• Tartalom

122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

2008.01.02.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 485/1951. számú határozatával védetté nyilvánított Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § (1) Az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület kiterjedése 110,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Lesenceistvánd 024/2, 025/2, 026/1, 026/2, 027/1, Sümeg 092/5.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. § A védettség indoka és célja a mészmentes kavicsos talajon kialakult, a Bakonyban és a Balaton-felvidéken egyedülálló savanyú kémhatású termőhelyen a csarab (Calluna vulgaris), a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) és a szőrös nyír (Betula pubescens) élőhelyeinek megőrzése.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza. Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén1 lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– Őrizze meg a Bakonyban és a Balaton-felvidéken csak a területen előforduló fekete áfonyás-csarabos fenyér (Luzulo luzuloidis – Callunetum myrtillietosum) és nyíres-csarabos fenyér (Luzulo luzuloidis – Callunetum betuletosum) jellemző és veszélyeztetetté vált természetes társulásait és az azokat körülvevő, természetes környezetüket képező savanyú talajú erdőtársulásokat,

– biztosítsa a hazánkban csak itt előforduló Vöth-nőszőfüve (Epipactis cf. Voethii) és borókaképű vánkosmoha (Leucobryum juniperioidetum), valamint a kiemelkedő botanikai értéket képviselő szálkás és tarajos pajzsika (Dryopteris cristata, D. carthusiana), henye boroszlán (Daphne cneorum), dunántúli sás (Carex fritschii), epergyöngyike (Muscari botryoides) és szőrös nyír (Betula pubescens) állományainak a megőrzését,

– óvja meg az erdők és fenyérek biológiai sokféleségét, őrizze meg a területen élő további, természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokat,

– őrizze meg a terület földtani, felszínalaktani, valamint táji és kultúrtörténeti értékeit,

– segítse elő az erdők és fenyérek természeti értékeinek fenntartása érdekében az esetleges károk helyreállítását,

– biztosítsa a terület természeti értékeinek bemutatását.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A fekete áfonyás-csarabos fenyér és a nyíres-csarabos fenyér, valamint a területen előforduló védett fajok állományai megmaradásának biztosítása az erdők és a fenyérek természetes összhangjának fenntartásával.

– Az akác eltávolításával az őshonos fajok arányának növelése a fenyérekben.

– A fenyér- és erdőtársulások megőrzése érdekében, e helyeken a vad károkozásának (vaddisznó esetében túrás, szarvas, őz, muflon esetében pedig a rágás) kizárása kerítésépítéssel, valamint a fenyéres foltok spontán záródásának, a becserjésedésnek és beerdősülésnek a korlátozása, illetve megakadályozása.

– A terület természeti értékeinek bemutatása a tömegturizmus mellőzésével, szervezett, ellenőrzött keretek között.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Erdők kezelése

Általános kezelési előírások:

Fafaj és célállomány megválasztás

– A nem őshonos fafajokat erőteljesen vissza kell szorítani.

– A vadgyümölcs fafajokat, különösen a védett lisztes berkenye kisfajait gyérítések és tisztítások során nem szabad kivágni.

– A nyír mindkét, a területen előforduló faját teljes kíméletben kell részesíteni, gyéríteni tilos.

– Az erdő szegélyén kialakult mogyoró-cserjéseket teljes kíméletben kell részesíteni.

Erdőfelújítás

– Az összes felújítást őshonos fafajokkal kell megtervezni és kivitelezni.

Állománynevelés

– A gyérítéseknél kíméletes fadöntést és közelítést kell alkalmazni.

– Az előhasználatok során a természetes kőzetkibúvással és kavicstakaróval borított felszíneken a járművekkel való mozgás tilos.

– Az előhasználatokban az elhalt és korhadt fákat az állományban bent kell hagyni.

Egyes faállomány típusok kezelése:

Égeres láperdők

– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg kell őrizni, a társulás regenerálódását biztosítani kell.

– A tisztítások során az elegy-fafajokat a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

– A tisztításkor az elhalt és élő éger sarj tuskókat a pajzsika fajok megmaradása érdekében kímélni kell.

Gyertyános tölgyesek

– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg kell őrizni.

– A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a kocsányos tölgyet, a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

Cseres-tölgyesek

– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát fenn kell tartani.

– A csarab előfordulási helyein a faállományt erőteljesebben kell gyéríteni.

– A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a tölgyeket, a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

Nyíres csarabos fenyérek

– A csarabos fenyér foltjait meg kell védeni a vadkároktól.

– A fenyéres foltok széleit, gyérítés jelleggel a csarab fényigényének és terjeszkedésének érdekében – a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szakmai tanácsait figyelembe véve – tágítani kell.

Borókás nyíres fenyér

– Az állománytípus kiterjedését, a területen elfoglalt arányát fenn kell tartani.

– A borókás fenyérfoltok érdekében az akácot az állománytípusból teljesen ki kell szorítani.

– A tisztítást a boróka támogatásával kell végrehajtani.

Akácos

– A vágásérettségi kor elérése után gyertyános tölgyesre kell lecserélni az állományt.

– A gyérítés során az őshonos fafajokat meg kell hagyni.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme

– Az odvas bükk-, cser- és kocsánytalan tölgyfákat nem szabad kivágni (a tisztásokon, nyiladékokon sem).

– Mesterséges odúk kihelyezésével elő kell segíteni az odúlakó madár- és denevérfajok sikeresebb megtelepedését.

3.2.2. Látogatás, oktatás és bemutatás

– A látogatás szabályozása érdekében az igazgatóság tanösvényt alakít ki, és ismertető-, tájékoztató táblákat helyez el a területen, valamint a tanösvényt ismertető kiadványt jelentet meg. A tanösvény elkészülte után – a látogatás során – annak nyomvonaláról letérni tilos.

3.2.3. Kutatás, vizsgálatok

– A terület teljesebb megismerése érdekében folytatni kell a monitorozó vizsgálatokat.

3.2.4. Vadgazdálkodás

– Sózót és szórót a területen üzemeltetni nem szabad.

– A vadföld művelése során vegyszert alkalmazni tilos.

3.2.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek

– A területen lévő őskori halomsírt megbolygatni tilos.

– A Lesence-patak hajdani medrét, a benne lévő sziklákkal együtt, eredeti állapotában kell meghagyni, ott közlekedni, földmunkát végezni tilos.

3.2.6. Terület- és földhasználat

– A védett természeti terület határán haladó 84. számú főút fenntartásával és kezelésével összefüggő tevékenységek korlátozás nélkül folytathatók.

1

A Magyar Közlöny 2007. évi 187. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére