• Tartalom

125/2007. (X. 25.) FVM rendelet

a 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében, valamint a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;

b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek/amelynek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel és a 2006. évi nettó árbevétele legalább 50%-ban tagjaitól vagy hosszú távú szerződés alapján felvásárolt gyümölcs és szőlő értékesítéséből származott;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról 2004/C 244/02 Bizottsági közlemény (2004. október 1.) 10–12. pontja szerinti vállalkozás;

d) hosszú távú szerződés: legalább öt éves felvásárlási szerződés;

e) kezességvállaló intézmények: Hitelgarancia Zrt., Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

f) csekély összegű támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének csekélyösszegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti támogatás;

g) támogatástartalom: az állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

h) kedvezményes hitel: e rendelet alapján meghirdetett hitelfelvételi program, amelynek keretében kamattámogatás és kezességvállaló intézmények által biztosított kezességvállalás mellett igényelhető hitel;

i) csoportmentességi rendelet: a Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról.

2. § (1) E rendelet alapján kedvezményes hitelt vehet igénybe az a kereskedelmi vállalkozás, aki/amely:

a) eleget tett a Tv.-ben előírt regisztrációs kötelezettségének vagy azt igazoltan kérelmezte;

b) a hitelkérelem és a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, adók módjára behajtható köztartozással;

c) a hitelkérelem és a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd- és felszámolási vagy végelszámolási, egyéni vállalkozó esetében végrehajtási eljárás alatt;

d) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

e) 2007. évi árbevétele a tavaszi fagykár miatt elmarad a tervezett árbevételétől.

(2) A hitelkérelemhez csatolni kell a hosszú távú szerződések másolatát, illetve a szerződésekről készített összesítőt is, amely tartalmazza a 2006. és 2007. évre vonatkozó felvásárlási adatokat.

3. § (1) A kedvezményes hitelt a kereskedelmi vállalkozás a termelés anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeinek megfizetésére használhatja.

(2) A kedvezményes hitelprogram keretében felvett hitelekhez kezességvállaló intézmény által nyújtott, legfeljebb 80% mértékű kezességvállalás az általános de minimis rendelet alapján kapcsolható.

4. § (1) Kamattámogatásban olyan hitel részesíthető, amelynek

a) összege a 4. számú melléklet szerinti árbevétel kiesés 70%-áig terjed;

b) futamideje legfeljebb öt év, legfeljebb egy éves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával;

c) kamata nem haladja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot;

d) a kamaton kívül a pénzügyi intézmény a hitelszerződés megkötését követően az üzletszabályzatának megfelelő mértékű rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint szerződésmódosítási díjat számol fel.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamathoz a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelő összegű kamattámogatás vehető igénybe.

5. § (1) A hitelkérelmet 2007. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézményekhez.

(2)1 A pénzügyi intézmény csak olyan hitelkérelmet fogadhat be, amelyet a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) a 4. számú melléklet szerint záradékolt. A záradéknak tartalmaznia kell, hogy a hitelkérelem megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3) A záradékolási kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

(4) A kereskedelmi vállalkozás a kapott záradék alapján csak egyszeri alkalommal történő hitelfelvételre jogosult.

6. § (1)2 A kamattámogatást a kereskedelmi vállalkozás negyedévente igényelheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: APEH). A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla. A támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül az APEH a 10032000-01905616 számú „Agrárfinanszírozás támogatása” folyósítási számláról teljesíti.

(2)3 A kamattámogatás igényléséhez a kereskedelmi vállalkozásnak mellékelnie kell a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) támogatástartalom meghatározásáról szóló határozatát, a záradékkal ellátott hitelkérelmet és a hitelszerződést.

7. § (1)4 A hitelkamat támogatástartalmát a Kincstár az 1. számú mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki a pénzügyi intézmény által, a hitelszerződés megkötését követő harminc napon belül rendelkezésre bocsátott adatok alapján. A hitelkamat támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, 3. számú melléklet szerinti támogatás nyilvántartási kérelemmel, valamint a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozattal együtt kell a Kincstár részére megküldeni. A Kincstár a hitelkamat támogatástartalmáról határozatban értesíti a hitelfelvevőt.

(2)5 A Kincstár a határozatában köteles tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. Utalnia kell az általános de minimis rendelet e rendelet 1. § f) pontjában feltüntetett címére és az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(3)6 A Kincstár a támogatási összeg euróra történő átszámításkor a támogatási nyilvántartási kérelmek benyújtása hónapjának első napján érvényes Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza

(4)7 A kezességvállaló intézmény a kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást a kezesi szerződés megkötését követő harminc napon belül megküldi a kereskedelmi vállalkozás részére. Ezzel egyidőben az igazolás másolatát a Kincstár részére továbbítja. Az igazoláson fel kell tüntetni a kereskedelmi vállalkozás nevét, regisztrációs számát, a támogatás jogcímét, az átváltási árfolyamot és a támogatástartalom összegét.

(5)8 A kamattámogatás-tartalomról szóló határozatot a Kincstár, a kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény tíz évig köteles megőrizni. A kereskedelmi vállalkozás is köteles e dokumentumokat tíz évig megőrizni.

8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kereskedelmi vállalkozás nyilatkozzon támogatási kérelem benyújtásakor az általa bármely három pénzügyi év időszakában igénybe vett csekély összegű támogatás összegéről.

(2) Minden egyes csekély összegű támogatás odaítélésekor bármely három pénzügyi év időszakában, bármely jogcímen odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) Ha a kedvezményes hitel támogatástartalma túllépi az általános de minimis rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott vállalkozásonkénti 200 000 eurós összegű felső határt, nem nyújtható támogatás a kereskedelmi vállalkozás részére.

(4)9 A túllépés tényéről a Kincstár elutasító határozatban értesíti a kereskedelmi vállalkozást, a pénzügyi intézményt és a kezességvállaló intézményt.

(5) A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

9. § Ha az igénybe vett támogatás a Tv. 69. § (1) bekezdése szerint jogosulatlannak minősül, a kereskedelmi vállalkozással szemben a Tv. VI. fejezetében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § (1) A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MgSzH az igény jogosságát, valamint a számítás alapjául szolgáló adatok megalapozottságát ellenőrzi, megállapítását záradékkal igazolja a nyomtatványon és azt tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb 2007. november 1. napjáig az MVH részére megküldi.”

(2) Az R. 4. §-ának (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A kárenyhítési juttatás-kiegészítési kérelemre az (5) és (6) bekezdés szerint megállapított kárenyhítési juttatás-kiegészítés kilencven százalékos mértékéig előleg kerül kifizetésre, amelyet az MVH a tárgyév december 31-éig a kárenyhítési juttatás előlegének kifizetésével egyidejűleg teljesít. A kárenyhítési juttatás-kiegészítés igénylése egyben a kárenyhítési juttatás-kiegészítés előlege igénylésének is minősül.
(8) A (3) bekezdés szerinti határidőre benyújtott kérelmek összegzését követően az MVH megállapítja a kárenyhítési juttatás-kiegészítés előleg formájában kifizetendő összegét, amelyről a tárgyév december 10-éig az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési tervvel egyidejűleg tájékoztatja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium).”

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelethez


A hitel támogatástartalmának kiszámítása:


ahol:

TT:    támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke
Q:    hitelösszeg
i:    referencia ráta
i’:    kedvezményes kamatláb
P:    futamidő (türelmi idővel együtt)
F:    türelmi idő

2. számú melléklet a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelethez


Nyilatkozat

Alulírott
név/megnevezés:     
székhely/cím:     
adószám/adóazonosító szám:     
regisztrációs szám:     

nyilatkozom, hogy

a) nem állok csőd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt,
b) lejárt köztartozásom fennáll/nem áll fenn*,
c) vállalkozásom a következő kis- és középvállalkozás kategóriába tartozik:

    ⬜ mikrovállalkozás    ⬜ kisvállalkozás    ⬜ középvállalkozás

(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat és éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;

kisvállakozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat és éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t;

mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat és éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t)

Dátum: ..............................................................

........................................................................
aláírás

–––––––––––
* A nem kívánt rész áthúzandó.

3. számú melléklet a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelethez10

4. számú melléklet a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelethez11

Záradék
(A hiteligénylő azonosító adatai:)    Iktatószám:
Név (megnevezés):     
Cím:     
Adószám (adóazonosító jel):     
Regisztrációs szám:     

Megnevezés

2006.

2007.

várható szerinti

1. Nettó árbevétel összege

 

 

2. – Ebből: a hosszú távú szerződés keretében, illetve a tagoktól
felvásárolt termékek értékesítéséből származó nettó árbevétel*
a) összege (E Ft)

 

 

b) aránya az összes nettó árbevételből (%)

 

 

* A feldolgozott formában történő értékesítés esetén a feldolgozott alapanyag értékét kell figyelembe venni.
Árbevételkiesés: a 2/a) sor szerinti 2006. évi tényadat és a várható árbevétel különbsége.
Igénybe vehető hitel összege (árbevételkiesés 70%-a): ........................................ E Ft
Az ............................................ élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság megvizsgálta a benyújtott hitelkérelmet. A kérelem megfelel a 125/2007. (X. 25.) FVM rendeletben foglaltaknak és az igénybe vehető hitelösszeg legfeljebb ............................................................ Ft.
Kelt: 200...., .................................. hó ...........-én
........................................................................
főigazgató, igazgató

5. számú melléklet a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelethez

Igazolás a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához

1. A hitelt folyósító pénzintézet

Neve:     

Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) …………………. út/utca/tér ………………. hsz.

2. A kereskedelmi vállalkozás adatai

Neve:     

Adószáma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜-⬜⬜

Regisztrációs száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) …………………. út/utca/tér ………………. hsz.

Felelős vezető neve:      Tel.: ………………………………

Felelős ügyintéző neve:      Tel.:  ………………………………

3. A kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok

Hitelösszeg (Q):     

A szerződéskötéskor érvényes referencia ráta (i):     

Kedvezményes kamatláb (i’: Hitel kamatláb – kamatmegállapítás időszakában érvényes BUBOR 50%):     

Futamidő (türelmi idővel együtt: P):     

Türelmi idő (F):     

Kelt: ......................................................................

........................................................................
hitelt folyósító pénzintézet

1

Az 5. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 81. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 81. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 18. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. számú mellékletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 4. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 81. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére