• Tartalom

122/2007. (X. 19.) FVM rendelet

122/2007. (X. 19.) FVM rendelet

a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról1

2013.02.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) és az azt módosító 45/2004. (IV. 13.) FVM rendelet, 73/2004. (IV. 29.) FVM rendelet, 157/2004. (X. 28.) FVM rendelet, 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelet, 67/2005. (VII. 26.) FVM rendelet, 75/2005. (VIII. 22.) FVM rendelet, 95/2005. (X. 25.) FVM rendelet, 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet, 23/2006. (III. 23.) FVM rendelet, 14/2007. (III. 1.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az R.-ben szereplő előírásokat – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a 2007. május 1-jét megelőzően indult és folyamatban lévő támogatási ügyekben, valamint azon esetekben is alkalmazni kell, amelyekben az R.-ben foglaltak alapján járó támogatás 2007. május 1-jét követően igényelhető.

(2) Az R. 147. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatás 2007. október 20-át követően igényelhető.

(3)2 A 2004. május 31-éig telepített erdőkre megkötött erdőtelepítési támogatási szerződések vonatkozásában a támogatás igénylése és mértékének megállapítása során az R. 105. § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjához tartozó táblázatok „befejezett” megnevezésű sorait és a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni, valamint az e rendelet 2. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni.

(4) Az R. 289–291. §-ában foglaltakat 2008. március 31-éig kell alkalmazni.

2. §3 (1) Támogatásra jogosult az erdőgazdálkodó a 2004. május 31-éig telepített erdők esetében az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló hatályos FVM rendeletek alapján megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodási tevékenység teljesítése esetén az 1. § (3) bekezdésében meghatározott mértékben és időpontig.

(2)4 A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani évente a november 15-étől december 15-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó egy kérelembenyújtási időszakban – a (4) bekezdés szerinti kérelmeket kivéve – csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz.

(3)5

(4)6 A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

(4a)7 Az MVH a forráshiány miatt elutasított és ismételten benyújtott kérelmekről a forráshiány miatt elutasított kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hoz döntést a befejezett ápolások és tisztítások esetében.

(5)8 Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő befejezett erdőtelepítésre vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.

(6)9 Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelmeket, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékokat, az (5) bekezdés szerinti adatokkal együtt egy alkalommal, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő év február 15-ig továbbítja az MVH részére. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(7) A támogatás összegét az 1. § (3) bekezdése szerinti normatívák alapján erdőrészletenként megállapított részösszegekből kell meghatározni úgy, hogy azokból le kell vonni az erdőrészletekre vagy állományrészre vonatkozóan az erdőtelepítés megkezdése óta korábban már kifizetett támogatást.

(8)10 Az MVH a támogatási kérelmet az abban foglaltak, valamint az erdészeti hatóság (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.

(9) Az MVH a hiányosan beadott kérelmeket elutasítja.

(10)11 A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Erdőprogram előirányzat-felhasználási keretszámlája.

(11) Az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes, kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére figyelemmel a forrás rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

2/A. §12 (1) Az MVH az erdőgazdálkodó által elvégzett, támogatásban részesült tevékenységet a helyszínen, az év bármely szakában ellenőrizheti.

(2)13

(3)14 Az MVH az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.

(4)15 Amennyiben az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 50. §-a alapján az erdőt törli az Országos Erdőállomány Adattárból, arról az MVH-t 15 napon belül tájékoztatja.

(5) Vis maior bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(6) Vis maiorral érintett területen minden esetben az erdészeti hatóságnak ellenőrzést kell elvégeznie. A vis maior esemény bekövetkeztét a helyszíni ellenőrzés során a feladatok teljesítésének ellenőrzésekor figyelembe kell venni.

(7) Az illetékes erdészeti hatóság a vis maior rendeletben előírt igazolással és az ellenőrzési jegyzőkönyvvel együtt a vis maior kérelmet megküldi az MVH részére.

(8) Az MVH a végrehajtott ellenőrzések, továbbá az erdészeti hatóság által a (4) bekezdés szerint adott tájékoztatás alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételéről, és elrendeli a támogatás visszafizetését.

(9) Az MVH a támogatási döntésről szóló határozat másolati példányát, egyidejűleg megküldi az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is.

3. §16 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. május 31-én hatályát veszti.

4. §17 E rendeletnek a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 40/2010. (XII. 17.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4/A. §18 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] megállapított 2. § (4a) bekezdését a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor19 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Melléklet a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelethez20Támogatási kérelem a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a költségvetési előirányzatból elszámolható erdőtelepítési fásítási munkákhoz

Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám:

Erdőgazdálkodói kód:

Az erdőgazdálkodó neve:

Adószáma/adóazonosító jele:

A támogatási kérelmet összeállító neve:

A támogatási kérelmet összeállító címe:

A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):


A támogatási kérelemmel érintett erdőtelepítési tevékenységek

Sor-
szám

Megnevezés

 

Terület ha

Támogatás ezer Ft/ha

Érték ezer Ft

1.

Befejezett erdőtelepítés 10 fok alatti lejtésű, géppel járható területen

Tölgy és bükk

 

 

 

2.

Akác

 

 

 

3.

Egyéb kemény lomb

 

 

 

4.

Nemesnyár

 

 

 

5.

Egyéb lágy lombos

 

 

 

6.

Fenyő

 

 

 

7.

Befejezett erdőtelepítés 10 fok feletti lejtésű, géppel nem járható területen

Tölgy és bükk

 

 

 

8.

Akác

 

 

 

9.

Egyéb kemény lomb

 

 

 

10.

Egyéb lágy lombos

 

 

 

11.

Fenyő

 

 

 

12.

Egyedi telepítés, fásítás

 

 

 

 

13.

Befejezett erdőtelepítés összesen (1–12.)

 

 

 

 

14.

Tölgy, bükk, fenyő befejezett erdőtelepítésre jutó további támogatás, ha az elegyfafajok aránya: eléri a 20%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot

 

 

 

15.

Befejezetlen erdőtelepítések állomány változása (+ vagy –)

 

 

 

16.

Elszámolást érintő egyéb változások
(+ vagy –)

 

 

 

17.

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13–16.)

 

 

 


Nyilatkozatok
Alulírott, (név)     
lakcím (székhely)     
erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)    a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
b)    jelenleg nem állok végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt,
c)    köztartozással nem rendelkezem,
d)    megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ban megfogalmazott követelményeinek.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelmemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggő ellenőrzés céljából felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 52. § (3) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Nyilatkozom, hogy
–    a támogatási kérelemben szereplő, az erdőtelepítés állapotváltozását/befejezését eredményező erdőgazdálkodási tevékenységet elvégeztem;
–    a c) pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem.
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen nyilatkozat a kérelem elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: ........................................... , .......... év ... hó ... nap

.................................................................
erdőgazdálkodó (szerv, vezető)
1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 31. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § a 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2008. év február 28-ig benyújtott támogatási kérelmek és az ezekre vonatkozóan a 2008. év november 15-ig benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában indult eljárásokat, a támogatási kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabály alapján kell lefolytatni.

4

A 2. § (2) bekezdése a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (4) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4a) bekezdését a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (5) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (6) bekezdése a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (8) bekezdése a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (10) bekezdése a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2/A. §-t a 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 2/A. § (2) bekezdését a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 2/A. § (3) bekezdése a 40/2010. (XII. 17.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2/A. § (4) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § a 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A hatálybalépés időpontja 2013. február 5.

20

A mellékletet a 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére