédelmi kezelési és a parkfenntartási tevékenységeket, beavatkozásokat a gyepszint növényzetének kíméletével kell elvégezni.

3.1.2. Fajok védelme

3.1.2.1. Védett fajok életfeltételeinek megteremtéséről vagy javításáról madár- és denevér odúk kihelyezésével, karbantartásával, az odvas fák védelmével gondoskodik az igazgatóság, amely beavatkozásokat a terület vagyonkezelőjével egyeztetve végzi el.

3.1.2.2. Fészkelési, költési időszakban a parkfenntartási és a természetvédelmi kezelési tevékenységek során fokozottan ügyelni kell a fészkek biztonságára. Az igazgatóság a fészkelési, költési időszakot megelőzően a fentiek érdekében konzultációt folytat a terület vagyonkezelőjével.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek

    A terület vagyonkezelője az igazgatósággal egyeztetve gondoskodik a területen található egyedi tájértékek megőrzéséről, rendszeres kezeléséről, fenntartásáról.

3.1.4. Látogatás

    A látogatók csak a kijelölt sétaútvonalakat használhatják.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

    A terület vagyonkezelője gondoskodik a területen található idős, kerttörténeti jelentőséggel rendelkező faegyedek kataszterének elkészítéséről. A kataszterezés megkezdéséről előzetesen értesíti az igazgatóságot.

3.1.6. Terület- és földhasználat

3.1.6.1. Tilos a terület vízellátását, az ökológiai vízigény biztosítását veszélyeztető beavatkozásokat végezni a területen.

3.1.6.2. A területen nyomvonalas létesítmény nem létesíthető.

3.1.6.3. Gépjárművel − a természetvédelmi kezelést, parkfenntartást, a terület műszaki infrastruktúrájának karbantartását közvetlenül szolgáló tevékenységek elvégzése kivételével − csak a meglévő utakon szabad közlekedni.

3.1.6.4. A területen építmény elhelyezése csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében, valamint kulturálisörökség-védelmi célból lehetséges.

3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra

    Az igazgatóságnak biztosítania kell az általa a területen elhelyezett, a táji és természeti értékek fenntartását, természetvédelmi célú bemutatását szolgáló eszközök, létesítmények folyamatos karbantartását, fenntartását.

1

A 4. § a 35/2016. (V. 12.) FM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletet a 35/2016. (V. 12.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére