• Tartalom
Oldalmenü

13/2007. (III. 7.) EüM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglaltakra – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. április 1. napján lép hatályba azzal, hogy

a) az R. e rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (13) bekezdésében foglaltakat a 2007. február havi teljesítmények elszámolásától,

b) az 1. számú melléklet 1., 6., 8. és 9. pontjában, a 2. számú melléklet 1–11., 13–22., 24–31., 37–57. és 60–62. pontjában, a 3. számú melléklet 1–6. pontjában, valamint a 6. számú melléklet 5. és 6. pontjában foglaltakat a 2007. március havi teljesítmények elszámolásától

kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. számú melléklete 63. pontjának hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

(3)–(4)3

1–7. számú melléklet a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelethez4

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (3)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–7. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 23. pontja hatályon kívül helyezte.