• Tartalom

120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

a külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről és ellenőrzéséről1

2009.09.18.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (9) bekezdésében és 49. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetéhez tartozó

a) ITDH Befektetésösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás célelőirányzat, valamint az IT piacösztönzés és a hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja, valamint a KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése fejezeti kezelésű előirányzatok integrálódásával, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvénnyel megállapított Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: Célelőirányzat) felhasználására, kezelésére, működtetésére és ellenőrzésére;

b) a Célelőirányzatból pályázati úton nyújtott támogatások szabályaira

terjed ki

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A Célelőirányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A Célelőirányzat bevételeinek és kiadásainak forrása a költségvetési törvényben a minisztérium fejezetében e célra jóváhagyott előirányzat.

(2) A Célelőirányzat bevételeit képezik továbbá:

a) a Célelőirányzatból támogatást igénylő által megfizetett eljárási díj,

b) a külföldi és belföldi gazdálkodó szervezetek és természetes személyek által, valamint külföldi kormánysegélyből és segélyalapokból a Célelőirányzat javára teljesített befizetések.

(3) A Célelőirányzat pénzügyi műveleteinek lebonyolítása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán történik.

(4) A Célelőirányzatból kell fedezni a Célelőirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és személyi feltételeivel, ellenőrzésével, a MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zárkörüen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MAG Zrt.) mint közreműködő szervezettel kapcsolatos költségeket, melyek maximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás összegének 5%-a lehet, továbbá az Ámr. 108/A. § (1) bekezdésének előírása alapján a Kincstár meghatározott szolgáltatásai után az Ámr. 24. számú melléklete szerinti díjakat.

3. § (1) A Célelőirányzat a magyar gazdaság növekedése és versenyképessége fejlesztésének, a befektetésösztönzési, kereskedelem-fejlesztési és kereskedelem-politikai kormányzati célok, a külkapcsolati stratégia megvalósítása elősegítésének egyik eszköze, továbbá költségvetési forrást biztosít a hazai kis- és középvállalkozások által előállított magas tudástartalmú termékek és szolgáltatások új piacra jutásának elősegítéséhez (a továbbiakban: HTEC program), valamint a külgazdasági szakdiplomata hálózat közvetlen szakmai irányításához kapcsolódó, a külképviselet más diplomatáit is megillető alapvető szolgáltatásokon felüli kiadásokhoz.

(2) Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht. (a továbbiakban: ITDH) közhasznú tevékenységének ellátására és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott pályázatok működtetése érdekében központi szervezetet, iroda- és tanácsadó hálózatot, pályázatkezelő szervezetet és információs adatbázist működtet.

4. § (1) A Célelőirányzat kiadási előirányzata a következő jogcímeken biztosít támogatást:

a) az ITDH közhasznú tevékenységének ellátása működési költségeihez és felhalmozási kiadásaihoz,

b) befektetésösztönzési programok, projektek finanszírozásához,

c) kereskedelem-fejlesztési programok, projektek finanszírozásához,

d) központi kezdeményezésű programok, projektek finanszírozásához,

e) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyásával, az ITDH által meghirdetett kereskedelem-fejlesztési célokat szolgáló, a 11. § (2) bekezdésében leírt nyilvános pályázati rendszerhez,

f) a HTEC program működtetésének finanszírozásához,

g) az egységes külgazdasági képviseleti rendszer működtetésének finanszírozásához való hozzájáruláshoz.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek:

a) Magyarországra irányuló külföldi tőkebefektetések elősegítése, tájékoztatás a vonatkozó hazai jogszabályokról és befektetési lehetőségekről,

b) Magyarország mint vonzó befektetési célország promóciójának kommunikációs eszközökkel való elősegítése, a szóba jöhető befektetők tájékoztatása Magyarország komparatív előnyeiről,

c) operatív feladatmegoldással (általános és specifikus befektetési információnyújtás, partnerközvetítés, telephelyajánlatok, telephely-látogatások, hatósági ügyintézés, vagy egyéb tárgyalások megszervezése, lebonyolítása stb.) az úgynevezett „zöldmezős” és „barnamezős” beruházások, valamint a vegyesvállalati formában külföldi tőkével megvalósuló befektetések elősegítése,

d) a már Magyarországon működő külföldi vállalatok újabb befektetéseinek elősegítése és koordinálása, új fejlesztési projektjeik megvalósításában, valamint a beszállítói kapcsolatai kialakításában való részvétel,

e) folyamatos kapcsolattartás a Magyarországon már letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozásokkal, a kapcsolatrendszer bővítése, a kormányzat és a vállalatok közötti hídszerep megvalósítása és fejlesztése,

f) a hazai befektetési projektek prezentálható formában történő elkészítésében való közreműködés, az érintett vállalkozók és szervezetek részére oktatás és tanácsadás elősegítése, célirányos rendezvényekkel szakmai vagy pénzügyi befektetők felkutatása a projektekhez,

g) az ipari parkokba és vállalkozói övezetekbe történő külföldi tőkebetelepítés elősegítése,

h) háttéripari, beszállítói projektben, illetve programban szervezői, partnerközvetítői feladatok ellátása,

i) a letelepedett külföldi tulajdonú vállalkozások magyarországi tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése, különös tekintettel a munkaerőmozgásokra, a fejlesztési elképzelésekre,

j) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegációk programjának előkészítése, szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek részbeni támogatása,

k) az ITDH információs standjának és rendezvényeken való részvételének támogatása.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek:

a) kereskedelmi promóciós tevékenység elvégzése (üzletember-találkozók, magas szintű látogatásokhoz kapcsolódó üzleti delegációk, szemináriumok, konferenciák, kiállításokon történő részvétel szervezése stb.),

b) promóciós (országbemutató, kereskedelemtechnikai, szektoriális stb.) kiadványok megjelentetése és terjesztése,

c) üzleti lehetőségek terjesztése a belföldi és külföldi irodahálózaton keresztül,

d) szóba jöhető kereskedelmi partnerek felkutatása és közvetítése a magyar vállalatoknak,

e) a magyar vállalkozások piaci stratégiájának, termékstratégiájának kialakításához szükséges információk gyűjtése, tanácsadás, termékprogramok lebonyolítása,

f) a külpiaci lehetőségekről és a kereskedelemtechnikai feltételekről való tájékoztatás szóban, írásban és elektronikus úton,

g) az exportpotenciállal rendelkező magyar vállalatok felmérése és adatbázisba rendezése, annak megnyitása elektronikus formában az érdeklődők felé,

h) a tőkekihelyezéshez, a fogadó országban vegyesvállalat alapításához szükséges információk beszerzése, feldolgozása, szolgáltatása, piaci tanulmányok elkészítése, konferenciák szervezése,

i) hivatalos küldöttséggel kiutazó üzletember-delegációk programjának előkészítése, szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek részbeni támogatása,

j) az ITDH információs standjának és rendezvényeken való részvételének támogatása.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységek:

a) a minisztérium által kezdeményezett, a külgazdasági kapcsolatok építését, a kereskedelem fejlesztését elősegítő, stratégiai, geopolitikai jelentőségű hazai és nemzetközi programokon, kiállításokon történő részvétel támogatása,

b) közreműködés a magas szintű látogatásokhoz kapcsolódó, a nemzeti megjelenést biztosító központi rendezvényeken,

c) részvétel a külgazdasági feladatok megoldását megalapozó kutatások, tanulmányok elkészítésében,

d) a kereskedelemfejlesztést szolgáló sajtó-, tanácsadási, oktatási és tájékoztatási tevékenység végzése,

e) a befektetési és kereskedelem-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében állandó vagy aktuális kiadványok készítésével vagy készíttetésével, külföldi gazdasági lapokban Magyarország mellékletek megjelentetésével, sajtótájékoztatók szervezésével kiadványok megjelentetése és médiatevékenység folytatása,

f) tanácsadói és információs szolgáltatás nyújtása a belső piac működéséről, valamint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország közötti szerződéses kapcsolatokból adódó folyamatokról az ITDH Euro Info irodáján keresztül az EU Euro Info hálózatának hivatalos magyarországi állomásaként,

g) üzleti partnerkereső szolgáltatás működtetése az EU-elektronikus üzletépítő hálózatának magyar nemzeti kontaktpontjaként.

(5) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységek:

a) HTEC irodák működtetése, amelyek információs és fizikai bázist teremtenek azoknak a magyar cégeknek, amelyek saját jelenlétet terveznek az Amerikai Egyesült Államokban vagy Ázsiában,

b) pályázat működtetése olyan infokommunikációs technológiákat bemutató szakmai eseményeken való magyar részvétel elősegítésére, ahol a támogatott cégeknek lehetőségük nyílik egy-egy termékük vagy tevékenységük bemutatására.

(6) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti tevékenységek:

a) a külgazdasági szakdiplomaták nagyfokú térbeli rugalmasságát lehetővé tevő, kizárólagos használatú gépkocsipark műszaki korszerűsítése, a műszaki állapotból következő, szükséges cserék lebonyolítása,

b) gazdaságdiplomáciai, befektetési, kereskedelem-fejlesztési események, programok előkészítése, megszervezése, lebonyolítása.

(7) Az előirányzat-maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása során az Ámr. 66. §-ában foglaltak az irányadók.

Az ITDH közhasznú tevékenységének és a programok finanszírozásának szabályai

5. § (1) A Célelőirányzat kiadási előirányzatának felhasználását – a 4. § (1) bekezdés szerinti a)–g) jogcímek közötti megoszlását – a miniszter hagyja jóvá.

(2) A 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti tevékenységek ellátásának költségeit, az elvégzendő feladatok tartalmát, a támogatás igénybevételének folyósítási ütemét és mértékét az ITDH részletes, előzetes üzleti terve és a szakmai programok listája szerint – a Felügyelő Bizottság javaslatára – a miniszter hagyja jóvá.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímre minimálisan a Célelőirányzat kiadási előirányzatának 15%-át kell fordítani.

6. § (1) Az ITDH és a minisztérium a 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti feladatok végrehajtására szerződést köt, amely rögzíti az ellátandó feladatokat, a támogatás igénybevételének folyósítási ütemét, a támogatással való elszámolás módját, az ITDH által vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazható szankciókat. A 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A támogatást nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a kamattal növelt összeggel kell visszafizetni. A kamat nagysága a támogatás visszavonása időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

A Célelőirányzat terhére történő
támogatás folyósítása

7. § (1) A támogatás folyósítása a 4. § (1) bekezdés a) pontjában megadott célra, a 6. § (1) bekezdés szerinti közhasznú szerződésben meghatározott összegben és ütemezés szerint, féléves és éves elszámolási kötelezettség mellett történik.

(2) A 4. § (1) bekezdés b)–d) és f) pontjában meghatározott célok esetén az 5. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott összegű támogatás folyósítása a 6 § (1) bekezdésében foglalt szerződés szerinti ütemezés alapján történik. A 4. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott cél esetében a minisztérium jogosult a külgazdasági szakdiplomata munkavégzéséhez szükséges dologi kiadások, valamint beszerzések többletforrását, többleteszközt kiegészítő jelleggel évközi előirányzat átcsoportosítással, megállapodás alapján a Külügyminisztérium részére átadni.

(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt pályázati rendszer működtetéséhez a minisztérium a támogatás összegét a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével, az utalandó tételek összesítőjének a minisztérium részére történő benyújtását és ellenőrzését követően folyósítja az ITDH részére. A támogatási összegek kedvezményezettek részére történő átutalásáról az ITDH gondoskodik.

8. § (1) A támogatás folyósításánál biztosítani kell az 5. §-ban foglaltak teljesítését, valamint az előirányzat-felhasználási tervvel való összhangot.

(2) Az ITDH-nak a támogatás felhasználásáról szöveges indoklással alátámasztott féléves és éves elszámolást kell készítenie a minisztérium részére.

(3) A támogatás folyósításának feltétele a szerződésben meghatározott, valamint a (2) bekezdés szerint esedékes elszámolási kötelezettség teljesítése.

(4) A minisztérium a támogatás folyósítását az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy el nem fogadása esetén felfüggeszti, folyósításra az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.

9. § Az ITDH elkészíti a célelőirányzat célok szerinti felhasználásáról és az azzal való gazdálkodásról – a vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti – szöveges indoklással alátámasztott féléves és éves elszámolást a minisztérium részére a szerződésben rögzített határidőre.

A Célelőirányzat-felhasználás
ellenőrzési rendszere

10. § (1) A Célelőirányzatból a 4. § (1) bekezdésében foglalt jogcímeken nyújtott támogatások ellenőrzése a vállalt kötelezettségek teljesítésére, a rendeltetésszerű és a szerződésnek megfelelő forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A támogatás felhasználásának rendszerszerű ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(3) Az ITDH köteles a támogatás felhasználását – ellenőrizhetőség céljából – az egyéb források felhasználásától elkülönítetten nyilvántartani.

A pályázati úton nyújtott támogatások

11. § (1) A Célelőirányzat terhére – a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerint – az ITDH a miniszter felhatalmazásával a magyar vállalkozások nemzetközi kereskedelembe való beilleszkedése, kapcsolataik fejlesztése és bővítése érdekében kereskedelem-fejlesztési támogatási rendszert működtet.

(2) A pályázati úton – a miniszter által e célra jóváhagyott keretből – az ITDH által nyújtott támogatások fő céljai:

a) a Magyarországon termelő- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban székhellyel rendelkező bejegyzett vállalkozások termékeinek nemzetközi elfogadtatása és külpiaci megjelenésének elősegítése:

aa) külföldi kiállításokon való részvétel Magyarországon előállított termékkel vagy Magyarországról származó szolgáltatással,

ab) egyes marketingeszközök készíttetése, hirdetések megjelentetése,

ac) a piaci szervezet – értékesítési tevékenységet nem folytató, marketing célból létrehozott iroda vagy bemutatóterem – bérleti díjának támogatása,

ad) nemzetközi szervezeti tagdíjhoz hozzájárulás,

ae) az importáló ország által kötelezően előírt, ott elvégzendő megfelelőségtanúsíttatási eljárás költségének támogatása;

b) az Európai Unió tagállamai és harmadik országok által kiírt programokban való részvétel támogatása.

12. § A Célelőirányzatból a 11. § (2) bekezdésében szereplő célokra támogatás kizárólag pályázat útján, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint nyújtható.

13. § (1) Az ITDH a pályázatkezelés egyes tevékenységeivel, így a szerződéskötéssel, a szerződések teljesítésének pénzügyi ellenőrzésével és az elszámoltatással a MAG Zrt.-t mint közreműködő szervezetet bízhatja meg.

(2) A közreműködő szervezet díjazása a miniszter által a pályázatokra jóváhagyott kiadási előirányzatot terheli. Maximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás összegének 5%-a lehet.

14. § Az ITDH-nak a pályázati úton nyújtott támogatás felhasználásáról szöveges indoklással alátámasztott féléves és éves elszámolást kell készítenie a minisztérium részére.

A pályázati úton nyújtott támogatás szabályai

15. § (1) A Célelőirányzatból támogatás a Magyarországon termelő- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel vagy EGT-államban székhellyel rendelkező bejegyzett vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szakmai alapon szerveződő egyesületek, szövetségek, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK), annak területi szervezetei és költségvetési szerv részére nyújtható.

(2) A pályázat keretében támogatás – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatott tevékenység, illetve program megkezdése előtt igényelhető.

(3) Kivételesen indokolt esetben a miniszter külön írásos engedélye alapján utólagosan is nyújtható támogatás lezajlott programokhoz, előzetesen befogadott szándéknyilatkozat alapján.

(4) A támogatások elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás és az útmutató tartalmazza.

(5)2 Nem nyújtható támogatás

a) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az EU előcsatlakozási eszközeiből vagy az EU strukturális alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatás iránti pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak;

c) azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül a közigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

e)3 azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 15. §-ában meghatározott feltételeinek.

(6)4 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a személy vagy szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(7)5 Ha törvény eltérően nem rendelkezik, függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől, a lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezőknek – a köztartozás megfizetéséig –, a szerződés megkötését követően kialakuló ilyen köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható. Csődeljárás esetén a csődegyezség megszületéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

A pályázati úton nyújtott támogatásokra vonatkozó további szabályok

16. § (1) A támogatások minden esetben vissza nem térítendő támogatást jelentenek a pályázati kiírásokban felsorolt és elismert – áfa és értéktöbbletadó nélküli – költségek támogatási szerződésben szereplő mértékéig.

(2) Az elnyerhető támogatásra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) rendelkezései az irányadók.

(3) A támogatás mértékét a pályázati felhívás állapítja meg.

(4) A pályázó nyilatkozik, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén mekkora összegű támogatást vett igénybe.

(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére irányuló pályázatok kiírása

17. § (1) A pályázati felhívásokat, amelyek tartalmazzák a tárgyévi támogatási feltételeket és a hozzájuk rendelt támogatás mértékét, a minisztérium hivatalos lapjában és legalább egy országos terjesztésű gazdasági napilapban, valamint a minisztérium és az ITDH hivatalos honlapján kell közzétenni.

(2) Forráshiány esetén a pályázatok befogadása – előzetes hirdetmény közzétételével – felfüggeszthető. A pályázatok befogadásának felfüggesztéséről szóló közleményt a felfüggesztés időpontja előtt legalább 10 nappal meg kell jelentetni a minisztérium hivatalos lapjában és legalább egy országos terjesztésű napilapban, valamint a minisztérium és az ITDH hivatalos honlapján.

(3) A pályázat benyújtásakor jogcímenként és alkalmanként eljárási díjat kell fizetni, amelynek összege 5000 forint.

(4) A befizetett eljárási díjat a kizárólag forráshiány miatt elutasított pályázat esetén, az elutasító döntést követő 30 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása

18. § (1) A támogatás nyújtásáról a 11. § (2) bekezdése szerinti pályázatok esetében a miniszter dönt a miniszter által kijelölt pályázati bíráló bizottság javaslata alapján. A bíráló bizottság munkájában a minisztérium és az ITDH kijelölt képviselőin túl a pályázatok elbírálásában érdekelt más tárcák által delegált tagok és országos érdek-képviseleti szervek képviselői is részt vehetnek.

(2) A pályázatok értékelését az ITDH készíti elő a bíráló bizottság részére. Ennek keretében ellenőrzi a jogszabályban és a pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi feltételek meglétét.

(3) A pályázatok hiányos benyújtása esetén az ITDH a pályázót egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

(4) A folyamatos beadási határidejű pályázatokat a befogadástól számított 90 napon belül el kell bírálni.

(5) A pályázatokra vonatkozó támogató döntést annak meghozatalát követő 15 munkanapon belül a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint az ITDH honlapján közzé kell tenni a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya és összege feltüntetésével.

(6) A döntésről a kedvezményezettet külön megbízás alapján a MAG Zrt. mint közreműködő szervezet a szerződés megküldésével írásban értesíti. A szerződéskötésre legfeljebb egy hónapos határidőt lehet kitűzni.

A pályázati úton nyújtott támogatások elnyerésére irányuló szerződések megkötése

19. § (1) A pályázatokra vonatkozóan a miniszteri döntést követően – külön megbízás alapján – a MAG Zrt. az ITDH képviseletében szerződésben állapodik meg a pályázóval, amelynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás módját és határidejét.

(2) Ha az előírt határidőn belül a szerződéskötésre a támogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

(3) A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén alkalmazandó szankciókat a támogatási szerződés és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

(4) Támogatási szerződés akkor köthető, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a támogatás összegét, arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a pályázó a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. deember 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó csekély összegű (úgynevezett de minimis) támogatásban részesül, és egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, továbbá a felhasználás feltételeit és követelményeit, valamint a támogatott program részletes leírását;

b) a támogatás folyósításának módját, a kölcsönös teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését;

c) az ellenőrzési jogosultság elfogadását;

d) a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket, az elállás jogát;

e) a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket;

f) a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket;

g) a felek megnevezését és az aláírási jogosultsággal rendelkezők előnyomtatott nevét és aláírását, a szerződés keltét;

h) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket;

i) a nem teljesítésre, illetve a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, amelyek szerint a Támogató a szerződéstől eláll, és a támogatást egyidejűleg visszavonja. A kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elállás időpontjától számított 5 napon belül köteles visszafizetni.

A pályázati úton nyújtott támogatások folyósítása

20. § (1) A támogatás folyósításához szükséges – a támogatási szerződésben meghatározott – számlákat és kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben meghatározott szervezethez kell benyújtania.

(2) A támogatás folyósítása utólagosan, a kedvezményezett által benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik.

(3) Az utalványozáshoz biztosítani kell a támogatási szerződés és a kifizetés összhangját, továbbá a kifizetés alapjául szolgáló teljesítést igazoló dokumentumok meglétét.

21. § (1) Az ITDH a támogatási célkitűzés megvalósulását, ennek pénzügyi és szakmai ellenőrzését követően gondoskodik a 11. § (2) bekezdésében leírt támogatási célok alapján megkötött szerződések szerinti támogatási összegek kifizetéséről.

(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeni ütemezés szerint történik.

(3) A támogatási szerződés teljesülésének szakmai ellenőrzését az ITDH végzi.

(4) A támogatási szerződéssel kapcsolatos adminisztratív teendőket és a pénzügyi ellenőrzést a MAG Zrt. mint közreműködő szervezet végzi.

(5) A 11. § (2) bekezdése szerinti cél esetében az ITDH a szakmai teljesítés igazolása után a MAG Zrt.-hez mint közreműködő szervezethez nyújtja be a támogatás folyósításához szükséges bizonylatokat a pénzügyi ellenőrzés és a kifizetés jogosságának igazolására. A MAG Zrt. az általa ellenőrzött dokumentumok alapján a jogos kifizetés összegét igazoló utalványokat és rendelkező leveleket az utalandó tételek összeállítására az ITDH-nak juttatja vissza.

A pályázat keretében nyújtott támogatások
ellenőrzési rendszere, a program
vagy a projekt lezárása

22. § (1) A támogatások ellenőrzése a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésére, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználásra terjed ki.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásának felhasználását – ellenőrzés céljából – elkülönítetten nyilvántartani.

(3) Egy tevékenység, illetve program akkor tekinthető befejezettnek vagy megvalósultnak, ha a szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint teljesült, és erről szöveges beszámolókkal, értékelésekkel, bizonylatokkal alátámasztva számolt be a kedvezményezett, és annak a támogató általi jóváhagyása megtörtént.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)6

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, támogatási döntéssel rendelkező pályázatokra az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM rendeletnek a pályázati kiírás közzététele napján hatályos rendelkezései és a közzétett pályázati felhívás feltételei az irányadóak.

1

A rendeletet a 18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2014. április 14. napjával.

2

A 15. § (5) bekezdése a 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 15. § (5) bekezdés e) pontja a 22/2009. (IX. 17.) NFGM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

4

A 15. § új (6) bekezdését a 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 15. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta és szövegét megállapította a 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése. E módosító rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 23. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére