• Tartalom

13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet

13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet

a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. mellékletének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában foglalt feladatkörében –, valamint a pénzügyminiszterrel – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – egyetértésben a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E támogatás a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok egyes belterületi belvízrendezési céljainak támogatására szolgál.

2. § (1) A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:

a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és

b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1–2. számú mellékletben szereplő kistérségek területén találhatók.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti átlagmagasság alatt a méterre kerekített átlagérték értendő.

(3) Az (1) bekezdés alapján az igénylés benyújtására jogosult önkormányzatok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Támogatás a következő belterületi belvízrendezési célok megvalósításához igényelhető:

a) a településeket (belterületeket) veszélyeztető csapadékok károkozás nélküli elvezetéséhez szükséges vízelvezető hálózati rendszer kiépítése,

b) a településeket érintő helyi vízrendezési-vízkárelhárítási művek, vízfolyások, csatornák, övárkok, körgátak, záportározók, terelőművek, közcélú árkok, kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, felújítása,

c) a különböző okok folytán károsan megemelkedett belterületi talajvizek szabályozása érdekében elvégzendő műszaki beavatkozások,

d) a külterületi vizek ellen a települések védelmét szolgáló fejlesztések.

(5) A támogatással megvalósítandó (3) bekezdés szerinti célokhoz uniós támogatás nem vehető igénybe.

(6) A pályázó önkormányzatnak a beruházási összköltség legalább 10%-ának megfelelő saját forrást kell vállalnia.

(7) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 200 millió forint.

Pályázati rendszer

3. § (1) Az önkormányzatok pályázataikat – papír alapon egy eredeti és két másolati példányban, továbbá elektronikus úton – a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságaihoz (a továbbiakban: Igazgatóság) 2007. május 21-éig nyújthatják be. Amennyiben a (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti dokumentumok elektronikusan nem állnak rendelkezésre, úgy azokat csak papír alapon kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

a) az e rendelet 2. számú mellékletét képező, pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,

b) a képviselő-testületnek a saját forrás vállalását tanúsító hitelesített határozati kivonatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,

c) a megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos rövid koncepciót, amely tartalmazza a következő információkat:

ca) a tervezett beruházás szükségességének bemutatását,

cb) a tervezett beruházás mennyiben szolgálja a vízkárok megelőzését, mérséklését,

cc) azt, hogy a megfelelő befogadó rendelkezésre áll-e,

cd) a tervezett beruházás hogyan kapcsolódik a településrendezési tervhez,

ce) azt, hogy a külterületről érkező, belterületre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítmények és záportározók valósulnak-e meg,

cf) helyi vízkáresemények előfordulásának gyakorisága és mértéke,

cg) a beavatkozás kiemelt vízminőség-védelmi területen valósul-e meg,

ch) azt, hogy a beruházás a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program hatásterületén valósul-e meg,

ci) azt, hogy a turizmus fejlesztését a beruházás pozitívan befolyásolja-e,

d) a tervezett beruházás(ok) műszaki tartalmát bemutató dokumentumot, amelynek tartalmaznia kell:

da) műszaki leírást a beruházásról, létesítményekről,

db) részletes költségszámítást,

dc) helyszínrajzot (az engedélyező hatóság hitelesítésével),

dd) hossz-szelvény(eke)t, fontosabb műtárgy(ak) dokumentumait,

e)2 a vízügyi igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességéről,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról,

f) beruházással kapcsolatos vízjogi létesítési engedélyt.

(3) Amennyiben a pályázó önkormányzat a (2) bekezdés f) pontja szerinti vízjogi létesítési engedéllyel a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik, a pályázat befogadható és elbírálható. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötésének határidejéig kell a vízjogi létesítési engedélyt benyújtani az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM). Ennek hiányában a támogatási megállapodás nem köthető meg.

(4) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázat szabályszerűségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított három munkanapon belül van lehetőség.

(5) Amennyiben az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja az ÖTM-nek, és erről értesíti a pályázót.

(6) Az Igazgatóság a pályázatokat – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével – elektronikus úton és papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban legkésőbb 2007. június 4-éig továbbítja az ÖTM részére.

4. § (1) Az ÖTM a beérkezett pályázatok egy másolati példányát – elektronikus úton is – a beérkezést követő munkanapon megküldi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) részére szakmai vélemény kérése céljából.

(2) A KvVM legkésőbb 2007. június 20-áig megküldi az ÖTM részére a pályázatokról szóló szakmai véleményét és támogatási javaslatát.

(3) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a pályázatokról a KvVM szakmai javaslatának figyelembevételével 2007. június 22-éig dönt.

(4) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a gazdasági és műszaki ésszerűség feltételeire figyelemmel, a pályázatban megjelölt célok, illetve műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötése előtt az érintett önkormányzattal egyeztetni szükséges.

(5) Az ÖTM a támogatást nyert pályázatok listáját a döntést követő 10 napon belül a saját honlapján közzéteszi.

Támogatási megállapodás megkötése
és a támogatás folyósítása

5. § (1) A támogatás felhasználásának – a döntés alapját képező pályázatban vállalt – feltételeit megállapodásban (a továbbiakban: támogatási megállapodás) rögzíti az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és az önkormányzat.

(2) A támogatási megállapodás megkötése az önkormányzati és területfejlesztési miniszteri döntést követően legkésőbb 2007. július 18-áig történik meg, amelynek az önkormányzat hibájából történő elmulasztása jogvesztő.

6. § (1) Az önkormányzatnak a beruházás kivitelezőjével kötött szerződést annak megkötését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2007. december 15-éig meg kell küldenie az ÖTM részére.

(2) Amennyiben az önkormányzat a kivitelezői szerződést önhibáján kívüli okok miatt nem tudja az (1) bekezdés szerinti legkésőbbi időpontig megkötni, akkor annak indokolását és igazolását kell benyújtania az ÖTM részére legkésőbb 2007. december 15-éig. Az önkormányzatnak ebben az esetben a kivitelezői szerződést – figyelemmel a 9. § (2) bekezdésére – 2008. évben utólag, a szerződés megkötését követő 15 napon belül meg kell küldenie az ÖTM felé.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztő.

7. § (1) A támogatási összeg folyósítása két részletben történik:

a) a támogatási megállapodás megkötését követő 10 napon belül a támogatási összeg 10%-ának megfelelő első részlet előlegként kerül folyósításra,

b) a támogatás második részletének folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés, vagy a 6. § (2) bekezdése szerinti igazolás ÖTM-hez történő benyújtását követő 10 napon belül történik.

(2) Abban az esetben, ha a benyújtott kivitelezői szerződésben a beruházás összköltsége a támogatási megállapodásban szereplő összeghez képest alacsonyabb, úgy a támogatási megállapodást oly módon kell módosítani, hogy abban a támogatás összege az összköltség csökkenésével arányosan csökkenjen.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás második részlete nem lehet több, mint a módosított támogatási megállapodásban szereplő támogatási összeg és az (1) bekezdés a) pontja alapján folyósított összeg különbözete.

(4) A támogatást az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

8. § (1) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kivitelezői szerződést 2007. december 15-e után köti meg, és abban a beruházás összköltsége a támogatási megállapodásban szereplő összeghez képest alacsonyabb, úgy az önkormányzatnak az összköltség csökkenésével arányos támogatási összeget a kivitelezői szerződés megkötésétől számított 30 napon belül – a 10. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben – vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.

(2) Amennyiben az önkormányzat a 6. § (1)–(2) bekezdései szerinti 2007. december 15-ei határidőt elmulasztja, úgy a támogatásra nem jogosult, és köteles annak első részletét 2007. december 31-éig visszafizetni a központi költségvetésbe.

(3) Amennyiben az önkormányzat 2007. december 15-éig csak igazolást nyújt be, és a kivitelezői szerződést 2008. évben a 6. § (2) bekezdésben előírtak szerint nem nyújtja be az ÖTM-hez, úgy a támogatásra nem jogosult, és köteles annak első részletét – a 10. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben – visszafizetni a központi költségvetésbe.

9. § (1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatással megvalósuló beruházások befejezésének végső határideje 2008. november 30. Az önkormányzat a beruházásról szakmai beszámolót készít, amelyet – két példányban – 2008. december 31-éig megküld az ÖTM részére.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a támogatás felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

10. § (1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha azt nem a vonatkozó jogszabályoknak és a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeg után az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

11. § Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei határnappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával legkésőbb 2008. december 31-éig kell elszámolni.

Ellenőrzés

12. § (1) A támogatás felhasználását az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) Az önkormányzat köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelethez

A 2. § (3) bekezdése szerinti önkormányzatok listája

Megye

Település

Tengerszint feletti
átlagmagasság*
(méter)

Státusz

Kistérség

64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet mely mellékletében szerepel

Békés

Dévaványa

85

város

Szeghalomi

1. sz. melléklet

Békés

Gyomaendrőd

85

város

Békési

1. sz. melléklet

Békés

Szarvas

84

város

Szarvasi

2. sz. melléklet

Csongrád

Csongrád

84

város

Csongrádi

1. sz. melléklet

Csongrád

Makó

85

város

Makói

1. sz. melléklet

Csongrád

Szentes

82

város

Szentesi

2. sz. melléklet

Jász-Nagykun-
Szolnok

Mezőtúr

84

város

Mezőtúri

1. sz. melléklet

Jász-Nagykun-
Szolnok

Kunszentmárton

85

város

Kunszentmártoni

1. sz. melléklet

* A Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának adatai alapján.

2. számú melléklet a 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelethez

Pályázati adatlap

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat KSH kódja:

 

3.

Önkormányzat címe:

 

4.

Kapcsolattartó neve:

 

5.

Telefon:

Fax:

E-mail:

6.

A tervezett beruházás(ok) rövid bemutatásaA beruházás(ok) tervezett összköltsége:

 

Beruházás tervezett kezdési ideje:

 

Beruházás tervezett befejezési ideje (legfeljebb 2008. november 30.):

 

Beruházás tervezett pénzügyi forrásösszetétele:

Saját forrás:

Ft

%

Egyéb forrás:

Ft

%

Igényelt támogatás:

Ft

%

Összesen:

Ft

100%

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap

....................................

....................................

polgármester

(kör)jegyző

P. H.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdés e) pontja az 57/2011. (XII. 22.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére