• Tartalom

113/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

113/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről1

2008.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet alkalmazási köre kiterjed a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott bírság kivetésére és felhasználásának rendjére.

2. § A légiközlekedési bírság kivetésével kapcsolatos eljárást a légiközlekedési hatóság folytatja le.

A bírság kivetésének módja

3. § A légiközlekedési bírságot az Lt. 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott alsó és felső határra, valamint az Lt. 66/A. § (2) bekezdésében foglalt szempontokra tekintettel, ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

A bírság megfizetésének módja, határideje

4. § A bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a légiközlekedési hatóság által rendelkezésre bocsátott postai feladóvevényen vagy átutalással kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926- 00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára igazoltan befizetni. A feladóvevényen, illetve átutalási igazoláson a bírsághatározat számát is fel kell tüntetni.

A bírság felhasználásának lehetséges módjai,
a felhasználás ellenőrzése

5. § (1) A légiközlekedési bírságból befolyt összeget elkülönítetten kell kezelni. A beszedett bírságokról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást kell vezetni. A légiközlekedési hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján kivetett és befizetett bírság összegét

a) a légiközlekedési hatóság szakmai irányítására, köztisztviselőinek továbbképzésére,

b) a légiközlekedési szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére és korszerűsítésére,

c) a légiközlekedési hatósági ellenőrzésekkel összefüggő tevékenységek ellátására, az ellenőrzési feladatokkal összefüggő költségek fedezésére, az ellenőrzéshez szükséges technikai eszközök fejlesztésére,

d) a zajellenőrzéssel, a légiközlekedés által okozott zaj ellenőrzésével, a környezetterhelés vizsgálatával és ellenőrzésével összefüggő feladatainak ellátására, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére, valamint a lakosság tájékoztatására,

e) a nemzetközi légiközlekedési szervezetekben való tagsággal összefüggő feladatok ellátása és munkacsoportban való részvétel költségének fedezésére

használhatja fel.

(2) A légiközlekedési hatóság évente tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert a bírság összegének a meghatározott célra történő felhasználásáról.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. július 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 4. § (3) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére