• Tartalom

118/2007. (X. 17.) FVM rendelet

118/2007. (X. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2007.10.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § „(1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:
a) rendelkezik a nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;
b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri
ba) az 1 hektárt, vagy
bb) a 0,5 hektárt, amennyiben az erdőrészlet erdőterülettel közvetlenül határos az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 13. §-ának (3) bekezdése szerint;
c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek súlyos gondatlanságból vagy szándékosan történő megszegése miatt;
d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;
e) a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történő telepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.
(2) A kérelmező 2007-ben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt nem kezdheti meg az erdőtelepítést, azt követően a támogatási döntésről szóló határozat kézhezvételéig csak saját felelősségre kezdheti meg a beruházást. A kérelmező 2008-tól kezdődően a támogatási döntésről szóló határozat kézhezvételéig nem kezdheti meg az erdőtelepítést.
(3) Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:
a) gyep esetében a talaj-előkészítést;
b) szántóterület esetében:
ba) csemeteültetést,
bb) dugványozás vagy magvetést;
c) kiegészítő intézkedés megvalósítását.
(4) Ha a jogosult mezőgazdasági terület használója 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság vagy központi költségvetési szerv, akkor kizárólag a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatás vehető igénybe.
(5) A támogatásra jogosult köteles:
a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni, és
b) a művelési ág változását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtása előtt bejelenteni a földügyi hatóságnál.”

2. § Az R. 13. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódó megállapított támogatási jogosultsága megszűnik, ha
a) a támogatásra jogosult a 7. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, vagy
b) a támogatásra jogosult a támogatási időszakban a telepített erdőrészlet területét vagy annak egy részét engedély nélkül más módon hasznosítja, illetve
c) a támogatásra jogosult az 5. § (2) bekezdésben foglaltakat megszegte.”

3. § (1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú mellékletében a „Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere” pontban a „faállomány elegyesség vizsgálata” értékelési szempontnál az „állomány” szövegrész helyébe a „célállomány” szövegrész lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy azt a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Melléklet a 118/2007. (X. 17.) FVM rendelethez


Célállomány-típusok meghatározása, valamint támogathatóságuk az egyes területeken

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

1. Szatmár-Beregi-síkság

2a. Bodrogköz

2b. Rétköz

3. Nyírség

4. Hajdúság

5. Berettyó-Körös-vidék

6. Hortobágy

7. Nagykunság

8. Körös-Maros köze

9. Közép-Tiszai-ártér

10. Alsó-Tiszai-ártér

11a. Tápió-Zagyva-vidék

11b. Gyöngyös-Hevesi-síkság

11c. Borsod-Zempléni-síkság

12. Duna-Tisza közi hátság

13. Bácskai-löszhát

14a. Dunai-szigetek

14b. Közép-Duna menti sík

14c. Közép- és Alsó-Duna-ártér

15a. Mezőföldi-löszhát

15b. Sárrét-Sárvíz-völgye

15c. Tengelici-homokvidék

16. Dráva menti síkság

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

N

T

N

N

N

T

N

N

N

N

T

N

T

T

J

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

J

T

T

T

J

16

Fenyő elegyes -gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

T

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

T

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

T

N

T

T

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

J

T

J

T

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

J

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

T

J

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

T

J

T

J

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

T

J

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

N

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

N

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

T

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

N

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

N

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

T

T

J

J

J

T

J

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

T

J

J

J

T

J

T

J

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

J

J

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

N

N

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

T

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

15

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

T

J

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

15

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

T

J

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

J

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

T

T

J

T

T

J

J

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

J

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

T

T

J

T

T

J

J

77

Hársas

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

15

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

T

N

T

N

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

10

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

17a. Zempléni-hegység

17b. Szerencsi-dombság

18a. Borsodi-dombság

18b. Cserehát

19a. Aggteleki-karszt

19b. Rudabánya–Szalonnai-hegység

20. Heves–Borsodi-dombság

21a. Központi-Bükk

21b. Bükkalja

22. Mátra

23. Gödöllői-dombság

24a. Nyugati-Cserhát-vidék

24b. Középső-Cserhát-vidék

24c. Karancs–Medves-vidék

24d. Ipoly-medence

25. Börzsöny

26. Visegrádi-hegység

27. Pilis–Budai-hegység

28. Gerecse

29. Vértes

30a. Velencei-hegység

30b. Dunazugi–Velencei-medencék

31a. Devecseri-Bakonyalja

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

T

T

T

J

N

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

N

N

N

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

N

J

J

J

J

J

J

T

J

T

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

16

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

T

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

T

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

J

J

J

J

J

N

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

N

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

J

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

J

J

T

J

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

J

T

T

J

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

J

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

T

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

T

J

J

T

T

T

T

N

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

N

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

N

N

N

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

N

T

N

T

N

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

N

N

N

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

J

T

J

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

T

N

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

J

J

T

J

T

J

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

N

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

N

T

N

N

T

T

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

T

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

J

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

J

N

J

J

T

T

J

J

T

J

T

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

J

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

J

N

J

J

T

T

J

J

T

J

T

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

J

77

Hársas

Egyéb lágylomb

15

J

T

T

T

J

J

T

J

T

J

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

T

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

15

J

T

T

T

J

J

T

J

T

J

J

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

T

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

15

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

10

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

31b. Pápai-Bakonyalja

31c. Súri-Bakonyalja

31d. Pannonhalmi-dombság

31e. Vértesalji-dombság

32. Magas-Bakony

33. Keleti-Bakony

34. Déli-Bakony

35. Balaton-felvidék

36a. Keszthelyi-dolomitvonulat

36b. Tátika-csoport

37. Győr–Tatai-teraszvidék

38a. Szigetköz

38b. Mosoni-sík

38c. Rábaköz

39. Fertő–Hanság-medence

40a. Kemenesalja

40b. Pápa–Devecseri-síkság

41. Soproni-hegység

42. Soproni-dombság

43. Kőszegi-hegység

44a. Kőszeg-hegyalja

44b. Pinka-fennsík

45a. Ikva–Répce-sík

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

J

J

T

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

J

J

T

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

T

T

T

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

T

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

T

N

J

J

J

J

J

J

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

T

T

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

T

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

J

T

T

T

J

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

J

J

T

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

J

J

T

J

J

J

J

T

J

T

J

N

J

J

T

T

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

N

T

T

N

T

N

T

T

T

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

T

T

T

T

T

16

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

T

T

T

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

N

T

T

T

N

T

T

T

J

T

J

J

J

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

N

J

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

J

T

J

J

J

J

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

T

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

N

T

T

J

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

N

J

J

N

N

N

T

T

J

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

N

T

N

T

T

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

J

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

N

T

T

N

T

N

N

N

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

T

N

T

N

J

J

T

J

T

T

T

J

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

J

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

N

J

J

N

N

N

T

T

J

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

T

T

T

T

N

T

T

T

J

T

T

T

T

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

N

N

T

T

T

T

N

T

T

T

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

T

N

T

T

N

T

T

N

J

N

N

N

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

T

T

T

T

N

T

T

T

N

N

T

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

T

T

T

T

N

T

T

T

N

N

T

N

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

N

N

N

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

J

T

T

T

T

T

T

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

T

J

T

J

N

T

T

T

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

T

N

T

T

T

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

J

T

N

T

T

T

T

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

J

T

N

T

T

T

T

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

J

J

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

J

J

T

J

J

J

T

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

15

J

J

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

T

J

T

J

J

J

T

77

Hársas

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

T

N

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

T

N

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére