• Tartalom

124/2007. (X. 20.) FVM rendelet

124/2007. (X. 20.) FVM rendelet

a zöldség-szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról1

2007.10.28.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A zöldség-szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a)–b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed]

a) az 1. számú mellékletben felsorolt zöldségnövények fajtáinak és hibridjeinek vetőmagjaira és ültetési anyagaira, valamint egyéb fajokra és hibridekre, amennyiben azokat a 2. számú mellékletben felsorolt növények oltásánál alanyként vagy nemesként használják fel,
b) a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövény (a továbbiakban: zöldségnövények) fajták hazai előállítású szaporítóanyagaira,”

e) azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik árutermelők részére való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerűen folytatnak
1. vetőmag előállító,
2. feldolgozó,
3. forgalmazó, vagy
4. palánta előállító (tároló, kezelő)
tevékenységet,”

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének f) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (2) A rendelet hatálya nem terjed ki:]

f) a palánta nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára történő értékesítésére, ha a forgalomba hozott palánta mennyisége üzemenként, telephelyenként nem haladja meg dughagyma esetében az évi 200 kg-t, fiókhagyma esetében a 100 kg-t, hajtatási fajtákból 10 000 db-ot, illetve mindösszesen a 150 000 db-ot,”

h) a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldségnövények, mint fajok vetőmagvainak, illetve palántáinak hazai előállítására és forgalomba hozatalára, amennyiben nem államilag elismert fajtát forgalmaznak.”

2. § Az R. 2. §-ának 5., 19. és 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„5. átruházott jogkörben végzett minősítés: az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezetében, valamint a 3–5. számú mellékletben felsorolt feltételek ellenőrzése és dokumentálása az erre a tevékenységre az MgSzH Központjánál nyilvántartott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által,”

„19. gyomnövények: a vetőmag-szaporító táblán kultúrnövényként nem termesztett növények és azok magvai, termései, hagymái vagy gumói,”

„32. kis mennyiség: az egy üzem által telephelyenként hajtatási fajtákból történő előállítás, illetve forgalomba hozatal esetén legfeljebb évi 10 000 db, dughagyma esetében 200 kg, valamint fiókhagyma esetében 100 kg, mindösszesen 150 000 db palánta,”

3. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vetőmagot faj- és fajtaazonosságának ellenőrzése céljából hatósági utóellenőrzés alá kell vetni a 24. §-ban meghatározott előírások szerint.”

4. § Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Fajmegjelöléses vetőmag csak abban az esetben hozható forgalomba, ha a vetőmag az 1. számú mellékletben felsorolt faj csupán díszítő értékű fajtájához tartozik, illetve ha egyéb faj esetében nincs bejegyzett fajtája a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben.”

5. § (1) Az R. 6. §-a (1) bekezdése c) pontjának 2., 3. és 5. alpontja, valamint d) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § (1) Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak vetőmagját – a nemesítő vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelően – a következő kategóriákban lehet forgalomba hozni:

c) certifikált vetőmagként az olyan vetőmagot,]

„2. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a 3–5. számú mellékletben a certifikált vetőmagra előírt feltételeknek,
3. amelyet elsősorban árutermelésre és standard vetőmag-előállításra szánnak,”

„5. amelyet utóellenőrzésnek vethetnek alá fajtaazonosságának és fajtatisztaságának igazolása érdekében.”

[d) standard vetőmagként az olyan vetőmagot,]

„4. amelyet a rendeleti előírásoknak megfelelően utóellenőrzésnek vetnek alá fajtaazonosságának és fajtatisztaságának igazolása érdekében.”

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Egyedi szaporítási és forgalmazási engedély adható a bejelentőnek vagy az ország területén működő képviselőnek azon fajta forgalmazására, amelyet legalább egy tagállamban nemzeti fajtajegyzékre történő vétel céljából bejelentettek, és amelyre vonatkozóan a technikai kérdőívet benyújtották (egyedi engedélyes vetőmag). Az engedélyt az MgSzH Központja meghatározott mennyiségre és időtartamra adja meg. Az engedélyes vetőmag csak a Magyar Köztársaság területén, az e rendeletben foglalt feltételek mellett forgalmazható.”

6. § Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A standard szaporítást az MgSzH Központja a külön jogszabály szerinti díj megfizetése ellenében a vetőmag-szaporító táblák legfeljebb 15%-áig terjedően ellenőrzi.”

7. § (1) Az R. 18. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

A zöldségvetőmag előállítás átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzése

(2) Az R. 21. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

Zöldségvetőmag előállítás szántóföldi ellenőrzése

8. § Az R. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vetőmag előállítója a szántóföldi ellenőrzési kérelmet az MgSzH Központjához az erre rendszeresített űrlapon
a) tavaszi vetésű növények esetében a következő időpontokig:
sóska, spenót borsó április 15.
egyéb tavaszi vetésű növények május 20.
palántázott növények június 1.
b) őszi vetésű növények esetében augusztus 15.
napjáig köteles benyújtani. Pótbejelentésre, a bejelentés módosítására, illetve visszavonására a bejelentési határidőt követő 30. napig van lehetőség.”

9. § (1) Az R. 24. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A határidőre be nem érkezett vagy nem megfelelő mintát nem részesítik utóellenőrzésben és azt az MgSzH Központja zár alá helyezi.”

(2) Az R. 24. §-ának (9)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az MgSzH Központja az utóellenőrzés eredményéről bizonyítványt állít ki. A fajtaazonosság szempontjából nem megfelelő tétel vetőmagként nem használható fel. Az MgSzH Központja előírja annak forgalomból történő kivonását.
(10) Ha a vetőmag a fajtatisztaság és fajtaazonosság szempontjából az MSZ 20476/97. szabvány értékeinek nem felel meg, a forgalmazás hatósági ellenőrzése során vett ellenőrzési mintán végzett utóellenőrzés esetén a külön jogszabály szerinti díjat a vetőmag tulajdonosa köteles megfizetni.”

10. § Az R. 25. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő (2)–(6) bekezdés lép, egyidejűleg a (4)–(7) bekezdések számozása (7)–(10) bekezdésre változik:

„(2) A 2. számú mellékletben felsorolt zöldségfajokból árutermesztők részére palánta csak a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.
(3) Fajmegjelöléses palánta csak azon zöldségfajok esetében hozható forgalomba, amelyek
a) a 2. számú mellékletben felsorolt fajok csupán díszítő értékű fajtái, illetve
b) nem szerepelnek a 2. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében nincsenek államilag elismert fajtaként bejegyezve.
(4) A Nemzeti Fajtajegyzékből vagy a Közösségi Fajtajegyzékből visszavont zöldségfajták palántája a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalomba hozható.
(5) A Zöldségfajok Közösségi Fajtajegyzékében szereplő, a rendelet 5. számú mellékletében előírt minősítési feltételeknek megfelelő zöldségfajták palántáinak forgalmazása e tekintetben további korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez valamely közösségi jogszabályba ütközik.
(6) Palánta csak kellően egynemű, az üzem által a 30. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított szaporítóanyag-kísérő okmánnyal rendelkező tételekben hozható forgalomba.”

11. § Az R. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A salottahagyma és a fokhagyma ültetési anyagának közvetlenül olyan alapanyagból kell származnia, amelyet vegetációban megvizsgáltak és a (2) bekezdésben meghatározott kártevőktől, kórokozóktól, valamint ezek bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek találtak.”

12. § Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § „Átmeneti és az Európai Unión belül ki nem küszöbölhető palánta ellátási nehézség elhárítása céljából az MgSzH Központja engedélyt adhat egy adott kategóriához tartozó, az e rendeletben foglaltaknál kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő palánta meghatározott ideig való forgalomba hozatalára az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak egyébként megfelel.”

13. § Az R. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a palántát növényútlevél kíséri – az üzem döntése alapján – a növényútlevél helyettesítheti a palántát kísérő, a (2) bekezdés szerinti okmányt, ez esetben azonban
a) az „EK minőség” megjelölésnek,
b) az MgSzH Központja nevének vagy kódjának,
c) a faj és fajtanévnek,
d) az üzem MgSzH Központjától kapott engedélyszámának, valamint
e) harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének is,
a többi adattól megfelelően elkülönítve kell szerepelnie.”

14. § (1) Az R. 31. §-a (4) bekezdésének d)–e) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A kérelemnek tartalmaznia kell]

d) a kérelmezett tevékenység (3) bekezdés szerinti megjelölését,
e) a forgalomba hozatalra szánt szaporítóanyag csoportok megnevezését,”

(2) Az R. 31. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (11) bekezdés számozása (12) bekezdésre változik:

„(11) Az engedélyes dughagyma- és fiókhagyma-termesztők a területükben bekövetkező változásokat tárgyév április 30-ig jelenthetik be az MgSzH Központja által rendszeresített bejelentőlapon.”

15. § Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, az MgSzH Központja által rendszeresített bejelentőlapon, évente legkésőbb április 30-ig be kell jelenteni.”

16. § Az R. 38. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az MgSzH Központja jogosult a saját jogú szántóföldi szemlét, mintavételt, vizsgálatot és kiszerelési tevékenységet, valamint a palánta előállítást és forgalomba hozatalt az e rendeletben foglaltak be nem tartása esetén határozott időre megtiltani. Az MgSzH Központja az intézkedést visszavonja, amint megállapította, hogy az üzem által forgalmazásra szánt palánta megfelel a rendelet követelményeinek és feltételeinek.”

17. § Az R. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról,
b) a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról és az azt módosító 2004/117/EK tanácsi irányelv,
c) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 1.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről,
d) a Bizottság 93/61/EGK irányelve (1993. július 2.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról,
e) a Bizottság 93/62/EGK irányelve (1993. július 5.) a vetőmagon kívüli zöldségszaporító- és termesztő anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv alapján a termelők és forgalmazók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedések kidolgozásáról,
f) a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról.
(3) E rendelet a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2006. február 8-i 217/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

18. § (1) Az R. 1. számú mellékletében található „Brassica pekinensis” szövegrész helyébe a „Brassica rapa L.” szövegrész lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú mellékletében lévő táblázat

a) betűrendben a következő sorokkal egészül ki:

Faj

Minimális analitikai tisztaság
(tömegszázalék)

Más növényfaj vetőmagjának maximális mennyisége (tömegszázalék)

Minimális csírázás
(a gomoly vagy tiszta mag százalékában)

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Zea mays

98

0,1

85

b) Pisum sativum fajra vonatkozó sorában a „Más növényfaj vetőmagjának maximális megengedett mennyisége (tömegszázalék) oszlopban a „0,1” szövegrész helyébe a „0,5” szövegrész lép,
c) „Brassica oleracea (egyéb alfajok)” szövegrésze helyébe a „Brassica oleracea (egyéb alfajok a karfiol kivételével)” szövegrész lép, valamint a „Lycopersicon lycopersicum” szövegrész helyébe a „Lycopersicon esculentum” szövegrész lép,
d) „Brassica pekinensis” szövegrész helyébe a „Brassica rapa (kínai kel)” szövegrész lép, valamint az egy sorral alatta található „Brassica rapa” szövegrész kiegészül a „(tarlórépa)” szöveggel.
(4) Az R. 4. számú mellékletében lévő, „A gyógynövény-vetőmagvak minőségi feltételei” című táblázatban előírt értékeknél a „Minimális csírázás (gomoly vagy tiszta mag százalékban)” oszlopban az Anethum graveolens Kapor faj sorában a „650” szövegrész helyébe „65” szövegrész lép.
(5) Az R. 5. számú melléklete – a paprika minősítési feltételeit tartalmazó táblázatot követően – kiegészül az e rendelet 2. számú mellékletében lévő, bab, tűzbab, lóbab, édeskömény, retek, csemege kukorica fajok minősítési feltételeit tartalmazó táblázatokkal.
a) betűrendben a következő növényfajokkal és az ahhoz tartozó vetőmagminta tömegekkel egészül ki:
„Allium fistulosum 15, Allium sativum 20, Allium schoenoprasum 15, Rheum rhabarbarum 135”,
b) a „Lycopersicon lycopersicum” szövegrész helyébe a „Lycopersicon esculentum” szövegrész lép.
(7) Az R. kiegészül az e rendelet 3. számú melléklete szerinti 10. számú melléklettel.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R.

b) 4. számú mellékletében lévő Gyógynövény-vetőmagvak minőségi feltételei táblázatban az „Anthriscus cerefolium Zamatos turbolya”, a Carthamus tinctorius Sáfrányos szeklice”, a Carum carvi Konyhakömény”, valamint a „Foeniculum vulgare Édeskömény” fajra vonatkozó sor, valamint

c) 5. számú mellékletében lévő valamennyi táblázatban a „Veszélyes károsító gyomnövények sor” szövegrész

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

b) az R. 19. §-a (3) bekezdésének a) pontjában „a minősítő intézetnél” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjánál” szövegrész lép, valamint az (5) bekezdésében „a minősítő intézetnek” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjánál” szövegrész lép, továbbá a (4) bekezdésének a) és c) pontjában, (6)–(9) bekezdésében „a minősítő intézetnél” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja”;

c) az R. 20. §-ának (1) bekezdésében „a minősítő intézethez” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjához” szövegrész lép, továbbá az (1)–(2) bekezdésében „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja”;

d) az R. 24. §-ának (3)–(6) bekezdésében, továbbá (8) bekezdésében „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja” szövegrész lép, valamint (4) bekezdésében „a minősítő intézethez” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjához”;

e) az R. 30. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában, (7) bekezdésének b) pontjában és (10) bekezdésében „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja” szövegrész lép, valamint az (5) bekezdésének d) pontjában és a (7) bekezdésének d) pontjában „a minősítő intézettől” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjától”;

f) az R. 31. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (5)–(7) bekezdésében, valamint (10) bekezdésében „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja” szövegrész lép, valamint a (3) bekezdésében „a minősítő intézethez” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjához” szövegrész lép, továbbá a (11) bekezdésében „a minősítő intézetnél” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjánál”;

g) az R. 33. §-ának (1)–(2) bekezdésében „a minősítő intézetnél” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjánál” szövegrész lép, valamint a (2), (4) és (6) bekezdésében „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja”;

h) az R. 35. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint az (5) és (8) bekezdéseiben „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja” szövegrész lép, továbbá az (5) bekezdésében „a minősítő intézetnek” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjának” szövegrész lép, továbbá a (8) bekezdésében „a minősítő intézettel” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjával”;

i) az R. 36. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben „a minősítő intézet” szövegrész helyébe „az MgSzH Központja” szövegrész lép, továbbá a (3) bekezdés 2. c) pontjában „a minősítő intézettel” szövegrész helyébe „az MgSzH Központjával” szövegrész lép;

j) az R. 2. §-ának 54. pontjában, a 4. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 23. § (7) bekezdésében található „minősítő intézetnél” szövegrész helyébe az „MgSzH Központjánál” szövegrész, az R. 31. §-ának (10) bekezdésében található „minősítő intézetnek” szövegrész helyébe az „MgSzH Központjának” szövegrész, míg az R. 3/A. §-ának (1) bekezdésében, illetőleg 21. §-ának (5) bekezdésében található „minősítő intézethez” szövegrész helyébe az „MgSzH Központjához” szövegrész lép.

20. § Ez a rendelet a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 5-i 2006/124/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez


A rendelet hatálya alá tartozó palánták

Allium cepa L. Cepa csoport

vöröshagyma

Allium cepa L. Aggregatum csoport

salottahagyma

Allium fistulosum L.

téli sarjadékhagyma

Allium porrum L.

póréhagyma

Allium sativum L.

fokhagyma

Allium schoenoprasum L.

metélőhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

turbolya

Apium graveolens L.

zeller

Asparagus officinalis L.

spárga

Beta vulgaris L.

cékla, mángold

Brassica oleracea L.

leveles kel, karfiol, brokkoli, bimbóskel, kelkáposzta, fejeskáposzta, vöröskáposzta, karalábé

Brassica rapa L.

kínai kel, tarlórépa

Capsicum annuum L.

paprika

Chicorium endivia L.

fodros és sima levelű endívia

Chicorium intybus L.

hajtató cikória, levél cikória, ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

görögdinnye

Cucumis melo L.

sárgadinnye

Cucumis sativus L.

salátauborka, konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne.

sütőtök

Cucurbita pepo L.

tök, patisszon, cukkini vagy tökfélék

Cynara cardunculus

articsóka, kárdi

Daucus carota L.

sárgarépa, takarmány sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill.

édes kömény

Lactuca sativa L.

fejessaláta, tépő-, kötözősaláta vagy salátafélék

Lycopersicon esculentum Mill.

paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petrezselyem

Phaseolus coccineus L.

tűzbab

Phaseolus vulgaris L.

zöldbab (bokorbab és futóbab)

Pisum sativum L. (részben)

kifejtő borsó, velőborsó, cukorborsó

Raphanus sativus L.

retek, fekete retek

Rheum rhabarbarum L.

rebarbara

Scorzonera hispanica L.

feketegyökér

Solanum melongena L.

tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L.

spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr.

mezei (galambbegy) saláta

Vicia faba L. (részben)

lóbab

Zea mays L. (részben)

csemegekukorica, pattogatni való kukorica

2. számú melléklet a 124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]
Az R. 5. számú melléklete – a paprika minősítési feltételeit tartalmazó táblázatot követően – a következő növényfajok minősítési feltételeivel egészül ki:
Bab (Phaseolus vulgaris L.)
Tűzbab (Phaseolus coccineus L.)
Ellenőrzések száma: 3
Ellenőrzések időpontja: 1. virágzáskor

2. zöldhüvelyes állapotban

3. érés kezdetén

Elővetemény-korlátozás: megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

Mintatér nagyság: 100 m2

Mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya

Egység

Elit

Certifikált

Megjegyzés

szaporítási fok

Elválasztó sáv, legalább

m

2

Szigetelési távolság karósbab fajták között, legalább

100

Gyomosság, legfeljebb

min. sz.

2

Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább

ért. sz.

4

Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb

növény, db

0

2

Vírusos megbetegedések, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Marmor phaseoli M. lethale,
M. manifestum

%

10

Tünetei:Mozaikosság
Érnekrozis

Baktériumos betegségek, mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos paszulyvész (Pseudomonas phaseolica, Xanthomonas phaseoli var. fuscans, Xanthomonas phaseoli) Baktériumos hervadás (Corynebacterium flaccumfaciens)

5

10

Előfordulásuk megengedett mértéke együttesen

Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb Kolletotrihumos fenésedés
(Colletotrichum lindemuthianum)

0,5

5

mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás
(Fusarium spp.)
Lisztharmat (Erysiphe spp.)
Rozsda (Uromyces spp.)

min. sz.

2Lóbab (Vicia faba L.)

Ellenőrzések száma: 2
Ellenőrzések időpontja: 1. virágzáskor

2. érés kezdetén

Elővetemény-korlátozás: megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

Mintatér nagyság: 100 m2

Mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

Egyéb követelmények: Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.

Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya

Egység

Elit

Certifikált

Megjegyzés

kategória

Elválasztó sáv, legalább

m

2

Szigetelési távolság, legalább

200

100

Gyomosság, legfeljebb

min. sz.

2

Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább

ért. sz.

4

Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb

db

0

3

Nehezen tisztítható magvú gyomnövényekCsattanó maszlag (Datura stramonium)
Galaj fajok (Gallium spp.)
Szerbtövis (Xanthium spp.)

növény
db

0
1
1

0
5
5

Vírusos megbetegedés, a mintaterek átlagában, legfeljebb

%

10

Tünetek:Seprűnövekedés,
Mozaikosság

Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Fuzáriumos tőhervadás
(Fusarium oxysporum f. lupini)
Fuzáriumos gyökérrothadás
(Fusarium spp.)
Lisztharmat (Erysiphe spp.)

min. sz.

2Retek (Raphanus sativus L.)

Dugvány esetén
Ellenőrzés száma: 1
Ellenőrzés időpontja: a gumók kifejlődésekor, téli tárolású dugványnál a kiültetés előtt

Magtermő esetén
Ellenőrzések száma: 2
Ellenőrzések időpontja: 1. virágzáskor

2. az érés kezdetén

Elővetemény-korlátozás: nincs

Mintatér nagyság: 100 m2

Mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

Egyéb követelmények: Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük Elit fokú szaporítás határértékeivel.

Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya

Egység

Elit

Certifikált

Megjegyzések

kategória

Elválasztó sáv, legalább

m

2

Szigetelési távolság, más fajtától, repcsényretektől és olajretektől, legalább magtermőnél

1000

600

Gyomosság, legfeljebb

min. sz.

2

Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább

ért. sz.

4

A dugvány-
fejlettség bírálatakor a magtermesz-
tésre alkalmas fejlettséget kell alapul venni.

Idegen fajta, a mintaterek átlagában, legfeljebb

növény

3

6

Idegen Raphanus fajok a mintaterek átlagában, legfeljebb

0

Nehezen tisztítható magvú gyomnövényekmaghozónál a mintaterek átlagában, legfeljebb
Vadrepce (Sinapis arvensis)

10

Gombabetegségeka mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb
Feketeerű rothadás
(Xanthomonas capestris),
Fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum),
Peronoszpóra
(Peronospora brassicae),
Alternáriás szárazfoltosság
(Alternaria raphani)

min. sz.

2Édeskömény (Foeniculum vulgare MILL.)

Ellenőrzések száma: 2
Ellenőrzések időpontja: 1. virágzáskor

2. éréskor

Elővetemény-korlátozás: A megelőző évben nem termesztettek azonos fajú növényt.

Mintatér nagyság: 100 m2

Mintatér száma: 20 ha-ig: 4 db

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

Egyéb követelmények: Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.

Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya

Egység

Elit

Certifikált

Megjegyzések

kategória

Elválasztó sáv, legalább

m

2

Szigetelő távolság, más fajtától, legalább

m

400

200

Kivétel vegetatív szaporítás

Gyomosság, legfeljebb

min. sz.

2

Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább
Kultúrállapot, legalább

ért. sz.

4

3

Idegen fajta,a mintaterek átlagában, legfeljebb

db

0,5

5

Nehezen tisztítható magvú gyomnövényeka mintaterek átlagában, legfeljebb
szulák fajok (Polygonum spp.)

2

10

Gombabetegségeka mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb

min. sz.

2

Kártevőka mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb

%

15Csemege kukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern)

Az ellenőrzések száma: 5

Az ellenőrzések időpontja: 1. ellenőrzés (idegenelési ellenőrzés) a virágzás várható megindulása előtt egy-két héttel,

2. ellenőrzés:

– a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 1. címerezési ellenőrzés,

– a virágzás kezdetén, a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén a virágzás kezdetén, amikor az anyai növényállományban 5% apai virágport fogadó nővirágzat (bibe) megjelenik,

3. ellenőrzés:

– a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 2. címerezési ellenőrzés,

– a termékenyülés ideje alatt,

4. ellenőrzés:

– a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 3. címerezési ellenőrzés,

– a termékenyülés ideje alatt.

A vetőmag-termő növényállomány (anyai szülő) termékenyülésének ideje alatt három hivatalos ellenőrzést kell végezni,

5. ellenőrzés (végső minősítés): az érés idején, a keresztezéssel végzett vetőmag- előállítás esetén az apasorok növényállományának eltávolítása után kell elvégezni.

Elővetemény-korlátozás: nincs.

A mintatér nagysága: 100 db növény (egy sorban 100 vagy két egymás melletti sorban 50-50 db növény).

Mintaterek száma:

Terület nagysága (ha)

100 növény leszámolása
(keresztezésnél végzett vetőmag-előállítás esetén
az anya- és apasorokban külön-külön)

8 vagy kevesebb

5

8,1–16

8

16,1–25

10

25,1–40

15

40,1–60

20

60,1–85

25

85,1 vagy több

30


Ha a vizsgálat során az anyasorok sávjában (anyapászta) minősítési határértéket meghaladó mennyiségű virágzó címer észlelhető, akkor a nem kellően címerezett anyasorok sávjában, az úgynevezett fertőző gócban ismételt mintatereket kell felvenni és e területeket külön táblarészként kell kezelni.

Egyéb követelmények: Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya

Egység

Elit

Certifikált

kategória

alapanyagok

hibridek

szabadon elvirágzó kukoricák

1

2

3

4

5

Szigetelési távolság, legalább

m

400

200

200

Gyomosság, legfeljebb

minősítő szám

2

Fejlettség, legalább
Kiegyenlítettség, legalább

értékszám

4

3

3

Kultúrállapot, legalább
virágport hullató idegen tő az anya- és apasorokban
összesen, legfeljebb
idegen tő az anyasorokban az idegenelési ellenőrzésen, legfeljebb*
virágport hullató kukoricanövény az anyasorokban a három címerezési ellenőrzésen összesen, legfeljebb*****

%

0,1**

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

1,0**

1,5***, ****

1,5

Idegen kultúr- és gyomnövények a mintaterek átlagában, legfeljebb
Selyemmályva (Abutilon spp.)
Fenyércirok (Sorghum halepense)
Csattanó maszlag (Datura stramonium)

növény
db

0,2
0,3
0,2

2
3
2

2
3
2

*

Szabadon elvirágzó kukorica alapanyagának előállításakor a határérték 0,5%.

**

A hímsteril alapanyag-vetőmag előállítása esetén vizsgálandó: a hímsteril növény, ha címervirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik, fertilis idegen növénynek minősül.

***

A hímsteril anyai szülő, ha címervirágzatában a pelyvalevelek felnyílnak és a portok megjelenik, a sterilitástól függetlenül címerezési hibának számít. Ez a hiba az anyasorokban egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet. A címerezési ellenőrzéseken a határérték összesen legfeljebb 1,5% lehet.

****

Ha a fertilis tövek száma összesen – a kivágottakkal együtt – 10%-nál több, a tételt fertilisnek kell minősíteni.

*****

Az anyasorokban legalább 5% bibe megjelenés után a virágport hullató címer egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet.

3. számú melléklet

124/2007. (X. 20.) FVM rendelethez

[10. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez]

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal KözpontNövénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30

Oldal: .............SZEMLEMEGRENDELŐ
a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetéséhez
................. év

Engedélyes üzem neve és címe:

Engedélyszáma:

Dátum:


Bejelentem, hogy az alábbi üzemek dughagyma/fokhagyma termesztést/tárolást/kezelést/kiszerelést végeznek számomra a pótlapok szerinti növényekből és mennyiségben. A csatolt pótlapok száma: .................... db.
Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.

Sorszám

Szeződéses üzem

Tevékenységbe vont területek*

Szerződéskötés éve

neve

címe

tevékenység

helység és hrsz.

nagyság (m2)


–––––––––––––
* Kizárólag az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában nem szereplő területeket kell bejelenteni. A pótlapokat szerződéses üzemenként kell kiállítani.PÓTLAP*
a szerződéses termeltetés keretében előállított dughagyma és fokhagyma szemlemegrendelőjéhez
.................. év

Engedélyes üzem neve és címe: ................................................
.................................................................................................................

Engedélyszáma: 
..................................................................

Szerződéses üzem neve és
címe: ......................................................................................................
.................................................................................................................

Szerződésben szereplő tevékenység: 
................................................................................................................

Dátum:
..................................................................

Szaporítóanyag megnevezése (magyar név, fajta)

Mennyisége (kg)

Ellenőrző felügyelő megjegyzése


* Az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában szereplő engedélyes üzem tölti ki, kivéve az ellenőrzéshez kapcsolódó rovatokat.


Szaporítóanyag szemle időpontja: .................................... Ellenőrző felügyelő neve: ...........................................
1

A rendeletet a 73/2023. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére