• Tartalom

2007. évi CXXVIII. törvény

2007. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2007.11.25.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló 89/2005. (XII. 7.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 12/2006. (II. 16.) OGY határozatban, a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 30/2006. (VII. 11.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 6 549 197,8 millió forint, azaz hatmillió-ötszáznegyvenkilencezer-százkilencvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 8 510 829,5 millió forint, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer-nyolcszázhuszonkilenc egész öttized millió forint kiadással, és

c) 1 961 631,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharmincegy egész héttized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2006-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 60 318,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 25 185,7 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

c) 1 467 624,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 184 381,7 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2006-ban

a) 1 140 671,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 267 022,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 111 825,7 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 109. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter a 2006. évi költségvetési hiány terhére

a) 415 900,0 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, amelyek összegét a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím 1. alcímén számolta el, valamint

b) 22 968,0 millió forint összegben az a) pont szerinti átvállalást megelőzően felhalmozódott kamatot vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, melynek összegét a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport 15. jogcímén számolta el,

c) az a) és b) pont szerinti átvállalások következtében 438 868 millió forinttal növelte központi költségvetés adósságállományát.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2006-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 1 061 731,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 675 778,8 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 36 690,7 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.2

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 4050,5 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 7625,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 79,9 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 36,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként a PM–ÖTM R. tartalmazza.3

(3) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyi jövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4462,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3698,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2006. év után előírt tartozása 764,1 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 153,6 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza.4

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 2254,9 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 5263,6 millió forint.

Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit a PM–ÖTM R. tartalmazza.5

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 154,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza.6

(8) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzat jogcímen 298,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 64,4 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 2360,3 millió forint,

d) a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 373,9 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 123,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza.7

(9) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (8) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből

a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 347,5 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 34,3 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 7,0 millió forint,

d) címzett és céltámogatások jogcímen 78,8 millió forint,

e) céljellegű decentralizált támogatás és a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 1,3 millió forint,

f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 3,3 millió forint, valamint

g) a 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 83,2 ezer forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza.8

(10) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (6) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

a) a visszafizetési kötelezettség 17,0 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3,7 millió forint,

amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza.9

(11) A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 6484,6 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, amelynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

(12) Az önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 46,4 ezer forint visszafizetési, és a még jogszerűen járó 14,6 ezer forint központi költségvetésből történő folyósítási kötelezettségének önkormányzatonkénti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza.10

(13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2007. március 28. napjától keletkezik.

(14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(15) Amennyiben a (13)–(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073- 00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 8265,5 millió forint átutalásáról rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4/a. számú melléklet részletezi.

(2) Egyes központosított előirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4/b. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok 2006. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar –Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 39,4 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 1,9 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 9,9 millió forint.

9. § Az Országgyűlés

a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint;

b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2006-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 268 696,1 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 7268,5 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2007. decemberében.

(2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2777,7 millió forint egyszeri – a 2006. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2007. decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2007. évben 60,0 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok forrásainak támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásainak támogatási döntéseit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 20. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásainak támogatási döntéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) egyes intézkedései esetén az e törvény 21. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, amely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra előírt átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet alapján jóváhagyott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni.

13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából 2005. december 31-én fennállt 6167,6 millió forint követelésállomány 2006. év folyamán összesen 4235,2 millió forinttal csökkent, így 2006. december 31-én 1932,4 millió forintot tett ki.

(2) A követelésállomány csökkenés közel 90%-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt felszámolásoknál jelentkező 3733,9 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az állomány változásának fennmaradó része az 501,3 millió forint összegű járadékbefizetés eredménye.

(3) A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz kapcsolódóan befolyt 5,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2007. december 31-éig

a) a központi költségvetés

aa) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot,

ab) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 432,1 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000- 01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

17. § Az Országgyűlés

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. § c) pontjában megállapított 19 498,9 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak az e törvény 22. § c) pontjában megállapított 111 293,8 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig elengedi.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1038,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2007. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2006. évi költségvetése végrehajtását

a) 3 660 960,6 millió forint, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszázhatvan egész hattized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 791 753,3 millió forint, azaz hárommillió-hétszázkilencvenegyezer-hétszázötvenhárom egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 130 792,7 millió forint, azaz százharmincezer-hétszázkilencvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 15. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 093 596,4 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenháromezer-ötszázkilencvenhat egész négytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 113 095,3 millió forint, azaz kettőmillió-száztizenháromezer-kilencvenöt egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 19 498,9 millió forint, azaz tizenkilencezer-négyszázkilencvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi működési előirányzat-maradványát 1237,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 306,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2006. évi működési kiadásai 2127,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

Harmadik Fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 567 364,2 millió forint, azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer-háromszázhatvannégy egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 678 658,0 millió forint, azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázötvennyolc millió forint kiadási főösszeggel,

c) 111 293,8 millió forint, azaz egyszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenhárom egész nyolctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1886,4 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 3,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1803,5 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4532,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1304,4 millió forint felhasználását.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 75. §-a (3) bekezdésére és 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 505,4 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 692,2 millió forint,

b) 75. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 430,6 millió forint,

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 177,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 127,7 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 63,7 millió forint,

d) 75. §-ának (6) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 131,4 millió forint,

e) 84. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 48,4 millió forint

felhasználása történt meg.

26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

29. § (1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz következtében károsodott magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésével összefüggésben a központi költségvetésből nyújtott támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra – a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése alapján – bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.

(2) E törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyző – a Magyar Állam nevében – törlésre vonatkozó kérelmet nyújt be a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalhoz.

(3) A földhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről a Magyar Állam lemond. Ez esetben is a jegyző jogosult a lakóingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszavonására.

(5) Az Országgyűlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás jogtalanul igénybe vett 61 989 000 forintos részét 2015-ig, évente egyenlő részletekben fizesse vissza a következők szerint:

a) az önkormányzat e törvény kihirdetését követő 10 napon belül köteles a Magyar Államkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegéről;

b) a Magyar Államkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedékes fizetési kötelezettségről;

c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az első részlet megfizetésének határideje 2007. december 15.;

d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határidőben nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be ellene.

1. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez

Millió forintban

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. november 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére