• Tartalom

2007. évi CXXI. törvény

2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról1

2016.01.01.

I–IV.2

1–80. §

V.

Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a, az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének – e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított – t) pontja, e törvény 82. §-ának (3) és (7) bekezdése, valamint 84–86. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

81. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor működő megyei, egyházi, regionális és országos módszertani intézmények kijelölése 2008. június 30-áig marad érvényben, a 2008. január 1-je és június 30-a között lejáró kijelölések 2008. június 30-áig meghosszabbodnak. 2008. január 1-je és június 30-a közötti időtartamra új módszertani intézmény nem jelölhető ki, ebben az időszakban a módszertani intézmények működésére a 2007. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)3

(3) Az e törvény hatálybalépésekor jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatóknak, intézményeknek az Szt. – e törvény 27. §-ával megállapított – 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételnek 2008. december 31-éig kell megfelelniük.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. §-ának (9) bekezdése szerint szociálisan rászorultnak minősített személyek gondozási szükségletét nem kell az e törvény 26. §-a szerint megvizsgálni; a gondozási szükséglet fennállását a külön jogszabály szerinti, egészségi állapotról szóló orvosi igazolás a következő felülvizsgálat időpontjáig igazolja.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét

a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni,

b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(6)4 Az e törvény hatálybalépésekor emelt szintű idősotthoni ellátásban részesülő személyek e törvény 31. §-ával meghatározott, gondozási szükséglet megállapítására irányuló vizsgálatát a fenntartó 2008. év során kezdeményezheti a szociális szakértői szervnél. A gondozási szükséglet vizsgálata az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem érinti, azonban a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megállapítása esetén az ellátott után 2009. évtől a nem emelt szintű idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás vehető igénybe. Ebben az esetben 2008. év során az ellátott e törvény 54. §-ával megállapított jövedelemvizsgálatát is el kell végezni, azzal, hogy az Szt. – e törvénnyel megállapított – 119/D. §-át nem kell alkalmazni. Az ellátottnak továbbra is a megállapodás szerinti elhelyezést és ellátást kell nyújtani.

(7) Azon rehabilitációs intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezett ellátottak esetén, akiknek intézményi jogviszonya e törvény hatálybalépését megelőzően jött létre, a jogviszony időtartamára és – ha a 94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése szerinti megállapodás másként nem rendelkezik – az ellátás tartalmára a jogviszony létrejöttekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a rehabilitációs célú lakóotthonban e törvény hatálybalépését megelőzően elhelyezett személy elhelyezése határozatlan idejűre módosítható.

(8) Szociális igazgatási bírságot kiszabni csak az e törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetén lehet. Amennyiben a jogsértés valamely állapot fenntartásával valósul meg, a szociális igazgatási bírságot akkor lehet kiszabni, ha a jogsértő állapot e törvény hatálybalépése után is fennáll.

(9) Az Szt. – e törvény 56. §-ával megállapított – 131/A. §-ának rendelkezéseit a 2009. költségvetési évtől kell alkalmazni.

(10) Az e törvény hatálybalépésekor étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, illetve idősotthoni ellátásban részesülők után 2008. évben járó normatív hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a 2007. évi összegnél, idősotthoni ellátás esetében 2009. évtől pedig a 2007. évi összegnek a differenciált normatíva emelkedésének átlagával emelt összegénél. Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2009. január 1-jétől csak az e törvény 54. §-a szerinti jövedelemvizsgálat alapján nyújtható. Idősotthoni ellátás esetében a törvény hatálybalépésekor ellátásban részesülő személyre vonatkozóan 2008. év során a fenntartó kezdeményezheti az 54. § szerinti jövedelemvizsgálat elvégzését, ebben az esetben 2009. évtől a költségvetési törvényben a jövedelemvizsgálat eredményétől függően meghatározott normatív állami hozzájárulás vehető igénybe. A jövedelemvizsgálat során az Szt. – e törvénnyel megállapított – 119/D. §-át nem kell alkalmazni.

(11) A Gyvt. – e törvény 60. §-ával megállapított – 18/A. §-át a 2007. december 31-e után indult ügyekben kell alkalmazni.

(12) A családtámogatási kifizetőhelyeknél – ide nem értve a Cst. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti családtámogatási kifizetőhelyet – 2007. december 31-én folyamatban lévő anyasági támogatás, családi pótlék, illetve gyermekgondozási segély ügyekben a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) jár el. A családtámogatási kifizetőhely a folyamatban lévő ügyek teljes iratanyagát 2008. január 5-éig átteszi az Igazgatóságnak.

(13) A családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott és 2007. december 31-én folyamatban lévő fellebbezést a Magyar Államkincstár bírálja el. A fellebbezés elbírálására 2007. december 31-én hatályos szabályok szerint hatáskörrel rendelkező Igazgatóság a folyamatban lévő ügyek teljes iratanyagát 2008. január 5-éig átteszi a Magyar Államkincstárhoz.

(14) 2007. december 31-ét követően a családtámogatási kifizetőhely döntése ellen benyújtott fellebbezés esetén a kifizetőhely a fellebbezési eljárás lefolytatása végett az ügy teljes iratanyagát a Magyar Államkincstárhoz terjeszti fel.

(15) A 200 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely a 2007. december hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a – 2007. december 31-éig megállapított – családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. január 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(16) Az 500 főt meg nem haladó biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely – ide nem értve a (15) bekezdés szerinti esetet – a 2008. január hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a – 2007. december 31-éig megállapított – családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. február 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(17) Az 500 fő feletti biztosítotti létszámot foglalkoztató családtámogatási kifizetőhely a 2008. február hónapra járó családtámogatási ellátások kifizetése után a – 2007. december 31-éig megállapított – családtámogatási ellátások folyósításához szükséges adatállományt elektronikusan 2008. március 15-éig átadja az Igazgatóságnak.

(18) A (15)–(17) bekezdés szerinti adatállomány átadását követően a családtámogatási ellátások folyósításáról – ideértve az adatállomány átadásának hónapjára járó ellátást is – az Igazgatóság gondoskodik.

(19) A családtámogatási kifizetőhely a családtámogatási ügyek iratanyagát az adatállomány elektronikus átadása hónapjának utolsó napjáig átadja az illetékes Igazgatóságnak.

(20) Amennyiben a jogalap nélkül felvett ellátást 2007. december 31-ét megelőzően a kifizetőhely folyósította, annak a visszafizetésére kötelező határozatot az illetékes Igazgatóság hozza.

(21) A kifizetőhely az általa átadott és már elbírált családtámogatási ellátások jogszabályoknak való megfelelőségéért a Cst. felelősségi szabályai szerint tartozik felelősséggel.

(22) A 2007. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján kiadott szakhatósági állásfoglalásra az Szt. – e törvénnyel megállapított – 50/B. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

82–86. §5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. október 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. november 7.

2

Az I–IV. Fejezetet (1–80. §) a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

3

A 81. § (2) bekezdését a 2015: CCXXIII. törvény 75. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 82–86. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére